SL N ft Verkeers-en Vervoersplan naar de tweede fase «■JgJgSSSSP, jan| <WlNKEtö 1J45 I 1398 Ximpodi IS^Cz-o Bb HANDYMAN if”1» - r Tilburg in fragmenten Huub Antiekmarkt Martron Haaren met Echte boter •■II op je hoofd» Nu 125,. \impodray g@ Koerier srnber 1982 pagina 30 Oplage: 76.000 ex. PRUIKENSPECIAALZAAK en Vervoersplai Tilburg is toe haar wegennet Vrijdag en zaterdag in de sporthal ÏP «w BEGRAFENISONDERNEMING KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. De nieuwe modellen pruiken zijn binnen Zaterdag 13 nov. 1-5 uur Zondag 14 nov. 11-5 uur Vrijdag 12 nov. 7-9 uur TILBURG: Schouwburg ring 99 (in de Nulplus) papier. Dit pap 's tekst en 7 pagir TILBURG: Schouwburgring 99 (in de Nulplus) voering. Da strekte bus? gen) en een n wordt ver- geredigeerd Korvelplein 195, Tilburg, Tel.: 013-631148 NIEUW zachte speculaasbollen Meer dan 100jaar V. Lieshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 ïlerei lelijk 1 was ze van wispelturige Verse appelcarrés 5 HALEN 4 BETALEN eid v n zij igere TOT ST. NICOLAAS 10% ECHTE KORTING Speciale aanbieding oude Beloudj-kussens *N NIEUWE AUTO HUREN! BELsBudget: OB4J3IB OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 De Donderdag 11 november 1982 mmm 26e jaargang nr. 1287 BOKMA JONGE JENEVERuter Holland Electro onderdelen Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 groep ekon igt daar wel <eer/openbaar ver- -erbeleid als basis Het par- heeft dat stelt daar- •*'J □arke- -wi rvorzie- stoelgebrui- diversen In het voorbeeld} g van luim en ernst; van lachen en glimla- je en haar inwoners. Of zoals Huub het zelf t over onmacht en irritatie, over klem staan tus- jf er lachend mee bezig, want zo ben ik. Ik ben '■'jd maak ik de mensen ermee aan het lachen. raden frag de goede oplo tiwijzir DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 rechtstreekse verkoop worden op maat gemas dubbele dichting tep»" vragen geen onderhout Renoveer en isoleer voor eens en altijd Sluitingstermijn redactie dinsd? p af fabriek aakt tegen tocht e mening Centrum maar op i lak voor t zichzelf als Hij is niet al- ook zijn tek- Tévens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- ?:r»5,b.0.fl. 43.33.70 HEUVEL SCHIEDAMSE JONGE JENEVERuter Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes GOBLET JONGEL JENEVER Liter TILBURGSE KOERIER Oprichter: J.H.G. de Beer Bij 'n overlijden in uw familie' zowel s nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over "I Andere groepen zijn bang dat de Ringba nen overvol zullen raken. Over de filters in het voorbeeldplan merken een aantal groepen het nodige op zijn ze wel nodig op doorgaande wegen, leiden ze niet tot hogere snelheden tussen de filters. Enkele groepen vinden dat de snelheid voor 1. woongebieden verlaagd moet worden tot 30 km per uur. In april van dit jaar is er in Tiliburg de inspraak gestart voor het Verkeers- en Vervoersplan. Nu, zeven maanden later, staan de eerste gegevens omtrent die inspraak gebundeld en wel op papier. Dit papier, een overzichtelijk verslag van 35 pagina's tekst en 7 pagina’s plattegronden, geeft een inventa risatie van de inspraakreakties van 16 inspraakgroepen. Het verslag heeft ais belangrijkste doel de uitspraken van de in- ■O Het verdere verloop De tweede fase van de inspraak is als volgt opgezet. Eind dit jaar wordt de dis- kussienota Verkeers- en Vervoersplan va rianten verspreid. Op die nota is inspraak mogelijk. Op 17 januari 1983 wordt de diskussienota Verkeers- en Vervoersplan- varianten door Publieke Werken gepre senteerd en toegelicht. Op 24, 31 januari en 7 februari zijn er bijeenkomsten voor de inspraakgroepen die hun mening dan kunnen geven over de varianten. Tilburg, de achtste stad van Nederland, loopt niet zo voorop als het gaat om het vertonen van landelijke premières. Deze keer echter vallen we met de neus in de boter. Huub Martron brengt in Tilburg de landelijke première van zijn one-man- show «Echte boter op je hoofd». Deze show is een amusante mengeling van luim en ernst; van lachen en g,! chen; van schertsen met ons Nederlandje en haar inwoners. Of zoals Huub het uitdrukt: «Het is een show die gaat sen angst en irritatie. Maar ik blijf cynisch soms, soms hard, maar altijc Dat is fijn en zo kan ik dan mooi sommige dingen iets makkelijker zeggen dan anderen.» Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 430898 Het fietsplan Ook hier weer vermelden we alleen alge mene opmerkingen. Het fietsplan heeft weinig fundamentele kritiek ondervon den. De groep langzaam verkeer open baar vervoer konstateert dat de gemeente op dezelfde lijn zit als zij zit. Enkele groe pen benadrukken wel dat de veiligheid van de fietsers gewaarborgd moet zijn. De groep ekonomisch belanghebbenden stelt voor een doorsteek te maken voor fietsers en voetgangers over het NS-terrein. De bejaarden en de gehandicaptengroepen pleiten voor ruimte, vrijliggende fietspa den of goed afgebakende. De groep Ho gendries merkt op dat tweerichtingsver keer voor fietsers door automobilisten nogal eens over het hoofd wordt gezien. !De groep langzaam verkeer vindt dat er meer bewaakte fietsstallingen moeten ko men, deze mening wordt gedeeld door de groepen Centrum en bestemmingsplan Centrum. die ter beschikking w één van de drie door weten «Tilburg in Beeld 1865-1945» beider». Uw oplossing moet u uiterii, _r ren bij de burelen van de Tilburgse Koene vermelden «Tilburg in fragmenten». Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit i van de drie door boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar ar- Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 16 november. 18.00 uur depone- j de burelen van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis de bedoeld: «wie geen zuiver rft, moet zich niet aan kri stellen». «Welnu,» zegt .uub, «lopen we tegenwoordig niet al lemaal met een beetje boter op ons hoofd? Zijn we allemaal niet voor een stukje verantwoordelijk voor wat we Het Verkeers- en Vervoersplan Hoe zat het ook alweer met dat Verkeers- en Vervoersplan? aan een herinrichting van haar wegennet en alles wat daarmee sa menhangt. De bedoeling is dat er een plan komt dat alles wat met autoverkeer en openbaar vervoer, met fietsers en voet gangers te maken heeft in grote lijnen re gelt. Hoe worden de autostromen ver werkt? Op welke wegen kunnen fietsers worden? uaaF ver- Moet er o_. komen en geschonken aan de pre >vw.uu„igen nodig? autoverkeer. Zij is het —ii antwoord aandacht niet eens. De dat plan er eenmaal ite het verkeer alleen i het plan staat. En ook al- irde zoals in het plan aan- De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Til- burgs fragment. De winnaar van vorige week is mevrouw Hollants-v. Amelsfort, Kwendelhof 7, 5044 EA Tilburg. Zij heeft van ons bericht ontvangen. jsfabriek. die in een rood/ i voor de toen nog niet litliep kwam uiteindelijk dus vlak voor de sloop sprekers over dezelfde onderwerpen naast elkaar te zetten. De verschillen van mening of de punten van overeenkomst komen in het verslag duidelijk naar voor. De inspraak rond het Verkeers- en Vervoersplan zorgd door het Inspraakteam en het boekwerk is g door dat Inspraakteam en de afdeling Verkeer van Publieke Werken. Keuze uit 100 stuks SPECIAALZAAK IN PERZISCHE TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 422584 Voor kwaliteit en service Ook na aankoop i voor advertenties iagavond 22.00 uur.^ langhebbenden. Tenlotte is er nog een is deze groep van mening dat erg veel af- aantal organisaties en instellingen die in- hankelijk is van de uitwerking van het fil- spraakreakties geleverd hebben, zoals terplan en die uitwerking is nog onduide- bijv. de wijkraad St.-Anna, het gecoördi- lijk., neerd Bejaardènwerk en de wijkraad de A-J Blaak. Verschillende inspraakgroepen hebben zich uitgesproken over de uitgangspun ten. Die uitgangspunten hebben we hier boven globaal al vermeld. Zo zijn er enkele groepen die vinden de voetganger meer aandacht moet I gen. De groep langzaam verkeer/c baar vervoer vindt dat de geringe dacht voor de voetganger niet op staat. Zij is van mening dat uit de str_._ gie blijkt dat er vooral aandacht wordt geschonken aan de problemen van hei Z” Z Z t met die gro >avht niet eens. De groep econc belanghebbenden is de mening laan dat het onderscheiden van :rs- en verblijfsgebieden niet te rigo- mag gebeuren. Daarnaast mist die p in de uitgangspunten de positie -Vooral het bedrijf moet goed be korden vindt de groep. ringen BOLS JONGE JENEVER ge Weekblad voor het Hart van Brabant De teksten Huub Martron omschrijft cabaretier en entertainer. H leen vaardig op de bühne, c J sten getuigen van spitsvondigheden en woordspelingen die zeker knap te noe men zijn. Alle teksten heeft Huub zelf geschreven. De show bestaat uit proza, uit liedjes met tekst, one-man-sketches verbonden met luchtige praatjes. «Ik heb een half jaar gewerkt aan de tek sten voor deze show», vertelt Huub «en het is een avondvullend program ma geworden.» Voor zichzelf vindt hij zijn show niet vrijblijvend, maar «voor het publiek kan dat wel zo zijn. Het publiek kan lachen en zich amuseren» merkt Huub olijk op. «Want ik breng alledaagse dingen, minder leuke, maar ook leuke zaken tip ik aan en ik wil mensen er mee laten lachen; het is een spiel van mij. Ik ben niet on voorwaarde de vriend van het publiek, maar zeker ook niet de vijand» zo besluit Huub Martron. Maandag 15 november is de dag. Om 20.30 u. in de Stadsschouwburg begint de première die mede gerealiseerd is door de bemoeienissen van «Louis Bolsius theater- en organisatieburo BV». Na 15 november gaat Huub Martron met zijn one-man-show «Echte boter op je hoofd» het land in. Helaas is de première op 15 november volledig uitverkocht. Openbaar vervoerplan De opmerkingen van de inspraakgroepen betroffen volgens het verslag veelal een bushalte of een buslijn. Zo vindt de groep ekonomische belanghebbenden het een tekort dat de industrieterreinen niet per openbaar vervoer te bereiken zijn. De be jaarden in de binnenstad vinden dat de De titel aansluitingen van bussen op treinen te wij vroegen Huub Martron wat hij =nSntómd^ till bedoelLDe verklanng is De groep langzaam verkeer/openbaar eenvoudig volgens Huub Het is een vervoer vraagt om meer aandacht te be- van het gezegde «Wie boter op steden aan het openbaar vervoer. Zij gaat zijn hoofd heeft, moet niet in de zon daarbij uit van de volgende gedachten lopen». Daarmee wordt volgens openbaar vervoer is er voor iedereen, het «Van Dale, bedoeld: «wie geen zui aantal reizigers stijgt. Ook is het open- geweten heeft, moet zich niet at baar vervoer zuimger met ruimte en ener- tiek blootstellen». «Welnu,» H»ub.l<rw.!e8e„wrli8, ROVER komt tenslotte met een geheel !em?a! ™et een heetje boter voorstel voor een nieuwe lijn- i-'at voorstel komt neer op ge- isroutes (weinig lussen en omwe en 15 minutendienst. Talloos waren de inzendingen n.a.v. ons vorige fragment en op de vingers slechts een hand te tellen de foutraders. Hoe grillig is de gang der fragmenten mers, vorige week dachten wij echt, u het leven schier ondraaglijk zuur te hebben gemaakt met een nauwelijks te raden fragment en zietals uit een hoorn des over- vloeds stromen niet alleen de goede oplossingen binnen, maar daaronder bevinden zich ongebruikelijk veel nuttige aanwijzingen en vrolijke verhalen van vroeger over de molen van Matthijsen aan de Boomstraat/Elzenstrat, over de H.-Hartschool van de fraters daarachter en over heel de verdere bomenbuurt van toen. De molen heeft hier gestaan tot 1965, maar al lang voor die tijd haar wieken ontdaan, omdat electrische drijfkracht de plaats van de wind had overgenomen. De molen werd tot en met de Tweede Wereldoorlog ge bruikt voor het malen van graan, maar daarna werden er hoofdzakelijk bomen ge zaagd, die altijd in redelijke aantallen bij de molen lagen opgeslagen. Het op de foto hierboven zichtbare enig overgebleven deel van de galerij diende mede als steun punt voor een lier waarmee de reeds gevelde maar nog te zagen bomen omhoog werden getakeld. Boven het stukje gaanderij zien we een schijnwerper voor bij het nachtwerk. Naast de molen bevond zich in het recente verleden een café, de Molen geheten, heel verrassend, dat werd geëxploiteerd door een broer van de mulder. De firma Matthijsen en Wijffels, nu nog alleen Wijffels geheten, wordt gedreven door nazaten van de molenaarsfamilie. Op de achtergrond zien we nog een stukje van het dak van de jongensschool van de Noordhoek. de Heilig Hartschool die door de fraters werd bemand. Dit dak is pas in de jaren vijftig de school komen bekronen nadat er een verdieping bovenop was gebouwd en door blikseminslag het oorspronkelijke dak ernstig was bescha- dig3. Ook vlak in de buurt, maar op de foto niet zichtbaar was de voormalige kunst ijsbaan waar de TIJSC vlak voor en vlak na de oorlog wedstrijden speelde op een onoverdekte baan, omringd door deels eveneens onoverdekte tribunes. Buiten de wedstrijduren werd ook deze ijspiste gebruikt voor het zogenaamde recreatie schaatsen. Naast de ijsbaan functioneerde nog jarenlang de ijsfab geel koelautootje de Tilburgse tapperijen van blokken ijs electrische koelkasten voorzag. Wie de Boomstraat verder ui bij het Noord-Station terecht. De foto is gemaakt in 1965, van de molen. Tilburg in fragmenten is een serie van Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto's verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. gemaakt hebben en voor wie we zijn? Wij hebben met z’n allen een heleboel goede dingen gedaan, maar we doen het ook regelmatig goed fout. Die fou ten wil ik aanstippen, niet vervelend, drammerig, met het eigenwijze vin gertje wijzend en vermanend. Nee, ik wil dat op een luchtige, amusante wijze doen, zodat er om gelachen kan wor den. Maar iets van dat aanstippen mag natuurlijk wel bij het publiek blijven hangen na afloop. snomen voor e. Uit het roepen op s het rap- iuek of instemming met de ten af te leiden. Blijkbaar is i zo dat het voorbeeldplan ir als voorbeeld gewerkt '-■-lan is vervaardigd ke Werken en men zou ki dat Publieke Werken <w> -irS r Dat Voor de voetgangers was er geen duide- Pu- lijk plan van Publieke Werken. De groep I den- langzaam verkeer vindt dat de auto teveel I lanier aandacht krijgt vergeleken met de voet- I -De voetganger is niet hinderlijk, _Jto in veel gevallen wel. De groep pleit voor een verlaging van de maxi mumsnelheid in de bebouwde kom tot 30 km. Daarom zouden er in de hele stad in alle straten om de 500 meter wegversmal lingen aangebracht moeten worden. .Ook de groep gehandicapten wil meer aan dacht voor de voetganger en in het bij zonder voor de gehandicapten. Bijna 10% van de bevolking van Tilburg is gehandi capt in 1990. Dat vraagt om speciale irzieningen die er nu zouden moeten sn, zoals hoorbare stoplichten, hel- -i-meer jiften teuvels, aanvraag- t fiets in grote lijnen re- Zo zijn- er enkele groepen die vinden dat groepen vinden i de autostromen ver- de voetganger meer aandacht moet krij- autoverkeer in srkt? Op welke wegen kunnen fietsers gen. De groep langzaam verkeer/open- •-'* meer bescherming krijgen? Wat kan er baar vervoer vindt dat de geringe aan- voor de voetgangers gedaan worden? dacht voor de voetganger niet op zich Over welke routes kan het openbaar ver- staat. Zij is van mening dat uit de strate- voer zich het beste bewegen? Moet er gie blijkt dat er vooral aandacht wordt nieuwe parkeergelegenheid komen en geschonken aan de problemen van het waar? Zijn er nieuwe verbindingen nodig? autoverkeer. Zij is het met die grotere Het plan zal op deze vragen antwoord aandacht niet eens. De groep economi- moeten geven. En als dat plan er eenmaal sche belanghebbenden is de mening toe- uczcuu is, dan kan de gemeente het verkeer alleen gedaan dat het onderscheiden van ver- _gn bena( zo regelen als in het plan staat. En ook al- keers- en verblijfsgebieden niet te rigo- (,an fjet leen ip de volgorde zoals in het plan aan- reus mag gebeuren. Daamaas’ "*ii‘ gegeven wordt. groep in de uitgangspunten Reakties op de uitgangspunten voorraad kunnen worden vindt de gro .Uit alle wijken van Tilburg zijn inspraak- Over het netwerk van fietsvoorzienir groepen gevormd. Daarnaast zijn er nog zijn de insprekers het grotendeels de volgende inspraakgroepen die totnutoe met elkaar volgens het verslag. aan het inspraakgebeuren hebben deelge- Tenslotte blijkt uit het verslag dat het nomen: groep gehandicapten, de groep voorbeeldplan, zoals dat opgenomen is in langzaam verkeer/openbaar vervoer en de (eerste) diskussienota van oktober de groep organisaties van economisch be- 1981, 2e druk, als basis is genompn vnnr de uitwerking van de strategie. groepen Centrum en bestemmingsplan Nederlandse premiere Voorzieningen voor voet- in Tilburg het dan toch zo dat het voorbeeldplan in- ganger- derdaad als voorbeeld gewerkt heeft. Dat Voor de voorbeeldplan is vervaardigd door Fr. blieke Werken en men zou kunnen d“ ken dat Publieke Werken op deze manier aandacl: toch wel een erg dominerende stelling be- ganger, trokken heeft in het hele inspraakgebeu- de auto ren rond het Verkeers-en Vervoersplan. pleit vc Het voorbeeldplan Deze laatste stelling onzerzijds wordt sterk bevestigd in het hoofdstuk «voor beeldplan». Een aantal inspraakgroepen heeft aanmerkingen op het voorbeeld plan. Zo is er in het voorbeeldplan sprake van dat het doorgaand verkeer uit de vr“” 7' £.zg: Jr^iS Joorrijdbare vluchtheuvels, aa. drieThee^t’b^warèn'teg^n ^e^PheVvoor- bereikbaarheid vanuit de rolstoel. Ten- beeldplan aangegeven funkt.e van de Ha- eh^n J vendi k zij meent dat de noodzaak van P' die fGnktie onvoldoende is aangetoond. 1-chten voor voetgangersoversteek. Verder is de groep van gehandicapten van mening dat alle verkeersplannen en maat regelen getoetst dienen te worden aan een aantal voorwaarden die zij in haar plan geformuleerd heeft. Tenslotte missen de insprekers uit de Reeshof de Gesworen Hoek in het voorbeeldplan. Het autoplan Om alle reakties op het autoplan van alle 16 inspraakgroepen te vermelden zou te ver voeren. We beperken ons tot enkele algemene opmerkingen. In het voorbeeldplan van Publieke Wer ken wordt in verband met het'autoplan onderscheid gemaakt in verkeerswegen en J verblijfsgebieden. Het plan stelt een kon- j1 centratie voor van autoverkeer op de I hoofdstruktuur en een spreiding in ver- e BQISA||A'i blijfsgebieden. Om het verkeer in de ver- I i blijfsgebieden te verminderen stelt Pu- j i i blieke Werken drie mogelijkheden voor. ***^.•^*5*. I Dat zijn goede verkeersafwikkeling op uitgewerkt vo J de randen sektorenplan, wel extern ver- voering. Dat j <*teer maar geen doorgaande verkeer en het filterplan, wel extern verkeer en zeer - i beperkt doorgaand verkeer. T.a.v. het “eXt Parkeerplan en struktuur van de hoofdwegen bes t ter dis- diversen kussie mag staan. De winkeliers aan de In het voorbeeldplan was geen parkeer- Herdgangen vinden dat het sektorenplan plan opgenomen. De groep ekonomisch minder nadelen heeft dan het filterplan. belanghebbenden vraagt daar wel om. De De groep van ekonomisch belanghebben- groep langzaam verkeer/:; den benadrukt dat het autoplan pas ver- voer ziet een goed parkeerbé.^ wezenlijkt kan worden als het stelsel van voor een goed verkeersbeleid. externe hoofdwegen is afgebouwd. Verder keerbeleid t.a.v. het centrum volgens die groep geleerd. Zij s om voor een systeem van betaald pa: ren voor bezoekers en een belanghebt de regeling in te voeren. De groep gehar dicapten vraagt om meer parkeervoorzic ningen voor stoklopers en rolst Veel groepen wijzen op de overlast van het militaire lesverkeer en de geluidsover last die dat verkeer met zich meebrengt. Tenslotte pleit een aantal groepen voor maatregelen tegen geluidsoverlast van verkeer. II

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1