Over wel varen naar welzijnsland te ISis Tolkenwinkel uitkomst voor Nederlanders en buitenlanders 1 40 jaar volkstuintjes in het Leypark .R44C4E4 Si Tilburg in fragmenten 1 i=3de gunste :n N j Ss •\impodrë/~ ktober 1982 pagina 48 De Keener 7 Oplage: 76.000 ex. Projekt voorziet in behoefte 214 eg 9, 1150 Problemen Basis 4256 i kleine parochiekerk. Een van de Op afroep 1 Klanten A KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. Telefoon: 43.21.35 Koestraat 89, Tilburg tn >g3a, Ooit uit oorlogs- nood geboren Donderdag 4 november 1982 26e Jaargang nr. 1286 subsidieerd lende geld leerd kunnen igerenont- Besterdplein 37 w Mode XouAö&tóne sers, maar toch h enomen «cue» Weekblad voor het Hart van Brabant 58, winkeliersvereniging corporaties maken kei. 73, Bols en Kooi jmanbv Doelenstraat 42. Hilvarenbeek Telefoon 04255-2901s BOKMA JONGE JENEVER Liter 1545 Miele onderdelen HANDYMAN Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 BOLS JONGE JENEVER Liter GOBLET JONGE JENEVER Liter HEUVEL SCHIEDAMSE JONGE JENEVERuter 13» In het Wijkcentrum Westend draait sinds maart van i kei». Deze tolkenwinkel legt zich toe, zoals de naam delinge groepen b primair o[ Turks en I zwijsen, er. »s aartsbissctT' 7 ok wijdde op 21 terskerk» kreeg i met haar uitenlandse et optreden veel te veel cs bekwame r maakt. ‘i, met uitzonderir gebied en het rechtbank. Komt u gerust dat liefs op meer Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes De grote winkel li dienst het of praten over ip 20 decem- in de ge- >sclt, Hvuvv-I Rooi Harte t*rde aan de C De tuinhuisjes in ’t Leypark zijn vaak miniatuur-paleisjes en de tuintjes zelfware lustho ven. Hier zo’n voorbeeld van ’n bungalowtje lekker buiten de stad kan men in Tilbt al op ultrakor tdien mc TILBURG: Schouwburgring 99 (in de Nulplus) Sluitingstermijn voor advertenties ^en redactie dinsdagavond 22.00 uur o grootse receptie i de vereniging 40 >E TILBURGSE KOERI Oprichter: J.H.G. de Beer Bekenden Bij de oprichting kreeg men al meteen de medewerking van de rentmeester V.d. Meys en van de rijkstuinbouwconsulent, terwijl bekende mensen als frater Silvius, het Sleutelcentrum en de ’"'te kracht van de Tilburgse tolken- ju ligt in de snelheid warmee tolk- sten kunnen worden verleend waar officiële centrum in Eindhoven der mate overbelast is dat wachttijden van weken en soms zelfs maanden ontstaan, enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis ook blijkt te richten wezig gat guurlijk gesj: zakelijke en enthousia«*>< niet gehe Ook hiei r Sanitair en* tegels van VS gegarandeerd 177 r°a^ werkers aan 4e basis in de Tolkenwinkelv.l.n.r. Annelies de Klerk, Kemal Hepte- miz en Lia van Poppel. Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriéndelijke begeleiding. st vrijblijvend kijken naar al meer dan 450 m’ bedrijfs- BABY-HOME Alleen Willem 1l-straat 88-90 TILBURG Fijne lamswolle, maar ook ruige patentsteektruien In allerlei combineerkleuren op jeans en pantalons 59,-/129,- Het kantoor van de tolkenwinkel vormt de vaste basis van het project en bestaat uit een coördinatrice, Lia van Poppel, een Marokkaanse en een Turkse bemid delaar, Achmed Kaïdi en Kemal Hepte- miz, en een sekretaresse, Milka Djaoen. Zij zijn allemaal werkloze vrijwilligers en hun team wordt momenteel aangevuld met een stagiaire, Annelies de Klerk. Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 430898 Op intiatief van de toenmalige burge meester van de Mortel, die kort daarop door de bezetter werd afgezet en geïnter neerd, kwam het op 16 april 1942 tot de oprichting van de volkstuinvereniging het Leypark. Doel van de vereniging was met name, de leden op hun lapjes grond buiten de stad zoveel mogelijk hun eigen rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Renoveer en isoleer voor eens en altijd Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek en de taken van de Stichting Maatschap pelijke Hulp aan Jongeren, het Coördi- natieplatform Begeleid Wonen, het Insti tuut voor Maatschappelijk Werk, het Ad- viesburo van de Stichting Jeugd en Gezin en het FIOM, zal vanaf 1985 de subsidies aan die instellingen in totaal 250.000,- worden teruggebracht. Wijk- en buurtgericht sociaal cultureel werk Voor het SCOT, SSK en SBWT zou sub- Op 14 november zal Sinterklaas zijn intocht doen in Tilburg. Hij zal met zijn boot en Pieten in de Piushaven aankomen. Mogelijk is hij dan de boot der gemeente Tilburg tegengekomen, die probeert in het snel stromende en woest kolkende water van de bezuinigingszeeën een vaste koers te vinden op reis naar het land van het welzijnswerk. Die koers wordt mede bepaald door de inspraak van de welzijnsinstellingen, door het algemeen beleidsplan en doqr de gevolgen van de bezuinigingen, voor zover die nog niet op het welzijnster rein hebben doorgewerkt. Men zou dus kunnen spreken over een herziening of bijstelling van de koers. Tilburg in fragmenten is een serie van Tilburgse Koerier in samenwerkir Peters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen eri Koerier wekelijks foto's verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsit staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter be schikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 9 november, 18.00 uur deponeren bij de burelen van de Til burgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen corres pondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilf u ons die dan schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is de heer J. Schoenmakers, Hart van Brabantlaan 816. 5038 JD Tilburg. Hij heeft van ons bericht ontvangen. Buitenlanders komen vooral naar de tol kenwinkel toe als ze taalproblemen heb ben met ambtelijke of vergelijkbare in stanties zoals de Gemeentelijke Sociale Dienst, het Gewestelijk Arbeidsbureau en het GAK. Hier speelt de tolkenwinkel een belangrijke rol, omdat zij n op de draagkracht van de buitc klanten gebaseerde tarieven het van malafide, onbetrouwbare, v« geld vragende en nauwelijks «tolken» steeds onmogelijker i Betreffende het Centrujn voor Buiten landse Vrouwen, biedt 1983 een weinig zekere aanblik. Het lijkt erop dat voor o 1984 men zal kunnen rekenen op een ge- van het open jongerencentrum Posjet ge- meentesubsidie, dit jaar staat echter nog niet vast. Voor het komend jaar zal beke ken worden door de gemeente of aanvul lende gemeentesubsidies naast minder wordende rijkssubsidies, noodzakelijk zijn. De subsidie van het Gerlach-instituut wordt in twee fasen beëindigd. Dit ge beurt omdat B W van oordeel is dat ving met Ronald rin de Tilburgse ituatie Al is de plaats van de tolkenwinkel niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden - in genoemd wijkcentrum, naast de voormalige Rex-bioscoop en achter de kerk van de Ringbaan West - toch heeft de «bemensing» van het betrekkelijk nieuwe projekt over gebrek aan belang stelling nog geen klagen gehad. Afgelo pen vrijdag bracht ook burgemeester Let- schert een bezoek aan deze voor Tilburg unieke voorziening. De enige officiële dealer voor'Tilburg e.o. voor Alfa Romeo-personenwagens. De mensen om wie het centrum draait zijn de tolken, allemaal free-lancers, die op afroep beschikbaar zijn. De meesten van deze tolken hebben de toetsing door staan door een centrale commissie in Utrecht, dezelfde toetsen waaraan de me dewerkers van het officiële, geheel van rijkswege gesubsidieerde tolkencentrum voor de 3 zuidelijke provincies dat geves tigd is in Eindhoven moeten voldoen. In principe is men inzetbaar voor alle soor ten tolkendiensten, met uitzonderine van die op medisch ge tolkwerk voor de r A.s. zaterdag herdenkt Volkstuinvereniging 't Leypark met een leden en genodigden en aansluitende feestelijkheden het feit dat geleden werd opgericht. Veertig jaar geleden: 1942, midden in de oorlog. Een van de neveneffecten van de Duit se bezetting was een allengs verslechterende voedselsituatie, vooral in de steden, dus ook in het toen ruim 100.000 inwoners tellende Tilburg. voedsel - groente en aardappelen - te la ten verbouwen. De «klanten» van de aan Nederlandse kant vooral de diverse gemeentelijke instanties en ook veel be drijven die buitenlandse werknemers in dienst hebben en op de een of andere manier met communicatieproblemen worden geconfronteerd. Maar ook bijv. -igen en woningbouw- i gebruik van de win- BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland sidievermindering eerst samenhangen met de integratie van de drie instellingen tot een stedelijke instelling. Nu hebben B W besloten de bezuinigingen voor 1983 per instelling aan te geven. Vanaf 1984 kan dan een grote bezuiniging door integratie gerealiseerd worden. Educatie erk gebruiken. Dit voorlopig duur- jck, die de bovenlijnse kudde van Janssen tot zieleherder aangesteld n pastorie een nieuwe kerk liet efunctioneerd dan de noodkerk, i onttrokken en sedertdien on- ,urg vertaalopdrachten meestal op ultrakorte termijn volvoeren. Buitendien mogen de Eindhovense tol ken uitsluitend in aktie komen ten be hoeve van officiële instanties, waar de Tilburgers evenzeer voor particulieren werken. Maatschappelijke dienstverlening In 1984 zou de subsidiëring voor de 24- uurs bereikbaarheidsdienst beëindigd worden. B W hebben nu besloten dat de subsidiëring in 1984 in overleg met de dienst nader wordt bezien. De Juridische EHBO krijgt geen vermindering van sub sidiëring te verwerken. De formatieplaats die geschrapt zou gaan worden, blijft be houden. Na onderzoek van de personeelssituatie srlijk wist men het gebied van riging uit te breiden door heel lis- ichts stukje bij beetje de prikkel- ining vooruit te schuiven op k terrein, zodat men buiten dat men van de gemeente voor de jaarlijkse somme van 1 per vierkante meter, nog een bijna groot stuk «kraakte» en in bezit subsidiëring niet in het gemeentelijk leid past. B W is deze mening toege daan omdat het Instituut zich niet richt op achterstandsgroeperingen. Jeugd- en jongerenwerk Er zal voor Turkse en Marokkaanse jon geren een ontmoetingsruimte komen, er zal ook een jeugdserviceburo gaan ko men. Daarnaast kan voor de herstructu rering van het open jongerenwerk een formatieplaats mogelijk worden ge maakt. Tenslotte wordt de subsidiëring Het is me wat met al die godvruchtige gebouwen in onze katholieke stad. En omdat er in de tweede helft van de vorige eeuw een onstuitbare bouwwoede heerste in religieuze kringen, zijn er in Tilburg tientallen kerken, kloosters e.d. te vinden die min of meer in dezelfde stijl, die der neo-gotiek, zijn opgetrokken. Om maar niet te spreken van de in middels uit het stadsbeeld verdwenen bouwwerken. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het door ons vorige week afgebeelde fragment enige verwarring heeft gezaaid in de harten der inzenders. Een voor deze maand toepasselijke lijst van 11 ten onrechte vernoemde kerken en kloosters kwam via zo’n 25 inzendingen op onze burelen terecht. Wij noemen ze even: de kerken van de Noordhoek. Hasselt, Heike-Heuvel, Besterd, Koningshoeven en de kloos ters van de Visitatie-Clarissen, Rooi Harten, Fraters-Gasthuisstraat en zoals altijd, het Moederhuis der Zusters van Liefde aan de Oude Dijk. Gelukkig bleek het aantal der goede inzendingen een veelvoud te zijn van dat der mis- --blijken slechts drie stadsgenoten de door ons opzettelijk in het fragment opgenomen «cue», hulp bij het raden, te hebben opgemerkt. We bedoelen het kleine stuk je toren ongeveer in het midden van de foto. Wanneer u de volledige foto hierboven be kijkt kunt u zien dat dit torentje deel uitmaakt van de nieuwe kerk in de Gasthuisstraat en dan weet u meteen ook dat op de voorgrond de oude kerk in het eerste stadium van uit wendige onttakeling verkeert. De oude kerk van de Gasthuisstraat: deze werd in 1859 gebouwd naar een ontwerp van de overbekende Tilburgse architect en «projectontwikkelaar» (de Koningwei: zijn ont werp en aanvankelijk eigendom) Henri van Tulder. Zij was bestemd als «huiskapel» be horende bij het moederhuis of hoofdklooster van de congregatie der fraters van Tilburg. De stichter van deze congregatie was Mgr. Johannes Zwijsen. eens pastoor van het Heike later de eerste bisschop van den Bosch en vervolgens aartsbisschop van Utrecht na het herstel van de kerkelijke hiërarchie. Zwijsen zelf ook wijdde op 21 november 1861 het bedehuis in, dat in de volksmond al snel de naam «paterskerk» kreeg toebedeeld. Dit vanwege de paterstak van de fratersorde die de eerste decennia als top de «romp» van religieuze fraters bekroonde en van welke monialen de overbekende Frans Siemer («de Siemer») zo ongeveer de laatste was. In 1917 werd er van de Gasthuisstraat en omgeving een aparte parochie gevormd, die gewijd werd aan de heilige Vincentius a Paolo. Voorlopig mocht men de fraterskapel als parochieker de bijna 40 jaar, want na de eerste pastoor A. van Dijc 1917 tot 1935 hoedde, werd in laatstgenoemd jaar Fr. Js en deze wachtte nog tot 1955 voordat hij in de tuin van zijn bouwen; een mooie, ruime kerk die heel wat korter heeft gefi aangezien ze al in 1974 aan haar sacrale bestemming werd danks een intussen uitgevoerde verbouwing, leegstaat. De oude paterskerk was een voor Tilburgse begrippen I bouwkundige wonderen vormde voor de gelovigen - die de buitenkant alleen aan de voor zijde konden bezichtigen - de biechtstoelen. Gewoonlijk waren deze zielsopluchtende meubelstukken een soort houten huisjes langs de zijwanden van de kerk, maar in de pa terskerk leken ze maar een plank breed te zijn, ofschoon ze van binnen normale afmetin gen bleken te bezitten. Dat het hier om aangebouwde stenen hokjes ging drong pas laat langzaam tot de nog ongevormde hersenen der jeugdige gelovigen door. De paterskerk is eind 1956 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe generalaat der Fraters van Tilburg. Donderkopjes Hoezeer zich de Tilburgse tolkenwinkel ui::u.-;-y-ïn op een duidelijk aan- in de lokale markt, toch is, fi- sproken ook boven dit nood- n door de medewerkers met isiasme gedragen projekt de hemel heel wolkenloos. ier komen aan de horizon de don derkopjes van het geldgebrek opzetten. Van bezuinigingen kunnen we in dit ge val niet spreken, want ze hebben daar aan de Poirterstraat nog nooit iets gekre gen van de overheid de subsidieverle ning verkeert nog in het aanvraagsta- dium. Wel heeft het buro Kleinschalige Werkprojekten en vooral Henk Stadhou ders van dat buro veel gedaan om ge meentelijke subsidie voor de Tolkenwin kel in de wacht te slepen, maar voorlopig zullen de mensen daar hun onkosten toch uitsluitend moeten bestrijden uit een klein percentage van de vertaaltarieven, dat zij voor administratiekosten behou den. Het is dan ook te hopen, dat het recente burgervaderlijk bezoek aan de tolkenwin kel een klein maar o zo noodzakelijk geldstroompje vanaf het Stadhuisplein naar de Poirterstraat op gang zal bren gen. TILBURG: Schouwburgring 99 (in de Nulplus) dit jaar de «Stichting Tolkenwin- al zegt, op het verlenen van mon- en schriftelijke vertaaldiensten voor Nederlanders en buitenlanders. Aangezien i en Marokkanen met respektievelijk circa 2700 en 1400 personen de grootste buitenlanders in Tilburg vormen, ligt het voor de hand dat de tolkenwinkel zich >p hen richt. Men kan dus in de Porterstraat terecht voor vertalingen vanuit het i het Marokkaans-Arabisch in het Nederlands en andersom. Voortvarend Ook op ander terrein bleek het bestuur voortvarend te zijn, want alras bleek men over forse hoeveelheden pootgoed te kunnen beschikken zonder dat de daar toe vereiste vergunningen waren uitge- reikt. En ook letter de verenig1-- tig ’s nacht» draadomheir gemeentelijk het gebied c pachtte hield/ Na de oorlog is het voedselwinningsas- pect uit de volkstuinderij geleidelijk ver dwenen en momenteel zijn de volkstui nen in ’t Leypark evenals die van de 5 zusterverenigingen vooral een welkome tijdsverdrijf voor jong en oud geworden. Proficiat Leypark en ga zo voort! frater Ulbert en meester Vinken zich van meet af aan in bestuurlijke functies voor de volkstuinders inzetten. De geestdriftige deskundigen lieten er geen gras over groeien en om de vereni- gingsleden al meteen zoveel mogelijk vakkennis bij te brengen startte men een cursus van 3x2 uur over de beginselen van het tuinieren voor de eigen voedsel voorziening. Kosten van deze cursus in totaal dertig cents per persoon! stopt. Kindercentra De subsidiëring van gaat een minder hoge prioriteit krijgen een eigen bijdrage naar inkomen bij peuterspeelzalen zal worden bevorderd. T.a.v. de kinderdagverblijven, hebben B W het voornemen een aantal formatie plaatsen te gaan bekostigen. Cultuur Het Volkenkundig Museum zal niet hele maal zonder geld blijven zitten. Die sub sidie zal in fasen teruggebracht worden tot 70.000,-. De subsidie van het Bra bants Orkest zal bij het aflopen van de gemeenschappelijke regeling per 1-9- 1986 heroverwogen worden, maar de subsidie van het Schrift- en Schrijfmachi nemuseum zal met ingang van 1983 stop gezet worden. Vrijkomende gelden Vanwege de rijkssubsidie en een gedeel telijke herstructurering van de opvang centra in Tilburg, zal er de komende ja- ren geld vrijkomen. Dat geld zal besteed gaan worden voor verbetering van wijk en buurtaccommodaties; voor organisa tiekosten van het Internationaal Comité; het kinderdagverblijf Krisj Krasj Kresj zal daar geld van ontvangen; de peuter speelzaal het Boemeltje en de peuter speelzaal Reeshof evenzo. Het preventie- en voorlichtingsproject drughulpverle ning zal een flink bedrag gaan krijgen en tenslotte zal er aan de herstructurering van het jeugd- en jongerenwerk de nodi ge gelden gegeven worden. Omdat Posjet niet meer gesu gaat worden, zal het vrijkomt aan andere zaken gespende gaan worden, zoals aan het jonj moetingscentrum Qv.irijnstok en aan een ontmoetingsruimte voor randgroepjonge ren uit de Heikant. De personeelskosten voor een jongerenwerker voor de rand groepjongeren uit Noord zullen er mee bekostigd kunnen worden, evenals de personeelskosten voor een formatieplaats voor de herstructurering van het jeugd- en jongerenwerk in 1983. Ook de ont moetingsruimte voor Turkse en Marok kaanse jongeren zal hiervan bekostigd kunnen worden. De regio Doordat Terra Nova, het Gerlach-insti tuut, het begeleid wonen van de Mgr. Ewijsenstichting, het Nivon en mogelijk de kunstuitleen geen subsidie meer krij gen, zullen de voornemens van B W gevolgen hebben voor deelnemers uit de regiogemeenten. Zij zullen hoogstwaar schijnlijk meer moeten gaan betalen voor deelname aan activiteiten die plaatsvin den in Tilburg dan de Tilburgers zelf. Hoe dit zal gaan gebeuren, hebben B W nog niet helemaal duidelijk gemaakt. Zij willen in elk geval geen subsidie meer gaan geven aan niet-Tilburgers. Op 10 november gaat de commissie van Sociale en Culturele Zaken f de voorstellen van B W. Op ber zullen dan de voorstellen meenteraad besproken gaan worden. ralige kort geïnt 1942 tot Bi

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1