Sint-Elisabeth gaat verhuizen Tentoonstelling over Peerke Donders Aquila Voorlichting over raadsverkiezingen O' MOEDER- D^6 9MEI r 2®° «TJ Tilburg atoomvrij aftellen i is begonnen... In de Oliemeulen 6?9 F Schoot 6 LET OP I Het Frank Monkel Textiel Radiostraat 26 75,- - Dameskapsalon □DOOIÏXroÓQO i—i rx John nillesen binnenhuisorchitektuur L_11 t rootven 35 04243-2252 kremers *“6 INDUS- quartz, 7,50 25,- JUTE WANDWEEFSEL 19,95 Bedankt Lekkerbekken I en alle andere belangstellenden die de 1 opening van 3-sterren-broodjeszaak „de Smickelaer” tot een daverend sukses hebben gemaakt We danken bij T deze gelegenheid ook de corpsen van gemeente- en rijkspolitie die voor een soepele doorstroming van het verkeer hebben gezorgd. Want zo’n drukte zie je maar zelden! Ijoogeis juiïelief ford MONSTERPAREN 219 l1.5 3?3 4?8 lï9 59e5 iirQi? 15% ECHTE KORTING JOEP STRAATMAN Sb Halfjaarlijkse Autoriteit f9.95 Nostalgisch Anders Nu is dat allemaal wel anders geweest. 1 /2 liter MOEDERDAGGESCHENK 10 x 1/2 liter voor Portret Petrus Donders "vS Historisch Naar Suriname Peerke-devotie West er markt 21, tel. 670372 m2 Geboortehuis met kapel Petrus Donders te Tilburg. voor Telefoon: 43.21.35 Koestraat 89, Tilburg Van KOOPJE v/d MAAND LEVIS ZIJDEGLANSLAK diverse kleuren Specialist in wandbekleding Aardbeien Bavarois - taartje van 8,- uda’s Glorie ne voor korvelseweg 52a 5025 JJ tilburg Het nieuwe St.-Elisabethziekenhuis ligt vlak langs de boorden der Schone Meer dan 1 V. Liesl DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer 'N NIEUWE AUTO HUREN? BELïBudget: 013433113 OBAM Tilburg bvSpoorlaan 175 deze week... BIJ aankoop vanaf kristallen geschenk kado Alle onderdelen voor uw electrische huishoudelijke apparaten ^HANDYMAN .WW Biosthéticien KONINGSPLEIN 203-204 TILBURG TEL. 420299 KEUKEN-VINYL Alléén kleine patronen 100 wasbaar 6.95 9.95 BEHANGMARKT Smidspad 64-66 LPG vanaf 1100,- Keung ingebouwd, 2 jaar garantie, electro- nische afstelling Prima koude start en gratis uitleenauto1 Inbouwpakket vanaf 735,- 100 (aar shout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 in 12 -BURG 184619 Paletplein 5044JB TILE” Tel. 013-684f ny kinder- ij passende el. Van het Verzorgde in het nieuwe Sint-Elisa- bethziekenhuis te Tilburg, o.a.: Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek .30 u. volgt de sluiting op de met zang van het koor Solie- 1- 5066 at moeroestel u fflOÓGÜffi OTCQ -Interieurs b.v. Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. [INDUS G écht zilveren i kast en band f. 180, - •CXKISI JUWELIERS Koerierk Oplage: 75.250 ex. Daarna wordt duidelijk gemaakt hoe de persoon Peerke Donders na zijn tot 10 mei - volle rol J.V. LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 k54 wburgring 99 Hertog Hendri ed, huishoudel »n. Compliment En realiseer je je wat er allemaal bij die «doelmatigheid» komt kijken wanneer er een vloeroppervlak van maar liefst •1200 m' hospitalre omkastlngen •Hoofdrestaurant •Conversatie personeelsrestau- rant •Aula - Conferentieruimtes •Bestuurskamer •Dlalyse-afdellng •Rontgen-af deling •Kinderdagverblijf •Kinderkrès •Vide betimmeringen •Kapel - sacristie •Balie medische bibliotheek •Telefooncentrale Hoofdstraat en dtv. telefooncellen I Iedereen is van .harte welkom bij „Broodje de Smickelaer". Ringbaan West 86, Tilburg (hoek Tongerlose Hoefstraat). U herkent deze cafetaria- I de-luxe aan de vrijwel konstante belang stelling. 'n Waarlijk trefpunt van lekker bekken. i Lintbergen Autotechniek Leharstraat 78. tel 013-562689, b.g.g 01623-14581 INDUS- quartz, een zilveren prachtcadeau f. 295, - in 1978 Iburg dit I’s dikke doen zien, waarin de raadsverkiezingen van 2 juni a.s. Prachtige corduroy pantalons met bijp jack. Sportief model, bekende merk S... Zolang de voorraad strekt. Van 134,95 95 Voortaan wordt het St.-Elisabethzie kenhuis begrensd door twee snelwegen en het Leypark met in de verte de uit lopers van de stad. Het is een groot maar sober gebouwencomplex gewor den, dat aan de toeschouwer vooral de typeringen «degelijk, functioneel, zon der nodeloze franjes maar buitenge woon goed uitgekiend» ontlokt. Het lijkt of hier het soort ziekenhuis tot stand is gebracht, dat als ideaal voor deze tijd kan figureren, een, zij het voorlopig nog op papier, lang niet slecht geslaagde poging tot synthese van wat de ziekenhuismensen zelf noe men «maximale doelmatigheid en menselijke maat». op het parkeerterrein van HEMAen C&A aan de Emmastraat te Tilburg 5 - 6 - 7 en 8 mei KINDERSCHOENEN diverse maten DAMESSCHOENEN ml. 36-37'/z HERENSCHOENEN mt. 41 prijzen vanaf 29.95 3995 aapzak diverse op 27 oktober tij en. Zijn ouders, Op 14 janus en Petronella tavia (Surin :en klein huis- als r t gehucht vever van *en,kaaspaté's,i Wel gezellig natuurlijk, al die drukte, maar een ziekenhuis is nu eenmaal geen winkelcentrum. Een beetje door de geringe opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen i (58,9% van de kiezers kwam toen naar de stembus) heeft de gemeenie Tilt keer zo weinig mogelijk aan het toeval willen overiaten en een 4 pagina' informatiekrant het licht centraal staan. Deze informatiekrant, die in heel Tilburg huis-aan-huis verspreid wordt, bevat in het kort de belangrijkste wetenswaardigheden over het hoofd van de gemeente: de gemeenteraad over de verkiezingen en de diverse politieke partijen die daaraan meedoen, over het stemrecht en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Behalve deze informatiekrant, die is vervaardigd door de afdeling voorlichting van de gemeente Tilburg, is er, door Eric tulfer en Hans van de Ven van voomoemde afdeling, in samenwerking met leerlingen van de Tilburgse Akademie voor Jour nalistiek, een videoprogramma van 25 minuten lengte gemaakt, eveneens met de raadsverkiezingen als onderwerp. Deze videoband, die in de hal van het stadhuis te bezien valt, maar waarmee men de komende weken ook diverse verkiezingsbijeenkomsten en andere openbare ge beurtenissen zal gaan opluisteren, bevat eigenlijk een hele verkiezingsshow, met een stem-lied. vertolkt door Wilma van Tilburg en wervende teksten, die tot deel name aan de verkiezingen opwekken, uitgesproken door o.a. Jos Brink, burge meester I x-tschert en Pierre van Ostade. Dit alles ter verluchtiging van de lokroe pen der aan de verkiezingen deelnemende partijen, die in het programma meestal door de desbetreffende lijsttrekkers vertolkt worden. Twee initiatieven van gemeentewege, die slechts onze lof verdienen - laat ons ho pen dat de boodschap begrepen wordt! kjes 66.385 m2 (ofwel ruim 6!6 hectare) in te delen valt, met hoeveel vaststaande eisen je rekening moet houden, dan verdienen architectenbureau en orga- nisatiemensen van het ziekenhuis wel een compliment voor de strakke en te gelijk soepele indeling van de ruimte en functies in het nieuwe ziekenhuis. Die architecten hebben overigens wel wat ervaring met ziekenhuizen: het bu reau Roelofs, Nijst, Lucas, met kanto ren te Amsterdam en Tilburg, dat voor het ontwerp van het nieuwe Elisabeth tekende, vormt de rechtstreekse voort zetting van het bureau van architect Eduard Cuypers (uit de befaamde Roermondse bouwmeestersfamilie), die vijftig jaar geleden het oude zie kenhuis aan de Jan van Beverwijck- straat bouwde en wiens opvolgers in de loop der jaren nog heel wat aan dit hospitaal hebben verknutseld. S DelDëws I 26e jaargang nr. 262 dood is blijven voortleven in Tilburg. Aandacht wordt besteed aan zijn vere ring, de devote aspecten daarvan, aan de opbouw van zijn geboortehuisje met daarbij een kapel, dat als bede vaartsoord ging fungeren. Getoond wordt hoe men zich in Tilburg inzette voor het zaligmakingsproces, hoe daar standbeelden en een kruisweg ter zij ner ere werden geplaatst en openlucht spelen werden gehouden, welke won deren aan hem worden toegeschreven, enz. Dat waren de tijden toen de portier in zijn loge aan de oprit naar het binnen terrein nog een gevreesde autoriteit was, zonder wiens uitdrukkelijk fiat geen bezoeker zich op de binnenplaats durfde wagen. Die goeie ouwe tijd, van frustratie, intimidatie en andere com fortabele zekerheden. Nu ja, die tijd komt misschien nog wel eens terug, maar de techniek en de medische ken nis zijn in hun opmars door geen wee moed te stuiten - en die twee takken van exacte wetenschap hebben toch in overwegende mate de indeling van het nieuwe Elisabethziekenhuis bepaald. 50 7 00 m2 doe-het-zelver Niet alleen toen het St.-Elisabethzie kenhuis pas was gebouwd, maar ook nog vrij lang daarna, in de jaren vijftig was het een toonbeeld van in de hand gehouden ziekzijn. Rondom de zwaar naar vloerwasmid- delen riekende ziekenzalen werd de discipline voor patiënt, personeel en bezoeker gelijk met ijzeren dwang ge handhaafd door de leidsters van die tijd: de onbaatzuchtige, maar toch ook wel ’n beetje bazige zusters van lief de. Het oude ziekenhuis - naarmate de leegstand nadert, wordt de toon waar op men over dit instituut spreekt meer vertederd en nostalgisch. Inderdaad, terwijl er nog gewoon in wordt ge werkt - maar die nostalgische toon is dan ook niet afkomstig van mensen die daar nu werken of verblijven. Die weten onderhand wel beter. De op luchting heeft hier verreweg de over hand dat ze nu eindelijk weg kunnen uit die lichtelijk onderkomen verzame ling gebouwen en barakken waarin overvolle gangen en vestibules met ge parkeerde bedden doen denken aan toestanden uit de tweede en de derde wereld en waarin een niet te becijferen hoeveelheid manuren verloren gaat door het onderweg zijn van personeel en patiënten, onderweg van de ene af deling naar de andere door gangen die herinneringen oproepen aan de ooster se bazaar. lonstratie staat niet op zich, :ft onder meer als achtergrond rstel wat in de gemeenteraad op 11 mei ingebracht gaat worden. Dit voorstel wordt door de progressieve partijen ingebracht en vraagt aan de raad om zich uit te spreken voor het atoomvrijhouden van Tilburg. Een aantal gemeenten zijn Tilburg hier al in voorgegaan en de minister van Bin nenlandse Zaken Ed van Thijn heeft nog niet zolang geleden gezegd dat met dergelijke verklaringen van ge meenten rekening gehouden zal wor den bij eventuele plaatsing van atoom raketten of kerncentrales. Hij geeft aan dat de gemeenten hier dus een stem in hebben. Het voorstel wat in de raad komt, is dus zeker niet onbelangrijk en ook zeker niet opportunistisch te noe men. Onder dit motto wordt er op 6 mei een grote demonstratie gehouden door de Tilburgers die voor het atoomvrij-hou- den van Tilburg zijn. Door deel te ne men aan de demonstratie zullen de de monstranten zich uitspreken tegen kernwapens op Tilburgs grondgebied, tegen het vervoer van radio-aktieve stoffen over Tilburgse grondgebied en tegen kerncentrales op Tilburgs grond gebied. PROGRAMMA Het programma voor de demonstratie ziet er als volgt uit: 19.00 u. vertrek vanaf de Heuvel met muziek van de fanfare van de Eeuwig durende Bijst" J Om 19.30 u. i Daar zal gespr gemeester Lets der Weyc door Win Kalkar. Om 20.! Heuvel i dair. ACHTERGROND Deze dem< maar heeft een voorst stand. aankomst bij het stadhuis, iroken worden door bur- tschert, door Beatrijs van yden van Stop de N-bom en im Kersten van de Werkgroep ~1 Nog vijf weken en een van de grootste verhuispartijen uit de geschiedenis van Til- I burg is weer achter de rug. Ai bijna twee jaar ruziën actiegroepen, buurtraden, welzijnsstichtingen en de gemeente Tilburg over de toekomstige bestemming(en) van het «oude» Elisabethziekenhuis. Maar pas op 14 juni aanstaande wordt de in zet van al dit gekibbel reëel. Die dag wordt de laatste fase van de verhuizing naar het nieuwe complex aan de Hilvarenbeekseweg afgesloten. En daarna kan nie mand meer, met een zweem van pocherigheid in de stem, meedelen dat hij in de ziekenhuisbuurt woont. Tot moederdag speciaalzaak in Perzische tapijten Noordhoekring 19 Tel. 013422584 J De tentoonstelling is een historische en geen religieuze tentoonstelling. Op de zuiver religieuze aspecten van zijn zaligverklaring wordt niet ingegaan. De Oliemeulen bevindt zich aan de Reitse Hoevenstraat 30b te Tilburg. Het gebouw is dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur en zondags van 13.00 tot 17.00 uur (tel. 013-681711). De or ganisatie is in handen van de Archief dienst van de gemeente Tilburg. de Jong- V, van Dijk Behang- <- Verf Na een jaar vertrok hij naar de toen malige kolonie Suriname. Hij werd in 1856 benoemd tot pastoor van het «melaatsenetablissement Batavia». Op 1 november 1866 deed hij zijn intrede Van 14 mei tot 14 juli is in de Oliemeulen aan de Reitse Hoevenstraat een ten toonstelling te zien, getiteld «Petrus Donders en Tilburg». Aanleiding tot deze tentoonstelling is het feit dat Petrus Donders (in Tilburg beter bekend als Peerke Donders) op 23 mei in Rome door de paus zal worden zaligverklaard. Petrus Donders werd c 1809 in Tilburg geborer Amoldus Pieter Donders e1 van Brekel, woonden in eer je met hof en bouwland in het de Heikant. Zijn vader was we beroep. In 1831 ging Peerke als knecht werken gegeven om met het proces tot zalig- in het Klein Seminarie te Sint-Mi- en heiligverklaring te beginnen. Vanaf chielsgestel. Een jaar later werd hij dat tijdstip had Peerke Donders als het knecht-student en in 1837 ging hij predikaat «eerbiedwaardig». naar het Groot Seminarie Herlaer, De tentoonstelling in de Oliemeulen eveneens te Sint-Michielsgestel. Op 5 gaat over Petrus Donders en Tilburg, juni 1841 werd hij in Oegstgeest tot Op zijn tijd in Suriname wordt minder priester gewijd. ingegaan. Vooral wordt een schets ge geven van zijn Tilburgse periode en het weversmilieu waaruit hij voort kwam. bij de Redemptoristen te Paramaribo. Op 14 januari 1887 overleed hij te Ba- da (Suriname) nadat hij vele jaren missionaris onder de melaatsen had gewerkt. In 1921 werd hij herbegraven in de kathedraal van Paramaribo. Al in 1913 had Paus Pius X toestemming gegeven om met het proct en heiligverklaring te begir dat tijdstip had Peer' - predikaat «eerbiedw De ng in Done Een landelijk hoekje op het ziekenhuisterrein: de stallen. Ley... en de snelweg naar Brabants andere metropolen.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1