N Ö3 1 O ?r Naar een tariefsysteem zo helder als water Deze week extra bij Albert Heijn, s DENISSEN HANDYMAN Water in Tilburg BV O; .Ma peter I Emmen laat op zich wachten Aankoop van Heuvelmans pag. 21 Dameskapsalon u tyogeïs jutöelief 5 jaar 25% Sinterklaas Nu 125,. Tilburg in Fragmenten 'ember 1982 pagina 34 VERF-BEHANG J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 zie pag. 18 Vrijdag en zaterdag •tenen lilburg Winkelcentrum Besterd 50: BEGRAFENISONDERNEMING De oplossing Donderdag, vrijdag en zaterdag PRACHTIG KI NDERLAARSJE Kaaps viooltje ’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Pluspleln 54 Tilburg tvoenng KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. echt leder en de prijswinnaars vindt U op van onze grandioze St.-Nicolaas- puzzel Donderdag 25 november 1982 26e jaargang nr. 1289 Bestel nu reeds uw roomboter - amandelletters en staven V. Lioshout’s Bakkerijen Hoef straat 151 - Rozenstraat 54 Biosthéticien Aanbiedingen g- zaterdag en zont zie pag. 23 t u geen ten zor Geef zilver of goud als je van elkaar houdt ■me rondga >mdat Peer en op Peerke vermenging WIJ GAAN DUS GEWOON DOOR!!! HOOGSTE MODE, LAAGSTE PRIJZEN Verse appel beignets 5 HALEN 4 BETALEN Wil Sneijders zie pag.35 TOT ST. NICOLAAS ECHTE KORTING Speciale aanbieding oude Beloudj-kussens Koerier Oplage: 76.000 ex. Ti NIEUWE AUTOHUREN? bel:Budget: 013433113 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 F ALLEEN DEZE WEEK 25. activ last minf de 1 gelijkertijd nieuwe alg nieuw tan worden. Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 ter van eider bij de Alle onderdelen voor uw electrische huishoudelijke apparaten Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 i gelden donderdag, vrijdag, vndag de voorraad strekt. ging rote deel (l artikel Koe let ge zet stelde .le vragen haar tariferingssysteem aan te aan de nieuwe (en nog door meenteraad goed te keu voorwaarden. Dit met h Tj Besterdplein 31 5014 HP Tilburg V_ J 013-351699 WIJ STROOIEN MET GELD In onze grandioze St- Nicolaasactie elke week 1 x 1.000,-; 1 X f 500,-; 1 x J 250,-; 20 x 100,- Elke week trekkl Prijswinnaars zie voor ’n kwartje bij aankoop van iedere bos snijbloemen. enkele of dubbele be eigen vakkundige ook in kleur lever raadpleeg ons vr. leglazing (10 j. gar.) ge montageteams eerbaar vrijblijvend bij u thuis Bij Hoogers juwelier op het Bestendplein systeem, u zien is nog kend want teem ingaat. W blijkt da willen dat met het ing' ne voorwaa teem in zal terleidinj langs aan B en zijn pietenbazen brengen zaterdag 27 nov. a s. een bezoek aan «Markthal de Schans». Natuurlijk surprises voor alle kinderen Schans 32 Korvelplein 191, Tilburg Paletplein 33, Tilburg Wagnerpléin 52, Tilburg Westermarkt 17, Tilburg I speciaal 1 zeken I Bij 'n'overlijden in uw familie, zo wel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over *"j met het ingaan van de algemene voorwaarden, een tariefsysteem ingevoerd kan rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Renoveer en isoleer voor eens en altijd Tevens verzorgen wij de begrafenis sen voor de protestantse begrafenis onderneming Tel. 42,55,25, b.g.g. 43.33,70 Keuze uit 100 stuks SPECIAALZAAK IN PERZISCHE TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 422584 Voor kwaliteit en service Ook na aankoop iben te maken verbruiker een Tilburgsche ’maatschappij. U komt in iet bijvoorbeeld overeen dat r 75 m3 water verbruikt. U ie hoeveelheid in een bepaal de klasse. Als u nu in dat jaar meer i op het eind van rbruikte ihoeveel- _.t verhoogd tarief ïdèlijk. Wat minder zlgende. Wanneer u lan de hoeveelheid komen bent met de Til- ciieidingsmaatschappij, -?r jaar, dan hebt v_» nvui betaald VOOf 75 u maar af moeten ne- minder verbruik geen u wel kunt doen is in een lagere ta- >et dat ech- zelf bij de laatschap- igen. f Halve bril, halve prijs Zo’n leuk kleln/^ je leesbnlletje fels W 3 Montuur S L glazen In de laatste gemeenteraadvergadering is de aankoop van het complex van Heu velmans BV aan de orde geweest. De gemeenteraad besloot toen het complex aan de St. Josephdwarsstraat te kopen. Aan die koop koppelde de raad echter een aan tal voorwaarden. Een van die voorwaarden blonk echter niet uit door alert reage ren. B W stelde namelijk op 1 september 1982 voor aan de raad dat de koop door zal gaan als de verkoper vóór 1 juni 1982 (jawel, 1982) alle zich op het terrein of in de opstallen bevindende chemische dan wel afvalstoffen i kosten (ver- koperskosten) op legale wijze heeft afgevoerd. Nu, eind nove ggen die che mische stoffen er nog en ook de koop is nog niet rond. Plannen tot aankoop Ruim een jaar bleef het onzeker wat er met de lege gebouwen zou gebeuren. Zou het complex gekocht worden door een projectontwikkelaar die er flats of dure woningen neer zou gaan zetten? Zou een'bedrijf het complex overko pen en er een nieuw bedrijf in gaan be- girinen? Of zou de gemeente het kopen en er met inspraak van de buurt iets van gaan maken? Het werd het laatste, althans daar lijkt het op. Chemische verontreiniging Maar ondertussen hadden buurtbewo ners lucht gekregen van allerlei chemi- Sint-Prijzen lossende vrachtwagens. Daarbij kwam IO11 dat bij Heuvelmans voor_de fabricage rjng van de kunststofbuizen materialen ge- :un bruikt werden, die ook gebruikt wor den voor de fabricage van polyester. Die materialen, samen met een soort polyesterslijpsel, veroorzaakten een niet altijd prettig in te ademen lucht. Toen Heuvelmans BV een aanvraag deed voor hernieuwde ontheffing van de hinderwet besloot de buurt be zwaarschriften tegen de aanvraag in te dienen. ^ing Tegelijkertijd echter ging het bedrijf Dus voor het overgrote deel (behalve het s]ae f textielgedeelte) over in Arabische han- |e,vl, den. Toen ging het snel achteruit met *- de fabriek en zowat samen met een nuuallcll ilJH C1 aantal verordeningen die het bedrijf opgeslagen maar Uit zou moeien voeren om een hinder- ferwjj| djt wetvergunning te krijgen, ging Heuvel- mans BV failliet. Heuvelmans BV was toen heer sche restanten produktiematerialen diè in het gebouw achtergebleven waren. opslag van die restanten leverde lar op voor spelende kinderen, die r konden spelen omdat het gebouw goed afgesloten was. De buurtbe woners trokken bij de gemeente ver ontrust aan de bel en tenslotte droeg de gemeente aan de eigenaar de cura tor op, het gebouw afdoende af te slui ten en zorg te dragen voor verwijde- van de restanten chemicaliën vóór mi 1982. t eerste in het g gedeek tl voor dit Huidige systeem Het huidige tariefsysteem heeft nogal wat haken en ogen. In een artikel be gin van dit jaar in de Tilburgse rier wezen wij daar al op. Ook he meenteraadslid, J. de Brouwe in de gemeenteraad hier enkele over. Die haken en ogen hebt met het feit dat u, als v contract afsluit met de Waterleidingr dat contract I u per jaar valt met die geeft een gedeelte weer ant naar het «kruisweg- akijn herkennen we pafoor de Heuvel. c,cn dus. Immers, deze sa- - Tilburg placht te trekken: stad, waarop r koning («O Heuvelmans BV was een bedrijf dat zich bezighield met het plisseren van stoffen Later breidde Heuvelmans de activiteiten van zijn bedrijf uit. Hij be gon met de fabricage van kunststof buizen die vooral in de chemische in dustrie gebruikt worden. Die laatste iviteit veroorzaakte nogal wat over- t in de buurt in de vorm van strem- tigen in de St. Josephdwarsstraat en Hoogvensestraat door ladende en Zoals iedereen kan weten maar misschien nog steeds niet weet, is dat het tariefsysteem van de Tilburgsche Waterlei- dingsmaatschappij een ander systeem is dan dat van bijvoor beeld de Gemeentelijke Energiebedrijven. Bij de laatste be taalt u netzoveel als u werkelijk verbruikt; voor het water sluit u met de Tilburgsche Waterleidingsmaatschappij een contract af. In dat contract komt u met de maatschappij over-, een hoeveel water u het komend jaar gaat verbruiken. Ver bruikt u meer dan u overeengekomen bent, dan betaalt u ook meer. Verbruikt u echter minder dan dat u overeengekomen bent, dan krijgt u geen geld terug van het teveel betaalde. U had maar moeten zorgen dat u de overeengekomen hoeveel heid water afnam. Zo simpel ligt dat. Het ziet er naar uit dat er op korte termijn een einde komt aan dit tariefsysteem. maten 22 - 30. v.a. 25,-tot 35,— In: BLAUW,, BORDO, BRUIN en WIT. Winkelprijs: v.a. 59,95 Onze prijs: v.a. 39,95 DEZE WEEK v.a. 25,- Het eerste is gebeurd. De restanten zijn in het gebouw opgeborgen en zelfs een gedeelte is geplaatst in een spe ciaal voor dit doel bestemde koele kluis. Die opslag heeft, tijdens het in werking zijn van het bedrijf op dezelf de wijze volgens de gestelde voorwaar den van de hinderwetvergunning plaatsgevonden. Die hinderwetvergun ning zou nog steeds van kracht zijn. oordeelt de gemeente dat deze op slag geen gevaar, schade of hinder op levert voor de omgeving. Uit dit blijkt dat het laatste niet gebeurd is. De che micaliën zijn er nog steeds, weliswaar ir zeker nog niet verwij- _it vóór 1 juni 1982 ge beurd had moeten zijn. s nv laiuici. ncuvciiuau» u» echter met meer in bezit van de Moeilijk vervoerbaar Heuvelmans, maar het was in Navraag bij de gemeente en de curator handen van een aantal vrijwel onbe- leert het volgende. De restanten che- kende Arabische heren. micaliën blijken flink ingewikkeld en nogal verschillend van aard te zijn. Be paalde stoffen mogen niet met elkaar vervoerd worden en andere stoffen kunnen weer niet bij een en hetzelfde afvalverwerkingsbedrijf op milieu vriendelijke wijze afgebroken worden. Deze twge feiten zijn er volgens de ge meente en de curator oorzaak van dat de chemische restanten nog steeds in de fabriek van Heuvelmans BV liggen. De curator verwacht dat binnen enkele maanden het karwej geklaard is. Ho pelijk zal de gemeente dan ook niet langer wachten met de definitieve aan koop van het complex en kan de sloop en eventuele nieuwbouw snel begin nen. verbruikt dan moet u het jaar de meer verl heid water tegen een bijbetalen. Dat is red:’ redelijk is, is het volg* minder verbruikt dan die u overeengekoi burgsche Waterk bijvoorbeeld 69 m3 per jaar, d u pech gehad. U hebt betaald m3 en die had i men, u krijgt bij geld terug. Wat voor het volgend jaar riefsgroep gaan zitten. U moet ter zelf besluiten en u moet z. Tilburgsche Waterleidingsm; pij om een ander contract vraj Nieuw systeem De gemeente wil dus naar een ander systeem. Hoe dat systeem er uit gaat niet bekend. Evenmin is be- ineer dat nieuwe tariefsys- “t. Uit het voorstel van B dat de gemeente graag zou l per 1 januari, tegelijk dus ingaan van de nieuwe algeme- /aarden, het nieuwe tariefsys- gaan. De Tilburgsche Wa- iingsmaatschappij schijnt on een voorstel gedaan te hebben I W over een nieuw tariefsys teem. Dat voorstel zou door B W aan de maatschappij teruggegeven zijn met de mededeling dat het huiswerk nog maar eens opnieuw gedaan moest worden en dan wel met meer aandacht voor de kleinverbruiker. Want aan aandacht voor die laatste categorie zou het met name geschort hebben. Hoe het ook zij: de Tilburgse waterverbrui ker zal ten zeerste gediend zijn met een systeem dat het werkelijke verbruik verrekent en de verbruiker dat laat be talen wat hij verbruikt; niet meer en niet minder. Water is gelukkig nog steeds niet zo duur als gas, maar dat wil nog niet zeg gen dat het gratis is. Water kost geld. De manier waarop de Tilburgsche Wa terleidingsmaatschappij dat geld bere kent, is onderwerp van gesprek in komende raadsvergadering van 6 cember aanstaande. Althans, er zal praat worden over de invoering van nieuwe algemene voorwaarden per 1 januari 1983. In principe hebben die nieuwe algemene voorwaarden niets te maken met de prijs van het water. Toch stelt B W in haar voorstel aan de gemeenteraad dat het huidige feringssysteem in strijd is met de van de nieuwe leveringsvoorwaa Daarom zijn B 8c W doende de Til burgsche W aterleidingsmaatschappij te bewegen nog vóór 1 januari 1983 riet geboortehuis van Peerke. Het stukje van de kapel ernaast schijnt voor we gen onbekend te zijn, te oordelen aan het ook nu weer grote aantal goede inzen De hierboven afgedrukte foto is genomen op 3 juni 1956 en u van de sacramentsprocessie die van de kerk van de Heikar park» bij Peerke Donders trok. Links onder het baldak"~ Meulemans van de Heikant, die tevoren kapelaan was op de Heuvel. Een beeld vanuit de volheid van het Rijke Roomsche Leven J— 1- cramentsprocessie was niet de enige die op deze dag door Tilburg placl het was, integendeel, een hoogtijdag voor heel onze zeer katholieke vooral de jeugd op strak georganiseerde wijze hulde bracht aan haar koning Koning van Tilburg», luidde een regel uit een religieus lied dat destijds elke scho lier uit het hoofd kende). Strak georganiseerd, inderdaad, want weliswaar hadden alle katholieke lagere scho len en in elk geval ook de lagere klassen van Odulphus en Theresia op sacraments dag ‘s middags vrij, maar die middag moest in volle devotie worden doorgebracht op het Heuvelplein, waar op witte tribunes rondom het Heilig Hart-beeld het uithou dingsvermogen van de schooljeugd zwaar op de proef werd gesteld. Terug naar Peerke Donders. Nadat de pater lang als «eerbiedwaardig», het laagste stadium van de eer der altaren, door de Tilburgers hooggehouden was. werden ge duld en doorzettingsvermogen van de schare Peerke-getrouwen dit jaar eindelijk beloond met de zaligverklaring door paus Johannes Paulus II op het Romeinse St.- Pietersplein van de Tilburgse missiepater, die overigens in Suriname nog vuriger wordt vereerd dan in zijn geboortestad. Het complex van gebouwen en andere attracties dat in de loop der tijder Donders' geboortegrond is verrezen, duidt ook op die merkwaardige van stichtelijkheid en vermaak, die de massale verering van heiligen of van miracu leuze openbaringen in de katholieke kerk altijd te zien heeft gegeven (denk maar aan de grote permanente kermissen in de wat grotere bedevaartsoorden). Het geboortehuis van Peerke vormde, naast de Hasseltse Kapel, in Tilburg zo'n re- ligieus-feestelijke trekpleister, waaraan vooral voor kinderen uit «de stad» ook nog de magie van de betrekkelijke afstand was verbonden. De Heikant was vroeger ver weg en een bezoek aan Peerke Donders betekende behalve het verplichte bidden in de kapel een leerzame rondgang door het (in 1930/31) nagebouwde geboortehuis je» van Peerke. (Omdat Peerkes vader wever was, gaf het huisje ook een interes sant beeld van de behuizing in vroeger dagen diergenen die ooit Tilburg groot ge maakt hebben). Na de rondgang door het huisje volgde een bedetocht door het kruiswegpark. lang niet zo erg als een gewone kruisweg in de kerk vanwege de on gewone situering der staties en als beloning voor alle i Jigieuze ijver volgde dan steevast een bezoek aan de belendende uitspanning, die eveneens op het Peerke Dondersterrein gevestigd was. De belangstelling viel zo'n beetje samen met de bloeitijd van het eerder genoemde Rijke Roomsche leven, een tijdperk dat. zich weinig aantrekkend van oorlog en be zetting, ongeveer duurde van 1920 tot 1960. Omstreeks de jaren zestig brak een pe riode aan waarin de belangstelling ook voor Peerke Donders en zijn geboorteplek wat afnam en de gebouwtjes en het kruiswegpark enigszins in verval geraakten. De laatste jaren staat de redemptorist uit Tilburg weer volop in de belangstelling, wat ondermeer blijkt uit een restauratie van het complex aan de Pater Dondersstraat (vroeger de Moerstraat) waar zelfs een bakstenen openlucht-kapel is bijgebouwd. Tilburg in fragmenten is een serie van de 1 ilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto's verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u. lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgcbeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die t beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één vi de drie door boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te wet< «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbeid— Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 30 november. 18.00 uur deponeren bij burelen van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen cor respondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadszichten blij ven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is H. Potters. Angelastraat 10. 5042 H.N Tilburg. De ze heeft van ons bericht ontvangen. ges dat nie

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1