o ros Het vuilnisemmertijdperk is voorbij, de minicontainer doet zijn intrede ^HANDYMAN *1 i i i ïr Zondag jubileum en afscheid Henri Schouten: veertig jaar priesterschap 99. 120. STUNT- 34.50 per 6 stuks 195.- AUTOPARC B.V. i.o. Dure hypotheek kan nu goedkoper Honderden guldens voordeel voor eigen woningbezitters Tilburg in Fragmenten Reparatie fietsroute Deïïfc Koerier Oplage: 75.250 ex. luitkc dan Vrijdag en zaterdag Aardbeien - krakelingen it in Dit beeld zal binnenkort verdwijnen. BEGRAFENISONDERNEMING tl per stuk U (2 uur), 3 stuks Type E1BO (3 uur), 3 stuks muziekhuis EEN NIEUWE DEALER n gewijzigd, t u uit de boi ïmeentt /vS tegels sanitair op wereld topniveau J Donderdag 24 juni 1982 26e jaargang nr. 1269 erinkel en gerammel meer wanneer de emmers vorden. Geen vermoeiend gesjouw meer van de 1 De winnaar van vorige week is de heer en mevrouw A. Westerburger, Nijverstraat 39, 5041 A.D. Tilburg. Deze heeft van ons bericht ontvangen. Grandioze party SONY L 500 TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer Tegels/xaalisten DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 mits die rente har - oppt meente Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes Meer dan 100 jaar V. Lieshout’s Bakkerijen Hoef straat 151 - Rozenstraat 54 BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG zijn inder _jn en het ’gebracht, ingevoerd v tekent besparing leel van revens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- Tel. 42.55925, b.g.g. 43.33.70 .iM<irg in Fragmt Ronald Peeters va Gedurende enige tijd waarop een gedeelte oorlogse staande s Aan u, ten bij I 5 halen 4 betalen aanbieding r Alle onderdelen voor uw NILFISK ftjgga- tilbury Jul. v. Stolbergstr. 7, Tilburg Telefoon 013-363049 Pastor Henri Schouten het feit herdenken, dat hij veertig Jan te Den Bosch tot priester werd gewijd. Behalve in de aarin Schouten zijn pastoraat sedert 1975 uitoefende, is Goirie ook bekend geworden als deken van deze beide ;n met ge- eren of garan- het ge ilen; kan (Haast U Voorraad beperkt) 4 I I Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Kras. Ook voor vroege vogels die tevens lekkerbek zijn. r Open vanaf 8.00 uur. ssl&ras snackshop HB y tuinstraat 16 tilburg 435561 I—1RJ BETAMAX VIDEO CASSETTES opnameduur 2.10 uur met luxe plastic opbergdoos TIJDELIJK GEVESTIGD BIJ AUTO KOSTER B.V. HOGE STEENWEG 45D, 5175 AG LOON OP ZAND. TEL: 04166-1991. De enige officiële dealer voor Tilburg e.o. voor Mercedes-Benz personenwagens. VHS-cassettes (Duits fabrikaat) TypeE120 Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens. buggy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes. Ja, inkluslef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte volgt dan zijn komst naar Tilburg, waar hij, als opvolger van deken Fr. van Oort, aan de leiding komt te staan van het dekenaat Tilburg en Goirie. ilan om w»"’ I gaat woiuv. lan met een ui ingscampagne val. Zondag 27 juni a.s. zal jaar geleden in de Sint parochie Noord-Oost, waar hij in geheel Tilburg en G plaatsen. Superdekanaat Deze bijzonder belangrijke functie - tenslotte telde en telt «ons» dekenaat ongeveer evenveel gelovig als het hele bisdom Groningen, bijvoorbeeld, was inderdaad wel erg zwaar en na haar zes jaar met grote inzet te hebben uigeoe- fend, werd deken Schouten in 1975 als zodanig eervol ontslag verleend. Een van de belangrijkste «regeringsda den» van de deken was de oprichting geweest van het bedrijfspastoraat. Na zijn aftreden als deken werd Henri Schouten benoemd tot pastorteamlei- der in de parochie noord-oost en wijk- pastor van Groeseindhoefstraat. Óp zondag a.s. viert pastor Schouten zijn veertigjarig priesterjubileum met een plechtige H. Mis. Na deze H. .Mis zal iedereen die dit wil de gelegenheid worden geboden tijdens een receptie persoonlijk afscheid te nemen van pas tor Schouten. Ook de Tilburgse Koe rier wenst oud-deken Schouten toe dat hij nog lang van de nu aangeboden vrije tijd mag genieten. De minicontainer In tegenstelling tot de vuilnisemmer is de minicontainer van kunstof. Hij heeft een inhoud van 240 liter, de vuil nisemmer heeft een inhoud van 33 li ter. Het laatste verschil leidt ertoe dat minicontainer maar een maal per wee'lcjgeleegd hoeft te worden. En dat betekent weer een flinke kostenbespa ring voor de gemeente in het algemeen en voor de dienst Reiniging en Vervoer in het bijzonder. Daar staat weer wel tegenoyer dat de minrcontain'srs in grote aafifallen door de gemeente aan geschaft moeten worsen, het gaat in totaal om zo’n 25.000 minicontainers. De aanschaf van een minicontainer komt op 105,- per stuk. Daarnaast dienen de vuilniswagens ingericht te worden voor het nieuwe ophaalsys- teem dus ook daarin moet nog het no dige geld geïnvesteerd worden. Vergelijking andere systemen De voordelen van het nieuwe systeem met de minicontainers moet volgens Harriet Bemts van de afdeling voor lichting van de gemeentelijke Dienst Reiniging en Vervoer, vooral gezocht worden in verbetering van de arbeids omstandigheden van de vuilnisof Iers. In de Nota II, Vergelijking i natieven voor inzameling van huis delijke afvalstoffen wordt dieper gaan op de voor- en verschillende inzamelii Er worden daari.. systemen met elkaar ver blijkt dat het systeem vs ;ekoppeld met het :m de meeste voort Aanstaande zondag viert pastor Schouten echter niet alleen zijn veer tigjarig ambtsjubileum, tegelijkertijd neemt hij afscheid als actief zieleher- der en gaat hij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ge nieten van zijn «otium cum dignitate», zijn welverdiende rust. Henri Schouten werd geboren op 6 ok tober 1917 in Geffen. Na zijn studies aan het Klein-Seminarie in St. Mi chielsgestel en het groot Seminarie in Haaren werd hij op 25 juli 1942 tot priester gewijd. Leraar dat de opslaghinder klein is, weinig reukoverlast, weinig ruimteverlies en weinig hygiënische vervuiling. Het dragen van zware, volle emmers van ongeveer 20 kilo behoort ook tot het verleden, de minicontainers immers verrijdbaar. De verkeershir bij het ophalen zal minder zijn lawaai wordt evenzo terugge’ Tenslotte is het systeem wat ing gaat worden goedkoper, het bete na volledige invoering, een besp; o van 100.000,- per jaar. Een deel van die vermindering in kosten is te wijten aan het feit dat het ledigen van de mi nicontainers sneller en makkelijker gaat dan het ledigen van de emmers. Het systeem is dus minder arbeidsin tensief en o.a. daarom goedkoper. Nadelen De verwerkingsaspecten vi zamelde afval zijn minde van minicontainers da- mers. Een ander t wordt misschien een omgaan verduide dwingt a verantwc >pha- '&aan’d ishou- 'nge- nadelen van de izamelingssystemen. larin vijf verschillende -jrgeleken en het .an de minicon tainers gekoppeld met het wijkcontai- ftersysteem de meeste voordelen biedt. Dit systeem wordt dan wel aangevuld met, waar het echt, nodig is, het hand haven van de emmers. Ook het plastic zakkensysteem is in de vergelijking op genomen. De andere systemen zijn het emmersysteem en nog twee varianten van wijkcontainers, minicontainers en emmers. Na een langdurig leraarschap in de vakken Duits en geschiedenis aan het klein seminarie was hij van 1964 tot 1969 achtereenvolgens kapelaan te Schijndel en pastoor te Vugjit. In mei 1969, nu ruim 13 jaar geleden dus, Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. Eigen woningbezitters kunnen honderden guldens voordeel behalen als zij hun du re hypotheek omwisselen voor een goedkopere. Daartoe biedt de rentedaling van de laatste maanden reële mogelijkheden, al zal niet iedereen zijn maandlasten op deze manier naar beneden kunnen brengen. Wie van de rentedaling wèl kan profiteren en wanneer heeft de «Vereniging Eigen Huis» uitgerekend. Deze woonconsumenten-organisatie (bijna 100.000 leden) nagegaan wat het kost om van de oude hypotheek af te komen en hoe b.v. notari kosten voor een nieuwe kunnen worden voorkomen. BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland anoiedt ook meer betaalt die weinig aanbiedt. Dit gaat met het minicontai- ’rotendeel verloren en dat Jtr prijzenswaardige ont- van het t minder voo dan van vuilnisem- mogelijk nadeel i minder kritisch in met afval. Dit vraagt enige .delijking. Het emmersysteem als het ware de burgers op een .woorde manier met afval om te de emmer zit immers zo vol. De mtainer daarentegen met een in houd van 240 liter, zowat 8 emmers dus, is niet een, twee, drie vol. In som mige kringen wordt dan ook gedacht dat men het niet zo nauw meer zal ne men met wegdoen van afval. Het zou dus als het ware afvalve--- J* hand werken. I dienst Reiniging v,, daar nog niet van overti Integendeel: volgens c is het zogenaamde- wijken groter dan voorbeeld een toegepast wordt. Dat systeem valt te ver-*’"’ nicontainersysteeni. «j< nen zeggen, me-* in de emmerwij gelijkheden besta aan de vele plastic die we her en wordt door middel van het invoeren van het minicontainersysteem opgehe ven». Toch is men bij de dienst Reini ging en Vervoer van plan om wanneer het systeem ingevoerd gaat worden dit vergezelt te laten gaan met een uitge breide voorlichtingscampagne over hergebruik van afval. Kosten Wat de lezer natuurlijk zal interesseren is de vraag hoe het geheel uitwerkt in uw portemonee. In principe zal het zo zijn dat de gemiddelde verbruiker niet meer gaat betalen. Een gemiddelde verbruiker is iemand die tweeweke lijks twee emmers voor lediging aan biedt. Maar het hele kostenaspect is nog niet duidelijk en daarover moeten nog de nodige beslissingen in de ge meenteraad worden genomen. Want het gaat wel veranderen. De situatie is nu zo dat de berekening persoonsge bonden is en er gaat een voorstel ko men om de berekening perceelsgebon- 'den te laten zijn. We kunnen hierover nog weinig meer vertellen omdat die plannen nog verder uitgewerkt moeten worden. En iemand die tweewekelijks een em mer aanbiedt, hoe zit, het daarmee? Welnu, die zal hoogstwaarschijnlijk meer moeten gaan betalen dan wat hij nu voor die ene emmer kwijt is. Dit komt ietwat vreemd over; iemand die kritisch met afval omspringt, wordt nu in feite «beloond» door meer te moe ten gaan betalen. Met het emmersys teem is het zo dat de kosten verbonden aan het ophalen en verwerken van het afval zo verdeel zijn dat iemand die Voordelen Die voordelen in de arbeidsomstandig heden voor de vuilnisophalers worden uitgesplitst in een aantal punten. Zo blijkt uit de vergelijking dat de vervui- lingskans bij opdracht voor de opha lers met het minicontainersysteem het laagste is. Ook de inspanning voor de ophalers is bij dat systeem het ge ringst, weinig gesjouw dus. Voor de burger heeft het systeem de voordelen Binnen afzienbare tijd gaat Tilburg geconfronteerd worden met een belangrijke vernieuwing op het gebied van vuilnisophalen. De vuilnisemmer gaat verdwijnen en daarvoor in de plaats gaat de minicontainer zijn intrede doen. Daartoe heeft de gemeenteraad van Tilburg een besluit genomen enkele weken geleden. Geen gerinkel en gerammel meer wanneer de emmers op de rand van de laadbak van de vuilniswagen leegge schud worden. Geen vermoeiend gesjouw meer van de beladers of ophalers. Een vertrouwd stadsbeeld gaat dwijnen en velen zijn hier totaal niet rouwig om. Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Goirie - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek 5 van wil weten kan ge- kennis uit «Hypotheek len» zo naar de bank stappen, s te bestellen bij de en Huis» te Amers- 2780. Het legioen der kenners van oud-Tilburg blijkt werkerlijk een elite-eenheid te zijn. Het Tilburgs Fragment van vorige week, dat door ons nog eens extra-moei- lijk te herkennen was gemaakt, is door vrijwel alle inzenders terecht omschreven als onderdeel van de gedenknaald voor Koning Willem II. Een viertal inzenders meende in het fragment ten onrechte de sokkel te zien van het standbeeld van Peerke Donders aan het Wilhelminapark, een vergissing waar wij in kunnen ko men overigens. Maar alle andere deelnemers aan de Fragmenten vonden dus dat het de gedenknaald was. Dit monument, ontworpen door de overbekende Tilburg se architect Henri van Tulder, die o.a. ook het oude gemeentehuis aan de markt en de hele wijk Koningswei ontwierp, werd op 17 maart 1874 onthuld op de plaats waar zich voorheen de sterfkamer van Willem II had bevonden. De «Tilburgse» koning stierf hier op 17 maart 1849 in «het huis van Frankenhoff», ook wel ge noemd het «oud paleis», dat stond op de hoek Monumentstraat-Paleisstraat, aan het eind van de Bisschop Zwijsenstraat. Dit «oud paleis» is in 1874 afgebroken. Het latere paleis-raadhuis heeft Willem II dus nooit bewoond. Terug naar onze gedenknaald: in de bouw- en sloopwoede van de afgelopen decen nia werd ook dit monument niet gespaard; samen met de voortuinpartij met oprij lanen en vijver die zo sfeervol aan het paleisraadhuis voorafgingen moest de ge denknaald in 1968 plaats maken voor een autoweg en een foeilelijke waterpartij, die nog heden ten dage bestuurders doet verstommen. Sinds de afbraak ligt de naald in fragmenten opgeslagen op de gemeentewerk Re constructie schijnt bijna een half miljoen gulden te gaan kosten, omdat destijds de steen niet op de juiste wijze gehouwen is. Min of meer in plaats van de gedenknaald is vorige week zaterdag een gedenk plaat onthuld ongeveer op de sterfplaats van de koning. Wij willen nog even terugkomen op ons tweede fragment: de torens van de Gorke- kerk. Hier werden enkelen tientallen abusievelijk vermeld. De voorste toren is t vóór de oorlog afgebroken, maar in 1967. De achterste storen maakt deel uit een stuk dat in 1936-1938 achter de kerk werd bijgebouwd. Hierbij werd het .1--t en is het bedehuis verandert in een zg. kruiskerk. ici.ten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. I zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen n van een gebouw of straat situatie staat afgebeeld uit het na- «e stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer be- e situaties. lezer, is vervolgens de opdracht, uit te maken waar de afgebeelde fragmen- behoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. Uw oplossing kunt u inzenden aan de redactie van de Tilburgse Koerier en wel uiterlijk tot dinsdag 29 juni om 18.00 uur. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden: «Tilburg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. Wij wensen u enig succesvol hoofdbrekens met onderstaand Tilburgs fragment, ons vijfde. Bevindingen mits d*e bank een concurrerende dag- De hoofdbevindingen van de «Vereni- rente ^anteert’ ging Eigen Huis»; °PPassen ™et hypotheken mt - het renteverschil moet op z’n minst ^eentegarantie. Vooraf informer 2 zijn wil het omwisselen van een de gemeente met tussentijds de g hypotheek voordeel kunnen opleveren; lie,regels,heeft gewlJagd* Is dat h - loopt de oude rente nog maar kort val’ dan kunt u ult de boot val e- door, dan valt er aan omwisselen niets 7 zonder, gemeentegarantie kan een te verdienen, tenzij de rente plotseling hypotheek met meer worden verstrekt fors zou stijgen; als er meer dan 90 van de huidige - wie een variabele rente heeft (b.v. bij executiewaarde moet worden geleend; de Rabo-banken) kan alléén lastenver- ze§ ™01t ,een oude hypotheek op laging bereiken bij overstappen naar ™rdat de meuwe schnftehjk beves- een hypotheek met een langere rente vaste periode (5,10 of 30 jaar); - onderhands oversluiten bij de be staande bankrelatie is het goedkoopst, - zeg nooit een voordat de nieuwi tigd; - moeten de oversluitkosten worden bijgeleend, probeer dan met dat be drag de hypotheek te verhogen, omdat dat het goedkoopst is. Bij de gemeen tegarantie kan dat niet, omdat dan het garantiebedrag omhoog moet. Bestellen Wie er het fijne wapend met de 1 omwissele De informatie is «Vereniging Eigei foort, tel. 033-6227 dan iema nd die onderscheid gQt nersysteem grot is een minder wikkeling. Wanneer Over het wanneer van de invoering valt nog niet zoveel te vertellen. Het plan is om in een a twee jaren de huis- vuilemmers waar mogelijk is, te ver vangen door minicontainers. Eind 1982 gaat hiermee begonnen worden. De emmers zullen gehandhaafd blijven e afvalvergroting in de waar naar oordeel van de directeur Bij de gemeentelijke Reiniging en Vervoer geen ruimte in g en Vervoer is men de woning of een daarbij horende tuigd. ruimte of plaats is. Dit zal bijvoor- 1 onderzoekingen beeld het geval zijn in sommige boven- zwerfyuil in emmer- woningen en kamerverhuurpanden. in wijken waar bij- De aandachtige leze zal opgemerkt wijkcontainersysteem hebben dat we nauwelijks over het T'k*t wijkcontainer- wijkcontainersysteem gepraat hebben, ergelijken met het mi- Voor de duidelijkheid vermelden wij :m. «Je zou dus kun- dat daar geen aanleiding toe is. Dit neent Harriet Brents, dat systeem zal namelijk ongewijzigd blij- v ijken een tekort aan mo- ven bestaan, en zélfs waar mogelijk is taat, dat merken we uitgebreid worden omdat het erg goed ;ic zakken met huisvuil voldoet. We zullen de vuilnisemmer der vinden. Dat tekort niet als afval terugvinden in de mini container, ze zullen namelijk door de dienst Reiniging en Vervoer met ge paste eerbied opgehaald worden. In verband met geconstateerde gebre ken aan de rode asfaltdeklaag van de fietsroutes zal tot reparatie worden overgegaan, en wel in twee fases. De eerste fase betreft het gedeelte ten oosten van het Boerhaaveplein, waar- Wij i mee aanstaande donderdag 24 juni zal se k< worden gestart. Voor deze fase is an- niet derhalve week gepland en gedurende van die periode kan het fietsverkeer geen priesterkoor gesloopt gebruik maken van dat gedeelte van de Tilburg in Fragmentei fietsroute (behalve buiten werktijd). Dit zal door middel van borden wor den aangegeven. Ook de oversteek over de Spoorlaan bij het Boerhaave plein valt nog onder de eerste fase. Hiervoor zal het autoverkeer voor kor te duur (ongeveer vier uur per rij strook) worden omgeleid. Deze omlei ding zal ter plaatse door politie wor den aangegeven. In augustus zal met de tweede fase, het resterende gedeelte van de fietsroute, worden gestart.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1