De Sociale dienst in conflict met zichzelf J jr 89.- 55,- WALKMAN Tilburg in fragmenten Nieuwe GRATIS ZULT USTOP JEANS Korvel Winkelstraat 12.50 i=sdequnstB| Dameskapsalon “i" voorrangswegen in Tilburg-Noord [Bolsen Kooijman bv K Doelenstraat 42. Hilvarenbeek J I n iber 1982 pagina 38 elkaa iet bij en BEGRAFENISONDERNEMING 1 nd, want de gang veeshuis, herber Vrijdag en zaterdag Roomtompoucen 5 HALEN 4 BETALEN Meer dan 100 jaar V. Lieshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 Jeans pantalons LJA fKT- k.| Zie pag. 4 Eigen reparatie-atelier Zolang de voorraad strekt... inch-maten 27 t/m 42 KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Renoveer en isoleer voor eens en altijd Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. Van Brillant tot Behang Koestraat 89, Tilburg Telefoon: 43.21.35 IDeWbffi met lichtgewicht hoofdtelefoon en draagriem Alléén bij Radio Breda Donderdag 30 september 1982 26e jaargang nr. 1281 t waarover de aanwezi- caar eens waren, betreft de I mee ïvisie desoriënta- id dan kan wijzen op de dichtstbijzi ijk eens naar die boom, p ejewel dat Vant?dm van de in rij insiders NODACON Jeans Modes Hasseltstraat 195A, Tilburg, telefoon 425487 Donderdagavond koopavond NIEUW zachte speculaasbollen lies ‘uur. VERF 3 kg-bussen, samen BEHANG ’N NIEUWE AUTOHUREN? BELBudgetOB433II3 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 ding, er doende het l spelt Stereo cassetterecorder Besterdplem 37 J Mode Geweldige combineermode De aanwezij gepro inde rechtstreekse verkoof worden op maat gems dubbele dichting teg» vragen geen onderho< DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 Wij reinigen en repareren alle josterse tapijten ïlingsstruk- tussen de ippert. >p af fabriek laakt tegen tocht trhoud ïrzieninge emene Bij ien en ex «ommen de basic, haaks op wat d Als voorbeeld het feit dat de meer eenmé worden, maar De werkers den na de hierover op hun buro. Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dit. T de Beer-Douwes (foto wijkt af) LET OP DE ZEEUW TAPIJTEN ongevierd voorbij mer. g 259-261 ïlplein) - TILBURG 1754 corduroy- en spijkerbroeken Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding. Een blik in het inwendige van de Sociale Dienst werk voor de receptie, etc. In het licht van de Tilburg. hoede van genoemde merken dat we het de- i van voornoemde drie geschreven: het frag- erhuis van de Fraters al jaren het betere adres voor oosterse tapijten Alle tapijten worden geleverd met certifikaat van echtheid. Keuze uit 1 000-den 10 tot 30% lager dan elders Ruime sortering ambachtelijk tin Koerier Oplage: 75.625 ex. :nten rken. lulieren inge- aan de *-~en deze /rezen dat ko- Stuitifigstermifn voor advertentie ^en redactie dinsdagavond 22,001 j doet zich die mede- lanig ver- /oordelijk- i moet ge- cader. Weekblad voor het Hart van Brabant Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- Tel. 42.55/25, b.g.q. 43.33.70 igavond waren een i de Sociale Dienst Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfs ruimte. BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Bij ’n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over in vele uitvoeringen van tweed of ruige canvas. Daarbij machtige sweaters, truien, hemden en jacks. artikel zijn we vooral ingegaan op de stormach tige ontwikkelingen waar de dienst mee gekon- fronteerd wordt. De werkloosheidsexplosie zorgt voor meer aanvragen, voor grotere ver schuivingen vanuit de WWV naar de RWW, voor langdurigere werklozen, voor meer jeugdi ge werklozen. En dat betekent meer werk voor de Sociale Dienst, meer werk voor de konsulen- ten, meer werk voor de administratie, meer en dat de Hasseltse Kapel, Tilb afgebeelde schitterende staat aa restauratie betekende dat de kapel en ingreepjes die in gebracht tot haar v.a. 95 ct J. van LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 Korvelseweg (nabij Korvelp Tel. 013-4247 Verschijnt in geheel Tilburg Goirie - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Olsterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Twee weken geleden schreven we over de So- bezuinigingen, die ook bij de Sociale Dienst ciale Dienst Tilburg. Dat verhaal was naar aan- doorgevoerd worden, betekent dit alles een zwa- leiding van het jaarverslag van die dienst. In het re belasting. Maar daar komt wat bij. Een flink aantal werkers bij de Sociale Dienst in Tilburg is ontevreden. Die ontevredenheid heeft te maken met de struktuur van de Dienst, met kommunikatieproblemen, met ontwikkelin gen waarbij de kliënt, volgens de konsulenten, niet gebaat is. Over details gesproken Een pikant detail hierbij is dat de di- rekteur, de heer Swinkels, in het eerder nmers genoemde onderzoek van het IVA op invol- merkte in oktober 1976 dat de sane ring in technisch-organisatorisch op zicht wel gebeurd is, maar dat er des ondanks in de praktijk enkele struktu- rele tekortkomingen te konstateren zijn. Die tekortkomingen lagen vol gens hem op het vlak van vakkennis, Daarnaast zou er weinig loyaliteit be staan ten opzichte van kollega’s en lei- er zou sprake zijn van onvol- v„de teamgeest en de informatie zou •vormd en vertraagd worden door l kqdter. In 1979 blijkt hetzelfde te den volgens het onderzoek. Door de Aanstaande zondag is het alweer tien jaar geleder oudste bouwwerk, gerestaureerd in de hierboven aj Tilburgse gemeenschap werd overgedragen. De,, werd ontdaan van allerlei oneigenlijke aangroeisels, toevoegsels o de loop der tijden het gebouw hadden verlelijkt en weer werd teruggebrac oorspronkelijke vorm, die dateert van het begin der zestiende eeuw. Het spreekt vanzelf dat dit tweede lustrum van de restauratie niét or zal gaan. Nadere inlichtingen hieromtrent vindt u elders in dit nummt De aanwezigen waren het er over eens dat er geprobeerd moet worden om de bestaande organisatiestruktuur te doorbreken. Zij willen regelmatig bij elkaar komen om oplossingen en we gen te zoeken. Deze week worden de Heikantlaan. de Sweelincklaan, de Vlashoflaan en de Zuiderkruisweg als voorrangswegen aangewezen. Hiervoor zijn verkeers lichten geplaatst op de kruispunten Heikantiaan-Haendellaan en Heikant- laan-Brücknerlaan. Op de aansluiting Sweelincklaan-Vlas hoflaan zijn knipperlichten geplaatst in verband met de oversteek van (brom) fietsers. DE TILBURGSE KOERIEI Oprichter: j.h.g. de Beer Redactie - advertentie-afdeling en administratie: M.S. Plein 14 SO14 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 430898 Reaktie In een reaktie op de grieven van de aanwezigen merkt de direkteur, de heer Swinkels, desgevraagd het vol gende op. Hij vindt veel van de wensen van de aanwezigen «luxe wensen». Hij is van mening dat in deze tijd van be zuinigingen de eerste taak van de So ciale Dienst voorop moet blijven staan en dat is uitkeringen verstrekken. Daarbij zegt hij dat naar zijn mening de Sociale Dienst beter een goede, kliëntgerichte «uitkeringsfabriek» kan zijn dan een slechte Sociale Dienst. Verder merkt hij op dat de problemen ten aanzien van de organisatiestruk tuur oude problemen zijn en inherent zijn aan een overheidsinstelling zoals de Sociale Dienst. «Het zijn oude pro blemen, zegt, hij, ze zijn niet oplos baar.» Ook merkt hij op dat de schrif telijke revisie is ingegeven door de eko- nomische (lees: de bezuinigingen) om standigheden. Tenslotte vertelt hij in zijn kommentaar dat de bevoegdheden aan de basis liggen. Toch staat dit wat de aanwezigen vertelden, daarvan geldt wellicht teamvergaderingen niet taal per week gehouden gaan taar eens in de twee weken. bij de Sociale Dienst von- vakantie een mededeling reorganisatie is de ervaring teruggelo pen en daarmee ook de kwaliteit. Dat kwaliteitsprobleem zou volgens het rapport overigens al geruime tijd on derkend worden. Dat lijkt nu. anno 1982, uit de wereld, te zijn, maar op een andere manier dreigt het er weer in te komen omdat er de laatste tijd meer mensen aangenomen worden met ad ministratieve diploma’s voor funkties die eigenlijk een andere diplomering vereisen. Hiermee loopt de dienst blijkbaar vooruit op de verdergaande automatisering. Daarnaast wordt er in het rapport opgemerkt, voor de duide lijkheid: het dateert van maart 1981, dat de steun van de chefs van de Socia le afdelingen aan de konsulenten ge ring is geweest en nog is. Het rapport merkt op dat de chefs niet allround en dat gezien hun werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk nooit zullen worden. Tenslotte wordt er in het rap port opgemerkt dat de professionele ondersteuning en de emotionele bege leiding die de organisatie en de chefs zouden moeten bieden te wensen over laat. Het rapport zegt letterlijk: «Steun en begeleiding zijn niet of in veel te geringe mate aanwezig». Duidelijk werd dat de afdel tuur het onderling overleg werkers en de direktie versnij enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook In kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis Vervormingen Een ander punt van onvrede bij de aanwezigen is dat zij zogenaamde dienstopdrachten of mededelingen krijgen die ze maar uit te voeren heb ben. Van inspraak of mede beleid ma ken is geen sprake. Daarbij regelmatig het feit voor dat delingen of opdrachten danij vormd worden. De verantwou, heid voor die vervormingen moet ge legd worden bij het middenkader. Ook wensen en ideeën van de konsulenten of, zo u wilt de basis, passeren eerst het middenkader op weg naar de di rektie, met weer allerlei vervormingen. Ook werd weer gesignaleerd dat de oorzaak van die vervormingen uitein delijk mogelijk worden gemaakt door de organisatiestruktuur. Men konsta- teerde dat de Sociale Dienst teveel ver- L>e enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Alfa Romeo-personenwagens. tikaal en te weinig horizontaal is ge- struktureerd. Door die vertikale struc tuur kan de direktie en vooral het mid denkader een «verdeel en heers poli- zijn tiek» toepassen. De afdelingen werken ook immers los van elkaar en langs elkaar heen. Men zou het bijna kunnen verge lijken met de linkerhand die niet weet wat de rechterhand doet. En als er sprake is van een zodanige tie en ongeorganiseerdhek dat slechts leiden tot chaos en onvre de. «We hebben ut grotste zwembassin - en daor kunne wel duzend fraters in (en lot ze mar koowme - we lusse ze gruun)» - Deze zoveelste strofe uit het onofficiële, maar daarom niet minder populaire Tilburgse volkslied toont het al aan. Dat de fraters in nog niet zo lang vervlogen tijden evenzeer bij Tilburg hoorden als, bijvoorbeeld, kerktorens, kruikezeikers en blauwsloten. Vandaar misschien dat ook dit keer zo veel inzendingen bij ons binnenkwamen. Twee dames meenden ook dat het frag ment van vorige week deel uitmaakt van het gebouwencomplex der Zusters v-1» Liefde aan de Oude Dijk (Couden Dék in de volksmond, vanwege het vermeend vermogen dier bruiden van Christus), een andere mevrouw dacht dat zij het i zoeken in het scholencomplex, eertijds eveneens onder de F' - zusters, aan de Hoogvensestraat. Velen lieten ons mondeling n« ze keer wel vreselijk moeilijk hadden gemaakt. Maar afgezien v deelneemsters hebben alle inzenders ons het goede antwoord g ment van vorige week hoorde thuis in het voormalige moeder van Tilburg, aan de Gasthuisstraat, nu Gasthausring geheten. Onder de goede inzendingen bevond er zich dit keer ook een van een hoogbejaarde dame, de 96-jarige mevrouw J.E. Meesters-Kennis. Op de hierboven afgebeelde foto, die in 1961 is genomen, zien we rechts van de in rijpoort het eigenlijke moederhuis, terwijl we links ervan de wasserij, bij insiders bekend als het Maagdenhuis (vanwege de wasmeisjes) ontwaren. Wie vanuit de Gasthuisstraat overigens die poort inkeek, werd door de week altijd getroffen door de grote bedrijvigheid die daar heerste. De corridor tussen beide gebouwen werd door de betrokkenen de Pijp genoemd, de Fabrieksstraat of de Industriestraat. Dat lag wel voor de hand, want de gang die uit eindelijk leidde naaar de drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis. herbergde aan haar boorden ook de «facilitaire bedrijven» van de Fraters: behalve de wasserij ook nog de bakkerij, slagerij, kleermakerij, schildersafdeling. de schoenmakerij en de centrale keuken. Men kon dus terecht spreken van een soort nijverheidszone. Het brood bijvoorbeeld werd door een Chevrolet-bestelwagen over alle Tilburgse frater huizen gedistribueerd. Schrijver dezes zag deze fraaie bedrijfsauto elke dag het brood met wasmanden vol afieveren bij het klooster naast zijn Andreasschool. Dit beeld van het brood der vroege jaren maakte altijd een grote indruk, zo kort na de oorlog en de klassikale behandeling der wonderbare broodvermenigvuldiging. Ach, fraters - daar zijn natuurlijk hele boeken over te schrijven. Dat is dan ook ge daan. Wij herinneren ons, van de eerder genoemde Andreasschool, dat de fraters er de eerbied voor hun personen bij de leerlingen wel zeer degelijk inpompten: zo zelfs dat de mannelijke jeugd zo omstreeks de deels nog zo vooroorlogse vijftiger jaren de neiging niet konden onderdrukken om eerbiedig de rechterhand saluerend naar het hoofd te brengen, wanneer er aan de horizon een frater voorbij leek te gaan. Fraters - ze leerden ons ook hoe we protestanten tot het ware geloof moesten beke ren: door te wijzen op de dichtstbijzijnde boom en vervolgens de retorische vraag te stellen: «Kijk eens naar die boom, protestant - denk jij nou dat die uit zichzelf kan groeien? ziejewel dat er een God bestaat!» Einde bekeringsarbeid. De Fraters van Tilburg - ook zij zijn weggespoeld met het stormtij der ontkerste ning en die dit tij doorstaan hebben lopen in gewone pakken rond, zodat ook het uiterlijk beeld van de frater definitief tot het verleden behoort. Niet alleen het moe derhuis. maar ook de «Paterskerk» noordelijk ervan en het oude Gasthuis aan de zuidzijde zijn inmiddels alweer lang gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe generalaat en een rusthuis voor bejaarde fraters. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto's verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945». «Tilburg van boven» en «Ge waart maar arbeider». Uw oplossing moet u uiterlijk op dinsdag 5 oktober, 18.00 uur deponeren bij de bu relen van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgsee Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadszichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schrif telijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuis brengen van onderstaand Tilburgs fragment. De winnaar van vorige week is H. Schoenmakers, Hasseltstraat 297, Tilburg. Deze heeft van ons bericht ontvangen. houdt het volgende in: alle kliënten die een uitkering van de Sociale Dienst hebben, worden ieder half jaar uit de bak gehaald en de laatste gegevens worden dan opgenomen. Die gegevens werden tot nu toe via mondelinge ge sprekken met de kliënten verwerkt. De direktie wil hier verandering in aan brengen. Zij wil dat de konsulenten met vragenformulieren gaan werken. De kliënten krijgen die formv' met de post thuis en dienen ze vuld weer te retourneren Dienst. De konsulenten zijn teger schriftelijke procedure. Zij vreze de kliënten voor grote problemen men te staan bij de invulling. Ook vre zen zij dat veel kliënten toch kontakt met hen op zullen nemen zodat van de beoogde tijdswinst weinig zal over blij ven. Een derde argument kontra, mis schien wel het belangrijkste, is dat er gesignaleerd wordt door de konsulen ten dat de Sociale Dienst meer en meer een uitkeringsfabriek dreigt te worden. Een uitkeringsfabriek waarin het men selijk en persoonlijk kontakt met de kliënten tot nul gereduceerd wordt. Dit leidt ertoe dat kliënten numt- worden en dat achtergronden onvol doende of helemaal niet aan de orde komen met alle vervelende gevolgen vandieh. Tenslotte merken de konsu lenten óp dat hun taak steeds meer een administratief karakter krijgt door de schriftelijke revisie. En ze zijn zeker niet aangenomen als administratieve kracht. De maatschappelijke dienst ige-. verlening komt in de knel en dat vin- ian- den de aanwezigen onaanvaardbaar. Bijeenkomst Afgelopen maandaj 40-tal werkers van Tilburg bij elkaar om over hun onvre de te praten en te bekijken welke stap pen ondernomen kunnen worden om die onvrede uit de wereld te helpen. Het overgrote deel van de aanwezigen waren konsulenten van de Sociale af delingen. Ook waren er mensen aan wezig van de afdelingen Intake Maatschappelijk Werk. De bijeen komst, een unicum voor de werkers bij de Sociale Dienst, was druk bezocht en liet een tamelijk eensgezind beeld zien van wat er aan onvrede bij de Sociale Dienst, of althans bij een groot deel van de Sociale Dienst, leeft. Koninkrijkjes De gemeentelijke Sociale Dienst be staat uit een aantal afdelingen. De grootste afdelingen zijn de Sociale Af delingen. De Sociale afdelingen heb ben tot taak, de behandeling van aan vragen en herzieningen in het kader van de Algemene Bijstandswet voor thuiswonenden en extern verzorgden, benevens de aanvragen en herzienin gen in het verband van de Rijksgroep- regeline werkloze werknemers en de Wet Werkloosheidsvergoeding. De stad Tilburgjs verdeeld in zes gebie den waar de Sociale afdelingen bij aangehaakt zijn. In totaal werken er zo’n 60 konsulenten op dp Sociale af delingen. De afdelingen vormen dus 6 teams met elk een teamleider en waar bij weer in totaal drie cnefs aanj haakt zijn. De aanwezigen van maai.- dagavond waren het er bijna over eens dat de chefs ofwel het middenkader in meer of mindere mate sterk verant woordelijk zijn voor een groot aantal kommunikatieproblemen. Daarbij werd ook gesignaleerd dat die proble men alles te maken hebben met de or ganisatiestruktuur van de Dienst. De Organisatiestruktuur voorziet immers in de aanwezigheid van het middenka der. Men sprak daarbij over «Konink rijkjes». Wat daarmee bedoeld wordt, is te vin den in het «Onderzoeksverslag GSD Tilburg». Dit verslag is gemaakt naar aanleiding van een onderzoek door het IVA (Instituut voor Sociaal Weten schappelijk Onderzoek) uit Tilburg in opdracht van het ministerie van CRM en in samenwerking met Divosa en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voor de reorganisatie bij de Sociale Dienst, die zo rond 1979 af gerond kon worden, kregen de chefs door de mogelijkheden die de organi satiestruktuur bood, de kans hun eigen koninkrijkjes op te bouwen. «De ver dediging van die koninkrijkjes werd vergemakkelijkt door de geslaagde re organisatie: de produktiecijfers waren immers goed en er waren geen drin gende redenen om de organisatie nog maals te veranderen», aldus het rap port. Herziening Een ander punt gen het met elkaar eens waren, ovum de voorstellen van de direktie over c fevisie van de kliënten, waar nu al me geëxperimenteerd wordt. Die revioi Telefoon 04255-2901 ï’O’at a

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1