1295 NODACON AUTOPARCB.V.i.o. FRANK MONKEL TEXTIEL 1000-DEN topklasse kolberts blazers W sr I v PAK*N t BORREL „Jen tel je WINCT! 3.000 broeken corduroy, katoen, halve rib div. merken, kleuren alle maten 'SF— fPIT r 4000 m2! Tilburg in fragmenten-(6) rdag 24 juni 1982 pagina 24 Koerier Oplage: 75.250 ex. Parkeerstudie Tilburg.» was om door de uitbreidii Beleidsvraag 1 Beleidsvragen J. VAN LOON-OTTEN Hasaaltetraat 178 Beleidsvraag 2 Beleidsvraag 3 op het Louis Bouwmeesterplein met par- plaats nat en» gunste •Parkeren in de schil» van Beleidsvraag 4 •Parkeren in een tarief zone op het Pieter Vreedeplein met parkeermeters» EEN NIEUWE DEALER DONDERDAG KOOPAVOND Verandering van parkeermaatregelen Donderdag 1 juli 1982 26e jaargang nr. 1270 Specialist in wandbekleding ‘j het benoemen van onderstaand deze serie. parkeerders. He*t ille- c is nauwelijks veran- Openingstijden ma. 13.00-18.00 u. di. - vr. 9.00-18.00 u. za. 9.00-17.00 u. donderdag koopavond werd il ze- TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTO KOSTER B.V. HOGE STEENWEG 45D, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL.:04166-1991. ÓE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer ’N NIEUWE AUTOHUREN? BEL=Budget= 013 433113 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 In- en verkoop rampspartijen en faillissementen Radiostraat 26 DeWfcsj die dalit [Halve bril, halve prijs Zo’n leuk kleinf A e I leesbrillet} e y U W Montuur L glazen v" AA/s/y/SA/* Alle onderdelen voor uw 3j Electrolux ^HANDYMAN BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Het Projekt ben samen Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes -X tijdelijk 24.95 2 voor 40.- op op week is mevrouw M. Jansen-Van Werd, Tilburg. Deze heeft van ons bericht JONGE JENEVER PIT 95 Cl i per fles Geldig van 1 t/m 14 juli '82. Alleen bij limpodiw TILBURG schouwburgrlng 99 (in de Nulplus) Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt In geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwljk - Moergestel en Hllvarenbeek Paletplein 12 5044JB TILBURG Tel. 013-684619 LAKVERF kleur naar keuze 3 blik 12.50 BEHANG va 95 Ct PLAK-PLASTIC p.mtr 2.25 De winnaar van vorige Paterstraat 50, 5025 JK ontvangen. Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. O13-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. X opgesteld die onderzocht zijn. We la ten ze de revue passeren en daarbij de konklusies of, zo u wilt, de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij een pantalon GRATIS I t.w.v. 5O,~ Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 Vermindert het parkeerkomfort voor de werkers?» de Jong- van Dijk Behang- Verf ctburo en de gemeente heb- .1 een tiental beleidsvragen Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kmdermeubeltjes. de nieuwste kinder-wandelwagens. buggy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykmderspeeltjes j., inkiu.i.t, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Mercedes-Benz personenwagens. Op 1 juli 1980 zijn er de volgende par keermaatregelen getroffen. Allereerst is er een parkeervergunningensysteem ingevoerd voor belanghebbenden. Daarnaast zijn er tariefzones ingesteld voor de parkeermeters. Tenslotte zijn Deze er aan de rand van het centrum par keerautomaten aangebracht m$t onbe perkte parkeerduur. De gratis parkeer plaatsen in het centrum zijn bijna hele maal verdwenen. Bezoek onze SHOWROOM Ruim gesorteerd In de betere merken Handgeknoopte BERBERS KARPETTEN PERZEN Ook natuurzijden kleden Salonkleden Tafelkleden Halkleden VLOERBEKLEDING TAPIJTEN PERZEN VLOERBEDEKKING I Verbetert het parkeerkomfort voor de I belanghebbenden?» I De situatie was zo dat bewoners van I het centrum voor een groot deel waren I aangewezen op vrije parkeerplaatsen. I Dit is' nu veranderd. Voor deze groep I parkeerders zijn ongeveer 600 parkeer- I plaatsen gereserveerd. Van zoektijd I naar parkeerruimte is nu geen sprake I meer. De konklusie is dat het komfort I voor de belanghebbenden verbeterd is. I Zij moeten er echter wel voor betalen I en wel 45,- per kwartaal, jaarlijks I dus 180,- per vergunning. De studie I konkludeert ook dat de belangstelling I voor vergunningen groot is. Het alter natief is echter weinig aanlokkelijk en veel duurder, namelijk parkeren bij parkeermeters of automaten. Het Projektburo Integrale Verkeers- en Vervoersstudies van het ministerie van Verkeer en Water staat heeft in overleg met de afdeling Verkeer van Publieke Werken van de gemeente Tilburg een parkeerstudie gemaakt. De studie of het onderzoek richt zich op de effekten van een uitbreiding op parkeergebied. De uit breiding betreft de belanghebbendenregeling; parkeermeters voor bezoekers van het centrum en par keerautomaten voor langparkeerders. De bedoeling van de gemeente Tilburg was om door de uitbreiding de parkeersituatie in het centrum te verbeteren voor bewoners, bedrijfshouders en centrum bezoekers. De bestaande parkeerruimte werd steeds meer door werkers in het centrum ingenomen. Het Projektburo heeft de studie uitbesteed aan DHV Raadgevend Ingenieursburo BV. De resultaten van die studie zijn onlangs gepubliceerd. Reden voor ons het een en ander eens voor u op een rijtje te zetten. Tilburg in Fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samen werking met de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straat situatie staat afgebeëld uit het naoorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht, uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bij behoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs ver loot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. Uw oplossing kunt u inzenden aan de redactie van de Tilburgse Koerier en wel uiterlijk tot dinsdag 6 juli om 18.00 uur. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden: «Tilburg in Fragmenten». De winnaar krijgt be richt van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen corresponden tie gevoerd. vraag luidtVerandert het aan tal bezoeken per auto aan het centrum?» De verwachting was dat de uitbreiding van het betaald parkeren in en rond het centrum zou leiden tot een toena me van het aantal parkeerders dat gaat winkelen. Ook verwachtte men dat het aantal werkers die parkeren zou afne men. De uitkomsten van het onderzoek ma ken duidelijk dat bij de mensen die in het centrum wonen er geen verande ring in de parkeergewoonte optreedt. Van degenen die in het centrum wer ken parkeert 25% minder in het cen trum. Ook onder de winkelbezoekers is er sprake van minder parkeren in het centrum; 25% minder volgens het on derzoek. Het aantal parkeerders in het centrum die voor andere motjeven daar parkeert (zakenbezoek, privébe- zoek e.d.) is met 20% gestegen. zoek. Er komt 1 miljoen gulden meer binnen per jaar door de wijzigingen in het parkeersysteem. Hierbij zijn niet meegerekend de onderhoudskosten van meters en automaten, de aanleg- kosten van de parkeerterreinen e.d. Beleidsvraag 8 Verandert de keuze van vervoerswijze van de werkers?» Jawel zegt het onderzoek. Het autoge bruik daalde van 57% naar 47%, terwijl het aantal inzittenden per auto onge veer gelijk bleef. Het fietsgebruik is toegenomen van 30% naar 42%. Ver der zijn er volgens het onderzoek geen grote verschuivingen te melden. Beleidsvraag 9 Verandert het bezoektijdstip van be zoekers aan het centrum?» Het onderzoek konkludeert dat er een verschuiving valt waar te nemen in de richting van de ochtend en de vroege middag. Er vindt een vermindering 7’ ‘s tussen 17.00 u. en 18.00 u. ten gunste van een vermeerdering in de De konklusie uit het onderzoek is dat Pe™de yan 8.™ u-tot W-00 u- en van het illegaal plaatsgebruik in het een- 12 00 u’tot 14 00 u’ doen tram en in de schil, de rand om het Beleidsvraag 10 centrum, samen even groot is gebleven •Verandert de koopkrachtbinding van in vergelijking met 1979. Het gaat hier- het hoofdwinkelcentrum?» bij om zo’n 400 auto’s per dag. In het Het aantal bezoekers is volgens het on- centrum komt echter minder illegaal derzoek in de kern van het hoofdwin- plaatsgebruik voor vergeleken met kelcentram toegenomen met ongeveer 1979. Aan de rand is een belangrijke 6%. Bovendien zijn de bestedingen per vergroting van het illegale plaatsge- bezoekerseenheid met 7% toegenomen, bruik waar te nemen. Dit hoeft overigens volgens het onder- Het illegaal gebruik van belangheb- zoek niet te betekenen dat de koop- bendenplaatsen vindt vooral plaats krachtbinding voor het gehele hoofd door ultra-korte parkeerders. Het ille- winkelcentrum van Tilburg verbeterd is. Tenslotte wordt melding gemaakt in het onderzoek van het feit dat het aan tal bezoekers uit de omgeving van Til burg is toegenomen. Winkeliersvereniging «Het Centrum» Uiteraard hebben wij de grootste «be langhebbende» gevraagd naar een reaktie. Die «belanghebbende» is de winkeliersvereniging van het centrum. Helaas konden zij nog geen kommen- taar leveren op de studie, aangezien zij die nog niet in hun bezit had. Wel deel de zij mee dat zij van plan zijn in het najaar zelf een onderzoek te verrichten. Het is voor de winkeliersvereniging na melijk de vraag of er voldoende par keerruimte in de stad is en verder is zij geïnteresseerd in de wijze waarop een bezoeker van het centrum zijn bezoek realiseert. Met andere woorden: met welk vervoermiddel gaat iemand naar het centrum en waarom. Daarnaast wil de winkeliersvereniging onderzoeken of het bewegwijzeringssysteem naar de diverse parkeerplaatsen werkt en of de bezoekers voldoende weet hebben van de parkeergarages. Ook wil zij de plat- tegrondjes van de gemeente, waarin de diverse parkeergelegenheden zijn aan gegeven en ook de busdiensten naar het centrum vermeld staan nog eens extra onder de aandacht van de Til burgse bevolking brengen. Slechts 1 inzender meende dat ons vijfde fragment, van vorige week, deel uitmaakte van de voormalige joodse synagoge in de Willem-II-straat. Alle anderen toonden zich ook deze keer ware kenners van Tilburg en deelden ons mede dat het hier gaat om de hoofdingang van de Watertoren aan de Bredaseweg. Een meneer heeft er zelfs een ingewikkelde bustocht voor over gehad om toch vooral zeker te zijn dat hij zich niet vergiste. De Watertoren. Markant onderdeel van het silhouet van Tilburg. En voorzover wij weten gelukkig (nog niet op de nominatie om te worden gesloopt. Zoals de jaartallen boven de ingang van de watertoren al aanduiden, w deze gebouwd in de jaren 1896-1897. De Bredaseweg bestond toen al ventig jaar en daarmee behoort deze in 1826 aangelegde straatweg tot de oudste van Tilburgs uitvalswegen. Komend vanuit de richting Breda vormden de omtrekken van de waterto ren al van verre een vast herkenningspunt voor de vermoeide reiziger en een teken dat het doel van de tocht niet ver meer was. De Watertoren werd ontworpen door architect Ir. H. Halbertsma uit Den Haag. Zijn bouwkundige voorbeelden stonden vooral in het Duitse Rijnland, waar men kennelijk de monumentale bouwstijlen hanteerde die Halberts ma van zijn opdrachtgevers moest gebruiken, daar de nieuwe watertoren immers mede door «skyline» van Tilburg moest gaan bepalen. Wat dat betreft is de architect duidelijk in zijn opzet geslaagd. De kantelen, die vroeger de top van de watertoren sierden, zijn inmiddels verdwenen, maar verder is er betrekkelijk weinig aan het bouwwerk ver anderd in de loop der jaren, behalve dan dat er geen water meer in de to ren is opgeslagen. Ook het kantoor van de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij, naast de watertoren, heeft de loop der tijden vrij onge schonden doorstaan. De vraag luidt: «Verbetert hetparkeer komfort voor (winkel)bezoekers?» Het antwoord is: ja. Doordat er een sterke daling in de bezettingsgraad van irkeerplaatsen in het centrum is, kan bezoeker hiervan profiteren. Door ing is ook de loopafstand tussen parkeerplaats en bezoekadres verkort. Ook de zoektijd naar parkeerruimte is gedaald. Wel wordt in het onderzoek de vraag gesteld of de aantrekkelijk- met heid van het parkeren in zijn totaliteit eldei vergroot is. Er moet immers meer be taald worden waardoor de autobezoe- kers afgeschrikt worden en liever bui ten het centrum parkeren of met een ander vervoersmiddel (openbaar ver voer of de fiets) het centrum bezoeken. Er wordt dan ook geen daling in het totaal aantal winkelbezoekers gesigna leerd volgens het onderzoek. het centrum c keerautomat Ja is hierop het antwoord. De hoge ta- D< ïieven hebben de bezettingsgraad van hc parkeerplaatsen door werkers deer. ;r. halveren. Een deel komt nu niet meer c“ t de auto, een ander deel parkeert i v.ders. I Beleidsvraag 5 •Doet de ruimtelijke spreiding de par- 1979. Aan de rand is een belangrijke keerdruk verminderen?» vergroting van het illegale plaatsge- Ook hierop is het antwoord bevesti- bruik waar te nemen. gend. De uitbreiding van het betaald Het illegaal gebruik van belang’ parkeren heeft de parkeerdruk door de bendenplaatsen vindt vooral pl week aanzienlijk doen verminderen, door ultra-korte parkeerders. Het Een uitbreiding van het aantal par- gaal tijdsgebruik keerplaatsen lijkt dan ook yolgens het derd. onderzoek niet nodig. Beleidsvraag 7 Beleidsvraag 6 Verandert de opbrengst van het par- De vraag is •Neemt het illegaal par- keersysteem?» keren toe?»Jazeker, is de konklusie uit het onder- onderzoek is dat iraik in het cen- de rand om imen even groot is geble ngmet 1*'*' - 400

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1