o o 19.- 1 rs.- Bij de Sociale Dienst houdt men volop werk 122 12974 HANDYMAN Tilburg in fragmenten tan nopen renen kom RAPTIM-KOERIER Spanjereizen GROOT SUCCES Van caravan tot kinderschoen Korvet dé Winkelstraat bank- Fjord- I 12.50 BEHANG jest.. prijs >9- stprijs Daiqeskapsalon ■B Ril Onderzoek brengt goed bij de Sociale Dienst. Het aantal werk- T T 1 j 7 UI 1 te. De i imber1982 pagina 36 BEGRAFENISONDERNEMING lijke lerkt GEVRAAGD Komt u ger dat liefs op Voor verdere informatie zie pagina 7 ubelen KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Renoveer en isoleer voor eens en altijd Jules Verneweg 104. Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Koestraat 89, Tilburg HONDA-AUTOMOBIELEN BOKOCAR TILBURG B.V. Voorkomen is altijd beter als... Perosistraat 87, 013-556344. Donderdag 16 september 1982 26e jaargang nr. 1279 Riool verstopt? Bel Jonkers Snelservice! Ontstoppen, vernieuwen en reinigen met hogedrukapparatuur. Laat ook tijdig uw schoorsteen vegen en gaska chel of CV-ketel schoonmaken. tast van het onderzoek was, ingen te krijgen omtrent SPAküO CAKE Aanmelden tussen 18 en 20 uur tel. 560593. Uw officiële Honda-dealer voor Tilburg e.o. Jagerslaan 53, tel. 013-681914—TILBURG Bols en Kooi jmanbv^ ^Doelenstraat 42. Hilvarenbeek J Telefoon 04255-2901 M ’N NIEUWE AUTO HUREN! bel: Budget: 013-433113 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 VERF 3 kg-bussen, samen met buikdanseres,modeshow.ex. .jodutyen in’t TURFSCHIP BRÉDA IKANTin ndinavische ig. Massief Deels met i en krullen! naat is 200 cm. Vruchtenschelp gevuld met verse vruchten van 12,50 voor 1Or Meer dan 100 jaar V. Lieshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 Holland Electro onderdelen Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 Donderdag - vrijdag - zaterdag GRATIS BEHANGBORSTEL bij aankoop van tenminste 50,- verf of behang. BEHANGMARKT Smidspad 64-66 een on- tholieke ]uête van Ipoort- dert 31 DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 natras. ems. Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 t, die ter één van •g, te weten Arbeider». uitbreiding van werknemers, daar durft men t denken nu de gemeente noodgedwongen haar uu omkeren alvorens ze uit te geven. Bijna 12.000 op de een of ant eten al van zon regeling ge- Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes personen rrtgeleden rechtstreekse verkoc worden op maat gen dubbele dichting ter vragen geen onderh' vcmoop af fabriek gemaakt iting tegen tocht i onderhoud advertenties ond 22.00 uur. Voor de wijk Wilhelminapark- Ph. Vingboomsstraat vragen wij voor donderdagmid dag een bezorger, liefst wonen de in of om deze wijk. Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek De winnares van vorige week is mej. M. 1 Tilburg. Zij heeft bericht ontvangen van de Sluitingstermijn voor a en redactie dinsdagavor WaariBalam Reijnen, Schouwburgring 140. 5038 TL Tilburgse Koerier. van de ivuSt kan 1 het jaar van de sie. Het r >rgwekkende Gu.™- Telefoon: 43.21.35 Koerier Oplage: 75.625 ex. vaarin M. haar naai daags fiet- ;meen- ialhet Jat zij uitkeringsge- n doet op de doze Werkne- wel geld. Zij ringsbedrag iving van Wensen en bevindingen De bedoeling enige aanwijzit O DE TILBURGSE KOERIER Oprichter: J.H.G. de Beer gin 1981 kon de Dienst 20 p meer in dienst nemen en kort Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- TeL b.g.g. 43.33.70 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of- eventueel crematie van u over enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Alfa Romeo-personenwagens. J. van L^^OTTEN Hasseltstraat 178 Vrijdag en zaterdag bijna niet aan te ir dubbeltjes gaat 1 personen de- idere regeling DAGEN TREDEN OP DAN IEL ^SAHULEKA Overwerk De stijging van het aantal uitkerings gerechtigden maakt het er bij de Socia le Dienst niet rustiger op. Het tegenge stelde is waar. In 1980 werkten er in totaal 162 personen op de Dienst. Be- Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens. bug gy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding. srust vrijblijvend kijken naar al 3p meer dan 450 m! bedrijfs ruimte. BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Jeugdigen Het rapport noemt het opvallend dat een groot deel van de verzoekers om een uitkering jeugdigen of jongvolwas senen zijn. De beneden 30-jarigen vor men 60 van alle cliënten die een ver zoek om een uitkering indienden. Het rapport verbindt daar de conclusie aan dat, naarmate de leeftijd stijgt, men minder kans loopt om cliënt van de Sociale Dienst te worden. Uiteraard geeft dit ook aan dat jongeren minder gemakkelijk een baan krijgen. Ook blijkt dat een groot deel van de jonge- Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 430898 Hoewel ervaringen in het buitenland hebben geleerd, dat over het functio neren van een winkelcentrum zoals Heuvelpoort pas na ongeveer een jaar zinnige conclusies te trekken zijn, heeft men toch gemeend, een soort tussen balans op te moeten maken. Vandaar dat werd besloten het I.V.A., e derzoeksinstituut van de Kat! Hogeschool, een consumentenenqi te laten houden in de tweede week juli. In die week was het Heuvelp^ complex drie maanden open sedti maart. Het onderzoek, onder leiding van Dr. W. Oppedijk van Veen en A. Rienks, bestond uit een 36-tal vragen, gesteld 500 willekeurige personen, de helft .leuvelpoort en de ander helft in de Heuvelstraat. is ook dat er in het Heuvel- nkelcentrum, als unicum voor een centrum-manager is aan- loor Centraal Beheer, de eige- het complex. Deze mana- de heer J. van der Water, is als irdinator in staat tot een totaalover- euren in het winkel- iaarom alert reageren die maatrege- ut. belang zijn van ïheel. Dat voor dit gebruikt kan wor- mogelijkheden die ;l der wetenschap biedt, ienheid. Vorige maand kwam het winkelcentrum Heuvelpoort opeens nogal negatief in de geoordeeld: 40% van de ondervraag- hliciteit: geschreven werd dat er veel te weinig klanten kwamen. Er zouden nog- den vindt het er gezelliger, 35 vindt vat zaken met verlies werken. Ook lieten enkele winkeliers weten op korte ter- het er daarentegen minder gezellig dan i het wikelcentrum de rug te willen toekeren. Tegenover deze emotionele elders. Welke conclusie daaraan moet umngen staan de koele cijfers van een wetenschappelijk onderzoek, dat in de worden verbonden is dus moeilijk uit maand juli door de Hogeschool is ingesteld in opdracht van het Heuvelpoort-ma- te maken. nagement. Uit dit onderzoek spreekt een gematigd optimisme. Opvallend is, dat wie eenmaal in de Heuvelpoort gekocht heeft, er aanzien lijk positiever over denkt dan de on dervraagde, die nog nooit in het win kelcentrum iets had gekocht. Wie eens heeft gekocht wil dat ook opnieuw doen. Belangrijk lijkt het dus voor de Heuvelpoort winkeliers, de klanten naar binnen te krijgen. Unicum Belangrijk poort-wink ons land, jsteld dc ..aresse van ger, coör zicht van het gebei centrum en kan da< wanneer het erom gaat, len te nemen, die in het b het centrum als gel management mede den gemaakt van de de lokale tempel stemt tot tevrede Na het bekendmaken van de mogelijk- Ook nu beschikt RAPT1M nog over heid om nu tegen een werkelijk sensa- een flink aantal kamers en is er nog tioneel lage prijs alsnog in October een plaats voor snelle beslissers op de ge- 10-daagse geheel verzorgde vacantie in noemde vertrekdata. Pineda te boeken hebben de laatste da gen tientallen Tilburgers gereageerd. wensen en bevindingen van bezoekers en klanten van Heuvelpoort. Het beeld, dat uit de enquête naar vo ren komt, valt positief uit voor het winkelcentrum als geheel: de mensen vinden Heuvelpoort een aanwinst voor Tilburgs centrum, met name op het ge bied van veiligheid en kwaliteit van de aangeboden produkten. Wel vindt men de prijzen, vooral van de Horeca zaken, aan de hoge kant. In hoeverre deze mening meer ligt aan het «image» „es van deze zaken dan dat ze strookt met nal de werkelijkheid, is niet nagegaan. Ook vinden veel van de ondervraag den, dat er meer soorten winkels in de Heuvelpoort zouden moeten zijn. Vooral een modezaak en ook een tex tielzaak worden node gemist - mis schien een tip voor ondernemers in de ze branche: er staat nog 25% van de winkelruimte in Heuvelpoort te huur. Over het aspect «gezelligheid in de Heuvelpoort» wordt verschillend Deze ietwat navrante aanhef is eigenlijk geen visitekaartje voor de werkgelegenheid in en rond Tilburg. De gemeentelij ke Sociale Dienst Tilburg heeft onlangs haar jaarverslag ge publiceerd en daarin komt men een ontwikkeling tegen die den in het jaar 1981 een beroep c zeker niet rooskleurig genoemd mag worden. Integendeel, van de Sociale Dienst of maakt plat gezegd is het «huilen met de pet op». bruik. Er komen steeds meer werklozen die uiteraard een beroep Voor alle duidelijkheid: het gaat er niet om dat er minder doen op de Sociale Dienst. Dit kost de gemeente meer geld, mensen in de regelingen zouden moeten vallen, zodat er min er moet harder gewerkt worden op de Sociale Dienst en aan der mensen een beroep op de regelingen hoeven te doen. W erkloosheidsexpiosie Volgens het jaarverslag van de ge meentelijke Sociale Dienst kan 1981 aangemerkt worden als het jaar van de werkloosheidsexplosie Het rapport HOge-SChOOlillStitllUt 11 (Midi CHClUêtC praat over een zorgwekkende ontwik- o T keling op sociaal-economisch gebied in >11 1 lozen groeide met 57 en het aantal nieuws voor Heuvelpoort uitkeringsgerechtigden groeide met -T 33 tot een aantal van 11.698 op 1 ja nuari 1982. De groei,van het aantal uitkeringsge- 'publi rechtigden heeft nadelige gevolgen al wai voor de gemeente. Daarbij komt dat ™Ün het aantal uitkeringsgerechtigden van- uiting uit de WWV naaf de RWW belangrijk groter is geworden. Hierbij is een korte toelichting op zijn plaats. Een Wet Werkloosheids Voorziening duurt ma ximaal twee jaar en is voor de gemeen te zogenaamd budgettair neutraal: het kost de gemeente niets, behalve dat zij het moet regelen. Een uitkeringsge rechtigde die een beroep Rijksgroepregeling Werkloze mers kost de gemeente Wvi moet 10 van het uitkerii opbrengen. De verschuiv___o WWV naar RWW kost de gemeente dus meer. Door al deze ontwikkelingen heeft de sociale dienst in 1981 25.328.996 uit gekeerd. Volgens het rapport van de Sociale Dienst was dit 13,5 meer dan in 1980. Voor 1982 verwacht het rapport een stijging van dat bedrag aan 5 met 28 en voor 1983 een stijging van jn He 49%. Deze foto geeft een aardige indruk van de enorme omvang van het Heuvel- poortcomplex tussen Piusplein en Heu vel. De foto is gemaakt vanaf de Katte- rug door de heer R. Janssen. Wie vanaf ons eer vorig fragment: het sportpark aan de Goirleseweg, teruggaat naar de stad, passeert in veel gevallen het fragment van afgelopen week, de kerk van de Heilige Antonius van Padua ofwel de Körvelse Kerk. Het gaat hier om de tweede parochiekerk van Korvel. De eerste stond midden op het plein en was in 1851 ge bouwd naar een ontwerp van Henri van Tulder. In 1924 werd deze kerk gesloopt en op 14 juli van datzelfde jaar werd de huidige kerk ingewijd. Het weelderige loof, alom terzijde der twee torens aanwezig, wijst erop dat toen de foto werd gemaakt het Korvelplein nog wat je noemt «intact» was; en inderdaad, zoals we hierboven zien, konden we in die tijd nog met recht spreken van een plein. De foto is genomen tijdens de warme zomer van 1959, de zomer wa eindexamen M.M.S. deed als bekroning van duizenden keren tweems sen langs dit plein, van huis naar school en terug. Het wordt eentonig en het lijkt er bijna op dat we de kift hebben op het gemeente bestuur uit de sloop- en bouwlustperiode, maar toch: wie het plein op deze foto ziet, een driehoekje groene long in Tilburg-Zuid. met links nog net een stukje zi oaar van de kiosk waarop met goed weer Capelie St. Jan «d’n Echo» of een antw har monieorkest concerten kwam geven voor de muziekminnende passanten - wie dit plein ziet en dan kijkt naar de huidige situatie op het Korvelplein, die kan voor het stedebouwkundg inzicht van het verantwoordelijk bestuur toch nauwelijks meer dan een kort hoongelach opbrengen. Hoe hebben de bouwers aan hel nieuwe Tilburg, gegrepen door hun opvatting van de eisen des tijds, het Korvelplein herschapen? In elk geval met veel beton en asfalt, zodat het plein heden ten dage in de plaatselijke verkeersstroom functioneert als een soort omgekeerde flessehals: een stukje zes- strooksweg van nog geen honderd meter lengte, volstrekt onnodig breed verbin dingsstuk tussen smalle wegen als de Laarstraat en de Korvelseweg. Wie goed kijkt ziet bovenaan de foto nog de elektriciteitsdraad met straatlamplan- •aams, midden boven de belangrijke verkeersaders in Tilburg meer voorkomende vorm van straatverlichting. Nadeel was natuurlijk wel dat wandelaars op de troit- toirs er weinig aan hadden. Tijdens het uitzoeken van passende afbeeldingen van het Korvelplein op het ge- meente-archief is het plein in uw verslaggevers gedachten langzamerhand omge doopt in «Taunusplein». Dat zit zo: alle vier de na-oorlogse foto’s van het Korvel plein in z'n ongeschonden vorm, die het archief bezit, blijken automobielen, afkom stig uit de Duitse Ford-fabrieken voor te komen. Achtereenvolgens zagen we de tweede versie van het katterugmodel uit 1950, de hierboven afgebeelde. eveneens tweede versie van de 12 M uit 1954, die met de wereldbol in de grille en daarin het vignet met de letters F K voor Ford Köln, dan de oerdegelijke en even lelijke eerste 17 M uit 1957 en tenslotte een exemplaar van de wat Amerikaans aandoende 17 M-modellenreeks uit 1961 en latere jaren. De muziekkiosk, om weer op ons onderwerp terug te komen, werd in de vorige eeuw geschonken door de familie van Dooren en gesloopt in 1964. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijbehoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, «Tilburg in Beeld 1865-1945». «Tilburg van Boven» en «Ge waart maar Aiu Uw oplossing moet u uiterlijk dinsdag 21 september, 18.00 uur deponeren bij de bu relen van de 'Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Tilburg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de af gebeelde stadsgezichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan ook schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. --- Weekblad voor het Hart van Brabant ren die cliënt zijn van de Sociale Dienst, geen beroepsbinding hebben. Tot 21 jaar heeft 67,5 van het aantal jeugdige cliënten geen beroepsbinding. In de leeftijdscategorie van 21 tot 39 jaar was 38,9 zonder beroepsbinding en voor de groep die daar boven ligt, de 40-jarigen en ouderen is dit percen tage 58 Hoe verder a daar nog eens 10 formatieplaatsen Op de vraag naar hoe het verder zal jgekomen zodat er nu in totaal 192 gaan met de ontwikkelingen bij de So- ïrsonen bij de Sociale Dienst werk- ciale Dienst, geeft het rapport geen •am zijn. Het zal de lezer wel duide- antwoord. Een jaarverslag leent zich ijn dat de uitbreiding eigenlijk on- daar ook niet toe. Maar interessant .s bij zon explosieve stijging blijft de vraag natuurlijk wel en het t aantal uitkeringsgerechtigden, antwoord daarop zou nog interessan- >ij kwam dat in 1981 de Sociale ter zijn. Wat gebeurt er als de stijging t belast werd met de uitkering van het aantal werklozen blijft toene- aan de «echte minima». Dit betekende men en daar ziet het naar uit? nog meer werk en tenslotte kon de eni- De vorige wethouder van Sociale en ge oplossing gevonden worden in over- culturele Zaken Mevr. M.F. van werk. Puyenbroek merkte in het voorwoorc Natuurlijk is het zo dat een aantal za- het volgende op: «Het is te hopen dat ken mogelijk beter geregeld kunnen de dienst ook in het lopende jaar en in worden bij de Sociale Dienst. Door de nabije toekomst, waarvoor de ver- middel van taakanalyses en efficiency- wachtingen ten aanzien van de werk- verbeteringen werkt men daar ook gelegenheid nog steeds ongunstig zijn, aan. Gecombineerd met de al eerder het werk zal blijven klaren». genoemde stijging van het aantal uit- Die hoop willen wij ook van harte uit keringsgerechtigden spreekt het jaar- spreken, maar wij denken dat er toch verslag hier van «een weinig rooskleu- wezenlijkere dingen moeten uitgespro- rig beeld». ken en gedaan moeten worden om «het werk te klaren». urg. E haar Iburg I komt men een ont genoemd mag worden, pet op», en die uiteraard een beroep Ie gemeente meer geld. Sociale Dienst en aan der mensen zijn bijgc pers. lijk zijn dat de u voldoende is bij van het Daarbij Dienst nog eens 10 formatieplaatsen ten zodat er nu in totaal 192 1 bij de Sociale Dienst werk- i. Het zal de lezer wel duide- iding eigenlijk on explosieve stijg’- ingsgerechtigde... 1 1981 de Sociale :ring mde len.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1