o Ook de politie zit wel eens in het beklaagdenbankje NODACON AFD. NODACON z Klacht Rapport over zwemvoorzieningenbeleid 129,- G.M.D. helpt ook k Wijnproeven tijdens Place des Spectacles S?' aan' voorstellen delen van I de politie». De heer een artikel van het Alger blad, nr. 21 van 17 oktobe meer de volgende uitspra «Wat in de Tilburgse siti nen worden gedaan, is: confrontaties tussen klaj klaagde agent bevordere, ziend van onnodige discij rechterlijke one wiiia Rectificatie Korvel: samenwerkingsproject gehandicapten voor o.a. woonproblemen g 6 mei 1982 pagina 32 s@ K©erier Oplage: 75.250 ex. WOENSDAG 19 MEI mondeling en één klacht is gedaan in de vorm van een perspublicatie. slag it var BEZORGER GEVRAAGD het geschetste BEGRAFENISONDERNEMING die b. ische - 1 STEM LIJST 10 PAKT IJ VAN DE TOEKOMST 139,- In verband met Hemelvaartdag zal De Koerier verschijnen Redactie en adv. afd. sluiten op dinsdag 18 mei om 10.00 uur Mitsubishi Jubileum-show Donderdag 13 mei 1982 26e jaargang nr. 1263 aanzien van de Arbeidsonge- s voor hun celen aanbie- in de nieuwste zomerkleuren Bij ons 2.25 p.mtr. J. VAN LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes advies over i tegels enSanitair. GROTE COLLECTIE BLAZERS DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer 26 üs- LtCCfiHOBBYSHOP Tilburg A.s. zaterdag op het PALETPLEIN DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 'Alle onderdelen voor uw Holland ■S Electro ^HANDYMAN G.M.D., de lichamelijk gehandicapten frustreren en intimideren, dan voelen splein en de t zullen via BEHANG v.a. 95 ct. PLAK-PLASTIC normaal 4.25 TGC 131052 ederland BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Tijd, cles, uur op 1 zal het p speciale ven. lagmiddag de jen in de wijk Voor baby vindt u bi, BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitïèt. grappige modieuze schoentjes, batty-kindermeubelties. de nieuwste kinder-wandelwagens, buggy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeitjes Ja, Inkluslef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan.450 m2 bedrijfsruimte bent, irmu- I, met igen te ,an gö- BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Showroom: Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 Telefoon 013-431051 43 9 vestigingen in Nee jdens de tweede Place des Specia ls, die zaterdag van 11.00 tot 17.00 het Piusplein wordt gehouden, publiek voor het tweede jaar de e Place Paris wijn kunnen proe- Hengelsportshow met dia-beelden over visSen op karper en snoek. Op 14,15 en 16 mei tijdens de «GAME FAIR» op landgoed De Utrecht te Esbeek (Hilvarenbeek). TOFFE BROEKEN 49,95 GROTE COLLECTIE POLO’S zowel in uni OQ 95 als streep JEANS MODES Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 DONDERDAG KOOPAVOND ilages en kraampjes tllerlei Franse artikel* baan-Oost te renoveren, aanleg van een beperkte ziening. Opvallend is de het te sie met betrekking tot in een nieuw zwembad a ge- een en i de l&W in daar dat nu novatie i plaats var straat. It Het rapport is eind, april aangeboden Hasseltstr. 195A, Tilburg Telefoon 425487 DONDERDAG KOOPAVOND iurg- ■>'*nten die het doen, zo goed ib naar concre- en) te Soms dan drie die rela- worden ie klacht Een en ar de 1 dit twe“' bestaan. Om ment van de i te benadrukkt markt nog terse markt De winkeliers Juliana van St LAKVERF Kleur naar keuze 3 BLIK 12.50 DelOfeoi Meer dan 100 soorten BEHANG Goedkoper dan 5.“ V.a 9 9 ct. BEHANGMARKT Smidspad 64 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over si tie van de ^t het toewij- tgen weer te- adviserende Afgelopen week heeft de gemeente het Klachtenoverzicht 1981 vrijgege ven. In dit overzicht worden 58 klachten behandeld. Die klachten gaan over politie-optreden bij verschillende gebeurtenissen. Uit het overzicht blijkt dat van de 58 klachten er 37 zonder bemiddeling van derden bij de politie zijn ingediend. Het Klachtenburo Tilburg heeft in 18 gevallen be middeld: één klacht is door bemiddeling van het Advocatencollectief tot stand gekomen: één klacht via een advocaat en één klacht via het Klach tenburo Breda. Van de 58 klachten zijn er 42 schriftelijk ingediend, 15 Een klager belt vanuit zijn huis. Het is vijf minuten na midder nacht. De klager vertelt lastig ge it vallen te worden door zijn buur man, klager vraagt om politiebij stand. Een surveillancewagen met twee agenten begeeft zich naar het I bewuste adres. Daar aangekomen constateren zij dat er geen aanlei ding tot optreden is daar de buur man niet meer thuis is. Er ontspint zich vervolgens een ge- I sprek tussen de klager en de twee agenten waarover de klager de dag erna zijn beklag komt doen. Hij zou in het gesprek beschuldigd zijn van leugens en ook zouden er dis- I criminerende opmerkingen tegen hem gemaakt zijn. (De klager heeft een zwarte huidskleur). In een ge- sprek met de klager is de situatie uitgelegd. Voor eventueel verkeerd begrepen opmerkingen zijn excuses aangeboden. Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur ritgebracht aan <.O. Weliswaar zijn ze niet bindend, maar omdat het hier gaat om adviezen uitgebracht door deskundige teams specialisten is het in de praktijk voor het ministerie nauwelijks gebruikelijk om van de ad viezen af te wijken. Wie brengen de adviezen uit? Dit ge beurt door een team van drie deskun digen: een arts, een arbeidsdeskundige en een wetstechnisch beoordelaar, iemand dus die deskundig is op het ge bied van de sociale wetgeving. Als u lichamelijk gehandicapt t krijgt u, nadat u een aanvraagsfor lier heeft ingevuld en opgestuurd, zo’n team van G.M.D.-deskundige maken. Dit stelt aan de hand van ge sprekken met aanvrager en diverse personen en instanties, die b.v. te ma ken hebben met de medische en/of ar beidsdeskundige problemen van aan vrager, het genoemde advies aan volks huisvesting. Deze foto is gemaakt tijdens de Ronde van de Besterd, zondag jl. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen: 10.- van de Tilburgse Koerier; 7,50 van Plantenkas Groenewoud, Stappegoorweg; Kruikenzeiker Streek-VVV Hart van Brabant. Spoor laan 416-a; twee kaartjes van Poppentheater Saperlipopet, Dionysiusstraat 1 IA; een waardebon voor 1 doosje barbecue-worstjes P.v.Amersfoort, Insulindeplein 19; waardebon van een jaarabonnement Openbare Biblio theek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart 12 personen. Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Broodje Jantje, NS-piein; waardebon t.w.v. 7,50 Kadowinkel Besterdring 79; een waardebon voor haarverzorging a 10,-, dameskapsalon Ter Rele, Bernardusplein 22; waardebon 10.- Broer de Laat, Oerlesestraat 20; een waardebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon voor 1 doos open- haardblokken. Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg; een waardebon voor ’n pannekoek naar keuze voor 2 personen, resta- ria Lucullus. 1 raptimn reistas. De winnares van de vorige week: Miriam van Loon, Kraanven 4, Loon-op-Zand. dit voorstel op dat er een goede bestaat tussen het de korpsleiding van s Tilburg. Goed politiecorps? Relatief weinig klachten. Een goed po litiekorps dus? Het staat vast dat er ze ker slechtere politiecoipsen zijn in Ne derland. Maar eigenlijk is de vraag niet terzake volgens de heer Denkers want of er nu 64 klachten zijn of 58, of zelfs 2.000; iedere klacht is er één te veel. En daar gaat het om. Zolang er nog geklaagd wordt, is het volgens hem noodzakelijk dat een politiecorps, provinciaal of niet, extreem goed of extreem slecht functionerend onder andere door een Klachtenburo critisch gevolgd wordt. Wilt u donderde*- Koerier bezorger Wilhelminapark, Ph. Vingboonsstraat, bel dan 560593 of opgave NS-Plein 14. inclusief de buitenvoor- iing. Opvallend is de gewijzigde vi- met betrekking tot de bouw van een nieuw zwembad aan de Lange Nieuwstraat. Een nieuw bad zou dui delijke voordelen bieden, maar ook een financieel nadeel van 600.000,- meerkosten per jaar meebrengen. Van daar dat nu wordt gekozen voor de re- van de Ringbaan-Oost in in nieuwbouw aan de Lange- stemmen via de kabel? de beste manier om meer mensen over meer problemen meer te laten mee beslissen! het tonge gezicht van een nieuwe toekomst Het rapport «De zwemvoorzieningen in Tilburg» is een rapport waarin de ambtelijke werkgroep sportaccommo daties een eigen visie heeft op voeren zwemvoorzieningenbeleid Tilburg. Dit beleid is gebaseerd op gevens die zijn voortgekomen uit onderzoek naar de noodzakelijke wenselijke zwemvoorzieningen in stad, waartoe het college van B* november 1980 opdracht gaf. Bijpassende terlenka PANTALONS 49,- 59,- 69,- In de Tilburgse Koerier van vori ge week 6 mei vermeldden wij abusievelijk dat burgemeester Letschert zou spreken in het ka der van de demonstratie «Tilburg Atoomvrij» op diezelfde dag. Wij hadden dit,naar later bleek, uit onbetrouwbare bron vernomen. Het ontstane misverstand wordt door ons zeer betreurd. De redactie gehandicapten. Tussen 1967 en 1976 hield de G.M.D. zich ook bezig met woningverbetering en de praktische begeleiding daarvan - maar tot teleurstelling van velen is de ze taak uit het pakket van de G.M.D. verdwenen. Als u in Midden-Brabant woont en in aanmerking meent te komen voor een aangepaste woning, dan kunt u dit be halve via kruisverenigingen of revalida tiearts ook aan de G.M.D. kenbaar ma ken en wel door het inzenden van een formulier, dat u op het gemeentehuis in uw woonplaats kunt verkrijgen, alsme de bij de Gemeenschappelijke Medi sche Dienst. Reitseplein 15, Tilburg. Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Golrle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Tevens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 aan het college van B&W en deze zal het rapport om advies voorleggen aan de raadscommissie onderwijs, sport en recreatie en volksgezondheid. Op 7 mei a.s. zal het rapport in de commi sievergadering worden behandeld. Te vens is het rapport verzonden naar be langhebbende resp. belangstellende in stanties. met een begeleidende brief waarbij de mogelijkheid wordt gebo den op het advies te reageren tot juli. Daarna zal het college van B&W zijn standpunt met betrekking tot het ad vies innemen. hun etal zaken all den. Daarnaast zullen op gezette tijden mo deshows van Franse kinder-, heren- en dameskleding plaatsvinden. Dit zal zo wel gebeuren op het Piusplein (alleen bij goed weer) als in de Heuvelpoort. Vier modezaken uit de Heuvelpoort zullen voor deze modeflitsen zorgen. Het geheel zal muzikaal worden om lijst door een orkest, dat ook deel neemt aan het drumbandfestival dat dan gelijktijdig wordt gehouden. Als Franse specialiteit zal op de Place des Spectacle zaterdag de bekende «Croque-monsieur» te krijgen zijn. goede bedoelingen gekwetst.» Dit wordt gezegd door mevrouw M. Verkroost, adjunct-districtsdirecteur van het Gemeenschappelijk Admini stratie Kantoor (G.A.K.) (het G.A.K. is nl. belast met de administratieve en juridische ondersteuning van de G.M.D.) en de heren L. Durlinger en P. Schefman, respectievelijk districts- igsgeneeskundige en dis- idsdeskundige bij de Ge meenschappelijke Medische Dienst. Adviesorgaan Eerst iets over de functie van deze G.M.D. Heel in het kort gezegd, komt het erop neer dat de G.M.D. indertijd is opgericht om als adviesverlenend or gaan op te treden bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Deze functie is te gelijk met het inwerkingtreden van de W.A.O. in 1967 ontstaan en later uit gebreid met een soortgelijke taak van onafhankelijk adviesorgaan voor de bedrijfsverenigingen en andere uitvoe rende organen ten a A.A.W. (Algemene schik theidswet). Een andere taak van de G.M.D. en wel een waar het in dit geval speciaal om gaat, is de adviesverlening ?an het mi nisterie van V.R.O. (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) bij het toe wijzen van aangepaste woningen voor «Wij hebben de afgelopen 2 jaren tweehonderd gehandicapten allen al in deTeystreek mede geholpen aan voor zieningen, waaronder rolstoelen, a.d.h.-voorzieningen en aangepaste woningen. Wij vinden dat een resul taat dat er mag wezen en als er een be trekkelijk kleine actiegroep van gehan dicapten komt die zegt dat wij, als Dienstverlening toegenomen Nu is juist in Midden-Brabant de dienstverlening aan de cliënten, de ge handicapten die b.v. belangstelling hebben voor een aangepaste woning, de laatste jaren zeer toegenomen: sinds najaar 1980 functioneert name lijk KOREL (Koördinatie Revalidatie Leystreek), een experimenteel samen werkingsproject van Kruiswerk, G.M.D. en revalidatieartsen. Door dit KOREL-prqject worden degenen die het meest bij de situatie van de gehan dicapte betrokken zijn, bijeengebracht in een permanente overlegsituatie; hierdoor wordt voor de cliënt de weg van woningaanvragen tot G.M.D.-ad- vies aanmerkelijk bekort, terwijl tevens de kans dat er onderweg bij een der betrokken instanties omtrent aanvra ger of aanvraag zou kunnen ontstaan, aanzienlijk wordt verkleind. Uit het onderzoek is onder meer geble ken dat de afstand een grote rol speelt bij het zwembadbezoek en dat het be- hoeftepatroon de laatste jaren aanzien lijk gewijzigd is. Om tot een goed ad vies te kunnen komen, heeft de werk groep meer tijd nodig gehad, dan in eerste instantie werd verwacht. Het ad vies houdt een spreidingsplan in, van zwemvoorzieningen over de stad. De realisering daarvan wordt als volgt voorgesteld: - overdekte baden in Noord (zwembad de Drieburcht) en in Zuid-West (zwembad Ringbaan-West); - combibaden (overdekt bad met be perkte buitenaccomodaties) in Oost (zwembad Ringbaan-Oost) en in West (zwembad Reeshof). De realisering van van deze laatste voorziening wordt af- keer hankelijk gesteld van de ontwikkeling in de komende jaren. Met betrekking tot het openlucht zwembad aan de Friezenlaan wordt geadviseerd te sluiten en met de daar door vrijkomende middelen de be staande voorzieningen aan de Ring- inder vindt plaats in het kader Franse markt, waaruit deze tweewekelijkse evenement zal )m het internationale assorti- zaken rond het Piusplein ten zullen na deze Franse een Italiaanse en een Oos- t volgen. aan het Piusj Jtolbergstraat nen bij de politie, wij willen zeker geen agenten onderuit halen. Dat denkt men nog wel eens. Waar wij ons voor inspannen, is mensen hulp te bieden bij het doen van hun klacht. Daar zijn we voor en dat willen we goed doen». Organisatie Het Klachtenburo Tilburg is (twee) jaar geleden opgericht op initiatief van het Advocatencollectief, het Jac, het Buro Rechtshulp, de Juridische EHBO en de Sectie Criminologie. Het Klachtenburo brengt jaarlijks een verslag uit. Dit jaar zal het hoofdac cent van het verslag liggen op enkele aanbevelingen ten aanzien van de klachtenprocedure. «Het zou mooi zijn, zegt Bert de Rooy, als onze aan bevelingen leiden tot verbeteringen in de procedure want die is vrij omslach tig en duurt nogal lang. Andere manier «Zo heeft een psycholoog van de ge- "’""‘“"olitie van Amsterdam, de heer enkele heel interessante i gelanceerd over het behan- klachten van burgers door >litie». De heer Denkers doet in 'gemeen Politie- tober 1981 onder praken. o.tuatie zou kun- rechtstreekse klager en aange- ;ren, daarbij af- dige disciplinaire/straf- J iderzoeken waar nie mand wijzer van wordt. Want waar gaat het eigenlijk om? Dat de Tilbi se agenten en hoofdagent eigenlijke politiewerk doei mögelijk of beter hun job te burgers doen». Denkers komt tot grond van het feit verstandhouding Klachtenburo en de gemeentepolitie Definitie Onder een klacht in de zin van de klachtenregeling van de gemeentepoli tie Tilburg wordt verstaan: iedere uiting van ontevredenheid of misnoe gen van een persoon, een groep perso nen, van een instelling of instantie over het optreden of het nagelaten op treden van het Tilburgse politiekorps als zodanig, dan wel over het gedrag, het handelen of niet handelen van een individueel korpslid. Betreft de uiting van ontevredenheid of misnoegen lou ter een meningsverschil inzake een te gen de klager ingestelde bekeuring dan is deze regeling niet van toepassing. Conclusies Volgens het overzicht is het aantal in gediende klachten ongeveer gelijk ge bleven met het aantal van vorig jaar. Dat waren er toen 54. Wat verder op valt is dat er slechts incidenteel door een groepering een klacht is ingediend. Meestal worden de klachten door indi viduele personen ingediend en daa is dan een sterke toename van het i tal vrouwelijke klagers op te merken. (18 in 1981; 7 in 1980). Het Klachten buro Tilburg blijkt in bemiddelingsza- ken het sterkst vertegenwoordigd te zijn. Ook blijkt dat de meeste klachten gericht zijn aan de Hoofdcommissaris, die klachten worden dan meestal schriftelijk ingediend. Iets over de afhandelingsduur. Die blijkt in meerderheid (34 klachten) te liggen tussen 1 en 3 maanden, duurt het onderzoek langer maanden. Als oorzaken van tief lange afhandelingsduur genoemd: de vele buro’s die de moet passeren in de klachtenprocedu re. Daarnaast zijn intern betrokkenen nogal eens van dienstwege afwezig. Tenslotte wordt opgemerkt dat de be reikbaarheid van het klachtenburo van de politie niet goed te noemen is. Er is in het overzicht ook een uitsplit sing gemaakt naar de diverse afdelin gen van politie waartegen de klachten gericht waren. Zo kunnen we lezen dat 21 gericht waren tegen het personeel van de afdeling surveillance. Zeven klachten waren gericht tegen het per soneel van de afdeling recherche, drie tegen het personeel van de afdeling verkeer, twee tegen de parkeerpolitie en één tegen een agent van de wijk dienst. Van die klachten tegen indivi duele politiefunctionarissen (het waren 34 klachten in totaal) zijn er 22 onge grond verklaard, acht min of meer ge grond verklaard en vier waren gegrond verklaard. Het Klachtenburo Wij zijn naar aanleiding van het over zicht eens gaan praten met het Klach tenburo Tilburg dat gehuisvest is aan het Wilhelminapark 18. We hadden een gesprek met Bert de Rooy, koördi- nator van het buro en Hans de Jong, medewerker. «Het doel van het Klachtenburo is louter bemiddelend, vertelt Bert de Rooy. Het is niet zo dat wij een klacht indienen bij de politie. Wat we wel doen is bijvoorbeeld het opstellen van de klacht namens de klager die de klacht dan ook ondertekend. Wij zijn eigenlijk geen partij in de procedure maar het is wel zo dat wij een klager mogen bijstaan in de procedure als de klager daar prijs op stelt of om ge vraagd heeft. Dat houdt dan in dat wij ook aanwezig zijn bij de gesprekken tussen de politie en de klager. Anders gezegd: wij bemiddelen in een verziek te relatie tussen politie en burger». Op de vraag of het nou allemaal rozen geur en maneschijn is betreffende het optreden van de Tilburgse politie wordt wat voorzichtig geantwoord. «Het is duidelijk, zegt Bert, dat in Til burg geen Amsterdamse toestanden voorkomen en dat is te prijzen natuur lijk. Maar toch hebben wij het idee dat er bij de politie nogal eens lichtvaardig over bepaalde gebeurtenissen wordt heengestapt». Een voorbeeld hiervan laat hij erop volgen. «Het gebeurt wel- eens dat iemand meegenomen wordt naar het politieburo om de een of an dere reden. Soms wordt die persoon, afhankelijk van de aard van de zaak, te wachten gezet in een zogenaamde pas santenruimte. Die passantenruimte is geen cel maar er zit geen deurklink aan de binnenkant van de ruimte. Het wekt dus wel de indruk van een cel. Welnu, er zijn mensen die het heel vervelend vinden een tijdje in die ruimte te moeten vertoeven zonder dat ze eruit kunnen. De politie doet hier echter niet zo moeilijk over; zij noe men het passantenruimte maar voegen ze er dan aan toe: het kan voor een buitenstaander wel eens de indruk wekken een cel te zijn. Daar is de kous mee af». Het gaat ons niet om perso- Op 25 maart jl. verscheen er in dit blad een artikel, over de problematiek van de huisvesting voor lichamelijk gehandicapten in Tilburg. In dit artikel kwam aan de hand van gesprekken niet betrokkenen een van de belangrijkste instanties die rond de desbetreffende problematiek een rol spelen, de Gemeenschappelijke Me dische Dienst (afgekort G.M.D.) niet naar voren als de meest coöperatieve partici pant in het ritueel, dat de gehandicapte moet volvoeren om een aangepaste woning te verwerven. De G.M.D. is het met het geschetste beeld niet eens. MD.) ‘’chefr verzekering trictsarbeic Specialisten Momenteel is de posi wij ons daardoor in onze integriteit en G.M.D. met betrekking tot zen van aangepaste woningi ruggekomen bij het puur a werk. De adviezen worden ui*— het ministerie van V.R. zijn ze niet bindend, gaat om advie deskundige t i de praktijk ïlijks gebr i af te wijk igen or eer

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1