1!! I Waarom dieren nodeloos moeten sterven 1 I 350 I Zaterdag Wereldproefdierendag 12 ct Gemeente Tilburg: aantal Turkse en Marokaanse inwoners verdubbelt bijna in 9 jaar I Tilburg krijgt Bedrijven Erf 15% 2-25 29,95 r Benzine RALE/&H PHILIPS «^HANDYMAN r OPEN DAK IN UW AUTO goedkoper 'S 5 april 1982 pagina 28 p.m. p.m. p.m. Komt u gen liefs op m« f ADVERTENTIE NU Zie pag. 24 en 25 de Hart v. Brabantlaan. 1-1-1982 1-1-1991 gedit 50% TOTAAL 2.704 4.610 wat met kieinschali Marokkaanse inwoners TOTAAL i ge- rican en bij n de gi PAKT1.I VAX DE TOEKOMST^ stuurkolom het jonge gezicht van een nieuwe toekomst. Tot 2 mei a.s. chter. KORTING PARTIJ PLAK-PLASTIC l.v.m. Koninginnedag VRIJDAG 30 APRIL BRADERIE STATIONSSTRAAT 49. TILBURG Verbetert de woonsfeer KEES VAN ASTEN eding I zal De Koerier niet verschijnen donderdag 29 april maar woensdag 28 april mistlampen in z’n klasse ventilatie Redactie- en advertentie-afd. sluiten dinsdag 27 april om 10.00 uur voormiddag. normaal 4.25 p.mtr. nu bij ons met vele echte attrakties Zaterdag 1 mei op de gehele Korvelseweg Tilburgs grootste igierszones vóór en achter uissers met in den Besterd a.s. zaterdag 24 april Rolgordijnen en aluminium jaloezieën Kant en klaar op maat gemaakt Meer dan 100 dessins Binnen één week geleverd 1982 638 299 461 16 Voor* gersv opnemen met kort- grote giebe- usche aurg een op- /an- Wok voor betrouwbaar lapijl st. annaplein 16, tel. 430617 motief BEHANGMARKT Smidspad 64 DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer LONDEN op de BRADERIE J. v. LOON-OTTEN Hasseltstraat 178 DEUR-POSTER 86x220 29,50 fietsen WIN een weekend FOTO-BEHANG hele wand 3,84 x 2,65 Tof 2 mei 79,50 7.900, — 3.900, - 7.800, 8.900, — 9.800, — 9.800,— 7.900, — 8.700,— 1.650 1.670 850 410 30 15-: 30-. 50 Vrijdag zaterdag 5 appelflappen halen, 4 Betalen!!! LOM 798 772 108 1-1-1991 1.070 560 490 170 10 Alle onderdelen voor uw' 5 i keltje. beid is gev - De ontv wfbr vrijwilli- i kontakt mtrale; wij staat. Ons en we ma- 50 ’,50 1,00 Dameskapsalon Biosthéticien KONINGSPLEIN 203 204 TILBURG TEL. 420299 SUNROOF open autodak Gemonteerd met garantie iGasthuisring 49, Tilburg’ 14jaar 29 jaar 49 jaar 64 jaar 65jaar kelijk «tegelen» breekwerk. vóór vrije omrot niet-commercii doorgave programma's BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG C’tneers" in een jstel- ont- ereid oep, commercieel of :ieel/onbelemmerde /e van alle satelliet- s op de tilburgse kabel. Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. n principe bestaan er ien om gebruik te mal ische kennis bij lergie-bedrijven Herleiding Maat 0-14 jaar 15- 29 jaar 30 - 49 jaar 50 - 64 jaar 65-jaar industrieel en c waarvoor DelOCwg|§@ Koerier 7-- 26e jaargang nr 1260 Oplage 75.100 GX. Uil een door afdeling Onderzoek en Statis tiek van de gemeente Tilburg gepubliceerde prognose omtrent het te verwachten aantal Turkse en Marokkaanse inwoners in Til burg in de komende 10 jaar blijkt dat er in 1991 ca 4.600 Turken en ca. 2.300 Marok kanen in Tilburg zullen wonen. Op 1 janua ri 1982 waren dit er nog maar resp. 2.704 en 1,415. Deze conclusies zijn gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen t.a.v. gezins hereniging (zie nieuwsbrief no. 9), vertrek naar het geboorteland (de retourmigratie), Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek is hieronder weergegeven. Turkse inwoners Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert. Een verant woorde baby-uitzet. grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes. de nieuwste kinder-wandelwagens, buggy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, Inkluslef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfsruimte. bij uw autoshop DE TIJGER i van ts een iige kosten er :ns even g"'z'1 van de weef selijke cell i, daarm“* 1.500,— 4.950,— 4.950,— 4.950,— P.350,— 4.950,— 5.450,— ?.75O,— 6.900, — 5.900, — 5.900,— migratiebeweging t.o.v. andere gemeenten in Nederland, geboorte en sterfte. Absoluut gezien kan de belangrijkste toena me geconstateerd worden in de leeftijds groepen 0-14 jaar en 15-29 jaar (de 2e ge neratie). Een en ander is korting. Voor bedrijven met meerdere auto's be- staat de mogelijkheid op rekening te tan- i meenemen. Zie hiervoor de advertentie °P Pag>na 21 Weel de we8 7 Onderaan de oprit van de Ringb. West, achter de hoge flat aan bijzon- De konklusie is duidelijk: we zien dat - --trouwen in van al- let eva- Keuken - badkamer enz., zelf gemak- zonder hak- en worden be- aangewezen sn in het 24 April is uitgeroepen tot Wereldproefdierendag. Op deze dag wordt uw dere aandacht gevraagd voor de talloze, vaak onnodige proeven die op dieren ge nomen worden. Het gaat nogal eens om proeven die zonder verdoving in het kader van de wetenschap op levende dieren worden genomen. Testen De ontwikkelingen op wetenschappe lijk gebied zijn nog steeds niet zover dat proefdieren niet meer nodig zijn, althans dat lijkt zo. Aan veel dingen die we dagelijks gebruiken zijn heel wat dieren een vroegtijdige dood ge storven. Die dieren worden namelijk gebruikt om mogelijke giftige werkin gen van allerlei produkten te testen. Dat testen of het gebruiken van proef dieren komt voor bij de kosmeticapro- duktie, bij de medicijnenproduktie, maar ook in de levensmiddelenbran che en bij wasmiddelen. Ook worden onkruidverdelgers en pesticiden op le vende dieren uitgetest. Men doet dit om na te gaan of deze produkten of schadelijk of gevaarlijk voor de mens zijn. Veel van deze testen stammen uit vroeger jaren. En het is toch ietwat be schamend te moeten konstateren dat, waar de technische ontwikkelingen de laatste jaren een geweldige vlucht heb ben genomen, denk maar aan de chips, minicomputers e.d., men nog steeds af hankelijk lijkt te zijn van dierproeven waarvan de opzet in deze tijd middel eeuws aandoet. Wij zullen u uitgebreid een bepaalde proef beschrijven. Vrijwilligers gevraagd... Buro Kleinschalige Werkprojek vrijwilligers die mee willen werke willen denken over de technische r en vormgeving van (in principe) vrij een voudige machines en hulpstukken die op kleine schaal geproduceerd kunnen worden. - De kresj voor kinderen van Buitenlandse vrouwen in ’t Zand/Wandelbos zoekt 1 vrijw. voor de donderdagmorgen van kw. over 9 tot kw. voor 11. - Kultureel Werk Groenewoud zoekt 1 vrijw. voor de jeugdnatuurgroep. De vrijw. moet vrij zelfstandig met de kinderen aktivi- teiten opzetten voor de woensdagmiddag en de zaterdagmorgen. - Open Jongerencentrum Foey z voor het opzetten en opbouwen aktiviteiten voor jongeren van jaar (film, uitstapjes, bardienst zelf in te delen. Kultureel Werk Groenewoud vrijw. voor het opzetten van een o programma voor jeugd (4 t/m 12 jaar) en voor het mee helpen uit voeren ervan. Buurthuis Theresia zoekt vrijw. voor de kinderinstuif op woensdagmiddag. Voor de buurt Trouwlaan worden drin gend enthousiaste vrijw. gezocht die taalles willen geven aan buitenlandse mensen. Die taalles zal hoogstwaarschijnlijk op woens dagavond gegeven gaan worden. riekten zoekt .ken en mee °P het theoretisc. realisatie De Regionale Federatie Kindercentra e.o. vrij een- zoekt één penningmeester voor o.a.: het bij wonen van bestuursvergaderingen; overleg voeren met de gemeente; begrotingen mee helpen opstellen; voor het indienen van deklaraties aan subsidiërende instanties etc. Er gaat ongeveer 2 A 3 uur per week inzit ten; U kunt veel werk thuis doen, maar af en toe in drukkere tijden kan er meer tijd in gaan zitten. - De Buitenlanderskrant zoekt vrijw. die stukjes willen schrijven in samenwerking met buitenlanders. zoekt vrijw. Voor b°vens‘aande vormen van van allerlei ^rswerk kun je t beste eerst even 16 t/m 20 opnemen met de Vnjwilhgerscent- etc 1 Tiid kijken of de vakature nog open fiju td nr 43 45 72 Spoorlaan 320 zoekt 1 ken evt. ’n afspraak. algemeen- Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes Meer dan 100 jaar V. Lieshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 - Rozenstraat 54 i verschillende be- ■produceerbare cel- ook orgaan weef sel- et begin natuurlijk v.aa. staat tegen- de cel- en fractie be- sn de ef- groot. e weefselkul- i ge wordt 1 van TILBURG (PV.B.) In de Hazelaarstraat bij de witte pomp van Piet van Beurden wordt met ingang van heden super en normaal benzine ver- :¥:j; kocht met 12 cent, en diesel met 6 cent De LD50 test LD is de afkorting van leti lethaal betekent dodelijk. 50%. De test wordt beëindigd van de proefdieren overleden daar het getal 50. Dus: men pre een bepaald produkt uit op een i dieren, zeg 10 proefdieren en r stopt ermee als 5 ervan dood zijn, alles doet men met het doel de giftige werking van kosmetica, drugs, pestici den, onkruidverdelgers, voedsel«vere- delaars» en wasmiddelen vast te stel len. Deze produkten worden anno 1982 op geforceerde wijze in enorme hoeveelheden aan weerloze dieren loe iend. Het enige resultaat ervan is s dode proefdieren en een aantal onduidelijke uitkomsten. Wreed en middeleeuws Zo staan de zaken ervoor bij de LD50 test: een van de meest wrede, middel eeuwse en bovendien nog een van de minst betrouwbare dierproeven die ooit (in 1927) is uitgedacht. Daar komt nog bij dat de uitslagen van deze test sterk afhankelijk zijn van de plaatselij ke «huisvestingssituaties» van de die ren. Maar zelfs bij gestandaardiseerde onderzoekingen, waaraan 100 labora toria in 13 landen hebben deelgeno men en waarbij de faktoren huisves ting, voeding, gewicht, leeftijd van de dieren en de mate van honger verge lijkbaar waren, blijken de resultaten dermate ver uiteen te liggen, dat er we tenschappelijk geen verantwoorde konklusies uit te trekken zijn. We schreven al dat de middelen op ge forceerde wijze worden toegediend. Een alom toegepaste testprocedure is oraal (via de mond/bek) toedienen. Daarvoor wordt er een buis in de keel van het proefdier aangebracht. Andere wijzen van toedienen zijn: injekteren, geforceerd laten inademen en de even tuele agressiviteit van middelen laten inwerken op de huid die van de opper huid ontdaan is. Dosis Vanzelfsprekend zal een overdosis van een chemische stof, hoewel die op zich zelf onschuldig kan zijn, ongewenste 'Verschijnselen veroorzaken. Al is het alleen al door de grote hoeveelheid die het jarenlange (valse) vertr dierproeven de ontwikkelingen i ternatieve mogelijkheden en he lueren van al bestaande, meer mens- >r toFdat waardi8e methoden in de weg staat. De toekomst Het kreëren van trouwbare en repr weefselkweken en oi tures zal in het begit geld kosten. Maar daar over, dat de kosten weefselbanken slechts dragen van de huidig fektiviteit is minstens Een ander voordeel tuur is dat ook menselijke cellen bruikt kunnen worden, daarmee wc het effekt en de betrouwbaarheid de proeven alleen maar verhoogd. Als de toxicologie (leer van de vergif ten) zich weet te verheffen boven het nivo van de middeleeuwen en men kans ziet meer menswaardige en ver fijnde methoden en testen te kreëren, dan zullen de overheid en de industrie voor de noodzaak komen te staan de nodige financiële injekties te geven. Dat kan en moet al beginnen met het stimuleren van onderzoek naar alter natieve onderzoeksmethoden. Het slot zal hopelijk zijn dat men nooit meer over proefdieren hoeft te praten. 1.415 2.300 De toename van het aantal Turkse en Ma rokkaanse inwoners gedurende de periode 1982 t/m 1991 is hieronder grafisch weerge geven. De toename van het aantal Turkse en Ma rokkaanse inwoners gedurende de periode 1982 tot en met 1991. Het volledige rapport ligt ter inzage of kan eventueel opgevraagd worden bij de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeentese cretarie De foto is gemaakt in het Wandelbos op maandagmiddag j.l. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afha len: 10,- van de Tilburgse Koerier; f 7,50 van Plantenkas Groenwoud, Stappegoorweg; Kruikenzeiker Streek-VVV Hart van Brabant. Spoorlaan 416-a; twee kaartjes voor Poppentheater Saperlipopet, Dionysiusstraat 11A; een waardebon voor 1 doosje barbecue-worstjes P. v. Amersfoort, Insulindeplein 19; waardebon voor een jaarabonnement Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 personen. Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Broodje Jantje, NS-plein; waardebon tw.v. 7,50,- Kadowinkel Wolbert, Besterdring 79; een waardebon voor haarverzor- ging a f 10.- dameskapsalon Ter Rele, Bemardusplein 22; waardebon 10.- Broer de Laat. Oerlesestraat 20; een waardebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon voor 1 doos openhaardblokken. Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg; een waardebon voor ’n pannekoek naar keuze voor 2 personen, restaria Lucullus. 1 raptim reistas. De winnaar v.d. vorige week: Hr. de Beer Hoefstraat 39, Tilburg. Indien er sprake is van voldoende be- In principe bestaan er ook mogelijkhe- i langstelling, krijgt Tilburg een Bedrij- den om gebruik te maken van aanwe ven Erf. Dit is een bedrijfsverzamelge- zige technische kennis bij de Gemeen- I bouw voor startende en pas-gestarte telijke Energie-bedrijven en de Til- ondememers met een productierijp burgse Waterleiding Maatschappij, idee op industrieel en dienstverlenend De ruimten binnen het bedrijfsverza- terrein, waarvoor een commerciële melgebouw zullen variëren van circa markt bestaat. 100 tot 300 m2. De huurprijs zal per maand ongeveer 500,- tot 1500- (excl. BTW) bedragen. Hierbij inbe grepen zijn de zogenaamde eigenaars lasten (onderhoud, belasting, verzeke ring). Overige kosten zoals verwar ming, verlichting, etc. komen voor re kening van de huurder. Om de omzet belasting over verbouwingskosten te rug te kunnen vorderen en deze zo doende niet in de prijzen te hoeven door te berekenen, werkt het bedrij- venerf met een zogenaamde belaste verhuur,dat wil zeggen belast met om zetbelasting. In de huurprijs wordt de te ontvangen WIR-premie verrekend. Daartoe wordt een nieuwe B.V., die vennootschapsplichtig is, opgericht. Eigenaar van deze nieuwe B.V. zal voorlopig Indutil zijn. Startende of pas-gestarte onderne mers, die geïnteresseerd zijn in vesti ging in het bedrijfsverzamelgebouw kunnen zich aanmelden bij Indutil B.V. 328426. Een «selectie»-commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Rijksnij- verheidsdienst, en Indutil B.V., zal met belangstellende ondernemers oriënte rende gesprekken voeren. Het Tilburgs Aktiegroepen Overleg zoekt iemand voor het bijhouden van de algemene en financiële administratie. - De Wetenschapswinkel probeert onder zoeken te bemiddelen voor kansarme groe pen in de samenleving. Bij de uitvoering van haar werk kan ze nog wel vrijwillig(st)ers gebruiken. De Werkgroep Natuurbehoud en Miljeu- beheer kan vrijw. gebruiken voor diverse werkgroepen. Meestal kom je ’s avonds bij elkaar voor vergaderingen, het bijwonen van inspraakavonden, het bijwonen van kommissievergaderingen en voor het schrij ven van brieven (overdag). - De «Werkezel», een krant waarin alles werkgelegenheid, werkloosheid. -lig werk etc. te maken heeft aan de orde komt, zoekt redaktieleden voor het af nemen van interviews, schrijven van arti keltjes etc. Interesse voor zaken rondom ar beid is gewenst. - De ontvangstgroep op het Baanlozensen- trum zoekt nog mensen. Zijn/haar funktie zal bestaan uit het ontvangen, inschrijven en rondleiden van mensen, die voor op ’t centrum komen. We werken leuk team en verwachten dat de belangstel lenden serieus bereid zijn zich voor de on’- vangstgroep jn te zetten en dat ze bereid zijn 1 wekelijkse vergadering bij te wonen en minstens één dagdeel (ochtend of mid dag) willen ontvangen. U moet haanloos zijn of in de WAO zitten. - Het Buitenlands Werklozenkomitee zoekt voor de donderdagmiddag tussen 12 en 15 uur iemand die graag op een eenvoudige manier autotechniek wil bijbrengen aan werklozen. B.v. hoe kan ik zelf eenvoudige reparaties verrichten aan mijn auto als ik op reis ga? ’n Soort «pech onderweg» dus waar het aksent meer ligt op het praktische dan het theoretische. - e federatie Kindercent enningmeester voor o.a.: bestuursvergaderingen; de gemeente; begroting Indutil Bedrijfsvestiging Regio Tilbt B.V. is bezig met de oprichting van e Tilburgs Bedrijven Erf (T.B.E.), in c dracht van de gemeente Tilburg. Wt neer de nodige vergunningen zijn ver leend, wordt het Bedrijven Erf geves tigd in het complex «De Regenboog» aan de Bredaseweg. Daar kunnen on geveer 10 kleine bedrijven worden on dergebracht. Het is de bedoeling bin nen het bedrijfsverzamelgebouw aller lei voorzieningen te bieden aan «jonge ondernemers» en hen daarbij (ie eigen identiteit zoveel mogelijk te laten be houden. Na drie vijf jaar moeten zij zich dan zodanig hebben ontwikkeld, dat zij elders zelfstandig verder kun nen gaan en plaats kunnen maken voor nieuwe beginners. De voorzienin gen die zullen worden aangeboden, be treffen managementbegeleiding, kre- dietverschaffing en huishoudelijke en technische hulp. De managementbegeleiding bestaat uit een handleiding voor het opzetten van een bedrijf, samengesteld in overleg met de Rijksnijverheidsdienst en de Kamer van Koophandel. Daarnaast kan een bedrijf geleid door een daartoe manager, zonder enige koster begin. Ondernemers die zelf niet over vol doende financiële middelen beschik ken kunnen onder bepaalde voorwaar den een krediet onder staatsgarantie krijgen. Indien het ondernemingsplan beoordeeld moet worden, afhankelijk van de financieringsvorm, zullen bij een inkomen lager dan 57.000,- de kosten worden gesubsidieerd. Op het beoogde terrein van het Til burgs Bedrijven Erf, is een groot be drijf gehuisvest, waarmee afspraken zijn gemaakt met betrekking tot huis houdelijke en technische hulp. Tegen kostprijsvergoeding kan van een aantal faciliteiten gebruik worden gemaakt, zoals nutsvoorzieningen, technische dienst, chemisch laboratorium, stondige uitleen van personeel en kennis op het gebied van energie sparing, milieu-aspecten en practis bedrijfsvoering. de proefdieren toegediend 1 want men gaat net zolang door 50% van de proefdieren gestorven is. We kunnen het vergelijken met het eten van suiker. Mensen kunnen dit gerust eten, maar als u alleen maar we kenlang suiker eet, dan zult u onge- weeI twijfeld vergiftigingsverschijnselen ^uItl gaan vertonen en iedere dokter zal u dit kunnen bevestigen. Uw inkasse- ringsvermogen wordt op onverant woorde wijze overbelast en dit gebeurt ook bij de proefdieren. Daarbij lijkt het haast overbodig om het te zeggen, maar deze wijze van proefnemen kan op geen enkele manier de mens dienen. Reakties De LD50 test wordt normaal 14 dagen voortgezet, waarbij men er gemakshal ve van uitgaat dat de dood niet eerder intreedt. Normale vergiftigingsver schijnselen worden duidelijk, om maar een paar voorbeelden te noemen, doordat het dier vreemde geluiden gaat voortbrengen, doordat de ogen hevig gaan tranen, doordat het dier last krijgt van zijn ingewanden, door dat de mond en andere kwetsbare de len gaan bloeden, doordat het dier spastisch gaat bewegen, doordat het een snotneus krijgt, etc..., etc... Kort om, het proefdier ligt langzaam dood te gaan. De LD50 test kan heel wat leed aan het dier toebrengen en een Engelse re- geringskommissie heeft onlangs er kend dat aan de doelen van de testen door hen flink getwijfeld wordt. Kritiek Vanuit de wetenschappelijke hoek zijn kritieken op deze LD50 test eigenlijk allang bekend. In 1954 onderwierpen Barnes en Denz deze test en haar me thoden aan een kritisch onderzoek. Zij konstateerden dat een chroriftChe gif- tigheidstest (de LD50 test) per defini tie een lapmiddel is dat zo spoedig mo gelijk vervangen dient te worden door een meer gedegen wetenschappelijke aanpak, met als basis fysiologie, bio chemie en andere fundamentele tak ken van de wetenschap. Prof. dr. Zbinden, een Engelse toxico loog (gifexpert), konkludeerde dat voor het herkennen van symptomen bij akute vergiftiging van mensen en voor wat betreft het vaststellen van de dodelijke dosis bij mensen de LD50 test als dierproef van bijzonder weinig waarde is. In 1948 al vergeleek Muller de dodelijk dosis van verschillende chemische stoffen bij dieren en men sen. De resultaten toonden vaak zeer grote verschillen aan en bewezen over duidelijk dat het slechts bij hoge uit zondering mogelijk is om relaties aan te tonen tussen de LD50 test bij dieren en de doses die dodelijk zijn bij men sen. En tenslotte kwam in een groot onder zoek vast te staan dat hoewel sommige medicijnen een groot giftigheidseffekt hadden op pasgeboren dieren, er net zoveel medicijnen waren die minder giftigheidseffekt hadden op de jongere dieren dan op de oudere. Geen duide lijkheid dus. Dat onderzoek werd ge houden op initiatief van de American Food Drug Administration. Alternatieven Zijn er alternatieven voor deze absur de LD50 test? Zeker wel. Recent on derzoek in Zweden heeft aangetoond dat een eenvoudig opgezette celweef- selkweek heel effektief kan zijn. Bij bij na 80% van de onderzochte chemische stoffen bleken de dodelijke gifdoses in de cellen vrijwel gelijk aan de dodelijk geschatte menselijke doses. Hoewel de resultaten opvallend posi tief zijn, is deze eenvoudige test nog niet volmaakt, maar de test kan zeker uitgebouwd en geperfektioneerd wor den tot een waardevolle giftigheidslei- draad. Het Zweedse onderzoek uit 1980 toonde aan dat er in het verleden maar heel weinig inspanningen ver richt waren om zulke celweefselkwe- ken van de grond te tillen, ondanks het feit dat de kennis ervoor beschikbaar was en is, en ondanks de uitgebreide gegevens over vergiftigingsverschijnse len bij mensen. Bond In Nederland bestaat er een bond ter bestrijding van de vivisectie. Het is de Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie en ze is gevestigd in Den Haag, Jan van Nassaustraat 81. Tele foon 070-24.86.83. Zij kunnen u desge wenst alle informatie geven over dier proeven en u kunt zelfs lid worden. thale dosis en 50 staat voor als 50% is, van- robeert aantal men Dit

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1