o Adekwate dl blijft uit 20 Sih akkommodatie O Wie gaat er mee naar Polen rijden 2995, IMS 78,- 89.- UMIIIRIOI W BA&AHA' t Deze week extra bij Albert Heijn, [f- 0 e m atoen form )5 0 nummer Ik. Tilburg in fragmenten Ven LANGLAUFEN NET NIRO l=sde gunste lil Ons - kerst- 1SEL BANKMAN OPHFFFINGS UITVERKOOP «B. ppterW ■Lmmen tvpeschool cr broers Deïïnü Koerier nber 1982 pagina 34 - wot Oplage76.250 ex. R- VERF-BEHANG J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 zal verschijnen op Alternatief één Een lente burg tinge vonde Kosten -.EK Pluspleln 54, Tilburg C. Broers Medewerking Donderdag, vrijdag en zaterdag Zolang'de voorraad strekt 135 EN 150 160 EN 170 Op naar ’t Smidspad 69 7 KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Renoveer en isoleer voor eens en altijd Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. Telefoon: 43:21.35 Koestraat 89, Tilburg leren.kinderenl m e katoen as mee naar plan voor de woensdag 22 december Advertentie- en redactieafd. sluiten op dinsdag 21 december ’s morgens om 11.30 uur. RKESTRAAT 16-18 TILBURG el. 013-321481 Donderdag 16 december 1982 26e jaargang nr. 1292 en dat kon- vel, door de nd die Besterdplein 37 «J Mode s.n zen <JooTs.fios.ckg 1983 PIE Lage Ham Dongen tel. 01623-13645 TILBURG Mthet ilburg inning voor- JARUINEN JUNIOR LANGLAUFSK I’S MET STOKKEN EN BINDING ER KPN ER MOOR ÉÉN DE GOEDKOOPSTE ZIJN ingrijk is Ie bek Alle onderdelen voor uw electrische huishoudelijke apparaten Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 Apeldoorn tulpen 13 QMEN!!! ter proble- ind Lehar- st onder en opgest I kolen en t« het kant“' cv^nst u a£[s.n een UTO £i//t ^exstfeeit foto beziet kan constateren dat hef eugd vormde. Een van de vele span- lirecte omgeving zo tussen 1945 en vinnenterrein van de oprit in s het Noad- :n door het tijd een ruim- We zien hier- een der laatste die Ifa heette (van moesten ze worden ■n hout meer langs Van groot, zo voor het reisj: werking helpt Pok niet alleen he dels ook al daadwer Initiatiefnemer Wil Gunther denkt voor alsnog aan de Hemelvaartvakantie, mei volgend jaar als een gunstig tijdstip, ook wat het weer betreft, om de reis te ma ken. KERST-PRIJZEN Geef zilver of goud als je van elkaar houdt. Bij Hoogers juwelier op het Besterdplein hoeft dat niet eens zo duur te zijn. ZIE PAGINA 29 LENSTRAAT41A GOIRLE el. 013-344789 ken, zodat de overlast voor de heeft een pand gevonden dat igerencentrum. niet doorsk splan is de de Stichting (die van giro leeft toegezegd Jaadwerkelijk h< Prachtige wollen en flanellen pantalons in grijs, marine, raf en lever, in 'n klein band- plooitje f 109 enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis Mee^ieS ALLEEN DEZE WEEK! Modern lederen herenlaarsje met rits en vlotte garnering. Winkelprijs: 6995 Peter Emmenprijs: ALLEEN DEZE WEL Maten 40-46 •■^hooaers optiek p.-J~| Besterdplein 31 5014 HP Tilburg V 7 013-351699 van een open jke redenen af en biedt een ander pand aan dat »n lijkt het er nu snoeien bomen. I Plet Kerkhof zegt Korvelplein 191, Tilburg Paletplein 33, Tilburg Wagnerplein 52, Tilburg Westermarkt 17, Tilburg ’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. ds^°’S Aa<JeS ZWANGERSCHAPSYOGA (in de Besterd en vlakbij de Westermarkt) voor a.s. moeders en vaders Met behulp van speciale yoga-oafanln- gen, ademhallngs- en ontspanningsoe feningen leert u zich te ontspannen tij dens de bevalling. Ook de zwangerschapsperiode zelf krijgt al le aandacht I Het is nlat nodig eerder aan gewone yoga te hebben gedaan. Voor meer Inlichtingen over xwanger- schapsyoga, kunt u zich wenden tot WILLIE DEIMAN Kapelmeesterlaan 347 Telefoonnummar 553462 g en dat onbegrip ook nog laat we- maar een onderko- in de vrijkomende ak- le jeugdbibliotheek in De huur daar zal Sinds 1974 huurt de stichting Open Jongerencentrum Tilburg-Noord een pand aan de leharstraat, nummer 77. Dit pand is onvoldoende geschikt voor lawaai-opleverende ak- tiviteiten zoals b.v. disco-avonden. Al jaren is de stichting bezig om een ander pand te zoeker buurt tot het verleden kan gaan behoren. De stichting I uitermate geschikt lijkt voor huisvesting van een open jonj ïmeente wijst dit pand om onduidelijk r 5.000,- meer aan huur kost. In deze tijd van bezuinigingen gemeente verdwaalt in haar bos van gesnoeide en nog te sn De bestuursleden van onze plaatselijkë hulpstichting tonen zich dan ook tevre den over de mate waarin de giften blijven binnenstromen op giro 895 te Goirle en in natura. Tenslotte, zo zegt men, worden er momenteel - terecht - heel wat hulp acties gevoerd voor de noodlijdende me demens op uiteenlopende plaatsen ter wereld en bovendien loopt de actie voor Polen nu al meer dan een jaar, zodat we best een beetje trots mogen zijn dat de spankracht er nog steeds is. en Y. Broers-Couwenberg kennedylaan 17 - 5051 xd goirle oerlesestraat 104 - 5021 tw tilburg 013-343696-013-354486 BEGINNERSKURSUS ISS* te volgen. ^983 eknUe^nd^entt^lirnn)uniVana^ 10 fanUari maar 00k WILLIE DEIN De goede contacten van de stichting in Lublin en omstreken hebben er inmid dels toe geleid, dat de monseigneur Py- lak, de bisschop van Lublin, zich bereid heeft verklaard voor eventuele bezoekers uit het Tilburgse’ (e.o.) huisvesting en dergelijke te organiseren. Polen - het lot van dit land en zijn bewoners blijft leven in de harten en geesten van onze lezers. Als onomstote lijk bewijs hiervan vertrekt morgen, vrijdag, rond het middaguur opnieuw een transport van de stichting «Til burg e.o. helpt Polen» vanaf het magazijn aan de Voltstraat naar de steden Lublin, Rzeszów en Tamów. Ook nu weer omvat het transport minder spectaculaire dan wel noodzakelijke hulpgoederen zoals geneesmidde len, schoonmaakartikelen en warme winterkleding. Over de kosten van de reis vallen nog geen concrete mededelingen te doen: die kosten hangen mede af van het aantal mensen dat de reis wil maken en het aan tal dagen dat die zal duren. Vaste kosten zijn in elk geval de huur van de bus(sen), de kosten van de visa en de transitvisa voor de D.D.R., en niet te ver geten de bedragen in Westerse valuta die men verplicht is in Polen te besteden. Belangrijk is op dit moment vooralsnog, dat de organisator te weten komt hoe groot de belangstelling in het Hart van Brabant is om deze reis naar zuidoost Polen mee te maken en de mensen te le ren kennen aan wie zij nu alweer ruim een jaar hun gulle gaven verzenden. Uw reacties zijn kortom zeer welkom bij Wil Gunther, Ringbaan West 106, 5041 LS Tilburg. Uw giften, daarentegen,.wor den nog steeds ingewacht op giro 895 te Goirle. 10 stuks, per bos 3?° rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Naar Polen? - zult u vragen, komen we daar wel binnen, nu het regime zo on gastvrij is? En waar vinden we onderdak, wie organiseert het allemaal en hoe ko men we in contact met de mensen en ten slotte: hoeveel kost het? Welnu: wij kunnen u nu al een aantal naar ons idee zeer positieve mededelin gen doen over Wil Gunther zijn idee. Al lereerst is daar het gegeven dat Wil zelf chauffeur is bij de «Tilburgse reisbureati en touringcarcombinatie De Lux/Tou- ringcentrale». Hij heeft dus de zo brood nodige ervaring met grensoverschrijdend reizen in groepsverband. Visa voor Polen zouden ook in groeps verband kunnen worden aangevraagd. Daarnaast is de stichting bereid, vooraf gaand aan de reis een informatieve bij eenkomst voor de Polengangers te beleg gen. De gen jaarlijks 15.0 toch op dat de Wij volgen met u even het dwaalpad wat de gemeente gegaan is. k En die verontwaardiging stijgen als de gemeente o ten dat de stichting men moet zoeken in kommodatie van de de Corellistraat. L 60.000,- per jaar gaan bedragen. Over bezuinigen gesproken! Dat is nog niet alles. Een van de redenen, zoniet de hoofdreden, van afwijzing van het pand aan de Benatzkystraat is vol gens de gemeente gelegen in het feit dat ze niet vooruit wil lopen op de herstruk- turering van het open jongerenwerk. Zij doet dat nu zelf door een pand aan te bieden aan de stichting dat nog eens 15.000,- per jaar duurder is en in een heel andere wijk ligt. Hopelijk hebt u mee gedwaald maar bent u niet mee verdwaald onderweg met de gemeente. Het valt natuurlijk in deze donkere dagen niet mee het juiste pad te bewandelen. Gelukkig staan er meestal genoeg wegwijzers zo langs de weg, maar je moet er natuurlijk wel naar willen kij ken. Problemen Ondertussen beginnen er echter men te rijzen rondom het pand straat 77. De buurt gaat overlast vinden. Door het opzetten van een muzi kale instuif, disco-avonden en life-kon- serten gaat de buurt klagen over ge luidsoverlast. Eind 1980 wordt er overleg gevoerd tussen de buurt, het centrum, jongeren, de gemeentepolitie en de afde ling bijzondere wetten van de gemeente. In dat overleg wordt overeengekomen dat er door de gemeente onderzoek ge daan zal worden. Halverwege 1981 blij ken de onderzoeken nog niet gebeurd te zijn. In juli 1981 trekt de stichting weer bij de gemeente aan de bel; er moet wat gebeuren. Eind 1981 komt wethouder Puijenbroek op bezoek. Tijdens dat bezoek wordt ook gepraat over de akkommodatie. Bij nieu we huisvesting zal volgens de gemeente kostenbesparing voorop moeten staan. Meh denkt aan vrijkomende schoolge- bouweh maar de stichting moet daar niet teveel van verwachten. In februari 1982 verzoekt de stichting Open Jongerencentrum Tilburg-Noord aan de gemeente om het toegezegde over leg tussen het centrum eigenaars van be schikbare ruimtes op gang te brengen. Ook geeft de burgemeester van Til'- in februari 1982 een muziekvergunr....o af. Vanwege de vele beperkende voor waarden leidt deze vergunning er in de praktijk toe dat er in het centrum enkel nog maar muziek gedraaid mag worden op huiskamersterkte. Vooral hierdoor wordt het uitzien naar adekwate, geëi gende ruimte nog dringender. De stichting had een pand op het oog. J Het was gelegen aan de Schans 32. Het pand stond leeg en het leek erop, gezien het bestemmingsplan, dat er geen bezwa- j ren waren wanneer het centrum onder dak zou vinden in het bewuste pand, j Maar op 17 mei liet het kollege van B W aan de stichting weten dat het pand te duur zou worden en de zaak daarom niet 1 door zou gaan. De gemeente gebruikte j nog een ander argument. Zij vindt name- j lijk dat gesubsidieerde instellingen zich bij voorkeur moeten vestigen <in gemeen- telijke panden. Het pand Schans 32 was -j niet* in eigendom van de gemeente, dus de gemeente kon dit argument terecht aanvoeren. De gemeente wilde het pand ook niet kopeti. Maar... eind 1982 blijkt het pand aan de Schans 32 verhuurd te zijn. De huidige huurder heeft een huur- kontrakt met recht van koop e trakt is afgesloten door? Jawe gemeente! In 1974 kon de stichting Open Jongeren centrum Tilburg-Noord na overleg met de gemeente het pand Leharstraat 77 gaan huren. Het werd ingericht als cen trum voor het jeugd- en jongerenwerk. In het huurkontrakt werd een kuurperiode voor 5 jaar afgesprokën met de mogelijk heid totWverlenging. Na vierenhalf jaar stelde de stichting aan de gemeente voor om het pand aan te kopen, dit zou goed koper zijn dan het te blijven huren van de eigenaar. De gemeente ging op dit ver zoek van de stichting niet in. Het huur kontrakt werd verlengd met de toevoe ging dat er in 1979 en 1980 geen huurver hoging zou plaatsvinden, in 1981 echter weer wel. laggevend belang volledige mede- «Tilburg e.o. 895 te Goirle) i maar inmid- heeft verleend. Alternatief twee De huur van het pand aan de Leharstraat 77 bedraagt nu eind 1982 inmiddels 50.000,- per jaar. En de stichting krijgt van de gemeente te horen dat ze zoveel mogelijk dient te bezuinigen pp haar be groting voor de komende jaren. De stich ting denkt dan het ei van Colombus ge vonden te hebben. Want wat gebeurt er? De stichting vindt twee leegstaande pan den in de Bentzkystraat en gaat met me dewerking van ambtenaren van de ge meente onderhandelen met de eigenaars. Een van de twee panden blijkt uitermate geschikt voor onderdak van het centrum. Er is weinig vrees voor geluidsoverlast omdat de panden ideaal liggen en er geen direkt omwonenden zijn. Verder ligt het pand vrij centraal in de wijk de Heikant en het is goed bereikbaar vanuit de Qui- rijnstok. En dan komt het ei van Columbus: de stichting berekent dat overplaatsing naar dat pand 15.000,- goedkoper is dan te blijven zitten in de Leharstraat. Vol goede moed maakt de stichting met dit plan haar opwachting bij de gemeen te. Maar die moed verandert in veront waardiging en onbegrip als de gemeente laat weten niets te zien in het plan van de stichting. A Verzachting Ih hoeverre de door de Poolse militaire machthebbers aangekondigde verzach ting in de staat van beleg zal leiden tot een wezenlijke verbetering van de politie ke, sociale, economische en culturele om standigheden in het land, valt nog met geen mogelijkheid te voorspellen. Toch, hopend dat de komende lente ook een hernieuwd geestelijk klimaat zal brengen, is bij de Tilburger Wil Gunther langzamerhand het idee gerijpt om van uit onze regio, het Hart van Brabant, een busreis te organiseren naar «ons» deel van Polen, het zuidoosten, vlak bij de Russische grens, met de stad Lublin als centrum. JARUINEN‘LAHTI GT’ LANGLAUFSK I’S MET STOKKEN EN BINDING QQ Het oude goederenemplacement aan de Spoorlaan. Kolengruis doordrenkte bloemhof onzer jeugd. Wij vonden ons fragment van vorige week aan de moeilijke kant - u ken nelijk niet. - De volledige foto, hierboven afgedrukt, is in 1959 genomen, waarschijnlijk vanaf het dak van een tamelijk hoog gebouw (de N.C.B. Ofschoon het prachtpanora ma ons een bloeiend en tamelijk bedrijvig complex laat zien is de foto vrij kort voor de afbraak van de laad- en losplaats genomen. Die afbraak was om diverse redenen nood zakelijk geworden allereerst door de komst van het hoogspoor, hetgeen op zichzelf al een ingrijpende verbouwing zou vereisen. Voorts lag het in de bedoeling de Spoorlaan te verbreden waarbij het emplacement een obstakel vormde en tenslotte voldeed het ge heel ai geruime tijd niet meer aan de veranderde eisen van omvang, efficiency en ruim telijke ordening. Zodoende verrees tussen Ceciliastraat, Hart van Brabantlaan. spoorlijn en ri de Ringbaan West het huidige moderne goederenoverslagcomplex. waar eens li stadion en de muziekinstrumentenfabriek van Kessels stonden, gescheiden Beis Lijntje. Ongeveer op deze plaats bevond zich voordien overigens ook al een kleine kolenlos plaats. Terug naar het oude goederenemplacement. Wie de f< een ideaal zij het niet gevaarloos pretpark voor de jep~ nende speelplaatsen overigens die de jeugd uit de directe omgeving zo 1955 ten dienste stonden. Wij noemen verder nog het station zelf, het bir de Boerenbond, dat van de Posterijen tussen Telegraafstraat en Spoorlaan. de gebom bardeerde eierbewaarplaatsen van Jean Groten aan de Karrestraat en de diverse gara ges in de buurtde Groot, Holland, van Osch. De laad- en losplaats was een wereldje op zich, een dorado voor donderstenen en dro mers gelijk. Op bovenstaande foto is het niet erg druk maar anders wemelde het van af- en aanrijdende vrachtauto’s van de besteldiensten die hun vrachtje van hun vaste plaats aan de laadperrons kwamen afhalen en van de grotere vrachtwagens die de goederenwa gons, op de voorgrond in dubbele rijen stonden opgesteld, kwamen lossen ze voerden hout aan, zoals hier te zien is, maar ook veel kolen en textielgoederen. Aan het eind van de goederenloods zien we het kantoor van van Gend en Loos, inder daad nogal krap bemeten. Het wat grotere gebouw iets verderop is indien we ons goed herinneren de douaneloods. In die jaren vlak na de tweede wereldoorlog was er tussen Nederland en België nog heel wat te smokkelendat bleek niet alleen uit de douane controles, die destijds af en toe midden op de Spoorlaan plaatsvonden (Tilburg viel bin nen de zogeheten grenszone), maar dus ook uit de aanwezigheid van het douane-entre- pot aan het spoor, welks aanwezigheid natuurlijk ook wat te maken had met het nog in lusteloos bedrijf zijnde Beis Lijntje van en naar Turnhout (en via Weelde). Op de achtergrond zien we verder nog veel dat het hart van treinfanaten sneller zal doen slaan het oude, tamelijk knusse stationnetje, de locomotiefremises, de perrons en natuurlijk de hoofdwerkplaats van N.S. Nog verder weg op de foto zijn daar uiteraard de nodige kerken en fabrieken. Wat de auto's betreft biedt deze foto de liefhebber ook nog watDe Commer’s van v.. Gend Ixkis verschillen in uitvoering nauwelijks van de erop volgende generatie, die nu nog in gebruik is. Verder nog een Scania en ’n Britse truck (Leyland?) en helemaal links de gesloten Opel Blitz van meubelhandel J. de Roy op de hoek van de Willem-II- straat. De met feestelijk lommer omgeven parkeerhaventjes vormden in die l schoots voldoende oplossing voor het aldaar bestaande parkeerprobleem, in behalve de gebruikelijke Fordjes en Opeltjes een Traction-avant uit bouwjaren (zié het kofferdekselwiel weg) en een Oostduitse DKW Ome Guusje De nog vrij prille boompjes tenslotte zolang wij ons kunnen herinneren hebben er al leen aan de noordzijde van de Spoorlaan (jonge) bomen gestaan de Spoorlaan was dus geen laan. En u ziet hettoen het wat werd met deze boompjes moesten ze worden ge kapt voor de tweede rijbaan en sindsdien staat er helemaal geen hout meer langs deze Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ro nald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt ge steld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk op maandag (let op20 december. 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen corres pondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is J.C.M. van Caulit, Kastanjestraat 21, 5038 PS Tilburg. Deze heeft van ons bericht ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1