o Ruitje W98! «ffrwTiT Met het zwembadwater worden de kinderen weggegooid 89. T- !l.r' Inspraak op welzijnsplaimen en programma 1983 ME Tt^elspeaalisle» /WINST! i im Ma HANDYMAN s sportgeb van, de gingen gaan en het adviet groep. inipodi<O I WALKMAN feil i 1 2 he* J-I I AUTOPARC B.V. i.o. Dameskapsalon kijken- wBperenBond nuis, - besl'st Tilburg in fragmenten (12) i 4 Deïfflb jstus 1982 pagina 22 Koerier Oplage 75.450 ex. het iding van jke werkgi het De wi Dezel Stereo cassetterecorder 4a ^en KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Jules Verneweg 104. - EEN NIEUWE DEALER Kott1 van i be- lini- JQNGEREN OPGELET zie adv. Open school pagina 8 Donderdag 26 augustus 1982 26e jaargang nr. 1276 Ook hier komt natuurlijk [n VS tegelvloer. Alléén bij Radio Breda Kijk snel naar pagina 10 op af Lui laakt en tocht Bols en Kooi jmanbv Doelenstraat 42. Hilvarenbeek J Telefoon 04255-2901 M Tilbi Tele TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTO KOSTER BV. HOGE STEENWEG 45D, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL.:04166-1991. gul- >r tot en structu- ilden moet t open joh- 1 vier nieu- lameljk in Zo\ baa Jting 3 aan kun met lichtgewicht hoofdtelefoon en draagriem EC Electrolux onderdelen Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-2M TILBURG TEL. 420299 Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes In zijn heeft het ech vnrm van het is ontworpen .mem III, niet in in Weekblad voor het Hart van Brabant BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV burg Prinsenhoeven 20 5017 GC lefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland j ia 1983 er >r sector I is op de gemeentel ig drie avonden in enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis Tel. 42.60.41J-42.60.42 TILBURG schouwburgring 99 (In de Nulplus) winnaar van vorige week is H. Schilder, Superior de Beerstraat 121, Tilburg, «e heeft bericht ontvangen van de Tilburgse Koerier. w (foto wijkt af) LET OP Zolang de voorraad strekt... Eind augustus Ir--1-* voor de komende jare bijeenkomsten met st< plannen voorbereiden. Ook cussie gaan met vertegenwoordig1 komen steeds andere werksoorter De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Alfa Romeo-personenwagens. tsaa°' ï>s' Verschljnt In geheel Tilburg Golrle - Rlel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Olsterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek CAMPARI 75 Cl. f 7 Max 2 flessen j KW per klant. 8 WINTERTENNIS te GOIRLE 31 weken van 12-9/15-4-83 Maandag-vrijdag 12-13 uur Seizoen prijs p. baan 550,- Voor training en andere informatie zie pag. nr. 29, of 341630 het rapport die m voor het be- van B W geven istus begint de inspraak op het welzijnsprogramma 1983 en de plannen ting, amende jaren. De welzijnsinstellingen kunnen per sector m een aantal eerde teun van het inspraakteam hun reacties op de gemeentelijke '’’ik kunnen instellingen en bevolking drie avonden in dis- igers van raadsfracties over de welzijnsplanning. Er ten ter sprake. voegt ze eraan verdient toe dat het zwembad een uitstekende gezegde: manier is om de jeugd van de straat te weggooi- houden en ze op een zinvolle, prettige zijn ijver w*jze hezig te laten zijn. «Straks lezen ak aan te we weer ’n de kranten dat het vanda lisme op straat is toegenomen, nou, geen wonder. Snapt de gemeente dat dan niet?», verzucht ze. De aktiegroep heeft van wethouder de Grood bij de aanbieding van 2500 handtekeningen voor het behoud van het zwembad op vrijdag 23 juli het rapport van de ambtelijke werkgroep ter bestudering meegekregen. Het rap port heet «De zwemvoorzieningen in de gemeente Tilburg». ?^!™»TV^uZienin8en combSadïde. gebouwd gaai ïlfs alle schijn gen». Geëmotioneerd vc toe dat het zwembad eer 5gde: manier is om de jeugd gooi- houden en ze op een z te laten -i de krant straat is ider. Snapt t?», verzucht 2 iegroep heeft vs bij de aanbieding 1 voor he v/e praten naar rapport van de a met een van de dhr. A. van Buul. De eindkonklusies van t: tevens als advies dienen leid van het college we allereerst weer. In principe zou volgens het voor het volgende spreidingsf kozen moeten worden: handha de overdekte baden in Noord (zwer bad in Drieburcht) en Zuidwest (zwembad Ringbaan West). Vervol- adviseert het rapport tot het bou- van zogenaamde combibaden. batteren zijn baden die de combinatie over- nings- en de Pas dan reakties Een aantal leden van de actiegroep bij een op het terras van het zwembad. Met deze, ietwat vreemd aandoende variant op het gezegde «het kind met het bad water weggooien», dreigt Tilburg een periode van droogzwemmen tegemoet te gaan waar niet iedereen zo gelukkig mee is. We hebben het over de ophanden zijn de sluiting van het zwembad aan de Friezenlaan. Als het aan de gemeente zal liggen, heeft het Tilburgs waterminnend publiek voor het laatste seizoen in de openlucht kunnen zwemmen. Natuurlijk he^ff de gemeen te allerlei plannen in voorbereiding voor andere openluchtbaden in de gemeente, maar of daar ooit iets van gerealiseerd gaat worden, is nog maar zeer de vraag. Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19. Tel. 422584 Voor kwaliteit en service ook ni aankoop. Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriéndelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m’ bedrijfs ruimte. BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Sluitingstermijn voor advertenties redactie dinsdagavond 22.00 uur.^ B 1 ’hebbendi .J, de Vere- neenten, de dingen. Die Op een zonnige dag ziet een deel van het zwembad er zo uit. ^DE TILBURGSE KOERIER Oprichter: J.H.G. de Beer Bezuinigingen Bezuinigingen in de welzijnssector be dragen in 1983 ruim drie miljoen gul den. In totaal levert de sector met 1985 zes miljoen gulden i reel in. Dit is het beeld dat ontstaat na de in vulling van de bezuinigingen op de be- groting 1983 en de meerjarenbegro- kenkundj’£ De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Mercedes-Benz personenwagens. De lamp op smeedijzeren standaard, ons vorige Tilburgs Fragment, hoorde thuis in de voormalige tuin aan de achterzijde van het Paleis-Raadhuis. Op de foto hierbo ven tellen wij een achttal van deze verlichtingselementen die op hun stenen sokkels de vredige oprijlaan omzoomden. Het Paleis-raadhuis ontleent het eerste deel van zijn naam aan zijn oorspronkelijke bestemming, het toegedacht door koning Willem II. Deze verbleef, zoals bekend, zowel voor als tijdens zijn regeerperiode vaak in Tilburg. De nauwe betrekkingen tussen Tilburg en Willem II dateren van 1831, toen hij als opperbevelhebber na de Belgische Opstand zijn hoofdkwartier acht jaar lang in Tilburg inrichtte. In zijn op dracht is het paleis tussen 1847 en 1849 gebouwd. De monarch heeft het echter nooit bewoond, daar hij in 1849 is gestorven. De oorspronkelijke vorm van het ge bouw, geïnspireerd op de neo-gotiek van de Engels-romantische stijl is ontworpen naar aanwijzingen van Willem I! zelf. Aangezien diens opvolger, Willem III, niet in Tilburg ging wonen, bleef het splinternieuwe paleis leeg staan totdat het in 1864 door de koninklijke familie aan de gemeente Tilburg werd geschonken, onder de voorwaarde dat het gebouw zou worden gebruikt voor de huisvesting van een Rijks- H.B.S., die de naam «Koning Willem II» zou dragen. Deze Rijks-H.B.S. is van 1866 tot 1934 in het paleis gehuisvest geweest. IN de jaren 1934-1936 is het ge bouw, na goedkeuring van koningin Wilhelmina, gerestaureerd en vervolgens in ge bruik genomen als «representatief stadhuis», ofwel «Paleis-raadhuis». De Rijks-H.B.S. had inmiddels onderdag gevonden in een nieuw gebouw aan de Ringbaan Oost, dat men ondertussen ook alweer heeft verlaten voor het huidige complex aan de Tatraweg. Het voormalig paleis werd dus paleis-raadhuis en is dat voor de meeste volwassen Tilburgers nog. In het gebouw waren van 1936 tot de bouw van het kolossale nieuwe stadhuis ernaast de raadzaal, de trouwzaal, de burgemeesterskamer en nog enkele representatieve ruimten gevestigd, benevens, in een gedeelte van het sousterrain, de Gemeentelijke Archiefdienst. Deze dienst is ook nu nog thuis in het paleis, zij het dat hij nu een aanzienlijk groter deel van het gebouw beslaat. Verder is de trouw zaal nog in gebruik en worden er in de oude raadszaal nog commissievergaderingen gehouden. De tuin met oprijbaan en vijver, hierboven afgebeeld, heeft plaats gemaakt voor een betonnen vlakte met fonteinen. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijbehoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van Boven» en «Ge waart maar Arbeider». Uw oplossing moet u uiteriijk dinsdag 31 augustus, 18 ur, deponeren bij de kanto ren van de Tilburgse Koerier, op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden: «Til burg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afge beelde stadsgezichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan ook schrif telijk versturen? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. evenals het bad overkappen wanneer dat technisch mogelijk zou zijn. Ook overname door een of meerdere parti- kuliere instanties ligt volgens het rap port niet voor de hand. Dit vanwege de hoge stichtings- en exploitatie kos ten en de in verhouding lage opbreng sten. Ook de randvoorwaarden voor overname door partikulieren zijn vol gens het rapport niet zo aantrekkelijk. Een oplossing zou zijn de entreegelden met 400% te verhagen maar daar durft de gemeente niet aan te beginnen. Toekomst Het ziet er naar uit dat Tilburg de eer ste en misschien de enige stad van for maat in Nederland gaat worden zon der en openlucht zwembad. Voorwaar een weinig heugelijk rekord. Als dan ook nog besloten gaat worden om het schoolzwemmen te laten verdwijnen dan mogen we in de naaste toekomst heel wat mensen verwachten die de zwemkunst niet machtig zullen zijn. De gewone man gaat weer de dupe worden volgens mevrouw de Nijs van de aktiegroep tot behoud van het zwembad. Zij vind het daarnaast erg jammer dat het er naar uitziet dat de politieke partijen het zwembad en de bezoekers in de steek laat. Juist nu dit seizoen weer een opleving in de bezoe kersaantallen laat zien; vorig jaar ruim 57.000 bezoekers.en dit jaar zal het aantal van 72JJOf. zeker gehaald gaan worden ondanks een kortere en be perktere openstelling. Een ander aktiegroeplid die al 51 jaar in openluchtzwembaden in Tilburg heeft gezwommen, meent dat de afgra vingen en de Beekse Bergen geen alter natieven zijn. De Beekse Bergen vindt ze te duur en te ver weg, afgravingen zijn te gevaarlijk zegt ze. Iemand an ders voegt er nog aan toe dat het zwemmen in andere wateren door de gemeente afgeraden wordt wegens de mogelijkheden van botulisme, maar zo zegt hij: «We worden zo wel gedwon gen om dingen te doen die de gemeen te afraadt of verbiedt». Tja, het ziet er inderdaad naar uit dat de kinderen met het zwembadwater wegsegooid gaan worden en elders (op straat?) hun zomers vertier zullen gaan zoeken. Dat kan weer de nodige centen gaan kosten. j, na de beslissingen die hierover eerder gevallen zijn. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethou ders het voor-ontwerp welzijnsplan en programma vastgesteld. Het plan wordt nu in de inspraak gebracht. In de sector maatschappelijke dienstver lening valt het bedrag op dat wordt be zuinigd bij de Stichting Bejaardenwerk Tilburg, bijna 440.000 gulden. Opval lend is tevens de afbouw van het insti tuut Sociaal Raadsman. Een flinke veer laten verder de openbare biblio theek (ruim een half miljoen) en schouwburg en Kultureel Centrum (440.000-,). Verdwijning van het Vol- "g Museum in 1985 betekent een bezuiniging van ruim 300.000 gul den. Uit de begroting blijkt verder dat de peuterspeelzalen een bezuiniging van 50.000,- moeten opvangen mid dels verhoging van contributies, en de wolwasseneneducatie een van 100.000,-. Versneld wordt de integratie van SCOT, SSK en SBWT, in 1983, die te vens een bezuiniging van bijna 1.500.000 gulden in 1985 betekent. In de rij an gesubsidieerde wijkorganisa- ties sl aren zich Fatima, Noordhoek en Quii 'nstok, waarmee alle wijkorga- nisaties i Tilburg gesubsidieerd zijn. Het geld hiervoor wordt echter opge bracht door de overige wijkorganisa- ties. Een bedrag van 150.000 gul opgebracht worden door het gerenwerk, ten behoeve van we jeugdactiviteiten, voofnt noord. Als laatste voorbeeld de afbouw v de functie jeugdconsulent, die een I drag van ruim 140.000,- aan bezui ging betekent. Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 430898 hoeverre dit rapport een gemeentelijk be- 1 «..twoordt de h. v. Buul dat het van B W het rapport in prin- ttuurlijk wel onderschrijft maar y de omstandigheden (de financiële omstandigheden) van de gemeente zo ingrijpend gewijzigd zijn dat bezuini gingen noodzakelijk geworden zijn. !S bezuinigingen treffen ook ibeuren en als onderdeel daar- e zwembaden. En die bezuini- “Qon verder dan de konklusies «uvies van de ambtelijke werk- over zelfs dat sluiting van het zwem- t daar? het zwembad op vrijdag 23 juli het bad aan de Friezenlaan tot de zeer reë- begrijpelijke bezuini- rapport van de ambtelijke werkgroep ie mogelijkheden gaat behoren. En i van de gemeente zijn ter bestudering meegekregen. Het rap- zover dat de renovatie en uitbouw van srslindende projekten Port beet «De zwemvoorzieningen in het overdekte zwembad aan de Ring- van die aktiviteiten. Dit de gemeente Tilburg». baan Oost tot combibad erg onwaar- idere voor het enige De zwemvoorzieningen in de O°k ,het voorgestelde .bad wat Tilburg nog combibad in de Reeshof zal voorlopig :jft ten aanzien van gemeente 1 llburg niet gebouwd gaan worden. Het heeft '’bij bezuinigingen, We praten naar aanleiding van het er zelfs alle schijn van dat het overdek- smbad dreigt voor- rapport van de ambtelijke werkgroep te zwembad aan de Ringbaan Oost he- van de bezuinigingen, met een van de samenstellers en wel lemaal gaat verdwijnen. Tilburg zal worden. Met veel pijn dhr. A. van Buul. dan nog slechts twee zwembaden in ;1 wat politiek ge- De eindkonklusies van het rapport die haar bezit hebben nl. het overdekte nog bereikt tevens als advies dienen voor het be- zwembad aan de Ringbaan West en dit seizoen van het college van B W geven het overdekte bad in Tilburg Noord, lijkt toch we allereerst weer. de Drieburcht. Het zwemmen in de sst te zijn. In principe zou volgens het rapport openlucht kunnen de Tilburgse water- ----Spian ge- ratten dan wel vergeten. i worden: handhaven van Voor het goede begrip moeten we wel baden in Noord (zwem- vermelden dat al deze plannen nog .eburcht) en Zuidwest niet spijkerhard zijn. Het zijn de plan- J tan West). Vervol- nen van B W. De nieuw te vormen be- gens adviseert het rapport tot het bou- gemeenteraad moet hier nog over de- 5 in wen van zogenaamde combibaden. batteren en de voorgestelde bezui- Dat zijn baden die de combinatie over- nings- en sluitingsplannen goedkeuren, dekt zwemmen en zwemmen in de Pas dan staat alles vast. Inbreng en openlucht bieden. Die combibaden reakties op het rapport hebben B W zouden moeten komen bij de Ring- ook gevraagd aan belanghebbenden baan Oost (een overdekt bad met be- zoals de Tilburgse Sportraad, perkte buitenaccommodatie) en in de niging van Nederlandse gemec Reeshof. De Reeshof zou gebouwd Zwembond en andere instellino moeten worden, het zwembad aan de meningen zijn nog niet binnen. Ringbaan Oost zou gerenoveerd en Alternatipvpn aangepast kunnen worden. Het vol- ernaiieven gende advies van de werkgroep is om Volgens de h. v. Buul zijn er geen tot stuftingvan het openluchtbad aan deugdelijke alternatieven te vinden om de Friezenlaan over te gaan. Met de de sluiting van het openlucht te voor vrijkomende middelen van die sluiting komen. Werken met vrijwilligers of de bestaande voorziening aan DSW-ers biedt naar zijn zeggen geen d: P.ingbaan Oost omgebouwd kun- soelaas. Het bad aantrekkelijker ma nen worden tot een combibad. Ten- ken voor bezoekers gaat te veel kosten slotte adviseert de werkgroep dat de realisering van de voorziening in de Reeshof afhankelijk moet worden ge- maakt van de ontwikkeling in de ko- mende jaren. Op onze vraag in uitgangspunt van leid is, antwoordt college i cipe nat dat rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gema; dubbele dichting teger vragen geen onderhoud Renoveer en isoleer voor eens en altijd I Ondersteuning I Voor ondersteuningsavonden zijn de I volgende data vastgesteld: dinsdag 3L I augustus: bejaardenwerk, 20.00 uur (kamer 105, stadhuis); dinsdag 31 'augustus: maatschappelijke dienstver- lening aan jongeren en jongvolwasse nen, 20.00 uur (kamer 106, stadhuis); woensdag 1 september: educatie, 20.00 uur (kantine Publieke Werken, Vin- centiusstraat 102); donderdag 2 sep tember: kindercentra, 20.00 uur (ka- mer 106, stadhuis). Discussie Discussieavonden met de fracties wor den gehouden op: maandag 13 sep tember, 20.00 uur (kantine stadhuis). Gesproken wordt over het jeugd- en jongerenwerk in het kader van het so- ciaal-cultureel plan en programma; de maatschappelijke hulp- en dienstverle ning aan jongeren en jongvolwasse nen; de nota «Aanzet tot een gemeen telijk jeugd- en jongerenbeleid». Dinsdag 14 september, 20.00 uur (kan tine stadhuis). Aan.de orde komt so- ciaal-cultureel werk ën educatie (waar onder emancipatie-activiteiten). Donderdag 16 september, 20.00 uur (kantine stadhuis). Met maatschappe lijke dienstverlening (behalve het ge deelte dat maandag aan de orde komt); kindercentra; bejaardenwerk. Dinsdag 21 september, 20.00 uur (oude raadzaal stadhuis). De sector cultuur. De aanhef De hoofdtitel van dit stukje enige verduidelijking. Het «Het kind met het badwater i en» betekent dat iemand in s om het verkeerde in een zaak «m. tonen of weg te nemen, de gehele zaak afkeurt, afschaft of bederft. Met niet al te veel fantasie zou men dit gezegde op de gang van zaken rond het zwembad aan de Friezenlaan van toepassing kunnen laten zijn. Want hoe zit het daar? Welnu, in de 1 gingsaktiviteiten grote, kostenver snel de dupe geldt onder ande openlucht zwembi rijk is. Maar het blijft het zwembad niet bi nee, het gehele zwer... goed ten gevcflge van de bezuinigingen, gesloten te gaan worden. Met veel pijn en moeite en na heel wat politiek ge harrewar kon het dan toch nog bereikt worden dat het zwembad dit seizoen kon openblijven. Maar dat lijkt toch echt het laatste seizoen geweest te zijn. De stop in het bad We zetten de beeldspraak nog even door. Een aantal trouwe bezoekers en bezoeksters van he bad hebben een ak tiegroep opgericht die als het ware t schouwd kan worden als een stop het bad zodat het water niet weg kan lopen. Die funktie zouden zij zich graag willen toeëigenen. Of zij kunnen bereiken dat het water in het zwembad en er dus gezwommen kan blijven wor den, is de vraag. Mevrouw de Nijs, de oprichtster van de aktiegroep vertelt vastberaden dat het gevecht om de sluiting nog lang niet gestreden is. «Als de sluiting doorgaat»zegt ze, «dan staan we let terlijk en figuurlijk op straat. Ën met ons veel kinderen want uit het onder zoek van een ambtelijke werkgroep vrijkomer (waarover dadelijk meer) blijkt dat de zou dan meeste bezoekers te vinden zijn in de de Ring1' leeftijdskategorie van 10 tot en met 17 jaar. Dat gedeelte van het onderzoek had wel betrekking op overdekte ba den maar er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de bezoekersverde- ling voor het openluchtbad anders lig-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1