o Segregatie in Tilburg of waar laten we de anderen 1907-1982 VVV Tilburg 1795 r A J p*ë tërënrïmë rï Echte opruiming! Del FIG IS Audi o-video op kwaliteit* Tot50%korting Kz Onder de slopershamer Tilburg in fragmenten AUTOPARC B.V. i.o. juli 1982 pagina 28 s@ Koerier 7 Oplage: 75.250 ex. de HeerJ.A.M. van Horneten I Onze showroom blijft normaal geopend. BEGRAFENISONDERNEMING Vrijdag en zaterdag in de Schelf te Udenhout. •I EEN NIEUWE DEALER WIJ WENSEN!! A.s. zondag 11 juli grote dansparty Entree 7,50 p.p. Aanvang 5 uur. Donderdag 8 juli 1982 26e jaargang nr. 1271 jport i van Donderdag 15 juli a.s. begint de opruiming ECHT| 'leder] Maar ook dient het kano-arrang vernoemd te worden evenals de van voetbed met voetholtesteun velnerf runds LEDER rondom dubbel gestikt slijtvaste lichtgowichtzool KOOPAVOND TOT 9 UUR Ovenverse krentebollen 5 halen 4 betalen ïttovorminj ,f aanpassing. M.m.v. de Zuidamerikaanse groep de DJANGO BOYS jubile Tilbu velej A _5J -rslagcaF se waterleidir fragmenten i: Peeters van de i Tilburgse igement de fiets- start DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 Meer dan 100 jaar V. Lieshout’s Bakkerijen ^Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG een be- ;n met het iomelen aarzelt nnen. «De Irijfsleven, A^lILV 1 llbUI van de s gewek overgrote u rekteur, dhr. de VW Tilbt uitstekend in 1 kelijk op de fauteuils te schuifelen als de problematiek van de betrokkenen zal vergroten, «anderen» aan de orde komt. dit werkstuk in de komem in een snel tempo de nieuw.e getto’s gaan vormen. «We proberen», aldus de heer van Ho- melen, «ook de rekreatie in de natuur Voor baby vindt u bu BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet. grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes. de nieuwste kinder-wandelwagens, buggy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykmderspeeltjes Ja. Inklusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte. revens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- Tel. 42.55925, b.g.p. 43.33.70 tamers en Antillianen ’er de «onmaatschap- i» noemde, de zg. spijt door over de vele letgangersbruggen ver niet nauw verholen kwi iets om de wegtikkf ingen de h lie wachter Is dit een ingrijpen bij deze klein aantal of men, stuur, t aanzier kingsgroeper men in de g, men tot j buitenlanc :t rapp ien is, 350 GARAGE DENISSEN BV Burg. Jansenstraat 52-56 Tilburg Tel. 683911 Bij n overlijden in uw familie,, zowel s nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor-. gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over zat vergroten, waaiuuux dit werkstuk in de komende tijd ge-’ bruikt zal kunnen worden als uitgangs punt voor een brede en vruchtbare dis cussie. Het rapport «Segregatie in Tilbi,ro» bevat daartoe een grote hoeveel’ waardevolle informatie. Zoals de vraag: waar laten we hen? Dan komt de beleidskeu ze aan de orde tussen gettovorming of assimilatie, segregatie of integratie, apartheid of aanpassing. BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 l 9 vestigingen in Nederland 75 respektabele jaren heeft Tilburg een VW op haar grondgebied. Dit uitzonder lijk jubileum zal de inwoners van Tilburg niet ongemerkt voorbijgaan. Elders in deze koerier zult u daarover nog genoeg interessante informatie vinden. In dit stukje beperken we ons tot een verslag van het gesprek wat wij hadden met de voorzitter van de Streek VVV waaronder de WV Tilburg ressorteert. De voor zitter is de heer J.A.M. van Homelen, in het dagelijks leven burgemeester van Ho ge en Lage Mierde. /^(7onze vakantie van\ Mtim3ljuli staat onze showroom weer Mijd open en gaan we ween Xfris voor U aan de stagy doen. Het Rotterdam gericht centage woonwijl Natuur’” Rotterd; Mensen die anders zijn - wat doen we ermee? Buitenlandse werknemers, (voormalige) rijksgenoten uit Suriname en de Antillen en wat we hoogmoedig «onmaatschappelijken» noe men. Groeperingen waar we als maatschappij eerlijk gezegd - en daarom hoeven we er ons niet minder voor te schamen - niet blij mee zijn. Ook officieel Nederland begint ongemak- De gina’s bijlagen, en wie het wil hebben moet er dan ook 45 gulden voor neer tellen. Niet onbelangrijk is, dat de auteurs aan een verkorte versie werken die de toegankelikheid voor zeer veel uit 1866 gelegen op de hoek de slopershamer teniet. Een j e bronnen hebben wij vemo- i 1.700 pand i st een Uitputtend onderzoek In dit rapport, dat werd samengesteld in opdracht van de gemeente Tilburg, wordt uitputtend onderzoek gedaan naar segregatie (het «soort bij soort» wonen van groepen mensen, bijv, in villawijken en in arbeidersbuurten) on der de drie genoemde bevolkir“corr“>- pen in Tilburg: de mediterane landers, de Surinar en wat men vroegei pelijke gezinnen» O.B.S.-gebieden. De aanleiding voor de totstandkoming van ’t rapport vormde de wens die ook bij het Tilburgse gemeentebetuur leef de: op grond van gedegen onderzoek tot een huisvestingsbeleid voor noemde groepen te komen. Een ht vestingsbeleid, dat min of meer op van de twee uitersten: spreiding concentratie gericht zou moeten zijn. Dat het rapport een gedegen werkstuk geworden is, schreven we al. Het om vat ruim nnen. w e wacmen aus ai. i uourg, een stau met een lier bestaat dan in realiteit aanwezig is. Tilburg lijkt ie leegstand in kantoorgebouwen. JE K Opruiming begint 15 juli Besterdring 87, Tilburg. Te!.: 431489 aezer aagen na twee werd gepubliceerd u medewerkers van het om v Noord- z’m" in nu het geval plannen was, v«n buitenldnJ jken, waar w oners vormt ündeijke streven van het ’'■meentebestuur zou dan n op een maximaal 16% buitenlanders Binnen niet al te lange tijd gaat Tilburg weer een stukje historie armer worden. Een boerderij ui van de Enthovenseweg, Spoorlaan en bewoond door de familie van Stiphout gaat eerdaags onder d uniek stukje Tilburg verdwijnt om plaats te maken voor 1.700 m2 kantoorruimte. Uit betrouwbare bronnen hebben wij vi men dat de leegstand van kantoorruimte in Tilburg momenteel 40.000 m2 bedraagt, hierbij kunnen we dus binnenkort m2 bijtellen. We tellen dit erbij omdat de bouwer in het midden laaf of dat er al een huurder voor het toekomstige bekend is. Ook wordt in het midden gelaten wanneer de bouw gaat beginnen. We wachten dus af. Tilburg, een stad met rijke historie, lijkt af te stevenen op een historie die meer op (foto) papil 2".J..L. ook af te stevenen op het koesteren van een ongezonde leegstand in kantoorgebouwen. te bevorderen maar dan met behoud van het natuurlandschap.» Dat houdt in dat de*VVV geen mensen naar ge bieden gaat lokken waar bijv, verschil lende soorten vogels zitten te broeden. «■De Regte Heide is daar een goed voorbeeld van. Het staat namelijk te boek als een stiltegebied, nou daar gaan wij geen mensen naar toe pra- De winnaar van vorige week is de heer R. Bouman. H. Berkvenstraat 47, 5051 Ac Tilburg. Naast de inzendingen ontvangen wij veel aanvullende informatie over de in deze serie afgedrukte stadsbeelden. Wij verzoeken u vriendelijk uw reactie uitsluitend schriftelijk aan ons door te willen geven. Bedrijfsleven Uiteraard heeft de VW op paalde manier alles te maken bedrijfsleven. Van Homelen geen moment om dit te erkenr samenwerking met het bednjisieven, de campingbedrijven en de horecabe drijven is voor beide van groot belang. In de dienstverlening die wij aan be woners of bezoekers offreren is het no dig veel zaken in samenspraak met be drijven te regelen of te organiseren. Dat lukt goed.» «Het bedrijfsleven heeft daar baat bij, wij als WV hebben daar baat bij en zeker niet in de laatste plaats heeft de bewóner pf bezoeker daar zijn profijt van. Het mes snijdt naar meerdere kanten is zijn konklusie.» Een record aantal inzendingen deze week en ook een record aantal verkeerde op lossingen. 1 inzender meende dat ons zesde fragment de trap in de tuin van bejaar denhuis het Goirke voorstelde. Bijna drie kwart van de ruim 150 inzenders herkenden in het stukje trap een frag ment van de voormalige voetgangersbrug over het spoor in de Koestraat/Heuvel. Ze hadden het mis. Ook degenen die in hun brieven schreven dat ze 20 jaar lang elke dag twee keer over die brug waren geweest. Zo ziet men maar hoe herinnerin gen vervagen... Of zit het hier toch wel wat anders? Inderdaad dus, men kan zeg gen dat een tamelijk boos opzetje van de redactie buitengemeen veel succes heeft gehad: de opzet namelijk om het fragment zo te kiezen dat een groot aantal deel nemers aan de puzzel zou denken, de brug over de Koestraat/Heuvel-overweg voor zich' te zien, en niet die over de plaats waar de spoorbaan Gasthuisstraat en Noordstraat van elkaar scheidde. En inderdaad: tientallen inzenders dichtten de ramen op de achtergrond toe aan het complex van «Den Ateljee», ofwel de hoofdwerkplaats van N.S., terwijl het in werkelijkheid een stukje van de wollenstoffenfabriek van Frans Mutsaers en zoon was. Dit is uiteraard duidelijk te zien op de foto hierboven, die naar de afgebeelde automodellen te oordelen, in de nadagen van de voetgangersbrug moet zijn geno men, zo tegen 1960 dus. De voetgangersbrug werd, evenals die aan de Koestraat (vreemd dat we de bruggen de naam geven van de noordelijke aangrenzende straat, in beide gevallen) gebouwd in 1894 aan de stationskant van de overweg. Dit laatste omdat de beide overwegen tevens het stationsemplacement begrensden en men dus aan die kant de ruimte had om de brug te bouwen. In 1960 werden de bruggen afgebroken. Er waren overigens wel degelijk ook verschillen tussen beide bruggen, al zijn die op het fragment van vorige week niet te onderscheiden. Allereerst liep de vorm van de trappen uiteen en voorts was de Gasthuisstraatbmg een «open bak», terwijl die aan de Koestraat min of meer overhuifd was met op enige afstand van elkaar geplaatste balken. Klonk tot nu toe in de brieven van veel inzenders nogal wat s- aardige stukjes Tilburg die verdwenen zijn, naar onze voet„ langt niemand terug. Veel inzenders schrijven nu nog met nauw verholen kwaad heid over die «asociale» spoorwegen, die zonder zich iets om de wegtikkende tijd van het wachtende werkvolk te bekommeren de spoorwegovergangen de halve dag dichthielden omdat er gerangeerd moest worden. En juist om die wachtenden een «ontsnappingsmogelijkheid» te bieden zijn de bruggen gebouwd; je kon er, mid dels een speciale sleuf aan de zijkanten van de trappen, ook je fiets overheen zeu len. maar dat was toch een hele operatie: je moest wel verschrikkelijk veel haast hebben wilde je tot zo'n waaghalzerige onderneming besluiten; vooral bij regen en vorst was het moeilijk om je ijzeren ros bij het afdalen in bedwang te houden, en vaak ging, tegen de tijd dat je weer beneden was, net de overweg open. Niettemin waren de bruggen, vooral voor kinderen, heel spannende bouwsels: be kroop je tijdens het beklimmen der treden vaak de angst er tussendoor te vallen (net zoals bijvoorbeeld op de tribunes van het Longa-terrein), eenmaal boven aan beland gaf het een geweldige kick om over de gelaten wachtende mensenzee uit te kijken. Het wachten boven op de brug was voorts natuurlijk op het er onderdoor rijden van de trein, wat in het stoomtijdperk soms het toppunt van kindergeluk met zich meebracht: dat je, wanneer de locomotief net onder de brug een stoom- wolkje uitbraakte, in de wolk gewikkeld raakte en enkele ogenblikken in een op perste alleenzijn temidden der «kolkende massa’s» kon doorbrengen. Ook deze keer moeten wij een foutje uit de vorige aflevering herstellen: de water toren staat er niet, zoals wij vorige week schreven, waterloos bij, maar maakt met een maximale opslagcapaciteit van 1.000 kubieke meter nog steeds deel uit van het Tilburgse waterleidingsnet. Dit vernamen wij van de zijde der T.W.M. Tilburg in Fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straat-situatie staat afgebeeld uit het naoorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, le zer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bij be- Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. Uw oplossing kunt u inzenden aan de redactie van de Tilburgse Koerier en wel uiterlijk tot, let u op. maandag 12 juli om 18.00 uur. Op de enveloppe dient u dui delijk te vermelden: «Tilburg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs Fragment. We hebben het nu dus over de huisves ting van de «anderen». Want een van de kenmerken van deze bevolkigsgroe- pen is dat ze maatschappelijk en eco nomisch tot de zwakste groepen beho ren. Groepen, die dus ook op huisves- tingsgebied het minst te besteden heb ben en daardoor automatisch terecht komen in de oudste wijken van de ste den, waar de slechtste woningen te koop en te huur zijn. En waar zich dus waardoor n'et onvermeld laten: dat de poblemen tijd ge-’ die in bepaalde wijken ontstaan tussen litgangs- «vreemdelingen» en «oorspronkelijke v bewoners» hiet het gevolg zijn van de andere leefwijze der vreemdelingen en burg» van hun talrijke aanwezigheid binnen ïlheid die wijken, maar dat de hoofdoorzaak voor spanningen in oude wijken de eco nomische omstandigheden zijn, het feit dat alle bewoners in de hoek zitten waar de klappen vallen en er niet uit weg kunnen komen. In de streek VW partici gemeentes. De g spreid over het gewest Tii zondering van Alphen er en Rijen, maar met inbeg meente Woudrichem. Volgens de heer van Homelen is de sa menwerking tussen de betrokken ge- ingsgroe- meentes en de lokale VW’s van uit- e buiten- zonderlijk goed gehalte. Speciaal - noemt hij hierbij de samenwerking met de gemeente Tilburg. «Het vertrouwen wat wij van de gemeente Tilburg ge nieten is geweldig. Natuurlijk is dit voor het overgrote deel te danken aan de difekteur, dhr. Bontebal en zijn team; de VW Tilburg dus. Dit team werkt uitstekend in het Hart van Bra- ge- bant, zij presenteren zich goed en doen luis- er alles aan om Tilburg, maar ook de i een regio op een verantwoorde wijze onder vierdaagse die eerdaags of de aandacht van zowel de toerist als gaat.» van de bewoners te brengen.» Natuur Doel VVV blazijden plus zo’n 70 pa- Daarmee komen we op het meest es sentiële aspekt van de VW, het doel van de vereniging. «Kort gezegd komt het hierop neer», aldus de heer van Homelen, «dat de VW tot doel heeft de rekreatieve en edukatieve mogelijk heden van plaats of streek onder de aandacht van de bewoners en de be zoekers, de toeristen, te brengen. In onze regio springen er als trekpleisters natuurlijk de Beekse Bergen, de Efte- ling en het Autotron uit. Maar daar mee zijn we er niet. De VW Hart van Brabant, Tilburg, presenteert bijv, ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan een aktiviteitenpakket dat er zijn mag. Een stadswandeling, een busrondrit, huifkarritten, en wat dies meer zij. dinsdag 13 juli ’s morgens om 11.30 uur! PIUSPLEIN 54 tilburg in verband daarmee zal «de Koerier» volgende week worden verspreid op WOENSDAG 14 juli Advertenties en redaktlonele kopij voor dat nummer dienen uiterlijk In ons bezit te zijn op Om op deze plaats diep op dit rapf in te gaan, zou te ver voeren. Eén de belangrijkste conclusies willen we preniStmaarvooral veilige vakantie toe. Begin «In 1907 zijn in Tilburg de VW-akti- viteiten begonnen. De naam van de WV was toen anders, het heette toen p Tilburg Vooruit. Later is dit VW Til- P burg geworden. In 1970 zijn toen», al dus de heer van Homelen, «de VW Tilburg en de streek VW samen ge gaan.» Volgens de heer van Homelen is dit een erg goed besluit geweest. Het bood immers voor zowel de stad Til- als voor de regio de mogelijkheid van eikaars kapaciteiten en voor zieningen gebruik te maken. Goede samenwerking W participeren zo’n 20 gemeentes liggen ver- “'•west Tilburg met uit- ïn Riel en Gilze egnp vap de ge- I- I OPRUIMING Actief beleid? i proces dat zich zonder enig van overheidswege afspeelt, autoriteiten zelf is sinds een jaren de discussie gaande bijvoorbeeld als gemeentebe- een actief huisvestingsbeleid ten ;n van de hier bedoelde bevol ken zou moeten voeren. Zo is xc gemeente Rotterdam geko- plannen om de mediterane iders, dit zijn de «gastarbei ders» uit de landen rondom de Mid dellandse Zee, gelijkmatiger over de stad te verspreiden dan nu het geval is. De bedoelig van die plannen was, de concentraties van buitenlanders in be paalde, oude, wijken, waar zij soms tot 60% van de bewoners vormen, teniet te 'T t uiteinde aamse geme worden op van Iv/v jk. irlijk hebben de plannen van rdam veel discussie uitgelokt. Een belangrijke bijdrage tot die dis cussie vormt het rapport «Segregatie in Tilburg», dat dezer dagen na twee jaar onderzoek door een vijftal luvuvwvinvic Provinciaal Öpbouworgaan Brabant (PON) in Tilburg. Tilburg We komen nog even terug op het Hart van Brabant, Tilburg. Volgens de voorzitter van de Streek WV heeft Tilburg veel interessants en edukatiefs. Hij vindt dan ook dat de Tilburger best wat chauvinistischer en trotser op zijn stad mag zijn. De heer van Home len is de mening toegedaan dat Tilburg veel te bieden heeft en de Tilburgers mogen dat weten, zich er meer van be wust zijn. Tot slot feliciteert de heer van Home len de bewoners van Tilburg met hun lerende VW en wenst de VW >urg, de direkteur en het team nog jaren toe. TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTC/KpSTERBV. HOGE STEENWEG 45D, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL.:04166-1991. De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Mercedes-Benz personenwagens. ALLÉÉN DIT WEEKEND^oy^ voor bijna half geld Normale winkelprijs 35; Nu 3 dagen in zwart MATEN 40-46 mi rapport, dat werd samenj opdracht van de jrdt uitputtend segregatie (he in van |kcn l drie in Tilbt Iers, de wat lijke ■eebic ileidii fl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1