o De gong voor de laatste ronde Sociale rechtshulpbeweging treurt indent Deze week extra bij Albert Heijn, 7 ,84^4154' <1, l J 3 ef 3 ifi 3 2.50 2.50 1 ■cr^ menig DENISSEN mtele onderdelen HANDYMAN pfterWN r'Lmmen IOVA Tilburg in fragmenten ’82^ mnber 1982 pagina 32 ss> Koerier J 7 Oplage76.250 ex. Vrijdag en zaterdag Drie cultureel-edukatieve instellingen dreigen bezuinigingstechnisch knock-out te gaan af de maat uur VERF-BEHANG Piusplein 54, Tilburg 3 lijnen) ja exclusief? en a ifenir 5TZAAL r mosselen orst te snit. :elijk ie. 10898 Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Renoveer en isoleer voor eens en altijd Jules Verneweg 104. tant mu- laat- laarmode oor et hele ezin. n bekende Neer, Kai- raten, Van ren. yan certifi- Mini kerst-stolletjes 5 halen 4 betalen Donderdag 9 december 1982 26e jaargang nr. 1291 [echt] [LEOER Narcissen per bos N UW DBUFFET ARBECUE J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 VD Tilburg I8 84 WeekbU het Hart va VICE EF» Maten: 36-41 NIEUWE AUTOHUREN? bel:Budget: 013-433113 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 V. LIESHOUT’S BAKKERIJEN Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 donderdag koopavond BEGRAFENISONDERNEMING Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 jrg. Het iherstel- i voor het cultu- als die collectie t museum uiteen Muziek- let lijntje kater Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 unties .00 uur.^ In Tilt van sociaai de ene na de n valt. ingen in muziek uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 43( KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis slad voor ran Brabant Winkelprijs: 120,- deze week: 65,- Sluitingstermijn voor adverter redactie dinsdagavond 22.0 Donderdag, vrijdag en zaterdag Kerstster l-koppig per stuk uro voor cliënten Bij 'n overlijden in uw familie, zo wel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over dat haar de kunst s bezuinigingen o gaat komen. Vooral verlening aan het onderwijs, aan iaal - cultureel werk en aan de ai ristische kunstbeoefening in burg en omgeving zal het moeten ont gelden. De Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek ALLEEN DEZE WEEK Prachtige dameslaarzen van geheel leder met warme vacht in blauw, bordo leder of in beige si ikelprljs: 1 eze w"u- wat verder t alleen geen ook nog be dden. Voor 1983: 1984: 218. rechtstreekse verkoop at fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud creeg het Volken de gemeente te teruggebracht ,- in 1985. Dat Zolang de voorraad strekt Korvelplein 191, Tilburg Paletplein 33, Tilburg Wagnerplein 52. Tilburg Westermarkt 17, Tilburg ’s Lands grootsto kruidenier blijft op de kleintjes letten. Koestraat 89, Tilburg Telefoon: 43-.21.35 U zult ongetwijfeld deze week een aantal gebouwen in Tilburg hebben gezien ge huld in zwart landbouwplastic. Die gebouwen worden bemand door mensen die werkzaam zijn in de sociale rechtshulp en op deze wijze iets willen laten blijken ploot van hun onvrede met de voorgenomen bezuinigingen door het ministerie van Jus- ting titie. ders, stand bezett week nen worden. Maar tuur, de andere ins gen die cliënten op. 1 3 Rechtshulp per jaar mag afgeven. Is na bijvoorbeeld een half jaar de gestelde norm bereikt dan hebben andere gegé digden of cliënten pech gehad: de pc is dan op. Al met a en, maatregelen mi? voor de vijf i dernemen. Zij voor het hele stiptheidsactie van 6 tot en met 1 gings- Die actie betreft door- Rechtshulp, lereen mi- Malen. Zit msgrens laid sys- >t u wel eens geh land, met in lustige groei ten bezuinigen Vast wel Hoe bezuinigt u Onopvallend Zuiniger stoken, goedkoper inkopen, minder de auto in. meer op de. fiets, minder uit Of bezuinigt u rigoreus. het mes erin, snij den waar u kunt bij elkaar zo ’n :tal, Tenslotte dit n" in het dagelijl tegenover elka; zeker niet in de politi it met elkaar, men overlegt °en. Helaas kan er nauwelijl rleg en zeker niet van goed - vroken worden in deze. Tevens verzorgen wij de begrafenis sen voor de protestantse begrafenis onderneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 e Koerier. Over de uitslag wordt geen cor- inoan over de afgebeelde stadszichten blij- iie dan schriftelijk geven? Wij wensen u ook t het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs 27,50 49,00 9,95 98,00 59,00 29,00 Hebt u wel eens van bezuinigingen gehoord Hebt u wel eens gehoord dat het slecht met de economie gaat, met West-Europa, met Nederland, met Tilburg Dat we financieel zowat aan de grond zitten Dat de tijden van lustige groei tot het verleden behoren Hebt u wel eens gehoord dat we moet« 1 ’- wel Samen De drie instellingen hebben samen de De koude kraan werd nog wat verder strijd aangebonden tegen de voorgeno- opengedraaid. Er zou niet alleen geen men bezuinigingen van B W. Of de- meuwbouw komen, er zou ook nog be- ze unieke opstelling iets zal veranderen zuinigd moeten worden. Voor 1983: of meer gewicht in de schaal zal leggen 123.700,-, voor 1984: 218.000,-, is de vraag. Maar toch is wat de instel- voor 1985: 258.000,- en voor 1986: lingen samen aan voorzieningenpakket 298.000,-. binnen brengen niet gering en ook de Het verhaal is nog niet af. De lesgel- argumentatie liegt er niet om. Vooral den zullen omhoog moeten en zullen het gesol met de Tilburgse Muziek- zo hoog worden dat de muziekschool school zou menig politicus het vreest geen leerlingen meer te zullen krijgen of in elk geval een groot aantal minder. Dit zal weer minder geld in het laatje brengen zodat het weer duurder zal moeten worden en er weer mensen ontslagen moeten worden: «het sneeuwbaleffect» heet dat in vak kringen. En daar staat de Tilburgse school dan, jarenlang aan he gehouden een illusie armer, een rijker. otte merkt de stichting op dat zij bezig is met een herspreiding van de atelier-voorzieningen om meer mensen de mogelijkheid te geven van haar voorzieningen gebruik te maken. Zij wil graag die spreiding afmaken alvo rens zich te binden aan beleidsmaatre gelen die mogelijk nog dieper ingrijpen in het voorzieningen-niveau. die aandacht geven die zij nodig heb ben en tevens andere activiteiten ont plooien, zoals het geven van voorlich- aan groepen, het maken van fol- s, het inlopen van studieachter- i e.d. Door de structurele onder- tting bij het Buro zullen in die veel cliënten niet geholpen kun- r de sociale advoca- istellingen dus, van ten op. De Tilburgse Muziekschool Vanaf 1973 al, negen jaar dus, is de I Tilburgse Muziekschool in de weer voor betere huisvesting. En om een lang verhaal kort te maken: er is de muziekschool in het verleden van alles beloofd door B W en de gemeente raad. Dit vond zijn hoogtepunt in plannen voor nieuwbouw in de Lange Nieuwstraat met hoge prioriteit. Toen volgde een ijskoude douche. In een gesprek van wethouder Krosse met de directie werd door de eerstgenoem de meegedeeld dat er geen nieuwbouw zou komen. Dat er met het bestuur overlegd zou worden over verbouwing van het bestaande complex aan de Ti- volistraat. Dat er bekeken gaat worden in hoeverre leegkomende schoolgebou wen gebruikt kunnen gaan worden als dependances. De wethouder deelde Op 27 verder mee dat de huisvestingskosten kundig daarom met 30 mogen toenemen, horen Tenslotte kreeg de muziekschool te ren dat wanneer de subsidie van rijk voor het complex Mommers meer bedraagt dan 1 miljoen, het rests beschikbaar gesteld wordt aan de ir ziekschool. De beslissing over dit la ste punt valt vóór 1 januari 1984. werpen zijn afkomstig van religieuze schaamrood op de kaken behoren te ordes en kongregaties uit Tilburg. Het brengen. Maar wat wellicht nog het zou volgens het museum een onherstel- ergste is, is het volgende: in de bezui- baar verlies betekenen voor het cultu- nigingsrondë van de gemeente is nu rele bezit van Tilburg als die collectie met deze instellingen een situatie out door opheffing van het museum uiteen staan die hoogst onverkwikkelijk te zou vallen. noemen is. De instellingen zijn over vallen met de bezuinigingsmaatrege len. Die maatregelen zijn tot stand ge komen buiten het overleg wat die in stellingen meer of minder regelmatig ipet de gemeente hadden. Dit is slecht gevallen bij de besturen van die instel lingen. Daarnaast vrezen zij als de be zuinigingen goedgekeurd worden op 20 december aanstaande, dat zij hun verantwoordelijkheid als bestuur niet meer kunnen dragen. Zij treden dan af. De gemeente mag dan zelf «haar afbraakbeleid», voltrekken. dan hebben andere gega- f cliënten pech gehad: de pot Over eerlijkheid gesproken! al zijn deze voorgenomen n van de minister reden f instellingen om actie te on- advp 1 Zij hebben (en dat geldt Die land) afgesproken een het te houden m de week Dit 1 M 10 december. Ie cl ..t vooral het Buro voor hen Dat Buro zal de Volgens de normale regels krijgen die advocaten daarvoor een vergoeding. vergoeding zal gestort worden in Steunfonds Sociale Rechtshulp, fonds is opgericht om de potentië- diënten te vrijwaren van de voor hen zeer nadelige effecten van de voor gestelde maatregelen. Voor baby vindt ubij BABY-HOME alles'wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy's. kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfs ruimte. BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Het fragment van vorige week was ontleend aan een foto van de Nederlandse Her vormde kerk die in de (verlengde) Heuvelstraat staat, het rustige, bijna onopge merkte stukje achter de winkels van de Schouwburgring, tussen van Boxtel en Nul Plus. Het is bijna onvoorstelbaar dat dit stukje binnenstad zc’n 20 jaar en langer geleden, toen het nog Zomerstraat heette, een waarlijk bruisende verkeersader was. waarover alles wat vanuit het stadscentrum naar de Bredaseweg en Korvelseweg trok en vice versa zich repte, in ordelijke banen geleid door een verkeersagent op een witte kist. Het stratenplan is hier aan de zuidkant zo ingrijpend gewijzigd, dat je er een oude plattegrond, zeg van 1960, bij moet houden om je nog enigszins de si tuatie van die tijd voor ogen te kunnen halen. De Noordzijde is ook ingrijpend veranderd, maar vanaf de kruising met de Nieuw- landstraat tot en met de hervormde kerk is de oudere bebouwing gehandhaafd. Ofschoon de kerk, die sedert 1967 de naam «Pauluskerk» draagt. <x>k vroeger altijd wat terzijde van het dagelijks gewoel in een lommerrijk parkje heeft gestaan, is toch het aantal inzenders dat deze week de herkomst van ons fragment goed heeft gera den opmerkelijk groot. De hervormde gemeente: een tamelijk vreemde eend in de Tilburgse bijt, door de eeuwen heen. Vanaf de Vrede van Munster in 1648 tot de aanvang van de Franse Tijd in 1795 was de hervormde godsdienst de leidende religie in de Nederlanden, dus ook in Tilburg. Daarentegen was het uitoefenen van de katholieke eredienst in die tijd verboden. En ofschoon Tilburg toen evenals nu in grote meerderheid katholiek was. konden de katholieken hun godsdienstoefeningen alleen in het geheim, in «schuurkerken» beleven en hadden zij bovendien hun «grote kerk», die van het Heike, aan de Her vormden, de protestanten, moeten afstaan. Pas in 1817, na de Franse tijd dus, werd overeengekomen dat de 180 protestanten die Tilburg toen telde de Heikese kerk zouden teruggeven aan de 0632 Tilburgse katholieken. Deze regeling hield tevens in dat er een nieuw kerkgebouw moest komen voor de hervormde gemeente (die overigens anno 1633'in Tilburg gesticht was en dus vol gend jaar haar 350-jarig bestaan hoopt te vieren). Dit nieuwe kerkgebouw werd de huidige Pauluskerk, waarvoor de eerste steen werd gelegd op 13 mei 1822 en die reeds in het daaropvolgende jaar voltooid werd. Het is een gepleisterd zaalgebouw in een traditionele, sobere stijl met een achtkantig koepeltorentje op het dak. Tot de vermaarde bezittingen van de gemeente behoren de «Koningsbank», waarin koning Willem II bij zijn kerkgang placht plaats te nemen, het avondmaalszilver, dat nog is geschonken door de toenmalige heren van Tilburg, de familie van Hoo- gendorp. En niet te vergeten het vermaarde, door de Utrechtenaar Johann Batz in 1765 vervaardigde kerkorgel. Vanaf 1765 had dit orgel de Heikese kerk getooid, maar daar het de hervormden toebehoorde, werd het in 1824 naar hun nieuw bede huis overgebracht. De kerk zelf staat op de rijksmonumenteniijst en vormt een klei ne oase van rust en stilte in de Tilburgse binnenstad. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto's verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u. lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u piterlijk op dinsdag 14 december, 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse respondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen ven van harte welkom, maar wilt u ons die dan s deze keer veel genoegen en succes met hei óiu fragment. De winnaar van vorige week is H. Wijnen. Marie Koenenlaan 115, 5044 NG, Til burg. Deze heeft van ons bericht ontvangen. In deze tijd, tien jaar geleden voor on mogelijk gehouden, waart het spook van de bezuinigingen rond in Neder- De stichting Musische Vorming land als god in Frankrijk. In Tilburg Deze stjchti in 1983 f 340 450 zijn het vooral de gebieden van sociaal minder ult J in 1984 en cultureel werk waar de ene na de f 410 600i. in 1985 andere knock-out te beluisteren valt. J422.700,- en in 1986 432.700,- min- Momenteel staan drie instellingen in der Ten ichte vanJ de norma]e be. de nng te weten de Tilburgse muziek- be£kent dat een verlaging van school, de stichting Musische Vorming sugsidie van ongeVeer 30 De en de stichting Volkenkundig Mu- stichting Musische Vorming vreest dat seum. De partij verkeert in de laatste besture^ door deze bezulnfglngen on ronde een technische knock-out dreigt m lijk t worden Oo|' deze voor de drie instellingen De drie be- stl(£t|r; |ullen de dee|nemersgelden sturen van de drie instellingen zullen omh 6 moeten Ze zullen zo6hoog als het aan hun ligt, nooit meer in de worden dat de stichting uitsluit dat ai ring verschijnen wanneer zij deze par- |e van de bevolkfng het stuk cul- tij verhezen van de gemeente Tilburg. tuur&wat de stichting Musische Vor- Boksen of praten ming brengt, nog kunnen bereiken. Iedere vergelijking is nooit volledig, Met andere worden: het zal te elitair deze uiteraard ook niet. Bijvoorbeeld: worden. bij bokswedstrijden wordt door zowel Daarnaast merkt de stichting Musi- de verliezer als door de winnaar vaak ?c^e Vorming op dat haar steunfunctie toch iets financieels gewonnen, althans in ^et kader van de kunstzinnige vor- in het profboksen. Deze partij levert m>ng door de bezuinigingen in het ge niets op. De drie instellingen vechten drang gaat komen- Vooral de dienst’ om de centen, om hun werk, de ge- verlening aan het onderwijs, aan het meente vecht om het gat op de begro- sociaal - cultureel werk en aan de ama- ting iets verder te dichten. teunstische kunstbeoefening in Til- En: eigenlijk staan er niet drie instel- burg lingen in de ring. Die drie instellingen gelden. staan in de ring namens hun cursisten. Tenslotte I deelnemers, leerlingen en bezoekers, u alles bij elkaar zo ’n 94.000' personen I in getal. Tenslotte dit nog over de ver- r gehjking: in het dagelijks leven staat men niet tegenover elkaar in de boks- ring, zeker niet in de politiek. Men praat met elkaar, men overlegt in die j kringen. Helaas kan er nauwelijks van I overleg en zeker niet van goed overlég f gespr*'-J— DE TILBURGSE KOERIER^ Oprichter: J.H.G. de Beer op dat de vollege voorstaat met “""’T- 1 voor Volkenkunde te Stiptheidsactie n wel mogelijk zijn, Het ministerie wil ook eerst terdege onder- categorieën zaken alk orden. Dat onderzoek door een Buro voor plaatsgevonden, constateert deld mogen worden im. En het museum consta- advocaat meer 1, zoals dat f vrezen Het Buro voor Rechtshulp aan het Wil helminapark, de Juridische EHBO in de Stadsstraat, de twee advocatencol lectieven aan het Wilhelminapark en aan het NS-Plein en het Advocaten kantoor in de Bisschop Swijsenstraat 'zijn het niet eens met de bezuiniginger want wat gaat er volgens hen gebeuren De gratis rechtshulp zal worden afge- Het Volkenkundig Museum schaft. Iemand die onder de minimum- 7 oktober 1982 kreeg het Volken- ‘±TnTnS wens uit de collectie van het Volden- ^hoten, z.j zijn het er absoluut met kundig Museum te behouden en het "ee ecns' Men ,s.ba"8 datde laSe aanwelige aanbod van culturele voor- k“mensgroepen die toch al zo weinig zieningen zoveel mogelijk in stand te te ve.r eren bebbe"’ °P dezte extra houden. Het museum is ook veront- bf‘ waardlgd over het feit dat bij het van rechtshulp de Noordbrabants Natuurmuseum in be- £«mPel naar de rechtshulP w^r verho- langrijk mindere mate bezuinigd |n dit terwij| juist de laatste tien jaar Het museum wijst er B W op dat de £J1^jverd ‘S V°°r Verla8ing van die integratie die het college voorstaat met het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Stiptheidsactie Breda, misschien wel mogelijk zijn, Het ministerie wil ook dat een aantal maar dan toch eerst terdege onder- categorieën zaken alleen nog maar zocht dient te worden. Dat onderzoek door een Buro voor Rechtshulp behan- heeft niet plaatsgevonden, constateert deld mogen worden. Er mag dan geen het museum. En het museum consta- advocaat meer aan worden toege- teert ook dat er een inhoudelijk be- voegd, zoals dat heet. De genoemde in- leidsnlan gemist wordt. Tenslotte wijst stellingen vrezen dat dit het Buro voor het Volkenkundig Museum erop dat Rechtshulp onverantwoord zwaar zal het heelwat voorwerpen in haar collec- belasten. Maar daarmee is de minister tie heeft die wijzen op de historisch - er nog niet. Hij wil namelijk ook de religieuze verbondenheid van Tilburg bevoegdheid hebben om te bepalen met het museum. Veel van die voor- hoeveel toevoegingen een Buro voor

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1