Het nieuwe Elisabeth nu officieel open ?r N Van angst naar verzet, stop de kruisraket» O NATUURLIJK Heuvelpoort HANDYMAN Morgen begint feestweek Nieuwe stadsdienstroute in de Blaak Eerste rondgang Sinterklaas door de stad GEZONDHEiDSMANiFESTA TIE 'e 25 Bankverkoop damesmode zie pag. 32 ..95 NILFISK^l Tilburg in fragmenten 'ember 1982 pagina 38 fêta&wt J Oplage: 76.000 ex. de ct COMPLEET Kernwapenwedloop En er is kinderopvang aanwezig. Toegang gratis. Vervoer Grote deelname KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN fabriek jvend bij u thuis Renoveer en isoleer voor eens en altijd Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. Koestraat 89, Tilburg Koerier XTj voor mirakels mooi sanitair en deed \boern plavuizr Donderdag 18 november 1982 26e jaargang nr. 1288 Hoef- sweek i het Weekblad voor het Hart van Brabant de in Maranatha er lad (IKV). Natuurlijk J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 November géén koopavond et feit Met apen- :igt er ge- beetje zijn feestweek n geslaagde t bijgedragen. De Smit Houtstruktuur alléén t/m zaterdag a.s. n genezen» aan de vol- teveel of rond huis chouw- ingsvolle Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes rechtstreekse verkoop af ft gemaakt j tegen tocht ierhoud op 21 november Stationstraat en igestraat 13 een tianif trijden ge ien te ver- fotowed- Telefoon: 43.2135 Ilernieuwe stadsschouwburg zijn veelbelovend bestaan aan met •n een toneelstuk van Christopher Fry en viel de oude schouw- vpersbeul ten offer. Sluitingstermijn voor advertenties redactie dinsdagavond 22.00 uur i op de statie, die op zater- in de Stadsschouw- Van 18 tot en met 21 november k~:~* winkelcentrum Heuvelpoort een na tuurlijk karakter, een en ander dank zij een groots opgezette bloemen- en plantenshow. Initiatiefnemer voor dit gebeuren is de heer C. Brabers van bloemen- en plantenzaak Aspasia in Heuvelpoort. rechtstivtrnu worden op maat ge dubbele dichting t< vragen geen onder %E TILBURGSE KOERIER Oprichter: J.H.G. de Beer Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijkep naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfs ruimte. BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Ter gelegenheid van de officiële opening van het St.-Elisabeth ziekenhuis, wordt op zaterdag 20 en zondag 21 november een gezondheidsmanifestatie gehouden in de Stadsschouwburg. Onderwerpen: voeding - borstvoeding - roken - straling en ongevallen. Verder zal de NOVIB een stand hebben over gebrek aan voeding in de derde wereld. Programma Om 12.30 u. begint de dag met een demon stratie op de Heuvel. Beatrijs v.d. Weyden zal daar het woord voeren. Om 14.30 u be ginnen de activiteiten in Monopolie in de Langestraat, die activiteiten zullen duren tot 20.00 u. Er zal van alles te doen zijn: er zullen films gedraaid worden die met oorlog en kernwapens te maken hebben. Er zal uit gebreid informatie gegeven worden door middel van sprekers, informatiestands en tentoonstellingen. Natuurlijk is een manifestatie moeilijk denkbaar zonder muziek en kabaret. De volgende personen en groepen zullen optre den: Bram Vermeulen, Armand, Big Bam Boo Party Calypso Band, Vredeskabaret Links over Rechts, Duo McKanzy en van Gunnik, Fanfare van de Eeuwig Durende Bijstand, Soliedair, Paternaat van Jan Bap tist en het Jan Wirken kwartet. Er zal ook een kinderprogramma zijn met onder andere het optreden van kinderthea ter Pielekepoep. In de Harmonie in de Sta tionstraat zal om 15.30 u. een forumdiscus sie plaatsvinden met een aantal interessante forümlpden. Tenslotte zij nog vermeld dat er vanaf 12.15 u. een kinder-crèche is in Monopole. (- ±10,-voordeel) inters vielen de besU .„.r jaren de televisie het p illend om in de marge .’ige instellingen ir inema Royal, de Chicago eming van een aantal niei :ht, de herbouwde Harmonie, tpbezoek inzette. liet de hoofdingang doorliep hek dat toegang verschafte felegraafstraat. Stel u voor, in hartje Til- n een in vol bedrijf verkerende boer- bijbehorende koeien! Af en toe vonden -n» plaats (zaklopen, ballengooien, etc.) iderlei kunne uit de parochie Heuvel wer- De show houdt in dat Heuvelpoort wordt omgetoverd tot een gigantische tuin, met waterpartijen en zelfs een kinderboerderij van 120 vierkante me ter, waarvoor Beekse Bergen zorgt draagt. Verder werken diverse kwekers en tuincentra, de Jeugd Natuurwacht, Autotron, het Textielmuseum, de Bij en bond en de NCB-veiling mee aan het fleurige gebeuren. Tussen de be- Ofschoon het nieuwe fraaie ziekenhuiscom|i Ie maanden feitelijk in gebruik is, wil men. n of haar draai heeft gevonden, nog eens allen in de bloemetjes totstandkoming van het nieuwe hosf Vanuit de regio i fietsdemonstrati vinden. Vanuit plein; Oisterwijk: hout: 11.15 u. Ge schot: 12.00 u. Druis 11.00 u. Vredesplein; Koepelkerk; Tilburg: gende plaatsen: West Wagnerplein, Ley parkweg, Zv baan Oost en Goirkese-kerk. Voor inlichtingen: Lange Nieuwstraat 50. te. 013-362881 (tussen 5-7 u.). tiplex alweer enke- i. nu iedereen zo'n met de komende zetten, die aan de ‘ttspitaal hebben Morgenochtend om 10.30 uur zal Mgr. J. Bluyssen, de bis- schop van Den Bosch met een plechtige eucharistieviering in de aula van het ziekenhuis het «nieuwe Elisabeth» inzege nen. Met deze herderlijke plechtigheid wordt een feestweek ingezet die op vrijdag 26 november zal culmineren in de offi ciële openstelling van het ziekenhuis door koningin Beatrix. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking i Ronald Peters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zuller in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-ooriogse stadsbeeld. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945». Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 23 november, 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de T ilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen cor respondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadszichten blij ven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is A. de Natris Ringbaan Oost 233, 5014 GD Tilburg. Deze heeft van ons bericht ontvangen. zorg. Dat gebeurt dan idsmanifeste,;“ Ai“ dag a.s. rindt. handel, Wereldwinkel, hout en bouwbon den van de FNV, ABOP, Maranatha en het Interkerkelijk Vredesberaa enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis LAKVERF Diverse kleuren 3 kg samen 125° BEHANG Verschijnt In geheel Tilburg Golrle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek en Tilburg zullen op die dag ties naar de Heuvel plaats- Goirle! 12.00 u. Oranje- c: 11.00 u. De Lind; Uden- Gemèentehuis; Berkel En- iventros; Waalwijk: Dongen: 11.30 u. 11.45 u. vanaf de vol- stermarkt, Korvelplein, Zwembad Ring- Onder de titel NATUURLIJK HEUVELPOORT zullen bloemen, planten en an dere natuurlijke produkten en daarbij behorende apparatuur geshowd en verkocht worden. Aan het evenement wordt deelgenomen door de Heuvelpoort-winkeliers en een groot aantal binnen het thema passende organisaties van buiten Heuvelpoort. Ttgelspeaalisten BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland baar teken van de onderlinge verbonden heid zal de eucharistieviering ochtend geconcelebreerd worder Griekse bisschop Anargyros Prindesis, naast, zoals gezegd, Mgr. Bluyssen en voorts vicaris A. Ooms, deken L. Bijl van Tilburg en pastor P. van der Drift. Wetenschappelijke dag Als afsluiting van de openingsw wordt op zaterdag 27 november in ziekenhuis door de medische staf een zo genoemde «wetenschappelijke dag» ge organiseerd met als thema «Vorderingen, in de geneeskunde». Aan deze dag wordt behalve door een gróót aantal specialisten van het zie- kenuis bijgedragen door de Leuvense hoogleraar Y. Nuyens als gastspreker. Voor u en ons, de buitenstaanders bij al Het deze feestelijke gebeurtenissen is vooral de Gezondheidsmanifestatie van belang, die zaterdag en zondag wordt gehouden in de stadsschouwburg en waar onder het Al 37 jaar lang zijn Amerika en Rusland in een kernwapenwedloop gewikkeld. Die wa penwedloop gaat nog steeds door. Veel mensen vinden dat er een einde moet ko men aan die geldverslindende bezigheid. Veel mensen vinden dat het genoeg is met het uitdenken van nog duurdere en nog meer ingewikkelde kernwapens: anti-anti- antiraketten. De protesten tegen de kemwa- penwedloop zijn in alle landen te horen, in Nederland, in Amerika, in Duitsland, in België, Frankrijk, Polen, Joegoslavië, DDR, Roemenië en op zeer bescheiden schaal ook in Rusland (voor zover de autoriteiten dat daar toestonden). 1981 stond in het teken van het verzet tegen verdere kernbewape ning. De diverse vredesbewegingen willen duidelijk de aandacht vestigen op het dat de kernbewapening nog steeds doorj ondanks onderhandelingen in Genève. 1 die onderhandelingen houdt de kernwaf wedloop niet op. Nog steeds is de waf wedloop aktueel. nog steeds dreigt er Onder dit motto wordt in de Harmonie in de in Monopole in de I-anj grootse demonstratie-manifestatie ge houden. Het is een levend houden van grote demonstratie van 21 november Amsterdam waar bijna een half mil joen Nederlanders aan deelnamen. motto «voorkomen is beter dan o.a. aandacht wordt besteed aa gende onderwerpen: «voeding, te weinig, straling, ongevallen r en haard en voedingsgebrek in de Derde Wereld. Meer informatie over deze g manifestatie treft u elders in Ondanks de.donkere wolken, die zich bo ven het Elisabethziekenhuis samenpak ken in de vorm van beddenreductieplan nen en allerlei andere bezuinigingsideeën dia geïnspireerd zijn door de dalende ^Conjunctuur, is het fenomeen van deze feestweek meer dan terecht. Immers, het '.ziekenhuis vervult een zeer belangrijke I functie voor Tilburg en verre omstreken en de totstandkoming van de nieuwbouw mag een schoolvoorbeeld van voortreffe lijk uitgewerkte planning worden ge noemd. Gezondheidsmanifestatie Naast feest voor de medewerkers van het laekenhuis en voor allen die aan de ver wezenlijking van dit modern toegeruste p gezondheidscentrum hebben bijgedragen en naast de uitermate officiële openings- l ceremoniën wordt deze feestweek ook - aangegrepen om de mensen van Tilburg en omstreken een inzicht te verschaffen in de huidige opvattingen omtrent ge- Met ingang van maandag 15 november zal stadsbuslijn 7 de volledige route in de Blaak gaan rijden. Hiermee zal - nog net voor de winter - tegemoet worden geko men aan de wensen van vele Blaakbewo- ners. rijden van de nieuwe lusvormige rou te door de Blaak houdt in, dat de rijrich ting zal worden omgekeerd. Komende van het centrum zullen de bussen van lijn 7 de Beeklaan inrijden, om via de Wete- ringlaan en Stroomlaan de Blaak weer richting stad te verlaten. Op de nieuw te berijden Beeklaan zullen drie halten wór den geplaatst: Regge, Winkelcentrum en Leu beek vijver. De eindpunthalte en ook de overige halten in de Blaak blijven on gewijzigd. In het komende voorjaar zal tijdelijk van deze definitieve route worden afgeweken in verband met herbestratingswerkzaam- zondheidszor» Gezondheicsi dag en zondé burg plaatsvin Solidariteit Als derde onderdeel van deze feestweek, tenslotte, zal de solidariteit van de mede werkers van het nieuwe ziekenhuis met hun collega’s in minder bedeelde omstan digheden naar buiten worden gebracht. Deze solidariteit komt tot uiting in de «Adoptatie» van het Pammacaristos-zie- kenhuis in de Griekse hoofdstad Athene. Aan dit ziekenhuis is onder meer een groot deel van de apparatuur en overige inboedel geschonken uit het oude zieken huis die, hoewel uitstekend bruikbaar, niet meer in het nieuwe hospitaal kon worden geplaatst. Het ligt in de bedoe ling, de band met de Griekse gezond heidswerkers ook in immaterieel opzicht aan te houden, door het uitwisselen van kennis en ervaring bijvoorbeeld. Als tast- krijgt drijven door wprden diverse mode- n na- shows gegeven, uiteraard gecombi neerd met bloemen. Ook vlees- en groenteshows staan op het program ma. De originele Floriade-stereo-diashow die door meer dan 1 miljoen bezoekers uit de gehele wereld ademloos bewon derd werd, is tijdens deze dagen ook in Heuvelpoort te bezichtigen. Tevens worden diverse wedstr" houden waarmee leuke prijzen dienen vallen. Zo is er een strijd voor de groteren; voor de klei nen is jen prijsvraag in elkaar gezet. Heuvelpoort is ter gelegenheid van de show ook op zondag open, en wel van 10 tot 18 uur. gezondheids- n dit nummer morgen- aan. - in door de onderdelen huish. machines Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 01 3 - 436877 4 De stadsschouwburg. Deze wel erg wijdse benaming heeft tientallen jaren, toch wel ’n beetje als vlag op een modderschuit, het hierboven afgebeelde voormalige fa brieksgebouw gesierd, waaraan ons Tilburgs Fragment van vorige week was ont- Gebouwd als wollenstoffenfabriek van de fa. J.B. de Beer en Zonen beschikte het wel zeer blinde en in dit geval kennelijk ook nog stokdove lot op het eind twintiger jaren dat deze opstallen voortaan de voor Tilburg onontbeerlijke sell burg en concertzaal moesten herbergen. Zo werd de fabriek verbouwd en open 1928 de Burgerschouwburg zijn deuren. Achter die deuren trof de verwachting! bezoeker een ruime hal met loketten en de toegang tot een kleine bioscoopza Voorts leidde een statige trap naar de zogenaamde grote zaal, de eigenlijke mentenzaal van de stad dus: onze schouwburg van 1928 tot 1961. Tenslotte was er nog een feest- en danszaal ofwel foyer in het complex, waarin o. m. de eertijds be kende Boddorf club thuis was. «Een rumoerig uitje», noemde een inzender ’n avondje in deze schouwburg terecht: immers, vlak achter het gebouw liep de spoorlijk waarover elk uur alleen al 4 perso nentreinen denderden, om nog maar niet te spreken van de vaak superlange goede rentreinen die een uitvoering van het Brabants Orkest soms minutenlang een mo notone extra achtergrondmelodie verschaften. Hein Jordans, de vroegere dirigent van HBO. pauzeerde wel eens, maar het feit op zich, dat het orkest in deze absurd gesitueerde zaal wilde spelen, is natuurlijk verbijsterend. De Burgerschouwburg werd in 1946 omgedoopt tot Metropole-schouwburg en leeft onder die naam bij 'n zeer groot aantal Tilburgers voort. In het zicht van het nade rende einde, toen de bouw van de nieuwe stadsschouwburg al was begonnen, werd de halve bouwval nog eens omgedoopt tot Centrum-theater: dat was de naam gedu rende de laatste twee jaren. van 1959 tot 1961. Als exploitanten heeft de oude schouwburg twee bekende Tilburgse bioscoopman- nen gekend: achtereenvolgens waren dat Herman van der Waarden, later bekend van het Chicago-theater en de Noorderlicht-bioscoop, terwijl na de oorlog de uitba ting werd overgenomen door de heer van Dun, die na de sluiting van de Metropole 100 meter verder het nu nog bestaande Midi-theater liet bouwen, destijds een ultra moderne bioscoop, van alle gemakken en moderne snufjes voorzien. De Metropole was eigenlijk alleen voor echte Tilburgers te vinden. Je bereikte het gebouw via een auto-brede doorgang aan de noordoostkant van de Heuvel, tussen het huis van KNO-arts van lersel en stalen meubelen-fabriek Etesmi door. Acher de fraaie tuin van dokter van lersel begon vervolgens het voorplein van de schouw burg/ bioscoop - een voorplein waar het lang voor en ook na de drie dagelijkse voorstellingen altijd behoorlijk druk was. In die tijd immers vielen de beste jaren voor het Nederlands bioscoopwezen, voordat in de zestiger jaren de televisie het pu bliek massaal uit de filmtheaters weg ging houden. Opvallend om in de marge te vermelden is dat tijdens de bloei der bioscopen deze nuttige instellingen in verre van ideale ruimtes in Tilburg waren gevestigd (Rex, Cinema Royal, de Chicago was nog het «professioneels!»terwijl met de ingebruikneming van een aantal nieuwe bioscopen aan het begin der zestiger jaren (Noorderlicht, Midi en de Studio-zaal) tevens de neergang van het bioscoop Maar wij stonden op het plein voor de Metropole. Wie niet maar rechts het gebouw passeerde kwam bij een houten h tot de weilanden van boer Vermelis uit de Te!c~ burg was er tot ver in de jaren zestig niet alleen derij, maar ook nog een flink weiland met bijbe op deze weilanden zogeheten «volksspelen» r.. die ten behoeve van de schooljeugd van beiderlei den georganiseerd. In 1961 ving de splinter de wereldpremière van burg aan de wrede slope Nadat afgelopen zondag Sinterklaas be houden te Tilburg is aangekomen en na een tocht door het centrum verwelkomd werd door het gemeentebestuur, begint de grote kindervriend aanstaande zondag aan zijn eerste rondgang door de wijken. Deze dag zijn de wijken in het oude noorden en het Zand aan de beurt. Om 12 uur vertrekt de Goedheiligtnar zijn gevolg vanaf café v.d. Brekel, straat 166 en verder verloopt dan de rou te als volgt: Boomkampstraat, van Kin- I SÉhotplein, van Alphenstraat, van Mieris straat, Schrassertstraat, van Bleijswijk- straat, Jac. van Oudenhovenstraat, Hoef- straat. Koestraat, Molenbochtstraat, Lo- v'ensestraat. Rozenstraat, Rozenplein, Leliestraat, Enschotsestraat, Molen- bochtplein, Koestraat, Leon v. Veghel- straat, Nic. Pieckstraat, Besterdplein, Besterdring. Schaepmanstraat, Buiten straat, Min. Mutsaersstraat, Theresia- plein, van Sasse van IJsselstraat, Veldho- venring. Deken Sandersstraat, Leo XIII- straat, Smidspad, Goirkestraat, Wilhel- minapark, Hasseltstraat. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door: Drumband de Groeseindse Jagers en door Drumband de Jantjes. Eindpunt is hier de Kasteelhoeve, Has seltstraat 256. De tour door ’t Zand vertrekt vanaf wijk- gebouw ’t Sant, Beneluxlaan 74 om 14.30 uur en de route verloopt verder als volgt: Beneluxlaan. Le Bourgetstraat, Mels- broekstraat. Statenlaan, Westerpark (noordzijde), Sint-Hubertusstraat, Ja- gérslaan, Drijverstraat, Lage Witsiebaan, Kruisherenstraat, Montfortanenlaan, Be neluxlaan. Montfortanenlaan, Salesia- nenstraat, Lage Witsiebaan, Taxandrië- baan. Lage Witsiebaan, Lavendelweg, Kruizemuntweg, Kruidenlaan, Vlierlaan, Ganzerikhof. Melisseweg. Hoflaan, Gentiaanlaan, Baden Powelllaan, Auteurslaan, Ant. Coolenlaan, Hugo Verries^traat, Zwartvenseyveg, Baden Powelllaan, Lage Witsiebaan, Reine- Vaartstraat. Hier wordt de muzikale begeleiding ver zorgd door: Drumfanfare Sandy Boy’s Girls en door Drumfanfare Prins Willem Alexander. Einde en ontbinding van de stoet vindt plaats nabij wijkgebouw ’t Kievitslaer, Réinevaartstraat 55 om 16.00 uur. De organisatoren verwachten een grote op komst. Dit is onder meer af te leiden uit de talloze groeperingen en instanties die de op roep tot de demonstratie-manifestatie on dertekend hebben. We noemen er enkele: Pax Christi, Vrouwen voor vrede, gezond heidswerkers tegen kernwapens, stop de neutronenbom/stop de kernwapenwedloop, onderwijs tegen kernwapens, Vrije boek- Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 430898 Prachtig mooie modelaarzen in lang en kort model met 2 hakhoogtes I

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1