Het Dagcentrum kan het daglicht weer voelen a 9- aad strekt. on !f M5 Tegels/wialisten Politieke forumdiskussie Kuituur: luxe of noodzaak?! zondag in gebruik Uitbreiding busdienst in Goirle iMy m... Stookkosten wijkverwarming nog steeds aktueel v.99« Echt groeidiamantje in gouden hangertje Colliertje vanaf 73. Op zondag 2 mei a.s. 123.1 ig 8 april pagina 38 BEGRAFENISONDERNEMING INBRAAK VERNIELING DIEFSTAL Matthijssen van Santen bv /436010 C' BRADERIE ir. 'ekfa/nc Tilburgs grootste voor 'n tegelwand om te zoenen met vele echte attrakties Zaterdag 1 mei op Korvel Als U dat wilt voorkomen, wend U dan tot Voor inlichtingen tel. 425277 een zijn lerlei doel Juist c /erwarmi Garage Denissen B.V. Burg. Jansenstraat 52-56 TILBURG DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer toch al slecht bedeelde tor. teid !Zij ;nd m. chrij- ;n re- Men Alle onderdelen voor uw RIILF’ISBC ^HANDYMAN -X ct gedrag v ast in ons telwij ilijk meer. Dit 'j. Zeker niet ving veel te maken heeft met ipelijke problemen als werk- lijk van aktiyi- rmijn nog en. Uiter- tling van de rote rol. Maar 5TN zal DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes St.-Ceclllastr. 34 Tilburg Tel. 013/^ T.B.B.S. erkend. Vrijblijvend advies. Tevens zal worden uitgeb vertrek- en aar zeer beknopt, nieuw schematisch kaartje vt burgse stadsbusnet. waarop hak. aanj van boekjes en op de ingrijke aktiviteiten. Deze groep. erlijke verrekening van stookkostc geruime tijd aan de weg. Op het ogenblik i uitgezet waarvan de resultaten over een regeling nieuw bc baar bij toor aan l evens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 van de nieuwe dienst- zoals gebruikelijk, een verschijnen, verkrijg- ffeur of het BBA-kan- de in Tilburg kulturele sekto Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. Bij de invoering regeling zal, zo busboekje verschijner de chauffeur of het i de Spoorlaan. Delol^wwlfeerjer --j -- Donderdag 15 april 1982 -- 26e jaargang nr. 1259 Oplage75.100 ex. ruijssen. richt zich vooral en de verwijzing i.a’-jgen. vuo inti van de in- vcrking Pu"‘1 AIler' van de v t te ko- arnaast het feit dat men geen ien uit de sloot wil halen, die En als die ’verhalen wat al te Bij n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over kunt L 'pverk uad zorg dr; de inbeddii ware ons ve j lossen de pre Isof alleen hulpve en alsof alleen hu woordelijk ges voor het eventu het oploss De drugp koholveis Inhakend op de steeds maar stijgende woonlasten organiseert STN Stookkosten- groep Tilburg Noordeen aantal belangrijke aktiviteiten. Deze groep, die als doelstelling heeft te komen tot een eerlijke verrekening van stookkosten voor wijk- en blokverwarming, timmert reeds geruime tijd aan de weg. Op het ogenblik is te T ilburg Noord een grote enquête aantal maanden bekend zullen zijn. strijd worden jke St* u Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt In geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Olsterwljk - Moergestel en Hllvarenbeek teel wordt gehouden, kan ook worden bijgewoond door belangstellenden. WAT KAN KAN KAN KAN ALLEEN Westermarkt 21 Tel. 670372 p A.s. dinsdag 20 april zal 's avonds om tjon half negen in het Kultureel Sentrum een forum bestaande uit haast alle Til burgse politieke partijen zich bezig gaan houden met het toekomstige kul turele beleid in de gemeente Tilburg. Belangrijkste uitbreiding Meer dan 100 soorten BEHANG Goedkoper dan 5.M BEHANGMARKT Smidspad 64 pas stunten, en mimi-set, de plavuizen. Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes. de nieuwste kmder-wandelwagens. buggy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, Inklusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriéndelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfsruimte Het dagcentrum moest anders worden, maar dat bleek in den beginne toch niet zo soepeltjes uit te pakken. Men ging dezelfde weg als de Slak gegaan was, er werd gedeald, gebruikt, hulpverleners werden gebruikt en liepen achter de za ken aan te hollen. Het dagcentrum werd een tweede Slak. Maar ondanks de vele moei agressiviteit, hulpeloosheid, ideeën en plannen, diverse zijden vond terug en beraden1- jaar Zo 1 tevreden te Tilbt primeur BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Showroom: Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland De Tilburgse nieuwbouw zal in de ko mende jaren voor het belangrijkste deel in het uitbreidingsplan Reeshof I en II worden gerealiseerd. In totaal zullen daar 9.600 woningen worden gebouwd, die huisvesting zullen bieden aan zo’n 28.000 bewoners. Van dit plan zijn thans de Gesworen Hoek (1.541 huizen) en Huibeven (3.359 wo ningen) gereed of in uitvoering. Voor de 14.600 inwoners staat lijn 7 moeilijkheden, ;!;s;!.2id, grootse ondanks druk van tijden vond men het goede pad met hernieuwde moed en vast- ienheid trotseert men de voor- jaarsstomien. Zo zou het verhaaltje kunnen eindigen, happy-end, iedereen gelukkig en '?n, de drugproblematiek opgelost burg, voorwaar: een landelijke jr! is te hop tuur is gëïnti want de toe! rig uit. Niet alleen kennen enkele grote poli tieke partijen de kuituur geen hoge prioriteit toe. maar alle kulturele instel lingen hebben al kennis kunnen maken met het rode potlood van de gemeente. Voor het Tilburgse publiek betekent dit nu al minder kulturele aktiviteiten, minder service en in de toekomst hoge re prijzen voor allerlei vormen van kul- tuurbeoefening. Als het zo door blijft gaan met de bezuinigingen, dan bete kent dit ongetwijfeld de doodklap voor Overwogen wordt om, afhankeli de reakties van bovengemelde teiten, op redelijk korte terr:; meerdere akties te organiseren, aard speelt de ontwikkelii gasprijs hierbij ook een grot, één ding blijft zeker: STN zal mee blijven waken over uw portemonnaie Ie Tilburg bestaat sinds enkele jaren een Dagcentrum voor drugverslaaf den. Over dat centrum is al het nodige te doen geweest. De voorbereiden de aktiviteiten voor het tot stand komen ervan, vergden de nodige tijd en diskussies. Toch is het er gekomen en wel in de Korte Schijfstraat. Met de opening van het Dagcentrum sloot min of meer tegelijkertijd de Slakkegang. De Slakkegang, kortweg de Slak, was een soort aanloopcen- trum voor drugverslaafden. De bedoeling van de beheerders was om wat greep te krijgen op de drugscène. Dit lukte niet best. Er werd gedeald gehandeld in drugsen er werd gebruikt. De hulpverleners hielden zich grotendeels bezig met het schoonhouden van de w.c.’s. De verlenging van lijn 7 zal naar ver wachting al direkt in een belangrijke behoefte voorzien, omdat de eerste be woners van de nieuwe Reeshofwijk voorlopig nog aangewezen zullen zijn op de winkelcentra in Wandelbos (op circa 216 km afstand van Reeshof gele gen). Ook voor de meeste scholen en andere voorzieningen zullen de Rees- hofbewoners de eerste jaren nog aan- nieu- gewezen zijn op «Tilburg». Door nu esteld reeds i>jn 7 naar Reeshof te verlengen, waardoor een zekere busgewenning in een vroeg stadium ontstaat, verwacht de BBA, dat het toekomstig busge- bruik hoog zal zijn. Juist in het kader van de gemeente raadsverkiezingen zal het erg belang rijk zijn, dat de bewoners hier hun stemmen doen gelden. Immers, de po litiek beslist voor een groot deel over het te volgen energiebeleid, met alle fi nanciële gevolgen van dien voor de verbruikers van blok- en wijkverwar ming. Juist ook de toepassing van stadsverwarming te Tilburg (noord) zal in de toekomst een steeds grotere stempel gaan drukken op de post verwarmen Het Dagcentrum kan dagelijks plaats bieden aan zo’n 20 kliënten als er in twee groepen gedraaid zou worden. Momenteel draait men nog met een groep waarin 8 kliënten participeren. En op het moment dat we dit schrij ven, bezoeken ongeveer 13 kliënten re gelmatig het dagcentrum. 22 konkludeert redelijk optimistisch dat de opbouw er inzit en dat de tijd van plannen en jeremiëren grotendeels achter de rug is. De 5 medewerkerks en de 4 stagiaires hebben er weer zin in. Aansluitend daarop wordt op 19 april a.s. het Inforipqiie Centrum Tilburg Noord Beethovérilaan. aan de zijkant van de Wijkkrant) geopend, waarin ook STN dee 1 neemt. STN heeft daar iedere dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur zitting, voor bewoners die problemen hebben met, of vragen wil len stellen over o.a. wijk- en blokver warming, isolatiekosten, meten en re gelen, energiebesparing, stadsverwar ming enz., een extra service van STN dus. Forum In aansluiting op de eerder genoemde aktiviteiten wordt er op 22 april ’s avonds om 20.30 uur een politiek fo rum gehouden over de energieproble- matiek te Tilburg Noord, voorafge gaan door een diaserie, die om 20.00 uur wordt vertoond. Onder voorzitterschap van prof. J.E.A.M. van Dijck zal het forum zich uitspreken over vragen en knelpunten die door het publiek, kulturele instellin gen en groeperingen naar voren worden gebracht. Het is een openbare diskussie, wat wil zeggen dat iedereen die bij het Tilburg se kulturele gebeuren betrokken is de gelegenheid heeft vragen te stellen aan de politieke partijen over hun toekom- e beleid op kultureel terrein. 1 lopen dat iedereen die in kul- iteresseerd aanwezig zal zijn, ekomst ziet er niet rooskleu- sn wedst p pijproken. De lant':'”' vvergelaten aan het Brabantsch Pijp- ~tn wie zijn of haar pijp het langste De foto is afgelopen zondag gemaakt tijdens de oriëntatierit in Goirle van de Nierstichting. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afiialen: 10,- van de Tilburgse Koerier; 7,50 van Plantenkas Groenwoud, Stappegoorweg; Krui- kenzeiker Streek - VVV Hart van Brabant, Spoorlaan 416-a; twee kaartjes voor Poppentheater Saperlipopet, Dionysiusstraat 11A; een waardebon voor 1 doosje barbecue-worstjes P. v. Amersfoort, Insulindeplein 19; waardebon voor jaarabonnement Openbare Biblioheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 personen, Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waarde bon voor 4 broodjes van Broodje Jantje, NS-plein; waardebon t.w.v. 7,50 Kadowinkel Wolbert, Besterdring 79; een waar debon voor haarverzorging a 10,- dameskapsalon Ter Rele, Bernardusplein 22; waardebon 10,- broer de Laat, Oerlese- straat 20; een waardebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon voor 1 doos openhaardblokken. Fa. Pekomy. Ixvvensestraat 10. Tilburg; een waardebon voor n pannekoek naar keuze voor 2 personen, restaria Lucullus. 1 raptim reistas. Waardebon t.w.v. 25,- «De kast» oude en antieke meubelen. Tuinstr. 24. De winnaar v.d. vorige week: Hans Betterman, Abdij v. Bernestr. 2, Tilburg. een mini-dienstregeling ïbracht. waarin ook alle ankomsttijden, maar dan staan vermeld. Een isch kaartje van het Til- trgse stadsbusnet. waarop alle 165 ilten met naam en toenaam staan igegeven. zal verder deel uitmaken i de noodzakelijke informatie in de haltepalen. In de toekomst zal de Reeshof worden bediend ien. waarbij lijn 7 een be its zal blijven innemen. In men is met de komst >uslijnen rekening ge- Het staat nu al vast, dat leden van alle bestaande pijprookclubs uit Gouda, Borger. Sneek, Groningen, Enschede, Leiden en Brabant aan deze wedstrijd zullen deelnemen. Ook andere pijpro kers kunnen echter naar het Neder lands kampioenschap dingen. Men kan zich hiervoor opgeven bij het Bra bantsch Pijproockersgilde. Mascagni- hof 636, 5049 BW Tilburg. De organisatie van deze forumdiskussie ligt in de handen van het Museaal Overleg Orgaan Tilburg, hoewel op de ze avond ook vertegenwoordigers van vele andere kulturele instellingen en groeperingen aanwezig zullen zijn. Zondag 2 mei a.s. zal in kasteel Nemerlaer te Haaren (NB) eer gehouden om het Nederlands kampioenschap pijproken. De la Pijp heeft de organisatie van dit evenement over; roockersgilde. Het gaat er in deze wedstrijd om brandende kan houden. zonegrens tussen 'ilburg-Stad (7300) -- -Jozef Platteweg. ue p(J idelijke Stichting De nieuwe verbinding zal op vrijdag stige Brabantsch Pijp- 15 april om 16.30 uur door wethouder Het i: r het !"~te a. Driessen feestelijk worden geopend. - NISSAN - ter beschikking, volgebouwde Re door 3 buslijne langrijke plaat de stedebouwplanr van deze nieuwe bt houden. De verlengde lijn 7 zal gedurende alle dagen van de week voorshands een halfuurdienst onderhouden op het to tale trajekt: De Blaak-Zorgvlied-Cen- trum-Centraal Station-Wandelbos- Reeshof. De eerste bus uit Reeshof vertrekt op maandag t.e.m. vrijdag om 7.25 uur en is dan 21 minuten later aan het Centraal Station. Op zaterdagen zijn deze tijden een uur later gesteld, terwijl op zondagen de eerste bus om 10.11 uur uit Reeshof vertrekt. L laatste bus van het Centraal Station naar Reeshof vertrekt op alle dagen van de week om 16 minuten over 12 (0.16 uur dus). De grote afstand van de nieuwe wijk Reeshof ten opzichte van het stadsge bied van Tilburg is er de oorzaak van, Nederlandse kampioenschappen komt te liggen. Dat betekent, dat voor - een rit Reeshof-Tilburg-Centrum of pl jproken in Haaren omgekeerd drie stippen nodig zijn De r nieuwe zone, die de naam Reeshof draagt, wordt aangeduid met het zone- nummer 7309. De Reeshof (7309) en bevindt zich op de In onze maatschappelijke bezorgdh en vanwege onze (maatschappelijke angst voor de drugverslaafde past het idee dat je de gevaren van drugver slaafdheid kunt bestrijden door er een aantal hulpverleners op te zetten. Zij moeten dan zorg dragen voor de kana lisering, de inbedding. Zij vormen ook als het ware ons verlengde geweten en zij lossen de problemen op. Alsof alleen hulpverleners dit kunnen hulpverleners verant- esteld kunnen worden tueel slagen of falen van ssen van de drugproblematiek, ugproblematiek is evenals de al- yerslaving naast een persoonlijke legenheid van de verslaafde een chappelijke aangelegenheid. Het 'is vooral het gedrag van de verslaafde dat niet past in ons maatschappelijk normenbestelwij vinden dat gedrag niet fatsoenlijk meer. Dit pleit ons ech ter niet vrij. Zeker niet als we weten dat verslavinj maatschappe loosheid e.d. Drugproblematiek is derhalve niet al leen een individuele of stedelijke pro blematiek; het is ook een maatschap pelijk probleem en het zou te veronderstellen dat me funktioneren van het Daj gemeente Tilburg afgereke ben met haar drugproblematiek. Argwaan Het blijkt niet makkelijk te zijn afspra ken voor een gesprek te maken met het Dagcentrum. Men reageert argwa nend, afhoudend en men is zeker niet gebrand op publiciteit. Hetzelfde geldt voor de instellingen die bemoeienissen hebben met het Dagcentrum, direkte of indirekte bemoeienissen. Toch hebben we kunnen praten met de hh. Kruijssen en Gerard Meulenkamp van het Consultatieburo voor Alkohol en Drugs, met Joss Boukens van het voormalige JAC, tegenwoordig Stich ting Maatschappelijke Hulp aan Jon geren geheten, en met Koen van Hoe- kel, voorzitter van het Beleidsplatform Drugverslaving. Aan de samenwerking tussen de be trokken instellingen en het Dagcen trum heeft in het verleden het nodige geschort. Dit was deels te wijten aan het geharrewar op het Dagcentrum zelf en deels aan het geharrewar tussen de betrokken instellingen. Daarnaast konstateert de heer Kruijssen dat hulpverleningsinstellingen aan drug verslaafden nogal makkelijk een speel bal zijn van de kliënten. Kliënten pro beren namelijk snel de ene hulpverle ningsinstelling tegen de andere uit te spelen. Dit komt de hulpverlening niet ten goede vindt hij. Integendeel, dit vormt hiervoor een extra belasting. Maar daarnaast is het natuurlijk een bekend gegeven dat de uitgangspunten van het CAD en de MHJ nogal uiteen De tot stand gekomen nieuwbouw in de Goirlese woonwijk De Hellen, zal op 18 april door de stadsbus in een nieuwe route door Goirle worden op genomen. Dit brengt een vergroting van de bestaande lus met zich mee. De beide lijnen 4 en 5 zullen, komende van Tilburg, niet meer respektievelijk rechtsom en linksom de gehele lus be rijden, maar op de Wittendijk bij «De Schakel» worden verknoopt. Dat bete kent, dat lijn 4 in beide richtingen via De Hellen rijdt, terwijl lijn 5 de wijk Grobbendonck voor z’n rekening neemt. Bij «De Schakel» - een zeer toepasselijke naam in dit verband - wordt lijn 5 dan lijn 4 en lijn 4 wordt liggen. Zo verwijt men het CAD nogal eens strikt medisch te werken terwijl men de SMHJ verwijt te maatschappe lijk geëngageerd bezig te zijn. Drempels en samenwerking OU irreëel zijn Een ander verwijt naar de MHJ is dat net het goed z’j en het Dagcentrum een nogal hoog- agcentrum de drempelig beleid t.a.v. het Dagcen- cend zou heb- trum voorstaan. Het CAD zou hier matiek. wat problemen mee hebben. Ge- konfronteerd met dez^verwijten gaat men over de situatie van nu. Men stelt eensgezind vast dat de kwa liteit van de samenwerking groeiende is en men heeft weinig zin oude koeien uit de sloot te halen. Het CAD verwijst sinds kort weer naar het Dagcentrum en de eerste resultaten daarvan zijn 9 lil ww merkbaar op het Dagcentrum. «De BW II II II lil samenwerking begint body te krij- 11 11 gen zegt de h. Kruijssen. Die samenwerking richt zich vooral op de opnamekriteria en de verwijzingen zondag 18 aPril a s- zal Tilburgs jongste woonwijk - de Gesworen Hoek in het en dat gaat nu struktuur krijgen. uitbreidingsplan Reeshof - in de stadsdienst worden opgenomen. Dat gebeurt door Toch kunnen wij ons niet van de in- stadslijn 7 te verlengen vanuit de wijk Wandelbos, waar zich tot nu toe het eind- druk onttrekken dat die samenwerking P1!”* bevindt. in de praktijk niet glad verloopt. Aller- Hiermee krijgt lijn 7 zijn definitieve bestemming en verbindt aldus het centrum eerst is daar de afhoudendheid van de van Ti|burg met de twee jongste nieuwbouwwijken: De Blaak in het zuiden en betrokkenen om tot een gesprek te ko- Reeshof in het westen. men. Daarnaast het feit dat mer oude koek 2. _2__. 2 toch zeker niet zo oud zijn, niet zo oude koeien als kroegi worden afgedaan, lijkt ons dit v simpel. Het Dagcentrum Op het Dagcentrum is men vol goede moed over de min of meer nieuwe start. Men vertelt ons wat over de ken nismaking en de introduktie van r': we kliënten. Er wordt voorop gestc.w dat de potentiële kliënt wel wat moet willen. Dat hoeft niet zo vastomlijnd te zijn, maar iets van een willen kappen met de drugs moet toch wel aanwezig zijn. Na de kennismaking volgt een soort introduktiefase van ongeveer maand waarin men de kliënt plaats laat vinden. Er worden alk aktiviteiten aangeboden en het daarvan is voornamelijk om de kliënt te laten komen tot een regelmaat en gewenning aan het doen van bezighe den. Men heeft daartoe o.m. de be schikking over een goed ingerichte werkplaats. Duidelijk stelt men dat er in huis niet gedeald of gebruikt mag worden en ook agressie is uit den boze. Door het aanbieden van een struktuur hoopt men de kliënten wat vastighe te kunnen geven, een vastigheid die door het druggebruik wel wat ontwer zijn. De sfeer i den, de huiskamer staat d.w.z. dat men het gebeuren tussen de mensen in huis als erg belangrijk be schouwt en daar vaak op inspeelt. Dit gebeurt niet op een terapeutische ma nier, maar gewoon op een wat onge dwongen wijze. Elke deelnemer krijgt een houten pijp en drie gram tabak, alsmede twee luci fers en een pijpenstopper. Het kam pioenschap is momenteel in handen van J. v.d. Schaaf uit Sneek, die in in huis wordt normaal gehou- Borger een tijd van t uur, 35 minuten huiskamer staat centraal, en 13 seconden wist te behalen, wat ?n het gebeuren tussen de met een houten pijp een record bleek te zijn. Met stenen Goudse pijpen werd op de Brabantse kampioenschap pen een tijd van 1 uur 45 minuten be haald. De kampioenschapswedstrijd, die in de grote zolderzaal van het kas huis als erg belangri daar vaak op inspee - apeu een

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1