o o Het Duvelhok Feest voor de Rode Kruis afdeling Tilburg aan een koperen lijntje I 90 z un Geef Hulp. Geef lucht. Kollekteer! O 2 32 Bij het H’/i-jarig bestaan Nationale astma-kollekte 1,25 Prijswinnaars jubileumpuzzel -7 ...f v J w lag 1 april 1982 paginal s@ Koerier aan ■Vil' INBRAAK VERNIELING DIEFSTAL de kleuren. Matthijssen van Santen bv Particulier initiatief 436010 Plaats genoeg ■nel en bruin suède ESHOL TX PAAS-OPENINGSAANBIEDING 1 NOGATINE-EI HAKKL RIJEN van 1,50 VOOR Donderdag 8 april 1982 26e jaargang nr. 1258 v. Lieshout’s Bakkerijen Hoefstraat 151 Rozenstraat 54 ïn, ruimte media e t> is nodij Fonds. I hun vrijwillige dit werk. toerier bv Als U dat wilt voorkomen, wend U dan tot DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer iren western iaar. i nuurg o Zand ischot it kur m. >urg, van A kt ie opname van de les portrettekenen/schilderen in het Duvelhok. (foto Wil v. Belham) vunedig verzorgd irsonen naar We- r mevrouw R. Pe- ier te lelden lelijk een vooral in sis nam dit maar daar :htend gemaakt bij de prijzen afhalen: VVV Hart van Uitgave De Tilburgse Kt Dir. T. de Beer-Douv L»~iv*aaa, i gehuis- /oor, het St.-Ceclliastr. 34 Tilburg Tel. 013/^ T.B.B.S. erkend. Vrijblijvend advies. Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tllbur Goirle - Rlel - Loon op Udenhout - Berkel Ens Oisterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG i, mede dankzij het werk ^□mia Fonds, de mogelijkhe- een goede behandeling van laatste jaren aanzienlijk toe- le Kruis. Al- i. De le- :h daar- Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. 1 meer Igemeen en aan gingen (CA- cbarend. Ze het een 1 adem- s letter- I hemden van-5&T- prijs >r twee I. Deze prijs Ringbaan Wc wij nog- i persoon- e Tilburg- Alle onderdelen voor uw Itlftele ^HANDYMAN IjZ—Stadhuisplein 271Tilburg ^7//Tel. 013 - 436877 Deze aandoening voor dan men denkt. De gevolgen i verwante lucht wegat RA) zijn eigenlijk vallen echter niet zo verborgen ziekte is. nood trekken zich te o lijk een benauwend pro vele honderdduizenden aan lijden. Gelukkig zijn, van het Astma den voor astma de DeW.._ Soepel 1 n de laars Strak in de broek 1e lustrum de Jong-van Dijk Behang-Verf x Paletplein12 5044JB TILBURG Hw Tel. 013-684619 Speciale aanbiedingen in behang 5 korting alleen op behang en wandbekleding. Bij aankoop van behangstoomapparaat PLAKTAFEL GRA TIS in bruikleen. Op pagina 7 staat de juiste oplossing van de grote puzzel, zoals die in onze jubileumuitgave van woensdag 3 maart jl. stond afgedrukt. veel mensen een enorme steun even te kunnen praten, even niet herinnerd te worden aan hun vaak eindeloze ziekte. De negen gefêteerde dames hebben dus al tien jaar lang 1 krachten gegeven aan dii Jeugd Rode Kruis Ook de jeugd tot achttien jaar is aktief in het Rode Kruiswerk. Zij houden zich vooral bezig met het bezoeken van bejaarde en zieke mensen, doen er boodschappen en klusjes voor en ont plooien aktiviteiten in de sociëteit Ro- lita. In de regel is het zo dat de jonge ren na hun achttiende doorstromen naar de Kolonne. Voor baby vindt ubi, BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet. grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubeltjes. de nieuwste kindér-wandelwagens. buggy's, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykmderspeeltjes Ja, Inkluslef, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m! bedrijfsruimte Dinsdag was het dus feest. Mevrouw Strijbosch-Lejeune was het gelukkige 7500e lid en werd in de bloemetjes ge zet door dhr. Melis, voorzitter van de Rode Kruis afdeling Tilburg. Na een grootscheepse ledenwerfaktie. waarin mevrouw N. Kleijn een enorme stimulerende rol heeft gespeeld, kon mevrouw Strijbosch-Lejeune als 5000e lid tengevolge van die ledenwerfaktie binnengehaald worden. De afdeling had reeds 2500 leden zodat ze nu op het respectabele van 7500 leden geko men is. ad strekti igen komen veel i over het alge van astma e.. randoenir schnkboiciis r niet zo op, omdat F' iekte is. Mensen in terug. Het is 1 probleem voor de 1 mensen die er Vrijwillig Een van de meest lovenswaardige as pekten van het Rode Kruiswerk is dat alles op vrijwillige basis gebeurt. Ge heel belangeloos zetten honderden mensen zich steeds weer in om op wat voor manier dan ook de hulpbehoe vende medemens die hulp te geven. Het is daarom ook zo geweldig dat de afdeling Tilburg (bestaande uit Til burg, Goirle, Alphen, Riel, Gilze en Rijen, Ulicoten, Molenschot, Baarle Nassau en Hul ten) deze week het 7500e lid heeft mogen verwelkomen. n tel. 01623-1364! r maandag van 1-6 uur taterdag van 9-5 uur I yenlaan. De omcirkelde ikas Groenwoud, Stap- Saperlipo- yaardebon ™1-2baan- Bester- 10,- de Laat, xv.ngbaan-Oost voor 'n panne- L~an-Oost 237, >to: van Aarle Het ging ’t Duvelhok bepaald voor de wind. Al spoedig verleende het minis terie van C.R.M. het de zogeheten A- status als werkcentrum voor beeldende vorming, en wel op grond van de kwa liteiten van de medewerkende kunste naars/begeleiders. Deze A-status bleek later ook een voortreffelijke manier om de andere open ateliers in Tilburg, zoals ’t Heks, onder de vleugels van het Duvelhok te laten functioneren. De eerste 8 jaren van zijn bestaan, tot 1977 dus, maakte het Duvelhok een to meloze groei- en bloeiperiode door, vooral dank zij het royale financiële beleid der gemeente Tilburg. Zo groei de het aantal afdelingen, waarin men aan het Duvelhok cursussen kan vol gen, in de loop der jaren uit van 4 tot 29, ondergebracht in 5 «hoofdafdelin gen», te weten: tekenen/schilderen, grafische technieken, ruimtelijke vor men, audio-visuele media en textiele werkvormen. Het Astma Fonds houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de bestrijding van een van de meest hardnekkige ziekten, namelijk astma en andere chronische luchtwegaandoeningen, zo als bronchitis en longemfyseem. [n de week van 19 tot en met 25 april /indt de nationale astma-kollekte lts. De voorbereidingen daarvoor in volle gang. slagen hangt af va isen dat bereid is eer Wat is namelijk het geval? Het Duvel- hok-gebouw. eigendom van de Rabo bank nadat BeKa gestopt was, is nu in handen van Stern B.V. in Oisterwijk. Aangezien het gebouw, daterend van 1860. inmiddels op de Rijksmonumen- tenlijst figureert en in het gemeentelijk bestemmingsplan een zogeheten «bij zondere bestemming» opgelegd heeft gekregen, hetgeen betekent dat er al leen maar ofwel een kerk, ofwel een kulturele instelling zoals, inderdaad, het Duvelhok in mag worden vest, voelt de eigenaar er veel vc pand van de hand te doen. Als eerste en meest voor de hand lig gende gegadigde meldt zich uiteraard het Duvelhok zelf, dat hiervoor in eer ste instantie bij de gemeente Tilburg te biecht moet. Dat de gemeente in deze barre tijden bepaald niet met de geldbuidel staat te zwaaien om kulturele instellingen aan allerlei voorzieningen te helpen, mag bekend worden verondersteld. Bijko mend ongemak voor het Duvelhok is, aldus coördinator Godfrey van den Heuvel, dat diezelfde gemeente het jaar, Duvelhok eigenlijk al jarenlang min of naar meer aan het lijntje houdt met vage u~’ aanbiedingen van alternatieve huisves ting, zoals de lancierskazeme, de L.T.S. aan de Spoorlaan of het voor malige entrepot van Berbunt aan de Oeioei, het is zover. De winnaars van de Raptim-Koerier jubileum prijsrei- zen zijn bekend.. Uit de vele 1000en inzendingen van de juiste oplossing van onze jubileumpuz zel zijn door het blinde lot de volgende prijswinnaars aangewezen: De winnaars van de hoofdprijs, een aagse rondreis door klassiek ind is geworden mevrouw L. Langestraat, zonder dat die aanbiedin gen ooit een concreet stadium bereiken Nu loopt binnenkort de ontruimings- termijn af, de huidige eigenaar wil ha ring of kuit, de gemeente aarzelt en het Duvelhok zit «op de schupstoel». Het was dubbel feest zoals we al schre ven. Negen dames werden eveneens met bloemen geëerd vanwege hun tien jarig lidmaatschap, maar vooral van wege hun tienjarige inzet in het welfa- rewerk. Het waren de volgende dames: mevr. A. Dalenoord-Dijkstra; mevr. H. Flipse-Tiemens; mevr. Franken- Schoenmakers; mevr. C. Henneke- Smaels; mevr. 1. Kuiper-Akkerman; mevr. C. Prince-Heesbeen en mevr. H. Versluis-Hersevoort. In zijn woordje ter gelegenheid van de inschrijving van het 7500e lid ging de heer J. Melis even in op het reilen en zeilen van de Rode Kruisafdeling Til burg. Hij vernoemde ondermeer dat het prettig werken was in Tilburg en dat de verstandhouding onder de le den en de bestuursleden erg goed is. Zo goed zelfs dat er menige steden met jaloerse blikken naar de afdeling Til burg kijken. Daarnaast vond hij het opvallend dat ondanks de ekonomi- sche teruggang, de gemiddelde finan ciële bijdrage blijft stijgen. Zo is nu met het bereiken van 7500e lid de 100.000,- aan bijdragen overschre den. Ook zijn de bijdragen uit het be drijfsleven bijzonder goed te noemen. Kortom: reden genoeg tot gepaste vreugde en optimisme volgens de heer Melis. Maar zo omstreeks 1977 braken defi- -;‘:sf de magere jaren aan voor zowat gesubsidieerde werkvormen: de leuke dingen voor de mensen werden langzamerhand afgeschaft en de bo men een behoorlijk eind afgezaagd, zo dat ze bij lange na niet meer tot in de hemel groeien. Ook aan het Duvelhok is deze recessie niet ongemerkt voorbijgegaan. Nog steeds beschikt het over een korps van uitgelezen kunstenaars/begeleiders, nog steeds is het enthousiasme om in het Duvelhok een cursus te volgen zeer groot, zo groot zelfs, dat er een perma nente wachtlijst van meer dan honderd personen bestaat. Voeg hierbij, dat het aantal te geven docenten-uren sinds 1977 is bevroren en dat er de eerste ja ren eerder kans zal zijn op een ver slechtering dan op een verbetering in deze situatie, en het wordt duidelijk dat men bij het Duvelhok zint op ma nieren om met minder geld toch goed te blijven werken. Zo’n manier is, bijvoorbeeld, het Du velhok mede te laten functioneren als «open atelier». Zo’n open atelier biedt werkruimte aan wat meer gevorderde cursisten, maar ook aan kunstenaars, die tijdelijk niet over eigen atelierruim- te of over bepaalde kostbare appara ten, zoals een etspers, beschikken. De ruimten en de apparatuur zouden zo veel intensiever gebruikt worden De foto is afgelopen maandagochtend gemaakt bij de opening van het paastoernooi aan de Jan Truye figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen: ƒ10,- van de Tilburgse Koerier; 7,50 van Planten! pegoorweg; Kruikenzeiker Streek - VVV Hart van Brabant. Spoorlaan 416-a; twee kaartjes voor Poppentheater pet, Dionysiusstraat HA; een waardebon voor 1 doosje barbecue-worstjes P. v. Amersfoort, Insulindeplein 19; wa voor jaarabonnement Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 personen. Ad Bertens. Ringt Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Broodje Jantje, NS-plein; waardebon t.w.v. 7,50 Kadowinkel Wolbert. Be dring 79; een waardebon voor haarverzorging a 10,- dameskapsalon Ter Rele, Bernardusplein 22; waardebon If Oerlesestraat 20; een waardebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ring 144A; een waardebon voor 1 doos openhaardblokken. Fa. Pekomy, Lovensestraat 10. Tilburg; een waardebon koek naar keuze voor 2 personen, restaria Lucullus. De winnaar v.d. vorige week: Frank Vermeulen, Ringbaar Tilburg. Fot< Oplage 75.100 ex. \7 De derde prijs is een weekend naar bijtijds e Jersey voor twee personen, volledig de tegem verzorgd. Deze prijs wint Alexander wel, en d Vissers, Ringbaan West 171, Tilburg. Een volledig verzorgd weekend naar f""- Salzburg voor twee personen vormt de stelling u vierde prijs, die is gewonnen door de fusie va familie W. de Rooy, Bankven 52, Goir le. De vijfde prijs voert de winnaar, Ooms, Missionarisstraat 38, Tilbt een weekend lang met de partner zijn keuze naar bruisend, boeiend Ber lijn. Alle prijswinnaars wensen v maals geluk. Zij allen hebben lijk bericht ontvangen van de se Koerier. Afgelopen dinsdag was het een feestelijke dag voor het Rode Kruisgebeu- ren van de regio Tilburg. Tijdens een kleine officiële huldiging werd het 7500e lid verwelkomd en tevens werd de gelegenheid aangegrepen om een 9-tal dames wegens tien trouwe jaren in het Welfare-werk in het zonnetje te zetten. Aktiviteiten Het een en ander is een uitstekende ge legenheid om eens wat nader in te gaan op de verschillende aktiviteiten van het werk van het Rode lereerst de Kolonne-aktiviteiten. den van het Rode Kruis die ziet mee bezighouden kan men herkennen aan de uniformen die ze dragen. Een van de belangrijkste bezigheden van hen betreft het ambulancevervoer. Daarnaast is de Kolonne erg aktief in het EHBO werk waarvoor ze kursus- sen verzorgen. Ze verlenen voorts bij stand aan diverse sportevenementen en ze zijn te allen tijde inzetbaar voor rampen en andere kalamiteiten. Het Welfarewerk Dit werk bestaat voor het grootste deel uit het bezoeken van bedlegerige, min of meer chronische zieke mensen. Vooral de mensen die deze bezoeken afleggen, blijven vaak in de anonimi teit, terwijl ze toch ontzettend belang rijk werk doen. Het is immers voor Deze maand bestaat het Duvelhok IZ'/i jaar. Wat het Duvelhok is, dat we- Voor de wind ten de meeste Tilburgers wel zo’n beetje: het heeft iets met kunst te ma ken en het staat in de St. Josephstraat. Inderdaad, in het gebouw waar eens de mengerij, ofwel het duvelhok, van de textielfabriek BeKa was ge huisvest. Maar juist uit dit gebouw dreigt dit «werkcentrum voor beelden de vorming» nu te moeten verdwijnen. alles goed is. Het is dus een vorm van kontakt voor mensen die zich alleen voelen. Dat kunnen alleenstaanden zijn, bejaarden, huismoeders, noem maar op. Iedereen kan hier aan mee doen maar wanneer je eenmaal beslo ten hebt om mee te doen, dan doe je ook mee en wordt er op je gerekend. Ongeveer 20 begeleidsters en begelei ders dragen zorg voor de goede gang van zaken. De telefooncirkel bestaat nu twee en een half jaar en het blijkt dat het voor veel deelnemers een reuze stimulans is. Onder de aanvullende aktiviteiten hoort ook het bloed geven, het donor zijn; het inzamelen van lektuur voor zieken en natuurlijk ook het steun ver lenen aan noodlijdende gebieden of gebieden die waar dan ook door een of andere ramp getroffen zijn. veertiendat Griekenlar, Liebregts. De overige prijswinnaars: De eerste prijs, een volledig verzorgd weekend naar Rome, voor twee perso nen, is gewonnen door mevrouw M. Bruurs-v.d. Berg, v. Heemsherckstraat 7, Tilburg. De tweede prijs, een volledig-J weekend voor twee per nen, is gewonnen door i ters-Reijnen, Johanna van Brabant- laan 3, Oisterwijk. Vóóraanzicht van «Het Duvelhok» op een zonnige zomerdag. (foto Godfrey v.d. Heuvel) Voor deze open-atelier-mogelijkheid staan in de ruimten van het Duvelhok 400 m2 ter beschikking. Maar, zoals gezegd: eerst moeten die ruimten nog veilig gesteld worden. Op 30 november aanstaande loop de ont- ruimingstermijn af en moeten de men sen van het Duvelhok het Duvelhok uit. Tenzij de gemeente alsnog te hulp komt. Ofwel door te bereiken dat er bijtijds een concreet alternatief voor iwoordige behuizing komt. Of wel, en daarop hoopt men bij het Du velhok het vurigst, door aan de Stich ting Musische Vorming Tilburg, de in stelling die in 1974 ontstond door de fusie van Duvelhok en Stichting Kunstzinnige vorming, op een of ande re manier de aankoop van het Duvel hok te garanderen. Want op allerlei gronden - ligging, be schikbare ruimte, aanwezige infra- struktuur - geeft men er bij het Duvel hok verre de voorkeur aan om ook na het koperen jubileum nog lang (en ge lukkig) in de St. Josephstraat te blijven zitten. En wie weet heeft de gemeente nog ergens een potje of een fondsje voor kulturele zaken?. Kollekte Binnenkort gaat weer de jaarlijkse Ro de Kruiskollekte van start, om precies te zijn in de laatste week van mei en in de eerste week van juni. Belangrijk is natuurlijk dat u die kollekte daadwer kelijk steunt. Maar ook belangrijk is deze kollekte op een andere manier te steunen. Dat kan door u aan te mc als kollektant; daar is namelijk schreeuwende behoefte aan, Gilze en Rijen. De luchtbasis nat jaarlijks voor haar rekening is nu verandering in gekomen; het past niet meer in de werkzaamheden van de basis. Daarom, meldt u aan! Niet al leen Gilze en Rijen heeft behoefte aan kollektanten, ook de plaatsen waar de Koerier verschijnt kunnen kollektan ten hard gebruiken. genomen. Het is echter nog niet moge lijk astma echt te genezen. Daarom legt het Astma Fonds ook de nadruk op voortzetting en uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de ziekte. Im mers als we die weten kan er gewerkt worden aan het voorkomen en genezen van astma. Daarvoor is veel geld no dig. In dt vindt plaat zijns Het slagen hangt af van het aantal mensen dat bereid is een paar uurtjes van hun tijd te geven voor hun mede mens. Uw hulp is nodig. Kollekteer voor het Astma Fonds. U kunt zich opgeven bij: A.J. Franken, Alpenlaan 251, Til burg, tel. 013-433658. Aanvullende aktiviteiten Deze verzamelnaam geeft inhoud aan een aantal waardevolle en belangrijke aktiviteiten waar iedereen wel eens van gehoord zal hebben. Zo zal de naam van de boot Henri Dunant menigeen bekend in de oren klinken. Het schip is een varend hotel, aangepast aan men sen die door handicap of ziekte aan bed of rolstoel gebonden zijn. Het schip is 80 meter lang en 11 meter breed en op dit schip is aan alles ge dacht om het de gasten zo prettig mo gelijk te maken. Alle bedden van de gasten hebben een plaatsje voor het raam, zodat van het varen ten volle ge noten kan worden. Bijna elke week vaart de Henri Dunant uit en afgelo pen maandag zijn ze uit Moerdijk ver trokken. Zaterdag aanstaande komen ze weer aan in Bergen op Zoom. Tij dens zo’n vakantiereis vaart de boot el ke dag naar een andere plaats of dorp. Telefooncirkel Wat is dat nou weer zult u zich afvra gen? Welnu de telefooncirkel is een vorm van kontakt hebben met elkaar via de telefoon. Een cirkel bestaat uit 6 a 7 personen die elkaar op gezette tijden bellen. Sommigen praten dan lang met elkaar, anderen vermelden alleen dat Wat is het Duvelhok eigenlijk voor iets? Het is wat je noemt voortgekomen uit particulier initiatief, en wel van een viertal Tilburgse kunstenaars (Hans van Zummeren, Hans Claasen, Theo Mols en Ad Willemen), die in oktober 1969 wat wilden gaan doen aan het schrijnende tekort aan atelierruimte in deze stad. Om deze «traditioneel onpraktische» y. kunstenaars wat rugdekking te verle- Wiagere jaren nen, verzorgde Terra Nova in die da gen de bestuurlijke en financiële on dersteuning, terwijl men op de zolder nitief van Terra Nova aan de Nieuwland- alle straat tijdelijk onderdak kreeg. Na 1 in 1970, kon men al verhuizen tr de plaats waar men nu nog zit, het voormalig duvelhok van BeKa aan de St. Josephstraat 133, dat meteen zijn voor Tilburg zo vertrouwde naam aan het piepjonge «werkcentrum» ver leende. 1voorj<x4lj

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1