o 39s Een eigen winkel voor de gemeente Verborgen gasbellen 425,- Tilburg in fragmenten open Emme Info-centrum aan de Katterug Y' 4 I ustus 1982 pagina 20 De KöGriGr Oplage 75.450 ex. SI te weten BEGRAFENISONDERNEMING PARIJSE BOLLEN JPAANS mogelijk i ken in de im van het Nog enkele plaatsen >aans, 04241-2285 A I Tilburg Tel. 013-683911 r l KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Renoveer en isoleer voor eens en altijd Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. EEN NIEUWE DEALER het VEILIG I fiBfrOCCASiONS ECHT LEER Kom GARAGE PENISSEN BV J Raptim-Koerier Voordeelreis I 79,- 198,- 10-dat (Costa Volpension met excursies Hotel Mari Pins te Malgrat 5 halen, 4 betalen Inlichtingen: Raptim, Heuvelring 31 - Tel. 013-435085. i ilburg Zand ischt itel ei sisten 9t n, lera- iapsyo- 89,- 59,- >98,- 50,- >85,- >95,- 175,- 1OO,- >OO,- >98,- 198,- 198,- >89,- Bols en Kooi jmanbv ^Doelenstraat 42. Hilvarenbeek J Teletoon 04255-2901 A itelijl - dag bezui e per ilfer ise baan, r20 >reekt lisse. Dameskapsalon Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 X—1"11 Vrijdag en zaterdag De enige voor Tilt Alfa Romeo-f DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 srzorgen wij de begrafenissen □rotestantse begrafenison- officiële dealer Iburg e.o. voor □-personenwagens. TILBURGSE KOERIER^ Oprichter: J.H.G. de Beer Uitgave: De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes jng: f57.330 Zoals beloofd br het vervolg van 1 i gasbellei afgesloten met de aagse reis Spanje ta Brava) enkele of dubbele I eigen vakkundige ook in kleur leverb raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis Vertrek 27 aug. a.s. Opstappen in Tilburg (CS) ter wat dan zal 1 t entrum doorver :nde instr Sluitingstermijn voor e redactie dinsdagavor Tévens ver voor de pr dementing. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, bug gy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeurde autostoelen nu ook baby- kinderspeeltjes. Ja, Inclusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke Weekblad voor het Hart van Brabant Itliele onderdelen HANDYMAN Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436S77 Donderdag 19 augustus 1982 26e jaargang nr. 1275 »ele beglazing (10 j. gar.) I!ge montageteams Met andere woorden: de burg zou per jaar ruim joen gulden besparen, i dienst hebben (onderhc gelijkertijd een stukje eigen energie voorziening beheren. hu's’ b©sl'st Kinderschoenen met voetkorrektor. Geheel van leder, dus ook de binnenzool. Bekend merk, medische voetsteun. Normale winkelprijs 70.- tot 80.- Onze prijs v.a. 39.95 tot I 49.95 in de grootste maat. 4 Maten 20 t.m. 36. Diverse kleuren en modellen voor jongens en meisjes. basis van ng volgens IEM: f763.765 f584.639 gemeente Til- een half mil- méér mensen in loud, enz.) en te- e eigen energie- WO»* 3der 98,- AUTOPARCB.V.i.o. TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTO KOSTER B.V. HOGE STEENWEG 45D, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL.:04166-1991. Bij 'n overlijden in uw familie,, zowel 's nachts als overdag, belt! u eerst ons, wij nemen al de zor-i gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over N NIEUWE AUTO HUREN? BEL=Budget= 013433113 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 lam op de plaats waar het textielmuseum staat, tewijl op het pa neel zelf, naast het toetsenbord, een kleurendia van het (hoofd)gebouw van het museum verschijnt. Heel vernuftig. Redactie - advertentie-afdeling en administratie: N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013/430783 - 430898 - 3 maanden tot 1 jaar garantie - auto’s voorzien van Veilig Verkeer Ned. keuring - keuze uitdiv. gerenommeerde merken o.a. Opel, Fiat, Ford, Mazda, Toyota en Datsun. Burg. Jansenstr. 52-56K. Jaarlijkse kosten op ba tarief stadsverwarming contract met NV PNL voordelig verschil: Bijna de hele «bemensing» van het Informatiecentrum geschaard om de info-balie. Op deze foto ontbr vormgever Cornells ben. Wij van onze kant proberen het Infocentum zoveel mogelijk op de wensen van onze «klanten, af te stem men - en als die wensen een andere richting uitgaan dan waarin wij het nu zoeken, dan zullen wij ons daarbij aan passen. Daarom ook zullen we de ont wikkelingen op heel korte afstand blij ven volgen en onze ervaringen zoveel en zo vaak als dat redelijkerwijs kan, op schrift stellen». Bezuinigingsspook Overigens winst levering aan industrie Op drie kilometer afstand van de af- valbegraafplaats zijn 3 industriële groot-gasverbruikers gevestigd, die te- samen 39 miljoen m3 gas verbruiken. Met behulp van een rechtstreekse gas leiding vanaf de verborgen gasbel, én met enkele aanpassingen binnen de in dustrie (dubbelbranders welke ge schikt zijn voor beide soorten gas) is de operatie technisch uitvoerbaar. De kosten van het afvalgas, inklusief de extra investeringen in branders en pijpleiding, bedragen in deze situatie 0,01092 per kubieke meter. Voor de kermende groot-verbruikers een wel kom kadootje? Om te voorkomen dat de industrie daadwerkelijk met de «winst» gaat strijken, zou het Energie bedrijf de huidige gas-tarieven moeten berekenen. Lees verder op blz. 3 LEUR van uw auto nu ij terwijl U wacht. Oo litbussen. Willy Pijna Dude Markt 14. opent d® (juüanaP ||eSv®°r HjX®"- erenBond advertenties ond 22.00 uur.^ De winnaar van vorige week is de heer W. Smits, Lovensestraat 178, Tilburg. Deze heeft bericht ontvangen. In de gemeente Tilburg wordt momen teel een grootschalig stadsverwar- mingssysteem aangelegd, waarbij het warme water wordt geleverd door de Amer-centrales te Geertruidenberg, op 22 kilometer afstand. Het geplande systeem omvat een aantal hulp-ketehs, die ingezet kunnen worden op momen ten dat de centrales in Geertruidenberg stilvallen of wanneer de pijpleiding mankementen vertoont. Met een enorme hoeveelheid stortgas in de onmiddellijke omgeving, zou het moeten zijn dit gas te gebrui- hulpketels zodat een gedeelte rrengen we u deze week het verhaal over de ver borgen gasbellen. Het vorige verhaal werd afgesloten met de konstatering dat het bruikbare gas uit de gasbellen op diverse manieren nuttig kan worden aangewend. Twee konkrete mogelijk heden zijn in het onderstaande verhaal verder uitgewerkt. Omdat in de Tilburgse situatie twee toepassingen zeer konkreet (kunnen) zijn, namelijk stadsverwarming en rechtstreekse levering aan industrie, zijn de andere alternatieven niet uitge werkt. Op 16 juli jongstleden, daags voor de start van de Tilburgse kermis, is in alle stilte het nieuwe informatiecentum van de gemeente Tilburg van start gegaan. Daarmee is een heel be langrijke stap gezet in de richting van een verbeterde com municatie tussen (gemeentelijke) overheid en burger. Daarmee is tevens het project grealiseerd waarvoor op 1 ja nuari 1977 Eric Tulfer vanuit Berkel-Enschot naar het Til burgse stadhuis werd gehaald, namelijk, om naast de ge meentelijke afdeling voorlichting, die vooral als verbindings- centrum tussen gemeente en bijvoorbeeld de media fungeert en bovendien op de vierde verdieping van het stadhuis wat uit de loop zit voor de winkelende vragensteller, naast deze dienst dus en onder verantwoordelijkheid ervan, een voor iedereen gemakkelijk toegankelijk infocentrum te realiseren waar de individuele burger met zijn individuele vragen te recht kan. Als de vragen iets met de gemeente te maken heb ben, natuurlijk. De andere helft van de parterre, qua niveau iets lager gelegen, wordt ge bruikt voor kleinere exposities, terwijl de eerste etage in zijn geheel voor gro tere tentoonstellingen kan worden ge bruikt, zoals bijvoorbeeld over de so ciale woningbouw of over het verkeers- en vervoersplan van de gemeente. Het sousterrain tenslotte herbergt naast een aantal kantoren en technische ruimtes een koffiecomer en een film/ diazaaltje, waarin maximaal 70 perso nen diverse diassies kunnen bezichti gen. Ook kan dit zaaltje bijvoorbeeld worden gebruikt bij bewonersavonden e.d. Het lijkt ons, dat het gemeentelijk In formatiecentrum, dat op 24 september a.s. officieel zal worden geopend, in een wezenlijke behoefte voorziet en we wensen de mensen, die het centrum draaiend houden, dan ook veel succes en werkplezier toe. De voorzijde van het gemeentelijk Informatiecentrum, tussen Katterug en stadhuis, oogt heel open en uitnodigend en is ook goed toegankelijk voor invaliden. zegt het al: i Informatie- i «eerstelijns- t dat mensen stad er in i vragen op i of het ge- Vergt een “'grondin- van het Overigens wordt ook deze meuwste Ie ge- aanwinst onder de gemeentelijke in- tn de ^Hingen al vanaf de eerste dag door het alom rondwarende bezuinigings spook bedreigd: tewijl de personeels bezetting (buiten Eric Tulfer twee in- formatrices in deeltijdse baan, 1 assis- tent-informatrice voor 20 uur, 1 vorm gever en twee krachten in D.S.W.-ver band) eigenlijk aan de zeer krappe kant is, is de kans op inkrimping van de sterkte per 1 januari a.s. groter dan de kans op personeelsuitbreiding. Wat kunt u zoal vinden in het Infor matiecentrum Wie het vriendelijk- uitnodigende, ook voor invaliden zeer toegankelijke gebouwtje betreedt, loopt recht op een informatiebalie af, waar men nu voor een groot aantal vragen al meteen terecht kan. Achter deze balie bevindt zich een lees- en do- cumentatieruimte, waar men o.m. vrij- ge- wel alle gemeentelijke stukken kan ijna raadplegen en desgewenst copiëren. Ook staat hier een zo op het eerste ge zicht vreselijk leuk, maar tegelijk ook praktisch stuk speelgoed: op een pa neel zitten enkele tientallen knoppen met daaronder de naam van een be paalde instelling. Achter het paneel aan de muur hangt een grote kleuren- plattegrond van Tilburg. Wanneer men b.v. de knop «Textielmuseum» indrukt, gaat op de plattegrond een Inlichtingen bij: Willie Deiman, res hatha yoga en zwangerschaj ga. Tel. 013-553462. van het warme water ter plaatse wordt geproduceerd. Deze oplossing zal niet worden toegejuicht door de NV PNEM, de leverancier van warm wa ter. Echter, uit oogpunt van nuttig energieverbruik verdient deze optie wél de voorkeur. Daarnaast zal de fi nanciële besparing aan alle twijfels een einde maken: Jaarlijkse kosten bij toepassing stortgas in stadsverwarmingssysteem kosten van winning en drogir transportkosten (pijp, enz.): f30.572 aanpassing koelinstallatie: f91.224 totale kosten (inkl. - on derhoud, afschrijving, enz.)/179.126 Kennismaken met yoga Wat is yoga nu eigenlijk En is het iets voor mij U kunt uw licht opsteken op de ken nismakingsles (gratis) op maan dag 23 augustus vanaf 18-19.15 uur en op donderdag 26 augustus vanaf 19 uur open huls. Iedereen, dames en heren, jong en oud is van harte welkom I Meer dan 100 jaar V. Lieshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 Het voormalige stadhuis aan de markt. Daar hoorde ons tiende Tilburgs fragment bij. Ondanks de geringe herkenbaarheid toch weer een hoge score goede antwoor den onder de vele inzendingen van deze week. Het oude stadhuis maakte ruim een eeuw deel uit van het Tilburgse stadsbeeld het werd in 1848-'49 gebouwd naar een ontwerp van Henri van Tulder, de bekende Tilburgse architect, die o.m. ook de ge hele Koningswei ontwierp en de verbouwing van het nooit gebruikte koninklijk pa leis tot Rijks-H.B.S. In 1971 werd het gebouw afgebroken omdat op die plaats een vierbaansweg - de Schouwburgring - was geprojecteerd. Een andere reden was na tuurlijk dat het gebouw al tientallen jaren veel te klein was geworden om het ge meentelijk ambtenarenapparaat te kunnen herbergen. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u. lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bij behoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit eén van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. Uw oplossing moet u uiterlijk dinsdag 24 augustus. 18 uur, deponeren bij de kanto ren van de Tilburgse Koerier, Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden Tilburg in Fragmenten De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadsgezichten blijven van harte welkom, maar wilt u ons die dan ook schriftelijk versturen Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment als het tiende in onze serie. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfs ruimte. BABY-HOME Alleen Willem H-straat 88-90 TILBURG rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Zo ’n gemeentelijk informatiecentrum draait al enkele jaren met succes in, qua omvang, met Tilburg vergelijkbare 8 steden als Nijmegen en Arnhem, en mede hierdoor is het voornemen van het Tilburgs gemeentebestuur om hier iets dergelijks op poten te zetten, gesti muleerd. Aanvankelijk lag het in de bedoelig, de infowinkel in het hartje van Tilburgs winkelcentrum te vesti gen en wel in het voormalige pand van bakker Govert van Nuenen in de Heu velstraat vlakbij Vroom en Drees- mann. Maar toen de verbouwing van dit huurpand almaar duurder bleek te worden, zag de gemeente hiervan af en besloot tot de bouw van een geheel nieuw eigen pand, waarvoor tussen Katterug en stadhuis een ook symbo lisch gezien ideale locatie werd gevon den. Immers, het nieuwe, ook architec tonisch zeer aantrekkelijke gebouw staat gewoon tussen de andere winkels van het stadscentrum, waardoor even binnenlopen een doodgewone zaak wordt, terwijl het tevens naast het stadhuis staat, wat het doorverwijzen voor personeel en gebruikers van de infowinkel tot een aanvaardbare zaak maakt. Eerstelijns Doorverwijzen: dit woord het nieuwe gemeentelijk centrum is een zogeheten voorziening». Dit betekent van binnen en buiten de principe terecht kunnen met v^»» elk terrein dat de gemeente of meentelijk beleid raakt. Ver;* vraag echter wat meer achtergró formatie, dan zal het personeel vs Infocentrum doorverwijzen naar geëigende instantie of desnoods de vraagde informatie schriftelijk aar vragensteller doen toekomen. Twee dingen Waarom zo ’n informatiecentrum In principe om twee redenen: de burger wil steeds beter geïnformeerd worden over o.a. de gevolgen die het beleid J van de overheid voor haar/hem met zich mee brengt, terwijl anderzijds dat beleid steeds ingewikkelder wordt en zich met steeds meer terreinen van het maatschappelijk gebeuren bezighoudt. Hier is vervolgens de afgelopen jaren via de Verordening Openbaarheid van Bestuur de verplichting voor de over heden bijgekomen, om de burger aan zienlijk meer informatie te verschaffen, dan voordien de gewoonte was. Uit deze samenloop van omstandighe den vloeit de oprichting van het ge meentejijk Informatiecentrum bijn« natuurlijkerwijze voort. Zo ziet ook Eric Tulfer het, de man die is belast met de dagelijkse leiding van de «win kel» en die met veel geestdrift en inzet de totstandkoming ervan heeft bege leid: «Je moet bereid zijn om naar iedereen te luisteren en proberen op alle vragen een bevredigend antwoord te vinden», zegt hij. «Het gaat erom dat de mensen geen drempelvrees heb- Verschijnt In geheel Tllb* Goirle - Riel - Loon op Z<»>u Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1