1 Buitenlandse vrouwen: ook in Tilburg dubbel de klos Hoogvenne vecht voor verbetering r Tilburg in fragmenten RG 6.95 ^HANDYMAN SHOW |jrair*| Deïïffl Koerier Oplage: 75.250 ex. 27 mei 1982 pagina 30 Ver land die Islam-cultuur ruik- Zie onze advertentie op pag. 2 6 13 yi ïrgesc eval BABY-HOME mbix Groot belang Enquête Koppeling gen- rote Problemen in de buurt Open plekken lat: v.a. Leren van het verleden BEHANG «Het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen in de Noordstraat» Donderdag 3 juni 1982 26e jaargang nr. 1266 Specialist in wandbekleding Koerier wet it situatie sts I I I I I I I I I I I I Testt {vrijdag 4 en zat Xo-U» 21 ent van deze week zal naar v maar aan deslag, veel'succes 13 HajdAan. pajaA. gürui tan*. C den f ImdaA gadmncA DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer J. VAN LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 GARAGE DENISSEN BV Burg. Jansenstraat 52-56 Tilburg N NIEUWE AUTOHUREN? BELSBudgetS 013 433113 OBAM Tilburg bv Spoorlaan 175 Donderdag 3 Juni Vrijdag 4 Juni Uit faillissement ‘ARTIJ KEUKEN VINYL 100% wasbaar Alléén kleine patronen Zaterdag 5 Juni Dat nen. vanuit l komen trouwen land te v. den buitt in Tilbur Alle onderdelen voor uw' Holland ■S L-MI Electro ,WW Tel 01 3P'-43^77 'bU,g 4 .kJi - y-** y* Kürta. b>cV>ry|-.steaat-2( 1 lagen én van in uit- Komt u gerust liefs op meer dan tdagen: iterdag S juni 1982 «Wij blijven» over een zijn meerde lurtnivo ken kan illige druk- tad van dit toog: zeven >^1 ’s och- avonduren Paletplein 12 5044JB TILBURG Tel. 013-684619 met Ronald Peeters van het Tilburgse gemeentearchief wil de haar lezers weer eens beproeven op hun kennis van de stad. zuilen er in de Tilbur r—I rx john nillesen binnenhuisarchilektuur LJ V rootven 35 04243-2252 5Oó6 at moergestel fflOÓSOffi ®CQ3G) moderne meubelen verlichting, gordijnen vloerbedekking Behang wit - struktuur tot 13 juni Rol van ruim 10 meter 6.95 Behangmarkt Smldspad 64 Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes >estaat, sinds februari m. Het heet, heel sim- im voor buitenlandse vrou- gevestigd aan de Noord- plekkv afdeling gemeente tvraag, voor 100 Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG i probleem iere nivo’s bijvoorbeeld. ;n aantal heel Voor baby vindt u bi| BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze Schoentjes baby-kindermeubeltjes, de nieuwste kmder-wandelwagens, buggy's, ^kinderstoelenboxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, Inkluslef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding t vrijblijvend kijken naar al dat - n 450 m3 bedrijfsruimte. de Jong- 'V- van Dijk Behang- Verf We hadden het net op een nivo. Er zijl denkbaar. Het buurt) Op buurtnivo spelen eer Inleveren - een woord en een begrip waar wij de laatste jaren uiten treuren mee worden geconfronteerd. We kannen het niet meer horen, want inleveren moeten we allemaal. Maar omdat er in onze maatschappij nu een maal mensen zijn, die, zoals het eens zo fraai is gezegd, meer gelijk zijn dan de anderen, zo zijn er ook groepen in de samenleving die meer moeten inleveren als anderen. Dat noemen we de echte minima: bijstandsmoeders en volledige mumloon of iets meer zijn daar de spr niemand verbazen, heel veel buitenlani Vergis u wijbWen Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek gaat afgesloten worden met tiek forum waarin speciale gevraagd gaat worden voor van de koppeling. Hopelijk en politici net zo aktief varen tijdens de verkie- e voor de gemeente- igen en in grote getale Hopelijk ook zal de eerste w van ’82 een lange veelbelo- >mer voor de wijk Hoogvenne in Nederland ingen van ons mis land van nder meer dat Jederland aan proberen te leren wij hier in het st lezen en schrijven wjn taal ook Nederlands, straks een cursus kunnen speciaal i>v> m uv. centrum en in het itrum aan de Beelaerts van istraat beroepsopleidingen ge- typiste, kapster en moment - en mis- later nog meer een Nederlandse iting niet te missen is igrijk om snel Neder- De wijk Hoogvenne gaat binnenkort flink aan de bel trekken. In de week van 14 tot 20 juni zullen er aller lei aktiviteiten georganiseerd worden. Die aktiviteiten hebben alle tot doel de problematiek waarmee Hoogvenne te maken heeft onder de aandacht te brengen van de Tilburgse bevolking en ook vooral onder de aandacht van de gemeente. Het zal de lezer duidelijk zijn dat be bouwing van deze terreinen een ingrij pende verandering in de buurt teweeg zal brengen. Een argument erbij om de stadsvernieuwing te koppelen aan het bestemmingsplan. Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. ,a 95 ct gezinnen die moeten rondkomen van het mini- prekendste voorbeelden van. En bij die laatste categorie treffen we, het zal mdse werknemers met hun gezinnen aan. Piushaven Eindelijk komt er meer duidelijk heid over de Piushaven. Najaren lange spekulaties, plannen en dromen ziet het er nu toch echt naar uit dat de Piushaven haar definitieve bestemming gaat krij gen. Geen jachthaven, geen botel, geen visvijver, geen roeivijver. Nee, de zuidelijke arm van het kanaal gaat gedempt worden en er zullen daar ter plekke wonin gen verrijzen. De afdeling voor lichting van de gemeente Tilburg heeft dit, bij navraag, voor 100 beaamd. Wanneer het een en ander gerea liseerd gaat worden, is nog niet bekend. Hiermee is dus een eind gekomen aan onduidelijkheid. Of iedereen zo gelukkig met deze plannen zal zijn, is de vraag, hoe wel woningbouw natuurlijk een goede zaak is. Wat niet duidelijk is wat voor woningen het zullen worden, huur of koop en voor welke portemonnee. Hopelijk kunnen we u op korte termijn meer informatie verschaffen. land in de Noordstraat bedoeld als trum voor buitenlandse i alle; nationaliteiten. Een waarin alle soorten akti- ats dienen te grijpen, zowel ieve als de sociaal-culturele. ruist er dan ook van de iet is er zo druk dat de slechts met moeite der vertrekke geen toevallige ezettingsgraau ngewoon hoo* zijn er zo^l als in de ave ten gaande. Marokkaanse en Turkse vrouwen hier in Tilburg verschrikkelijk belangrijk om uit hun isolement te komen, om vrouwen te kunnen ontmoeten die hun eigen taal spreken zodat ze met hen er varingen kunnen uitwisselen en bij el kaar begrip en troost kunnen vinden in hun leven ver van het beschermde mi lieu in hun moederland. Bezoek onze Opmerkelijke Van Dal-prijzen In samenwerking Tilburgse Koerier Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straat situatie staat afgebeeld uit het na oorlogse stadsbeeld. Vaak, maar niet altijd, zal het daarbij gaan om niet meer be staande situaties. Aan u, lezer, is vervolgens de opdracht, uit te maken waar de afgebeelde fragmen ten bij behoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs verloot, die ter beschikking wordt gesteld door Boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door Boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg, te weten Tilburg in Beeld 1865-1945, Tilburg van Boven en Ge waart mar Arbeider. Uw oplossing kunt u inzenden aan de redactie van de Tilburgse Koerier, en wel uiterlijk tot dinsdag 8 juni om 18.00 uur. Op de enveloppe dient u duidelijk te ver melden «Tilburg in Fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. De eerste foto was gemakkelijk te herkennen, althans dit blijkt uit de talloze goe de inzendingen die ons bereikten. Uit de velen, die wisten te melden dat hier was afgebeeld het wachthuisje voor het busstation annex tijdschriftenkiosk, die jaren lang op de Heuvel stond, kwam als prijswinnaar naar voren: H.G.M. Kampfraath, Bosscheweg 31, 5015 AA Tilburg. Deze heeft van ons bericht ontvangen. Het fragment van deze week zal naar wij vrezen iets moeilijker thuis te brengen zijn: gaat u maar aan de slag, veel'succes pand wV projectencenti vrouwen van centrum ook i viteiten plaat de edukatiev Het gonst en bruis* bezigheden en he. toevallige bezoeker s een zitplaats in een c veroveren: dit is g" ke dag, nee, de bezet centrum is buitenga dagen per week tens, ’s middags allerlei aktiviteite Handgeknoopte BERBERS KARPETTEN PERZEN Ook natuurzijden kleden Salonkleden Tafelkleden Halkleden VLOERBEKLEDING Keuze uit duizenden stuks 4000 m2 SHOWROOM k Énschotsestraat 238. Nabij N.S. Plain J Tel. 421904 b.g.g. 320439, Tilburg Immers, ook in zo’n ver land als Ne derland kom je niet gemakkelijk met elkaar in contact, als je in je eigen land afkomstig bent uit streken, die honder den kilometers van elkaar verwijderd liggen. En hier, in de Noordstraat 111, bestaat een sfeer die de bezoeksters op hun gemak stelt, ze laat merken dat ze met hun problemen en leergierigheid daar welkom zijn, zodat ze binnen de kortste keren van bezoeksters gebruik- sters van het centrum worden. Om elkaar en ook alle andere belang stellenden, nu eens te laten zien, wat er zoal in het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen wordt gedaan, wordt er op zondag 13 juni a.s. van 13.00 tot 16.00 uur een tentoonstelling georganiseerd in de Centrumschool, Korte Schijf- straat 21Iedereen is welkom. geldt dus allemaal voor de man- Sinds velen van hen hun vrouw Marokko of Turkije laten over- i of «thuis» met een landgenote :n om zich vervolgens in Neder- vestigen wonen er ook duizen- tenlandse vrouwen en meisjes Tilburg. En in de islamitische cul tuur, waaruit de Turken en Marokka nen afkomstig zijn, is de plaats van vrouwen en meisjes thuis, in de fami liekring van haar echtgenoot. Nu zijn de meeste Marokkaanse en Turkse werknemers in Nederland oor spronkelijk afkomstig van het enorm uitgestrekte platteland in hun landen van herkomst. En zoals overal het ge val is, zijn ook in Turkije en Marokko plattelandsbewoners wat conservatie ver, wat behoudender dan stedelingen. Zij houden dus, onder andere, ook wat strikter vast aan allerlei godsdienstige en maatschappelijke geboden, dan wij in onze verstedelijkte samenleving ge neigd zijn te doen en dit leidt bijvoor beeld tot een rol voor de vrouwen, die wij als «ondergeschikt» omschrijven en die in elk geval een groot isolement tot gevolg heeft. Immers, in haar ei ge land, haar eigen dorp leeft c en Marokkaanse vrouw temidov.. haar (schoon)familieleden: hier in Ne derland mag ze van geluk spreken als er in de buurt of in dezelfde stad een vrouw woont die uit dezelfde streek af komstig is; en of ze haar ooit zal ont moeten hangt volledig van het toeval af. is daarom van eminent belang deze buitenlandse vrouwen dat er nds enkele jaren ook aan hun situatie mdacht wordt besteed, zij het met mdjesmaat, en dat ook voor hen 1 tmoetings- en educatieve centra i gesticht, zij het in een laag en zij het dat de geldstroom 51igt. trg be Dat wil men in de buurt Hoogvenne. Men vindt het onnodig dezelfde weg te gaan zoals St.-Anna die ging. Daarom wil men proberen het bestemmings plan te koppelen aan de stadsvernieu- direkte problemen. We noemen er en kele van. De verkeerssituatie is van een zodanige aard dat het nogal wat bewo ners doet klagen over overlast. Men (en dat is zeker meer dan de helft) vindt dat er wat moet veranderen in de verkeerssituatie in Hoogvenne. Zo zegt men dat er te hard wordt gereden, dat er veel geparkeerd wordt door mensen die helemaal niet in de buurt wonen, dat kinderen niet op straat kunnen spelen en eigenlijk nergens kunnen spelen, dat er nogal wat bedrijven zijn die overlast geven of die gevaarlijk in een woonwijk zijn. Daarnaast zijn er in de buurt verschillende kruisingen die erg gevaarlijk zijn, mede ook omdat er zo hard gereden wordt. Ook klagen fietsers over het gevaar dat ze lopen als ze tegen de autostroom in, toegestaan hun weg zoeken. Dat levert nogal eens penibele situaties op waarin een vlucht op het trottoir uitkomst kan bieden. Op het trottoir dat al niet zo breed is. Ook het groen zou wel wat meer kleür kunnen krijgen of anders gezegd; er zou wel meer groen mogen komen. Buitenlanders - arbeiders afkomstig vanuit de landen rond de Middelland se Zee, in Tilburg vooral Turken en Marokkanen - zo’n 20 jaar geleden hadden we hen hard nodig als onge schoolde arbeidskrachten in onze met volle orderportefeuilles draaiende fa brieken. De eerste groepen Turken werden in 1964 nog met veel feestelijk gedoe afgehaald van het station. Generatie verder Heel deze problematiek is in een stroomversnelling terecht gekomen door een uitgebreide enquête die in de buurt gehouden is. In die enquête heeft de buurt duidelijk haar wensen naar voor gebracht ten aanzien van het een en ander. Daarom ook mag gesteld worden dat de resultaten daarvan ze ker maatgevend genoemd mogen wor den en het zeker niet verdienen voor enkel, kennisgeving aangenomen te worden. De buurt gaat dus, zoals al gezegd, in de week van 14 tot 20 juni de nodige aandacht schenken aan hun proble men. De week een politi aandacht het plan i zullen de heren zijn als ze wa. zingskampagne raadsverkiezing* opkomen, zomerdag vende zon inleiden. den-Brabant, ontmoetingscentra voor buitenlanders opgezet, waar zij elkaar in een ontspannen sfeer na het werk en in de weekeinden kunnen ontmoeten, en waar allerlei culturele activiteiten, hen aan hun eigen land herinneren, kunnen plaatsvinden. De buurt Hoogvenne kan verdeeld worden in drie gebieden waarin de do minantie van drie bedrijven in het oog springt. We noemen het Swabo-ter- rein, inmiddels gesloopt en al ingericht met een klein parkeerterreintje en een fietscrossbaan. Dan het terrein van- Zoontjes waarop Strizo, een dochter bedrijf van Zoontjes, is gevestigd en tenslotte het terrein waarop de lege fa briek van Heuvelmans staat. Alle drie de terreinen zijn in het bestemmings plan aangemerkt als woongebieden met deze restrictie dat de gemeente het terrein van Heuvelmans nog moet ko pen. Voor de uit Turkije en Marokko af komstige mannen zijn er in deze, op zichzelf zeer slechte, situatie toch nog wel enkele lichtpunten: op hun werk kunnen zij contact met elkaar onder houden en voorts zijn er al sinds het einde van de zestiger jaren door de di verse stichtingen voor bijstand van buitenlandse werknemers, ook in Mid- Wat brengt deze Turkse en Marok kaanse vrouwen en meisjes in zo grote getalen (en er komen er steeds meer) naar hun centrum in de Noordstraat? Een van hen zegt het zo: «Steeds meer realiseren wij ons dat wij it blijven, dat er maar weinin zullen teruggaan naar ons herkomst. Dit betekent onde wij onze kansen om in Ne de slag te komen moeten vergroten. Daarom centrum, naast het van onze eiger zodat we gaan volgen. Ook worden er voor ons hier in het centrum e streekcent Bloklands haar eigen organiseerdi Voor de Turkse coupeuse op dit rudden van schien komen er daar bij. Ook om op school de aansluiting het heel erg belang lands te leren». Daarnaast en daarbuiten is het voor de er r wing. Deze twee projekten zouden dan tegelijkertijd besproken en behandeld kunnen worden door dezelfde projekt- groepen zodat samenwerking en over leg gewaarborgd zullen zijn. Dit komt de projekten alleen maar ten goede en, een ander voor de gemeente aantrek kelijk voordeel, zal zijn dat de koppe ling haar minder diep in de buidel zal doen tasten. Het is immers goedkoper twee projekten tegelijkertijd te behan delen dan elk afzonderlijk. Er is goede hoop dat dit laatste argument de ge meente over de streep zal halen, naast natuurlijk de inhoudelijke, om toch maar de status «stadsvernieuwings- wijk» aan Hoogvenne te verlenén. Daarbij komt overigens dat de buurt Hoogvenne al jaren op lijst staat van stadsvernieuwingsgebieden. Het enige waar de buurt dus om vraagt is om de toekenning wat naar voor te schuiven, met alle positieve gevolgen vandien. Verdubbeling Het probleem wordt er niet kleiner op: in Tilburg bijvoorbeeld heeft een kort geleden uitgevoerd onderzoek van de gemeentelijke afdeling onderzoek en statistiek uitgewezen dat het aantal Turken en Marokkanen tot het jaar 1990 zal verdubbelen: dit soort cijfers leidt in allerlei kringen tot paniek, niet alleen in Nederland, waar over dit on derwerp o.a. een omstreden artikelen serie van de politicus Imkamp (D ’66) in de N.R.C. verscheen, maar ook in West-Duitsland, waar het de schrijver Grass tot een satire inspireerde. Zijn de hiervoor genoemde elementen: ongeschoolde arbeid, dus lage lonen en een hoge gemiddelde gezinsgrootte al voldoende om een situatie van verpau pering in de hand te werken - de taal barrière en de van de hier gebruikelijke afwijkende zeden en gewoonten der buitenlanders plaatsen dezen nog eens in een extra-nadrukkelijk isolement ten opzichte van hun buurtgenoten, ook weer meestal in buurten waar de goedkoopste, dus de slechtste, wonin gen staan. Ontmoetingscentra Inmiddels zijn we een generatie verder en is de economische bloei van het westen in haar tegendeel verkeerd. De buitenlandse werknemers en hun. ge zinsleden worden in de meeste plaat sen maar met moeite getolereerd: overal hoor je allerlei kreten, zoals «de I Turken en Marokkanen hebben hier een bruin leven van onze belastings- centen» en «laat ze naar hun eigen m land teruggaan, dan pikken ze hier tenminste geen banen in». Voor het gemak en onze gemoedsrust vergeten we dan maar dat deze buitenlanders jarenlang mede onze hoogconjunctuur s in stand hebben gehouden en ook ja- s renlang hun sociale premies hebben betaald, net als alle werknemers in dit land. Het voor sinds aan. mor ontr worden tempo en zij nv. vrijwel droogligt. Ook in Tilburg be1 1981 zo’n centrum, pel Centrui wen» en is straat 111. Het verschil met de aktiviteitencentra voor buitenlandse mannen valt al met een in het oog: terwijl in principe Turkse en Marokkaanse mannen, mits ze met voldoende grote groep in een bepaalde gemeente gevestigd zijn, per nationaliteit voor een eigen centrum in aanmerking komen, is dit, vrij kleine Wat nu zijn de problemen Allereerst speelt er op een nivo het probleem van de stadsvernieuwing en het bestemmingsplan. Kort gezegd draait het hierbij om het plan van de buurt en het buro stadsvernieuwing om die twee aspekten (de stadsver nieuwing en het bestemmingsplan) aan elkaar te koppelen. Alleen een ingewij de zal nu duidelijk zijn wat er met het bovenstaande bedoeld wordt. Daarom een korte uitleg. Een bestemmingsplan is globaal te be schouwen als een indeling die aangeeft of er in een gebied en waar in dat ge bied gewoond gaat worden. Ook doet zo’n plan uitspraken over werkfunkties van een buurt, net zoals het iets zegt over wel of niet bebouwen en hoe. Het geeft dus een vrij ruwe indeling van het gebied met de daarbij toebedachte funkties. Stadsvernieuwing (en geen stadsver nieling zoals hier en daar te lezen is) is bedoeld om een bestaande buurt aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dit betekent vaak verbeteringen aan brengen in huizen tot en met renovatie toe. Hier zijn diverse subsidieregelin gen voor in het leven geroepen. Ook straten worden opgeknapt, kortom een buurt wordt verfraaid. Het is tot nu toe te doen gebruikelijk geweest dat eerst een bestemmingsplan besproken, behandeld en uitgevoerd werd en dat daarna de stadsvernieu wing dezelfde weg ging. Meestal tussen deze twee projekten zeeër tijd en oceanen van verschil in gangspunten. Dit heeft al heel wat er gernis en wat dies meer zij opgeleverd, kijk bijvoorbeeld maar naar de wijk St.-Anna.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1