I'M Tilburg bouwt aan zi jn geschiedenis J O I HOF Een Oscar voor Ned. schoenfabriek k Het kantorenverhaal vervolgt r»ro.i NODACON PB 1000-DEN KOSTUUMS ^HANDYMAN PAK'N KRAT EN TEL JE WINST! 2,95 Tilburg in fragmenten *7* GRATIS viert 29,95 I L 10 juni 1982 pagina28 7 VADERDAG J£3L 14,95 t.w.v. I I leblauwen camel. PÏ^CKIPTIO CASTELLORUM AGRI SYLV.£-DVCEN$IS Profiteer van onze zomeraanbiedlng zie pag. 9 Tegelhal Goirle L’ in gebruik gaan nemen. Het kasteel van Tilburg, afbeelding uit omstreeks 1700. om TILBURG; Schouwburgring 99 (in de Nulplus) srvice! Donderdag 17 juni 1982 26e jaargang nr. 1268 WAARDEVOLLE VERRASSING >otste angzaken, KEUZE UIT Uitgave De Till Dir. T. de E BEHANGMARKT Smidspad 64 J. VAN LOON - OTTEN Hasseltstraat 178 N NIEUWE AUTOHUREN? bel: Budgets 013433113 OBAM Tilburg bvSpoorlaan 175 inderspeelt, .-HOMI •iendehjke IS het iltaat ie in- a het dat culturele, weten-sch- iten steeds minder op li nen, ïval- I en van elijk rd is Hierbij Alle onderdelen voor uw' ■j|Trz« Holland ■S 1,-M Electro Daarom een l gen t sters, van c van Breda. olitieke irg be- meerJ- bij aankoop van tenminste 50,- verf of behang Informeer aan onze zaak Het is beslist de moeite waard ïlburgse Koerier bv i Beer-Douwes BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG HEINEKEN PILSENER 24 flesjes a 30 cl. 139S met een arti- getiteld «Het zijn historie», over de oor- ronden van het wa- Fragmer de uitsla t.w.v. i stropdas De 2 grot verf- en behat verwennen U tot 1 juli a.s. met ’n ispectabele tijdsbestek ‘jjnen van het Jaar- ;nst van de geredigeerd >t gepaste I t.w.v. I paar sokken Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. ifgaande j de woorden misschien en irschijnlijk. Niet zonder re- jurlijk. Het is namelijk zo dat Barrique en voor de Stations- nog geen bouwvergunningen zijn geven door de gemeente. Dat men tegen voorgeno. bezwaarschriften kan in- lege van B W. Die zouden er toe kun- loop en de nieuw- i. Men kan tot 23 s<g Koerier Oplage: 75.250 ex. i heeft de'directie dinsdag jl. in bijeenkomst de Oscar ove/gedra- aan medewerkers en medewerk- s, in de persoon van de voorzitter de ondernemingsraad de heer W. r De winnaar van vorige week was de heer h. v.d. Bemt, Mozartlaan 204, 5011 SV Tilburg. Deze heeft van ons bericht ontvangen. Wij wensen u veel succes met onderstaand fragment uit Tilburgs stads beeld. n zij ilburg geïnte mensen van de >orop, het liefst ildmiddelen ter a in een lenig Tilburger jn hart voelen a ikteristieke panden i iwijnen. Dan rijst or tg of er niet- jurg aanwe de voor gereikt, kwam op dinsdag 15 juni a.s. op het bedrijf aan. Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet. grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kmder-wandelwagens» buggy's, kinderstoelen, bexen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykmderspeeltjes. Ja, Inklualef, bij BABY-HOME een vakkundige en vris begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte Terwijl we aan alle kanten moeten constateren, aai cuuureie, weiei.-» appelijke en andere als «luxe» ervaren activiteiten steeds minder op nanciële toeschietelijkheid van welke overheid dan ook kunnen rekent «tin ar in Aa-ra harra fiivlnn Inri na alLaor ht-az. gebeurtenissen VOOTgCV hiedenis van eigen stad DeWbw UM*™ E— 1 LA TRAPPE ‘MQC 24 flesjes a 30 cl. DONKER TRAPPIST 24 flesjes a 30 cl. 11795 Alleen bij F* Kwaliteits bier tegen beukprijzen. CLASSE ROYALE QGC 24 flesjes a 30 cl. Q overhemd I 4000 m! "1 L *Ï9*?®®* j TAPIJTEN PERZEN VLOERBEDEKKING Menig Tilburger zal toch wat pijn in zijn hart voelen als twee erg fraaie en karakteristieke panden in puin zullen verdwijnen. Dan rijst ongetwijfeld de vraag of er niet geoeg kantoorruimte in Tilburg aanwezig is. En daarbij komt dat de voorgenomen plannen tot kan toorbouw strijdig zijn met het verster- - ken van de woonfunktie in de binnen stad. Eigenlijk dus twee redenen niet zo bijster gelukkig te zijn met de op handen zijnde ontwikkelingen. DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer De Kamer van Koophandel te Turijn organiseert jaarlijks - en dit jaar was dat voor de vijftiende keer - de internationale Mode Olympiade. De directie van de schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel stelt zich op I standpunt dat het erevolle results moet worden toegeschreven aan de de Turijn- Zet van het gehele bedrijf en niet in l ontwerpers minst aan die van de ca. 200 medewer kers en medewerksters. Bezoek onze SHOWROOM Ruim gesorteerd in de betere merken Handgeknoopte BERBERS KARPETTEN PERZEN Ook natuurzijden kleden Salonkleden Tafelkleden Halkleden VLOERBEKLEDING «De Lindeboom» opent kei van F.J. van Ettro, wapen van Tilburg en zijl een alomvattende studie 01 sprong en achtergrc pen van Tilburg. A.J.A. van Loon zet in «De huizinge Moerenburg en haar bewoners» (1648-1750) zijn artikel uit de tweede aflevering van het jaarboek voort. Hij beschrijft in deze aflevering het wel en wee in en om de oude pastorie van Til burg in de tijd dat de pastoor er niet meer mocht huizen door de pol omstandigheden en Moerenburg woond werd door de gereformeerde predikant, die van hieruit zij- Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt In geheel Tilburg Goirle - Rlel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Olsterwljk - Moergestel en Hilvarenbeek zijn er in deze barre tijden kort na elkaar twee g len, die vooral de geïnteresseerden in de geschi provincie deugd zullen doen. Oost- en West-Tilburg Bas Aarts tenslotte verdiept zich in zijn artikel «Ter Borch, factor in de middeleeuwse geschiedenis der «Til- burgen» in de geschiedschrijving van het gebied van oost- en west-Tïlburg in de middeleeuwen, die zich steeds weer concentreert op de vraag over het be staan van een oorspronkelijke burcht in Oisterwijk, waar de vroegste heren van Tilburg een steunpunt of wellicht zelfs hun domicilie hebben gehad. Aarts oppert in zijn artikel dat Ter Borch een zogeheten motte-burcht is geweest en dat het een element kan zijn geweest in de machtsstrijd kussen de hertogen van Brabant en de heren van onze streken, die in de dertiende eeuw allengs hun bezittingen zagen overgaan naar de hertog. Al met al verdient ook dit vijfde jaar boek «De Lindeboom» een ruime en warme belangstelling van Tilburgers en andere geïnteresseerden in de ge schiedenis dezer stad. Aan de prijs hoeft het in elk geval niet te liggen: ze ven rijksdaalders is een schijntje voor dit gedegen uitgegeven werk, dat ook in de boekhandel verkrijgbaar is. Het kasteel J.A.J. Becx, gepensioneerd medewer ker van de archiefdienst, publiceert on der de titel «De oorsprong van het kas teel van Tilburg en de herkomst van het geslacht van Malsen» een aantal ver rassende resultaten van zijn in 1976 be gonnen speurwerk in de Brusselse ar- chieven.De Norbertijner pater Dr. L.O. van Dijck is archivaris van de abdij van Tongerlo. Wie weet dat het kerkelijk leven in Tilburg eeuwenlang gestuurd is vanuit deze abdij - de abt had het be noemingsrecht in de parochie Tilburg - begrijpt meteen dat het abdij-archief heel wat belangwekkend materiaal over de geschiedenis van Tilburg zal bevat ten. In het artikel «Evermodus P.H. Backx, de tweede stichter van de abdij van Tongerlo (1835-1845)» levert Dr. van Dijck een gedegen relaas over deze geboren Tilburger, die in de abdijge- schiedenis een belangrijke rol heeft ge speeld. kenning. We kunnen u in deze afleverir plaatsruimte in de Koerier, nr We bevinden ons op de Spoorlaan te genover het station. Daar staat een drietal panden die alle hoogstwaar schijnlijk onder de slopershamer zullen gaan vallen, waarna er kantoorruimte gecreëerd gaat worden. We hebben het over de panden nummer 428, 430 en daarnaast liggende respektievelijk het Brabants Danscentrum, de Stationsta- xi en La Barrique. In totaal zal hier misschien zo’n 4.000 m2 aan kantoor ruimte gaan verschijnen en ook mis schien zal de Bedrijfsgeneeskundige Dienst een gedeel t oppervlak In het kader van die Olympiade wor den Oscars toegekend aan produkten uit o.a. de schoenindustrie, die vol doen aan strenge normen op het stuk van vormgeving en kwaliteit. In de jury hebben met name journalis ten van internationale schoenmode- vakbladen en docenten van c' J se academie voor schoenontwerpers zitting. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlandse schoenfabriek voor door haar ingezonden modellen een Oscar verworven. Het betreft hier de gerenommeerde schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel B.V. te Moergestel. De Oscar, die op 13 juni in Turijn aan de directie van de onderneming is uit- predikant, die van hieruit zijn weinig Huvs Moerenburgh, Tilburgs oudste pastorie, op een schilderij eveneens circa omvangrijke Tilburgse gemeente voor- 1700. ging- We gebruikten in het vooraf herhaaldelijk hoogstwaarsc den natui voor La I taxi r afgege houdt in dat men plannen dienen bij het colk bezwaarschriften 2 nen leiden dat de sk bouw niet doorgaan, juli bezwaar maken. De bouwvergunning voor het Brabants Danscentrum is al afgegeven dus op die plaats zullen de plannen zeker ge realiseerd gaan worden. Voor meer in formatie in deze kunt u terecht bij Buurthuis Binnenstad, Langestraat 13, tel. 42.31.98. In alle eerlijkheid vragen wij ons af of er al niet genoeg waardevols gesloopt is in de binnenstad. En ook in alle eer heid vragen wij ons af of er nou t andere lokaties te bedenken zijn in aanmerking komen voor de slo pershamer. Er staan nog talloze ver waarloosde en vervallen fabriekspan- leeg. Het valt moeilijk te begrijpen rom die gebouwen al jaren vertroe- worden met een nutteloos be staan, terwijl goedogende panden ten onder dreigen te gaan; afgestoten wor den als verrotte vruchten; weg ermee! Het heeft er de schijn van dat we ge confronteerd worden met een logica die onnavolgbaar is. WW totaal 47.85 Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 DONDERDAG, KOOPAVOND Vorige week berichtten wij over de kantorenleegstand in Tilburg. Dat verhaal was zeker niet kompleet. De leegstand die we vernoemden berustte op een globale ver kenning. We kunnen u in deze aflevering een kleine aanvulling geven. Klein in de zin van de plaatsruimte in de Koerier, niet klein in de zin van belangrijkheid. Zo werd op 23 april in Den Bosch een Symposium gehouden over «Noord- Brabant in de geschiedschrijving der ÏJederlanden». Een zeer interessant gebeuren, waarvan de aanleiding nog belangwekkender was, namelijk het verschijnen van deel 51 in de histori sche boekenreeks «Bijdragen tot de ge schiedenis van het zuiden van Neder land». Mag men dit gerust een resp- prestatie vinden voor een ti,_ van 18 jaar, ook het verschijr deel 5 van «De Lindeboom» h boek dat door de archiefdienst gemeente Tilburg wordt gei en uitgegeven, Stemt tot vreugde. Particulier initiatief Waar de «Bijdragen» geheel berusten op particulier initiatief, is het jaarboek «De Lindeboom» dus een uitgave van de gemeente zelf, die hiermee bewijst toch niet geheel de kant van kultuur- barbarij te willen opgaan, zoals men afgaande op het subsidiebeleid ten op zichte van o.m. Biblioteek, Kultureel Sentrum en Stadsschouwburg geneigd zou zijn te denken. Natuurlijk zouden zij die in de ge schiedenis van Tilburg geïnteresseerd zijn met de mensen van de archief dienst voorop, het liefst zien, dat er ruime geldmiddelen ter beschikking waren om in een professioneel tempo t,e werken aan een volledige geschiede nis van deze stad - maar aangezien de enorme kosten die aan zo’n project j Verbonden zouden zijn zeker in deze tijd niet door de gemeente zijn op te j brengen, kunnen we al, heel blij zijn 'met alle soorten bouwstenen die tot die volledige geschiedenis bijdragen. En die bouwstenen worden onder an dere aangedragen in de vijf jaarboeken die tot op heden zijn verschenen. Voortreffelijk verzorgd Het deze maand verschenen jaarboek nr. 5 is eigenlijk het jaarboek 1981, maar wie van de inhoud van dit ook nu weer voortreffelijk verzorgde boek kennis heeft genomen, zal zich onmid dellijk met de wat verlate verschijning ervan kunnen verzoenen. Het ruim 200 pagina’s op kloek for maat tellende boekwerk bevat een vijf- ;tal bijdragen over onderwerpen uit de geschiedenis van Tilburg en zijn inwo ners. Het Tilburgse Fragment, dat wij vorige week in de Koerier afbeeldden, lag niet erg ver van het fragment van de week daarvoor en ondanks onze dit keer erg sombere verwachtingen is ook nu weer het aantal inzenders, dat een juiste omschrijving van het fragment gaf, erg groot geweest. Fragment nr. 3 liet een beeld zien van St. Dionysius, patroon van Tilburg en van de beide oudste parochies in onze stad: ’t Heike en ’t Goirke. Het beeld staat in een nis boven het poortje naar de plaats, waar de vroegere pastorie van het Goirke de doorgang naar de binnenplaats had. In feite is nu dit poortje het enige overblijfsel van het pastoriecomplex, dat tot stand gekomen tussen 1718 en 1725, in 1927 is afgebroken omdat zoals het heet, de pastoor «meer naor de straot» wilde wonen. Het poort- gebouwtje is ook lange tijd gebruikt als doophuisje, wat betekent, dat ze ker van 1726 tot 1797 alle Tilburgers in dit gebouwtje gedoopt zijn. In 1797 werd de parochie Tilburg gesplitst in twee delen, zeg maar 't Goirke en ’t Heike, die beide dus St. Dionysius als patroonheilige behielden. Wij kunnen, overigens, na drie ronden van «Tilburg in Fragmenten», niet anders dan u de lezers-inzenders van deze rubriek, komplimenteren met het steeds stijgende percentage goede antwoorden onder de inzendingen en danken voor de bijkomende informatie, die velen van u aan hun inzen dingen toevoegen. Wij geven op onze beurt deze informatie weer door aan de gemeentelijke Archiefdienst. Tilburg in Fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samen werking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straat situatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer bestaande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht, uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bij behoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs ver loot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. Uw oplossing kunt u inzenden aan de redactie van de Tilburgse Koerier en wel uiterlijk tot dinsdag 22 juni om 18.00 uur. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden: «Tilburg in enten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over lag wordt geen correspondentie gevoerd.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1