Serstats 1982 L> it c Laten we stil zijn A De Tilburgse Koerier wenst zijn lezers vrede op aarde h'J! SE 1 -.1 ad lie ©tlhurijsg Burner ERSTMIS - we zijn zo langzamerhand weer eens geneigd een jaartje terug te kijken, want met Kerstmis beginnen we daarmee. Was het een goed jaar? - ligt eraan hoe je het bekijkt. Voor militaire strategen en technologen was het een voortreffelijk jaar: in de lachwekkende, maar toch meer dan duizend do den opeisende Falkland - oorlog werden heel wat leuke nieuwe wapentjes uitgetest. In Israëls Li banese oorlog bleek het Amerikaan* 2 wapentuig voor de zoveelste keer superieur aan de van het Oostblok gekochte weermiddelen der Pales- tijnen. Oorlog 1982, we bedoelen: Kerstmis 1982. De echte oorlog is wederom, en al bijna 38 jaar, aan onze deuren voorbij gegaan. Onze deuren, waar achter wij ons welverdiende kerstmaal verorbe ren. Welverdiend, want de tijden zijn slecht, ver moeiend en vol van hard verdriet. Verdriet, niet zomaar om materiële zaken, om de achteruitgang van ons besteedbaar inkomen, maar verdriet ook om het verlies van onze dier baren, het langzame verlies van onze eigen ge zondheid misschien of de mislukte relatie met haar of hem van wie wij houden. 2.75 2.95 3.10 3.90 3.95 Kerstmis in de wereld; we heb ben de dagen afgeteld, de voorbe reidingen getroffen, de kerstboom staat te pronken. Geleidelijk aan we de kerstsfeer in huis l/Jj I i 2.50 1.75 I 982 pagina 36 8 «De Aanbidding der Wijzen» van Jan Breughel I. We hebben medelijden met onszelf. Terecht en onterecht. Kerstmis 1982 - een jaar vol desillusies vraagt aan onze feestdis om een samenvatting. Ja wat - de gedachte aan vrede die het vorig jaar zo sterk bezielde, heeft dit jaar flink wat opdoffers gekre gen: niet alleen door al die plaatselijke oorlogjes - denk aan Polen, Turkije, Salvador, denk aan «ons eigen» lief en vriendelijk Suriname - ook de supermachten hebben weinig gedaan om bij ons de angst voor het massale oplossen weg te vegen. Kerstmis 1982: velen van ons hebben het slech ter dan vorig jaar. Maar toch: allemaal kunnen we met de kerst feestmalen aanrichten, waar zo’n 30 jaar geleden bij ons alleen de welgestel- den aan konden denken. En waar ook nu, nog steeds, in onze derde wereld, in Azië, in Afrika, in Latijns-Amerika, slechts de rijkaards aan kunnen denken. Kerstmis 1982: de jaren van machteloosheid lij ken ons in hun ban te krijgen. Lijken - want wij wensen onze buren, onze vrienden en familiele den het overleven toe van ons, onze ouders en onze kinderen: vrede op aarde. hebben 1 gehaald. Die geur van dennehout, hier en daar brandende kaarsen een te vreden gevoel van veiligheid, vre de en geborgenheid sluipt de hui zen binnen en nestelt zich woor- denloos in ons. Want soms kunnen we woorden missen, hebben we ze niet nodig, zijn ze zelfs overbodig. Soms maken we te veel lawaai en horen daarom niet meer wat er tegen ons gezegd wordt en wat we zelf zeggen. We over schreeuwen onszelf. We omringen ons met ge luid, we laten ons overvloedig in formeren, we verdrinken in la waai van woorden. En toen was het stil. Het was 25 december, Kerstmis. Het enige geluid wat er te horen viel, was het lokkende geluid van hoge klokken en het stille tikken van gedempte voetstappen. Voet stappen op weg naar de klokken. Om iets te gaan vieren, samen, met elkaar, met bekende en toch nieuwe woorden. Met woorden die schitteren door kracht en wijs heid, die de tijd doorstaan hebben en die nog steeds vol waarde zijn. Bij elkaar verbonden door woor den die geen andere woorden of nadere uitleg nodig hebben. Ver bonden door woorden die zichzelf zijn. Net zoals Christus zichzelf werd en bleef door de eeuwen heen, alle verschillen en verschillende af: splitsingen ten spijt. Hij was het woord, hij is het woord en heeft geen andere woorden nodig. In dat woord is kracht en sterkte en wijsheid, stilte en rust. In dat woord leeft de tijd die al zolang bestaat. Zolang ook bestaat Kerstmis. Welke woorden wij ook spreken, waar ook ter wereld: er zijn woorden die wij gekregen hebben door de tijd heen. Woorden die eeuwig zullen zijn, die blijven ook als wij er niet meer zijn om ze uit te spreken. Dat zijn woorden als naastenlief de, hulp, vrede, hoop, geluk maar ook haat, nijd, ongeluk, wanhoop. Die woorden horen bij elkaar. Maar in al het lawaai dat wij ma ken, horen we vaak alleen maar de helftde verkeerde helft. Laten we stil zijn, in godsnaam, laten we stil zijn en ook luisteren naar de andere helft. We doen er anders onszelf en anderen te kort mee. Laten we luisteren naar de woorden van Kerstmis. k X I

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1