De knip gaat dicht, Tilburg gaat afslanken il 1 Tilburg in Fragmenten F AUTOPARC B.V. i.o. Voorkomen is beter dan genezen Vrijwilligerscentrale Tilburg U KUNT MAAR BETER NAAR UW VAKMAN GAAN ^69^ Hypotheekakten Cultuur Voorstellen weet? Dit geldt overigens ook v< ■s Vrijdag en zaterdag ïbouw of1 54 BEGRAFENISONDERNEMING te latiestand i op de verlengde zaleenE.H.B.O. Lood ente Tilburg ABC-OCCASiONS EEN NIEUWE DEALER n nmer 0011 Ovenverse Franse Croissants 5 halen 4 betalen Donderdag 5 augustus 1982 26e jaargang nr. 1273 Wij der. mei nu i -s van 'de iden keurden even- i een bijeenkomst van nisters voor milieuza- jarte t. on- DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer ■s B ien. voor snoeiingen gaan par- dat mogelijk is a iet een bouwen overbrei gevolg Particut- oerso- voor he en ro. Zondag 8 augustus GROTE DANSAVOND m.m.v. de DJANGO BOYS Zuidamerikaanse groep in de Schelf in Udenhout sie om een bij voora o dustriële en worden besti Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Golrle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek DENISSEN Wilhelmlnapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 grote itneen- cher- BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG gaan worden, i miljoen gulu TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTO KOSTER BV. HOGE STEENWEG 45D, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL.:04166-1991. De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Mercedes-Benz personenwagens. garantie Veilig Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. Koerier Oplage 75.450 ex. perso- d deze Zekè werkloosheic jongeren, zal ligersburo i gaan worder een eerste groeien tot lisa ties. Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- Tel. 42.55925, b.g.a 43.33.70 Westermarkt 10 - Tilburg Helftheuvelpassage 238 Den Bosch uli 1982 pagina 32 De ministers Gemeenschapslandi kappen, waarmee het werd onttrokken. Het tijden in horeca PHILIPS onderdelen huish. apparaten HANDYMAN Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 01 3 - 436877 de F.urop ken dat sche tijden. industrieën zouden graag nog even gewacht wordt met ïring van voorschriften omdat -ardere financiële belasting de ministers houden standpunt dat het goed- liling te voorkomen dan L J en herstel- 3 maanden tot 1 jaar pa auto's voorzien van Vei Verkeer Ned. keuring keus uit div. gerenommeerde merken o.a. Opel, Fiat, Ford, I Mazda, Toyota en Datsun Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, buggy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, Inklualaf, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte. discussies eindelijk een bepaalde t1 Werd goedgekeurd. Het voor deze maatregel kwam van de chemische be its vond in Seveso, is een uniform vei- r te stellen voor de i industriële fabrie- jze soortgelijke ram- Zelfs wanneer het bergafwaarts gaat met de economie is het volgens de meeste deskundigen van levensbelang om alles in het werk te stellen voor een schoner mi lieu. Het gaat tenslotte om de toekomst van de mensheid. Op e< >pese Gemeenschap in Luxemburg bevestigden de minis I zij van plan zijn vervuiling te bestrijden ondanks de moeilijke economi- Onlangs is het jaarverslag van de Vrijwilligerscentrale Tilburg van de persen ge rold. Wij dachten dat het interessant zou zijn het verslag in het kort voor u samen te vatten, zodat u enig zicht krijgt op het doen en laten van de Centrale. Misschien is het voor mensen die tijd over hebben om wat voor redenen dan ook. kennismaking met de Centrale. Een kennismaking die mogelijk uit kan een relatie, wie weet? Dit geldt overigens ook voor instellingen of organi Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over poot poot i pverlenir bestaat i atieburo en de .deling. liddelt tussen ingen die vrij- rijwilligers die T'“~ TT 'peen en in en de useerd. Zij ichting, de In to- ïrsonen in j de Cen- van de marl isering t ophaler isvuil en afvalstof- W kostendekkend ma- voorwaarde dat de t verhoogd zullen wor- strooiroutes bij sneeuwval zul- worden en de moge- ce bemoeie- reinigings- j 1984 met twee ;rd zijn. Er is ook vooruitgang geboekt inzake de goedkeuring van het derde meerjarenprogramma voor geme schappelijke actie voor milieubescl ming. Dit programma zal als leidraad moeten dienen voor het toekomstbe- leid van de EG. GARAGE DENISSEN BV Burg Jansenstraat 52-56 Tilburg tel. 683911 Aanvang 18.30 uur 7,50 per persoon n coördinatiepost skken van alle de kermis. Ook tel. 013-351135, Meer dan 100 jaar V. Lieshout’s Bakkerijen ^Hoefstraat 151 - Rozenstraat Tilburg in Fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straat-situatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u. lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bij behoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten eeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. De winnaar van vorige keer is J. Tilemans, Clercstraat 57, Tilburg. Deze heeft van ons bericht ontvangen. irverslag maakt duidelijk dat de erscentrale Tilburg haar «to ui Tilburg ten volle verdient, eer in deze tijd van toenemende id, en dan vooral onder al de plaats van het vrijwil- alleen maar belangrijker :n. Uw oplossing moet u uiterlijk dinsdag 10 augustus, 18 uur, deponeren bij de kanto ren van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden «Til burg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Wij wensen u ook deze keer veel ge noegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. Milieubeheer Hier valt onder andere havengeld, op- slaggeld en ligplaatsengeld onder. B en W stellen voor deze gelden te verho gen. Ook stelt B en W voor de markten administratief kostendekkend te ma ken door verhoging van de marktgel- den en/of privatisering van het schoonhouden. Het ophalen en ver werken van het huis fen willen Ben V ken onder de woonlasten niet den. De len heroverwogen worden en de m< lijheden van niet-ambtelijke nis worden bekeken. De wacht zal mogelijk eind personen verminderd zijl Maatschappelijke dienstverlening B en W stellen voor de immateriële hulpverlening van de Sociale Dienst gefaseerd op te doeken. Eind 1983 zouden er hierdoor zeven personen minder bijde sociale dienst werken. De eigen bijdrage aan peuterspeelzalen zal mogelijk verhoogd gaan worden. Wel wordt hierbij aangetekend dat de min der draagkrachtigen ontzien moeten worden. En bij het SCOT zal het nodi ge beknibbeld moeten gaan worden, er zal daar meer dan een miljoen gulden minder te verteren zijn. Over zo’n 77 onderwerpen hebben zij hun mening ge geven en besluiten genomen. Die besluiten zullen nog in diverse commissies uit en te na besproken gaan worden waarna dan de nieuwe gemeenteraad in de cember groen of rood zal geven. gaan u alvast wat voorbereiden op het een en an- Misschien zal zo de klap wat minder hard aanko- in, want dat er klappen uitgedeeld gaan worden staat al vast: Tilburg gaat afslanken! dmarkten van narkten van 17 en 19 juli worden rijbaan van de Doelstelling De Vrijwilligerscentrale bestaat eigen lijk uit twee poten. Een poot is de hulpverlening, de andere poot is het vrijwilligersburo. De hulpverlening ge naamd de Hulpcentrale bestaat uit de SOS-dienst, het informatie hand- en spandienstenafdel Het vrijwilligersburo bemi, niet-commerciële instelling willigers zoeken en vrijwilligers vrijwilligerswerk zoeken. De Hulpc trale is in 1968 van start gegaan 1976 zijn de vrijwilligerscentrale i hulpcentrale met elkaar gefus vormen dus nu samen een Stic Stichting Vrijwilligerscentrale. taal werken er zo’n tien perse een of ander dienstverband bij trale. Tivolistraat 81 -Tilburg! Heuvelpoort 355 -Tilburg! fotO f Yllllder bv Vrijwilligersburo In 1981 bezochten rond de 700 nen de Vrijwilligerscentrale. Al mensen wilden informatie over het vrijwilligerswerk hebben. Van die 700 werden er 421 verwezen naar instellin gen of organisaties die bij de Vrijwilli gerscentrale hadden laten weten vrij willigers te kunnen gebruiken, meer dan de helft van de vrijwilligers is jon ger dan 25 jaar en meer dan de helft bestaat uit personen van het vrouwe lijk geslacht. Dat er zoveel jongeren zich aanmelden als vrijwilliger heeft te maken met het aanbod van de Vrijwilligerscentrale. De aard van het vrijwilligerswerk is vooral gericht op jongeren, namelijk veel peuter-, jeugd- en jongerenwerk. Maar het heeft ook zeker te maken volgens het jaarverslag met de arbieds- situatie van jongeren. Er worden veel schoolverlaters genoteerd bij de cen trale die het vrijwilligerswerk beschou wen als een mogelijkheid om ervaring op te doen en zo in de toekomst mak kelijker aan een vaste baan te komen. logen de winkels iria’s e.d. mogen lag 17 juli op ht van zaterdag 3t 03.00 uur ge d maatregel voorstel v naar aanleiding smetting die plaat Italië. De bedoeling is ligheidssysteem op te grote chemische en i. leen om op deze wijze pen te voorkomen. In totaal werden zo’n 418 hand- en spandiensten verricht. Het jaarverslag konstateert een teruggang vergeleken met 1980. De hand- en spandiensten bestonden uit koken, wassen, verstel len, huishoudelijke hulp, vervoer, al- leenstaandenbezoek, studiehulp, bood schappen doen, karweitjes opknappen en andere hulpaanvragen. Het Infor- matieburo verwees zo’n 1.300 perso nen en dan vooral naar diverse instel lingen of organisaties op het gebied van de maatschappelijke dienstverle ning. Bij de babysitcentrale kwamen in 1981 182 babysitaanvragen binnen. De Hulpcentrale Zoals al gezegd bestaat de Hulpcentra le uit een aantal onderdelen. We noemden al de SOS-dienst, de hand- indiensten en het informatiebu- e noemden nog niet de babysit- k ca de oppascentrale voor ge- '—-71. De SOS-dienst voerde in taal 2.856 telefonische ge sprekken. Veel mensen belden omdat ze psychische problemen haddeh, ruim 800. Anderen belden omdat ze opvang nodig hadden, omdat ze relatieproble men hadden, omdat ze problemen hadden met alcoholverslaving, omdat ze zelfmoordplannen hadden of ziek waren. Deze opsomming is niet volle dig. eens maatregelen goed die het vrijko men van lood in de lucht en in het wa ter willen verminderen. Het vrijkomen van lood baart de laatste tijd grote zor gen in Europa en elders. Loodvervui- ling via uitlaatgassen en industriële processen wordt nu beschouwd als een probleem van wereldomvang. In het verleden hebben nationale en Gemeenschapswetgeving zich hier al mee bezig gehouden. De bijeenkomst had eveneens tot taak te herinneren aan de problemen die overeenstem ming over bepaalde belangrijke anti- vervuilingsmaatregelen in de weg staan. De ministers werden het niet eens over een voorstel van de Commis- een systeem in te stellen waar- rafgaand aan de bouw van in- -openbare projecten moet tudeerd welke gevolgen de bouw zal hebben voor het milieu. Sommige EG-landen hebben soortge lijke systemen al ingevoerd maar ande re Gemeenschapslanden zijn van me ning dat het verplicht stellen van dit systeem een economische overbelas ting betekent voor industrie en over heid. De brandweer Bij de brandweer zal de uitruksterkte gaan verminderen als het aan B en W ligt. Ook het wagenpark zal volgens en W ingekrompen dienen te worder.. Daarnaast zal bij brandpreventie het profijtbeginsel toegepast gaan wor den. Het woord profijtbeginsel komt vaker terug bij de gemeente. Het is een sociaal politiek beginsel, dat inhoudt dat de openbare voorzieningen, bijv, openbaar vervoer en onderwijs, zoveel mogelijk betaald moeten worden door degenen die er voordeel van hebben. Verder zal de brandweer op het eind van 1985 vijf personeelsleden minder in dienst hebben. maken is volgens B en W ook niet de goede weg en zelfs onmogelijk. Er zal bezuinigd moeten worden, flink eri op alle fronten. Wat ook duidelijk ïs, is dat'Tilburg roerige tijden te wachten staan. Ieder een zal voor zijn of haar potje op wil len komen en dat zal het nodige ru- L moer en gehakketak met zich mee- nrc^Z'iUr, brengen. Na een warme zomer zal het P een schrale herfst en een koude winter m Caan Saan worden, sterkte! groei ie ge- ilaats Terug van vakantie, nog goedgeluimd, zonnig gehu meurd, fijn uitgerust, lekker bijgebruind. Langzaam begint het leven in Tilburg weer de normale, bekende vormen aan te nemen. In de tijd dat u even stil hebt gezeten, hebben een aantal mensen de handen eens stevig uit de mouwen gestoken. Onder andere de bur gemeester en de wethouders van Tilburg. Zij hebben een aantal dagen vergaderd over de komende begro ting van 1983 en de meerjarenbegroting 1983-1986. ;kosicu, mu- werkweken ZIJII te OUUF i zal totaal Eigen woningbezitters moeten de nota ris teveel voor een hypotheekakte beta- b len, wanneer die bedragen met andere il de no,aris,ar’even worden vergeleken. Dat biidra *s t'e conc*us‘e van de «vereniging ten be- eigen buis» na een analyse van de dienstverlening van notarissen. De consumentenorganisatie voor eigen woningbezitters vindt dat het notariaat de tarieven onvoldoende inzichtelijk maakt voor de koper van een huis. Er mag dan met ordelijke tabellen wor den gewerkt, het verband tussen de verrichting en het bedrag dat ervoor wordt gerekend, ontgaat de wooncon sument geheel, aldus de «vereniging eigen huis». De enige «lijn» die in de tarieven zit is, dat ze stijgen als het hypotheekbedrag oploopt. Dat houdt in dat de notaris kassa harder rinkelt naarmate zijn cliënt méér geld voor een huis moet le nen. Maar het betekent niet automa tisch dat die dienstverlening aan de woonconsument nu ook meer werk kost of van betere kwaliteit is, zo stelt de «vereniging eigen huis» vast. Vaak is het tegendeel het geval. Zo komt het voor dat een notaris de hypotheekakte voor een heel woonblok te verzorgen krijgt. Hij komt dan te werken met standaardakten, waarvoor de bank hem panklare teksten levert. Meer dan het invullen van kadastrale gegevens houdt de notarisverrichting ten behoe ve van de akte-inhoud in zulke geval len meestal niet in. Toch blijft ook zo’n verrichting onder het gebruikelij ke tarief vallen, aldus de «vereniging eigen huis». Sommige zien dat nc de invoer o het een zwaai betekent, maar vast aan hun st koper is vervuiling te voorko" achteraf de schade te moeten len. Op de bijeenkomst werden verscheide ne maatregelen goedgekeurd die lucht en andere vormen van vervuiling aan zienlijk kunnen terugbrengen. Het meest opvallende was dat na jarenlan- Schoolklas met zuster van Liefde bij de Berenkuil in Tilburgs dierenpark. Zo moest in het kort uw antwoord luiden, wilde u tot de goede oplossers behoren van de va- kantie-aflevering van «Tilburg in Fragmenten». Twee «grootheden» die vroeger uit het Tilburgse leven niet weg te denken waren en die inmiddels alweer onherroepe lijk tot het verleden behoren. Wie herinnert zich niet de ongemakkelijke, ontoegankelijke gelaat der Zusters van Liefde aan nauwkeurige waarneming i leek trouwens ook nogal een obstakel bij het eten en het drinken En dan het dierenpark! Doel van minstens één zomers uitstapje per jaar. In onze jeugd, toen de afstand van Tilburg-Centrum naar pakweg de Hasseltse Kapel of het dierenpark nog een forse busreis leek te vergen, in stadsbussen die destijds nog bei ge geverfd waren en er verschrikkelijk lang over leken te doen. Dan het eindpunt (van lijn 2?) aan de Delmerweg: daar bevond zich meteen de eerste opwindende at tractie, een friettent, waar je ook binnen kon staan eten, voor die dagen een novi teit. Het etablissement was ondergebracht in een zilverkleurige autobus uit het jaar Blok, waarvan men de wielen had afgehaald. Vanaf deze friettent was het vervolgens nog een nieter of honderd lopen naar de in gang van het dierenpark, welke tocht in september voerde langs tientallen beuke- nootjesverzamelaars op het fietspad van de Bredaseweg. En dan: de wilde en exoti sche beesten! Tegenwoordig zal men een dierenpark als het Tilburgse misschien vanuit didactisch oogpunt enigszins misprijzen, voor de kinderen die dit beestenspul in ogenschouw mochten nemen, was het een adembenemend avontuur - want bijna alle enge en vreeswekkende beesten waren in van Dijks dierenpark wel met min stens één exemplaar vertegenwoordigd. Zo kon je er dus een echte wolf rustig be kijken. zonder angst te worden opgegeten, en ook luipaarden, tijgers, leeuwen, pan ters, een adelaar, giraffen, olifanten, noem maar op. En natuurlijk ook vele soorten apen, beren en ijsberen. En toen opeens was het afgelopen. Het dierenpark moest weg. De Hogeschool ging uitbreiden en daarvoor moesten het schitterende wandelgebied van De Oude Wa rande en het dierenpark verdwijnen. Inmiddels weten we dat de uitbreiding van de Hogeschool in de bedoelde richting niet is doorgegaan, zodat gelukkig de Oude Warande gespaard is gebleven. Maar voor het dierenpark kwamen de wijzigingen in de academische plannen te laat; het werd voorgoed gesloten. En als Tilburgse kinderen nu nog naar een lekkere ouderwetse dierentuin willen (met daarbij natuurlijk een grote speeltuin en een café-restaurant), dan moeten ze daarvoor de reis naar Antwerpen. Amsterdam of Rotterdam maken. In Tilburg kun je alleen vanuit de auto(bus) naar «wilde» beesten kijken. Onderwijs B en W overwegen de kosten van het openbaar kleuteronderwijs terug te brengen met 1.200.000,- in 1986. Zij willen dit door aanpassing van de af- schrijvingssystematiek en door een herbezinning op de bijdrage per kleu ter. Bezuinigingsposten zullen worden: administratiekosten, documentatiecen trum, musische vorming en ontwikke lingsmateriaal. Ook het bijzonder kleuteronderwijs zal onder deze be snoeiingen gebukt gaan. B en W stel len verder voor op het openbaar en bij zonder lager onderwijs in totaal in 1986 -ƒ 800.000,- te bezuinigen. Die bezuinigingen zullen gerealiseerd moe ten worden door het terugbrengen van de kosten van leer- en hulpmiddelen, besnoeien op administratiekosten, mu sische vorming, excursies, werkwel etc. Het schoolzwemmen gaan verdwijnen. Als het aan B en W ligt zal de Stich ting Schoolbegeleidingsdienst TIlbv° minder subsidie gaan krijgen en zal gemeente ook de gemeentelijke ge in de kosten van de ouders t hoeve van schoolkeuze onderzoeken intrekken. Tenslotte zal voor naschool se vorming mogelijk betaald moeten gaan worden. Zoals we in de inleiding al vermeldden zijn dit voorstellen van B en W. Hier kan nog het nodige aan veranderen. Vele commissies zullen over deze voor stellen hun zegje doen en het laatste woord is uiteindelijk aan de nieuwe ge meenteraad. Hoe het een en ander nu precies zal gaan uitpakken is moei te voorspellen. Wat wel te voor'*1 is, is dat Tilburg flink zal gaar, u nigen en wij zullen dat allemaal merken. Het is duidelijk dat de eruit is, er zit totaal geen rek in de meentebegroting, een pas op de pl« arkten van 14 en /orden gehouden oostelijk van het B en W stellen een herbezinning voor op het bestaansrecht van de Tilburgse musea tegen de achtergrond van de voorrang voor het Textielmuseum. Het gaat hierbij vooral om het Volkenkun dig museum, wat misschien opgeheven gaat worden en dan samen zal gaan met het Volkenkundig Museum in Breda. Dit zou een besparing beteke nen van 300.000,- in 1985. B en W hebben ook hun gedachten la ten gaan over de Stadsschouwburg en het Kultureel Sentrum. Zij zijn daar over tot het volgende gekomen: ze staan een integratie voor ten aanzien van de aspecten accommmodatie, per soneel en programma. Daarnaast vin- Parkeren den zij dat de kunstuitleen onderge- bracht of overgenomenmoet worden Ten aanzien van het parkeren m Ti - door particuliere galeries. burg stellen B en W een fundamentele herbezinning voor op het parkeersys- De ™burgse leerlingen van de Stich- teem. Ideeën die B en W hierover op- t,ng Musische Vorming zullen mis peren zijn de volgende: zij willen de sch,e" m,eer moete" gaan fbela‘enuen bewaakte parkeercontrole terugbren- leerlingen van buitenaf zal de bij- gen door meer bewaakte parkeerterrei- drage van die leerlingen kostendek- nen te maken. Zij willen het parkeren kend moeten zijn. meer afstemmen op het profijtbegin- Snort en recreatie sel. Dit kan inhouden dat het parkeren duurder gaat worden in een aantal ge- Ook ,bier Wl,len B en W de nodige be vallen. Tenslotte stellen B en W voor snoeiingen gaan doorvoeren en waar af te zien van verdere aanleg van par- dat mogehjk is accommodaties of ge- keergarages door de gemeente. Het een bouwen overbrengen in handen van en ander zal dan mogelijk tot gevolg particulieren. Dit laatste geldt bijv, hebben dat er eind 1985 zeven perso- voor het overdekte zwembad aan de neelsleden minder bij het parkeren be- Rmgbaan Oost. Lukt dat met dan trokken zullen zijn. wordt weer een zwembad met Sluiting J bedriegd. Tevens denken B en W er over de subsidies aan Willem II en Tijsc-Trappers te stoppen. De gebrui kers van sportzalen zullen vermoede lijk ook meer moeten gaan betalen voor de huur van de zaal en de kleed- en wasaccommodaties. Volgens het jaarverslag is het aantal uitkeringsgerechtigden die vrijwilli gerswerk zoeken, het afgelopen jaar weer toegenomen. Het jaarverslag constateert dat de ver houding tussen vraag en aanbod op di verse terreinen is scheefgegroeid. Daarmee wordt bedoeld dat steeds en span meer mensen op zoek zijn naar een ro. We- zinvolle vrije tijdsbesteding terwijl de centrale en de vraag naar vrijwilligers daarbij achter handicapten. blijft. De toenemende werkloosheid is 1981 in totaal volgens het jaarverslag hier debet aan. De Vrijwilligerscentrale signaleert hier een taakverzwaring voor wat betreft het opsporen van vrijwilligerswerk en het voorlichting geven door de Centra le. De Centrale stelt dan ook dat een aktief en initiatiefrijk beleid op het ter rein van de verschuiving naar vervan gend vrijwilligerswerk in de naaste toe komst geboden is. Ook op het gebied van vrijwilligersvakantiewerk bemid delt de Vrijwilligerscentrale. Instellingen We geven u een greep uit de lijst van de instellingen die in 1981 een beroep op vrijwilligers via het Vrijwilligersbu ro hebben gedaan. Buurthuis het Vo geltje, de Imme, Federatie Experimen tele Werkplaatsen, Buurthuis de Nach tegaal, Buitenlands Werklozenkomi- tee, de Keerkring, Adviesburo Kinder bescherming, Buurthuis Sint Anna, het Sleutelcentrum, het Textielmuseum, Werkgroep Alfabetisering, Baanlozen- centrum, Huize Poels, Tilburgs Aktie- groepen Overleg, Mariaziekenhuis, Be- Plaats jaardenwerk Tilburg, Vrouwenkafee, Werkprojekt Energiebesparing, Buurt- ^et jaarvei huis de Boomtak Gastgezinnenprojekt Vrijwilliger etc. etc. Plaats Ondersteuning, serviceverlening en voorlichting Het Vrijwilligersburo heeft een ap; werkgroep die het vrijwilligerswerk dersteunt. Daarnaast is de Centrale ook druk doende met het geven van voorlichting over vrijwilligerswerk. Het blijkt namelijk steeds dat veel mensen en instellingen niet op de hoogte zijn van de diverse regelingen voor pro-deo-werk. Ook pleiten zij bij het GAK en de gem. Sociale Dienst voor versoepeling van de bestaande re gels. De Vrijwilligerscentrale geeft regelma tig het blad Mikpunt uit dat meestal gewijd is aan een of ander speciaal on derwerp. Daarnaast geeft ze brochures en folders uit over het vrijwilligers werk. Ook houdt de Centrale regelma tig informatiemarkten en geeft ze in formatie aan groepen.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1