o N Willen rijk en gemeente óiSffWg Verlenging van de kermis tot 9 dagen 9 Deze week extra bij Albert Heijn, 127.” «4^^ te HANDYMAN 3.50 SmUspad 69 umtiKOOP 7 Tilburg in fragmenten peter mmen J. van LOON-OTTEN supervoordelig schaatsplezier 5 jaar Wil Sneijders zie pag.28 faJ fyogeis jutielief Nu 125,. brengt weinig vrolijk nieuws de bibliotheek opheffen Sint-Prijzen nber 1982 pagina 38 Koerier k Oplage76.250 ex. deze Minder geld, minder mensen Wij ging De bibliotheek is er voor iedereen... ..als er tenminste nog plaats is. VERF-BEHANG afgebt even? judt vol jaar >1 59 TILBURG ’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 9 vestigingen in Nederland M. KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Renoveer en isoleer voor eens en altijd Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. Donderdag 25 november 1982 26e jaargang nr. 1289 het waarii tot negen d te gaan met g van de ker- i ook in de be- Hasseltstraat 178 i de foto en s hier, be- nog in geze Open- van -:el gen ïn een l Prinsenhoeven 20 5017 GC jn 013-431051 - 431052 Donderdag, vrijdag en zaterdag diverse kleuren Trosanjers per bos goe- /Gun Uzelf een groot kado. VStet of \sanitair. 32>/m 46 vanaf 4! tot 65.- ebeelde besta irg, te ider». I KOOPAVOND TOT 9 uur t Willem is geleid- heeft BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg I Telefoor Holland Electro onderdelen Stadhuisplein 271, Tilburg K Tel. 013 - 436877 derenemp braken gep een straatn treden k gezegd. gang. Da1 we mogel ook alleet Ige- n 8 uur saldo: Inmiddels ig naar het -Biesheuvel o.a. massief eiken bankstellen v.a. 995,- eiken eethoeken v.a. 795,- salontafels v.a. 150,- VERKOOPADRES t Wit Paardje Lijnsheike 8, Tilburg Vr 3-12 van 12 00-21 OOuurOZa 4-12 van 10.00 - 1 7 00 uur vingen definitief te dige behuizing aan d met drie loop van de plaatsvinden en gehoord worden. De i bewonersbrief en er gepubliceerd waar- etrokkenen dus, en leid Zolang de voorraad strekt Keuze uit 100 stuks SPECIAALZAAK IN PERZISCHE TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 422584 Voor kwaliteit en service Ook na aankoop De kop toch, we mende j afgelopen tije tigjarig besta De lang aan! BEKENDMAKING! NIEUWE MEUBELS uit faillissementen en liquidaties Alles uit voorraad leverbaar en gratis thuisbezorgd enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis De gehele maand december 25% ECHTE KORTING Speciale aanbieding oude Beloudj-kussens Korvelplein 191, Tilburg Paletplein 33, Tilburg Wagnerplein 52. Tilburg Westermarkt 17, Tilburg VAN 103.9S DeWfew Een maand geleden zijn omwonenden van de kermisterreinen door middel van een be wonersbrief van de gemeente gevraagd hun ervaringen met de negendaagse kermis van aan het college van burgemeester en wethouders mee te delen. In totaal waren bewonersbrieven verspreid en 247 zijn er ingevuld bij de gemeente teruggeko men. Van die 247 reakties waren er 44 vóór de verlenging en 203 tegen de verlenging dagen. Toch stelt B W op 6 december aan de gemeenteraad voor akkoord iet de verlenging. belemmering me de situerin Paleisring het keken wor gek< populairste kulti Ifde rigoureuze i -*an valt er, t jaar, weinig ijskoude winter die het zojuist aange- rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Cassettes Bij het plannen van de nieuwe huisves ting. in 1968. was vastgesteld dat de bieb op dat ogenblik behoefte had aan 4.000 vierkante meter vloeroppervlak (inclusief studiezalen, kantoren, werk ruimtes en magazijnen), was. kort voor de verhuizing Konigsplein, het kabinet-1 aangetreden, waarin C.R.M.-staatsse- cretaris Vonhoff met verve de botte bijl van het profijtbeginsel hanteerde. Méde een gevolg hiervan was dat het riante nieuwe bibliotheekgebouw aan het Koningsplein in plaats van de be nodigde 4.000 m2 slechts 2.200 m2 bood, later door interne reorganisatie uitgebreid tot 2.600 m2. Geef zilver of goud als je van elkaar houdt Bij Hoogers juwelier op het Besterdplein hoeft dat niet eens zo duur te zijn ZIE PAG. 13 p boven dit artikel klinkt te wordt Tilburgs p jaren op dezelf >en tijd gebeurt, dai ‘„„taan,.over 7 jaa o aanhoudende ijs» Geld In het voorstel tot verlenging misduur tot negen dagen en o< wonersbrief wordt vermeld dat als de verlenging niet doorgaat en blijft op zes dagen, de opbrengst vergeleken met het afgelopen jaar, met 30% zal afnemen. En dan staat er letterlijk in de bewoners brief: «Dit is voor de gemeente een be langrijke reden om voor negen dagen kermis te kiezen». wonersbrieven verliep niet vlekkeloos. Een aantal bewoners heeft namelijk nooit een bewonersbrief ontvangen. Paleis vergeten Dan de huisvesting: dacht men bij de bieb een jaar geleden nog aan een heel nieuw boekenpaleis vlakbij de Heuvel straat (ongeveer waar nu de oliebollen- kraam bij de katterug staat), inmiddels wordt men geconfronteerd met het na derend vertrek van medebewoner het Kultureel Sentrum. Zou dit feit enkele jaren geleden tot gepaste vreugde bij de bibliothecarissen aanleiding hebben gegeven, nu zegt men berustend «we willen die ruimte dolgraag hebben, als iemand anders het betaalt - wij heb ben de centen voor de huur niet». Het gemeentebestuur van Til stelt, omdat de bezuinigingen nu maal uit de lengte of uit de breedte moeten komen, de formule voor waar bij de bibliotheekfilialen in de alleen voor de jeugd gehandhaa terwijl de afdeling volwasse m.fluitend in de hoofdbibliotheek aan ja’re0„P^“dï bMio‘ Koningsplein „n .«den ge.es- r geld voor aanschaffin- een personeelsstop opge- st men afzien van de zo Drempelvrees aanvulling op het medewerkersteam: de mensen die in een zogeheten werkver- tregel bij de bibliotheek ren, werden in mei door jnen van het ministerie Zaken en Werkgelegen- /eggehaald. Een on- o van deze onzalige vn pijnlijke vermindering ‘jden; de uitleenafdel:~~ i op alle ochtenden di tg bleef de bieb helemaal s geringe compensi sleed zou voortaar maandagmiddag en -avond Dus: 1816 uur weg en ■ii de plaats - negatief s Behandeling van klachten De gemeente stelt dat aan een aantal be zwaren of klachten geheel of gedeeltelijk zal worden tegemoet gekomen. Ten aan zien van de sluitingstijd zal er extra kon- trole plaatsvinden op de vastgestelde sluitingstijden. Tegen overtreding daar van zal strenger opgetreden gaan wor den. Met betrekking tot de plaatselijke van het uitzicht zal met na- uciing van de inrichtingen op de het komend jaar opnieuw be erden. Ten aanzien van de luidsoverlast zullen in plaats van de bruikelijke incidentele geluidsmeti in 1983 kontinu metingen verricht den. Zo kan dan, indien nodig, een ker misexploitant onmiddellijk de opdracht worden gegeven om de geluidsproduktie te verminderen. En dan? Dan is de kous af. Ondanks het feit dat het overgrote deel van de reakties van de bevolking tegen verlenging van de kermisduur is, on danks het feit dat de verspreiding van de bewonersbrieven niet vlekkeloos is verlo pen, ondanks het feit dat er onduidelijk heid heeft bestaan over de datum van in levering van de reakties (te laat ingelever de reakties zijn wel behandeld), ondanks dit alles willen B W toch voorstellen de verlenging definitief door te laten gaan. En er werd een evaluatie beloofd. Wel, het ziet er naar uit dat die evaluatie plaatsgevonden heeft in de vorm van de bewonersbrieven en de afweging van de gemeente omtrent de financiën. Het hoeft geen nader betoog dat de be woners aan een kort eindje getrokken hebben. Het zal ook duidelijk zijn dat de meeropbrengst voor de gemeente een erg belangrijke, doorslaggevende reden is. Hopelijk zal ook duidelijk zijn dat de evaluatie wat betreft het bewonersgedeel- L- te mager is, zo niet beneden de maat. «De dikke van Dale» geeft hier uitkomst. Evaluatie is: «waardeschatting, het vast stellen wat iets waard is, in het bijzonder koersberekening». Evalueren echter is volgens «de dikke van Dale»: schatten (op).taxëren, de waarde, het belang, de betekenis schatten of keuren van. Er heeft dus een evaluatie plaatsgevon den, aan evalueren is men niet toegeko men. Misschien dat de gemeenteraad op 6 dec. in vergadering bijeen deze konklusie kan onderschrijven. Ook is er ondertussen een collectie van 8.000 muziekcassettes op de afdeling uitleen aanwezig. De voor de collectie benodigde ruimte is door dit alles inmiddels gegroeid tot 9.000 m2, de beschikbare ruimte is nog steeds 2.600 m2 ofwel iets meer dan één vierde van wat de bibliotheek no dig heeft om naar behoren te kunnen functioneren. Is het exorbitant grote ruimtegebrek al een reden voor de bibliotheekmede werkers om langzaam zo niet gek dan toch pisnijdig te worden, het is nog maar één bittere pil uit de mandfles vol die de bibliotheek de afgelopen ja ren door de strot zijn geduwd en die nog ter consumptie gereed liggen. Bezuinigen - dat woord is zowat de enige overheidsrichtlijn voor de biblio theken, die ondanks de wisseling van coalities niet is veranderd. Want al ruimschoots voordat de Openbare Bi bliotheek in mei 1972 vanuit de veel te krap geworden behuizing aan de Wil lem Il-straat naar een nieuw, ruim ge bouw aan het Koningsplein leek te kunnen verkassen, was daar de schone schijn die velen bedroog. ïndel en fabrieken voor Tilburg en omstreken», ieuvel naar dit pand in de Willem ll-straat ver- Bogaers. Zoals vrijwel overal elders in de bin- re foto niet meer als woonhuis in gebruik, maar i kabinet de burgers op conjunctureel gebied heeft aan- i, is voor de Openbare Bibliotheek al jaren aan de Dat er, tegen de verdrukking in, toch nog steeds nieu- vgeiijkheden aan de abonnees worden geboden, is dan leen te danken aan de verbeten inzet van personeel en bestuur. 'v'öhi waar te zijn - maar Iturele instelling de ko- 1 wijze afgeslankt als de bijvoorbeeld met het tach- meer te vieren. De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen corres pondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is Joh. Jansen. Edisonlaan 97, 5021 MB Tilburg. Deze heeft van ons bericht ontvangen. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en heeft de bibliotheek niet alleen haar gewone collecties aanzienlijk uitge breid maar tevens van overheidswege een zogenaamde «Regionale Steun functie» toebedeeld gekregen, hetgeen kortweg neerkomt op een grootscheep se vermeerdering van het aantal aan wezige boekw op wetenschappe lijk gebied. tieplaatsen, die de komende twee jaar moeten worden ingeleverd. Door deze personeelsvermindering wordt het de vraag of men aan het Ko ningsplein en in de filialen nog wel op verantwoorde wijze aan bibliotheekbe heer kan blijven doen. Het bestuur van de bibliotheek heeft tegen deze voorstellen overwegende bezwaren op grond van de veronder stelling, dat ook veel volwassenen nog al wat drempelvrees hebben bij het ge bouw aan het Koningsplein. Ons lijkt dit bezwaar wellicht met eni ge aanpassingen van de route van de bibliobus en een uitbreiding van de service voor bejaarden deels te onder ding vangen te zijn: uiteindelijk kunnen we licht als burgers toch niet werkeloos blijven toeziennoe de belangrijkste culturele isatie voor overslagplaats van heel west- en mid- an de uit- den-Brabant langzamerhand onttakeld -j wordt. En ten slotte, waar diverse gemeentes in het land al met succes allerlei werk gelegenheidsprojecten op touw hebben gezet, waarbij werklozen met behoud .1 hun uitkering de gelegenheid krij gen als vrijwilliger bezig te zijn, moet jaren een dergelijke formule bij onze Open- 1.055.320,- bare Bibliotheek toch ook mogelijk bedrag zijn zijn? (wie wil er uiteindelijk niet in de :dige forma- bieb werken?!) Allernieuwste schoenmode n Voorbeeld un(met Ronald in de Tilburgse o vuw of straatsituatie u, lezer, is vervolgens de opdracht uit Onder de inzenders tan de juiste op- beschikking wordt gesteld door Boekhan- boekhandel Gianotten uitgegeven Beeld 1865-1945», «Tilburg van boten» en terlijk op dinsdag 7 december. 18.00 er. Op de enveloppe dient u duidelijk Experiment Bij wijze van experiment werd de kermis duur voor 1982 verlengd met drie dagen tot negen dagen. Na afloop van de ker mis zou er een evaluatie de bewoners zouden bewoners kregen een werd een persbericht w t in bewoners, direktbetrokkenen dus, niet-direktbetrokkenen de mogelijkhc gegeven werd om vóór 12 november eventuele bezwaren kenbaar te maken. Klachten Uit de 203 tegenstemmers valt op te ma ken dat zij vooral tegen zijn vanwege de geluidsoverlast, de plaatselijke belemme ring van het uitzicht en het overschrijden van de sluitingstijd. De meeste tegen stemmers wonen aan de Frankenhof (14), -i in de Katterug (107) en op de Paleisring -I (43). Bij de voorstemmers waren 33 drank- en horeca-ondememers. Met dit laatste is niet gezegd dat de horecawereld uit Tilburg in zijn geheel zit te springen om de verlenging tot negen dagen. Een aantal horeca-ondememingen zal ook dit jaar tijdens de kermisdagen weer gesloten zijn. Datum en verspreiding In de bewonersbrief komt de datum 12 november voor, die datum klopte echter niet precies. In de bewonersbrief die op 1 nvember verspreid werd, kregen de be woners de gelegenheid om binnen 14 da- I gen te reageren, tot 14 november dus; een verschil van twee dagen. Dit was echter niet het enige schoon- I heidsfoutje. Ook de bezorging van de be- Vorige week hadden we kennelijk weer eens een wat moeilijker fragment aan u voorgezet, gezien het voor uw doen, trouwe lezers, geringe aantal goede inzendingen. Zo'n 40 in ge tal. Zoals u hierboven natuurlijk meteen ziet hebben we de Willem ll-straat op d< wel het gedeelte tussen Tuinstraat en Heuvelstraat. Wat betreft de bebouwing is halve op de achtergrond waar nu Katterug en Stadhuis de Tilburg Skyline markeren, wei nig veranderd. Ook het statige gebouw rechts in het centrum van de foto, waaraan ons fragment was ontleend, maakt nog in volle glorie deel uit van het straatbeeld. Voor de meeste Tilburgers van de «middengeneratie» is het vooral bekend als zetel van de Kamer van Koophandel, die hier was gevestigd van 1 december 1931 tot en met 11 december 1967. Secretaris van de «KvK» was gedurende al die jaren Mr. Dr. Barend van Spaen- donck. die hiernaast nog een aantal andere secretariaten voerde onder de verzamelnaam Bureau van Spaendonck. In 1967, toen de behuizing ondanks enige verbouwingen en aanbouwir krap was geworden, verhuisden Kamer en Bureau naar de tegenwoordig het Reitseplein. die inmiddels ook alweer van ruime uitbreiding is voorzien. In de Willem-ll-straat vestigde zich daarop de Theologische Fakulteit die op haar beurt ook naar de Reit is vertrokken en momenteel huist in dit fraaie pand de regionale vesti ging van de Agrarische Sociale Fondsen. Voordat in 1931 de «Kamer van Koophan zoals de volledige naam luidde, van de H« huisde, bood het onderdak aan de familie nenstad, zijn ook de meeste huizen op deze I zijn er kantoren, winkels e.d. in gevestigd. De Willem ll-straat zelf is nog betrekkelijk jongtot 1881 heette het hier Comediestraat, maar ten behoeve van een directe verbinding tussen Heuvelstraat en het toenmalige g< «placement van de N.S. aan de Spoorlaan werden door de gemeente enige do gepleegd waarop de zoveelste herinnering aan de «lokale» Oranjevorst, dit keer in atnaam, kon worden vastgelegd. De foto hierboven is genomen in 1957, kort voor de asfaltering van de straat. Zij geeft het beeld te zien van een flinke drukke binnenstadsstraat. maar niet zo druk dat er geen twee richtingsverkeer kon plaatsvinden, terwijl het parkeren, uiteraard nog onbetaald, om de andere dag aan de linker- en de rechterkant plaatsvond. Hierbij maakte liet niet uit in welke richting je parkeerdede Hillman voorrat!, staat dus niet fout geparkeerd en de Skoda Octavia links daarvan blijft nog net binnen de rechterhelft van de rijbaan, gemar keerd door de glinsterende steentjes die de aanwezigheid van verkeerslichten op het kruispunt Willem ll-straat - Tuinstraat verraden. De tuin van het hier besproken gebouw, tenslotte, is geleidelijk aan verdwenen eerst mochten er enkele automobielen van hoog geplaatste employés worden geparkeerd, vervolgens kwamen er parkeermeters en sinds enkele jaren heeft men van gemeentewege de tuin doorgetrokken naar de Telefoonstraat en het geheel omgedoopt tot Girostraat. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerkir Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enig tijd zullen er ii Koerier wekelijk foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een geboti staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u, lezer, is vervolge te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren, lossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter I del Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door t fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 186! «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u uiterlij uur deponeren bij de burelen van de Tilburgse Koerier. te vermelden «Tilburg in fragmenten». j doen een greep uit de bezuini- ven gingsmaatregelen, waarbij we geen uitsji aanspraak maken op volledigheid: de h(>f afgelopen drie jaren kreeg de biblio theek minder geld voor aanschaffin- werd er ev.. h en moest men oogst noodzakel ij ke nedewerkersteam: d het kader van een ruimende maatre aan de slag ware nieuwe richtliji van Sociale Z; heid bij de bieb we; middellijk gevolg v; oekaze was een pijnl der openingstijc ging voortaan o en op zaterdag gesloten. Als al dit lezersltw leen op opend zijn, ervoor in d 1016 uur. Wat heeft de overheid verder t het vat zitten voor de Tilburgse bare Bibliotheek? Allereerst zeer veel minder geld. De komende drie moet er door de bieb worden bezuinigd. In dit begrepen de 8 (acht) vo.lledige forms

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1