FE Heuvelpoort staat voor iedereen wijd open II we: Tegelspeaalisten Perikelen rond het enige openlucht zwembad van Tilburg Korvel braderie -II ^HANDYMAN 155. 1IIII1 ■F I Sluiting I zwembad M I friezenlaan H 25 maart pagina 3b Komt u gerc liefs op BEGRAFENISONDERNEMING ld slot SPOEDVERKOOP Weer een nieuw hart voor de binnenstad eapp verhi Geen alternatief nog den. INBRAAK VERNIELING DIEFSTAL Matthijssen van Santen bv J Winkelcentrum Overdekt Westermarkt 21 Tel. 670372 Keuze uit duizenden stuks Uit I 4.000 m2 SHOWROOM 'nTegeMoeï èaat ^gwejfrnee Een kijkje in het prachtige «Heuvelpoort» -complex foto: Dré van den Bogaard Bezoek onze SHOWROOM DONDERDAG KOOPAVOND Als U dat wilt voorkomen, wend U dan tot voor in de In l kek Echt diamantje in gouden ft ring Handgeknoopte BERBERS KARPETTEN PERZEN Ook natuurzijden kleden Salonkleden Tafelkleden Halkleden VLOERBEDEKKING ATTENTIE VAKANTIEVOORDEEL BIJ UW NECKERMANN-AGENT WAT KAN KAN KAN KAN ALLEEN A' DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer bescl poon bescl it is met de Heu- projekt rijker ge in heel Nederland KAN JUWELIERS nijvere gravel terecht in h n el poort heet. Alle onderdelen voor uw ■aTF=« Holland ■S Electro DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 irgen teren ipoort. ct van r van >898 tenties en 2.00 uur. Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG r is im- termate vult het s met l evens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- ?eef.n4e2m55925,b.g.q 43.33.70 ingen ijn de reakties van de 'ïrwijs. Sport, Rekrea- indheid besproken in Daarin is be- verkoopt ook BELGISCHE NECKERMANN-REIZEN Anti devaluatie-garantie telefonisch boeken mogelijk Er is ook vast"'* leen mogelijk en zoals de menist er niet naar uit d< stel tot sluiting ei raad zal behalen. Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 4301 Sluitingstermijn voor adverts redactie dinsdagavond 22.1 Het hart van Brabant velpoort een uniek p worden, waarvan er in nauwelijks voorbeelden beston- VAN DAL tapijtgroothandel Enschotsestraat 238, nabij N.S.-Plein, Tilburg Tel. 421904, b.g.g. 320439 Goedkoper boeken vanwege de koers van de Belgische frank kan ook in Ne derland immers Reisburo Kijlaars Stadhuisplein 342, Tilburg tel 013-423534-423544 26e jaargang nr. 1256 Oplage 75.100 @X. Ontwikkelir*"' Dinsdag jl. zij.. kommissie Onder- tie en Volksgezont het kollege van B. en W. Gezien de ligging in het hartje van de stad en ook gezien dat gene wat de Heuvelpoort alle maal aan de verwende consu ment te bieden heeft, lijkt de toekomst er voor deze nieuwe kolos rooskleurig uit te zien. Onze beste wensen vergezel len hem in elk geval. Voor baby vindt u bn BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kindermeubéltjes, de nieuwste kinder-wandelwagens, buggy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykmderspeeltjes «Ja, inklusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriendelijke begeleiding. Komt u gerust vrijblijvend kijken naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfsruimte Tilburgs g vel, vindt winkelsluiting lijk plaats maar op Voor inlic van het openl de Friezenlaan. urg dan sluiten. litgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen. betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over de Jong- van Dijk Behang- Verf Meer dan 100 soorten BEHANG Goedkoper dan 5.” V.a 99 ct. BEHANGMARKT Smidspad 64 Maar vandaag, morgen en overmor gaat het toch vooral om het giste geopende winkelcentrum Heuvelpo Het hele centrum is een project Cebemij, een vastgoed-dochter Centraal Beheer in Apeldoorn. De totale vloeroppervlakte van de win kels bedraagt 5.100 m2, waarvan mo menteel 75 verhuurd is, terwijl de overige 25 naar alle waarschijnlijk heid nog deze zomer bezet zal zijn. St.-Ceciliastr. 34 Pfl Tilburg IV I Tel. 013/436010 T.B.B.S. erkend. Vrijblijvend advies. Heuvelpoort wil dan ook behalve een winkelcentrum ook een ontmoetings centrum zijn; een plaats waar je niet alleen inkopen kunt doen, maar waar je ook mensen, aktie en plezier ont moet. De overige 60 komt uit Tilburg, maar het betreft hier deels filialen van bedrijven, die elders in de stad geves tigd zijn en dat ook blijven. De men sen achter Heuvelpoort verwachten voor het centrum zo’n 40.000 bezoe kers per week, dat zijn er 2 miljoen per jaar. zal trekken. Kasten - bankstellen - eetkamers - fauteuils - tweezitters - tapijten - boekenkasten - tv-kasten - droombedden - kleinmeubelen - manoumeubelen - grenenmeu belen - kado-artikelen - zilverkas ten met enorme kortingen. Op vertoon advertentie 50 bezoe kers Oosters tapijtje voor 1 gul den. De hele maand april 15% ECHTE KORTING bl| speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tal. 013-422584 Officieel is Tilburg nog maar één openluchtzwembad rijk. Een stad van zowat 155.000 inwoners met een openluchtzwembad is voorwaar geen zaak waar veel roemende ophef over gemaakt hoeft te worden. Een stad met 155.000 inwoners zonder een enkel openluchtzwembad is een zaak waarover men zich op zou kunnen winden. J Het tekort overlWva^ 5() I donderdag 25 de commissie On- 1 zondheid. Protest Zowel binnen het CDA als binnen de PvdA heeft het voornemen van de wet houder tot protest geleid. De h. W. Lemmens van het CDA en lid van de kommissie Onder Sport, Rekreatie en Volksgezond!.^ vindt het een slechte zaak af- u-‘ zwembad gesloten zou gaan wor heeft dat in de kommissie ook naar voor gebracht. Hij vindt dat er andere manieren zijn om de onkosten te pro- doen, beren te drukken. Zo zou er bijvoor- gevolg tegenstelling tot het doorsnee win- Icentrum is Heuvelpoort geen wille keurige verzameling winkels. Er is dui delijk met beleid gewerkt om een cen- ti te creëren, dat voldoet aan de be hoefte van de Tilburgers en een aan vulling betekent op het bestaande win kelaanbod, en geen verdubbeling daar van. Het winkelcentrum is helemaal over dekt, zodat er een warenhuisachtige opbouw is ontstaan, met een voortdu rende stroom van evenementen en ge- beurens. Hierdoor ontstaat er een sfeer van gezelligheid, van er eens helemaal uit zijn. grootste braderie, die op Kor- It dit jaar. in verband met de igswet niet zoals gebruike- op koninginnedag. 30 april, zaterdag 1 mei aanstaande, ichtingen kan men terecht on der tel. nr. 425277. Zoals u wellicht op deze pagina gele zen heeft, heeft wethouder de Grood op 25 maart het voorstel gedaan in de kommissie Onderwijs, Sport, Rekrea tie en Volksgezondheid om de gemeen teraad te bewegen in het kader van de bezuinigingen, over te gaan tot de defi nitieve sluiting van het openlucht zwembad aan de Friezenlaan. Dat houdt dus in dat Tilburg dan haar eni ge openluchtbad zou sl De kommissie Dit voorstel werd in de bovengenoem de kommissie niet met enthousiasme ontvangen. Er werd stevig gereageerd tegen het voorstel van de wethouder en zelfs de kommissieleden van het CDA vonden de plannen van de wethouc te rigoureus. Ook^/teJ&dA reageet er afwijzend op. Daarnaast heeft Konsumentenbond laten weten er t^gen gekant te zijn en de Tilburgse zwemvereniging TRB-RES deelt die mening ten volle. Motivering In deze somber wordende tijden is het een bekend gegeven dat er bezuinigd moet worden, anderen praten liever over ombuigen, maar dat er minder geld beschikbaar komt voor allerlei za ken, daar is iedereen het over eens. Iedereen is het er echter niet over eens waar minder geld voor uitgetrokken dient te worden. Het voorstel van de wethouder houdt in deze een duidelij ke keuze in. Hij kiest voor bezuinigin gen ten koste van het openluchtzwem bad de Friezenlaan. De motivering die daarvoor gegeven wordt, heeft te ma ken met het dalend bezoekersaantal van het bewuste zwembad. In 1975 kwamen er in totaal 167.363 zwem mers tijdens dat seizoen gebruik ma ken van het bad. In ’76 waren dat er 161.234 en in ’77 daalde het aantal plotseling naar 51.849 zwemmers. In 1980 werden er 51.395 zwemmers ge noteerd en afgelopen jaar was dat aan tal weer iets opgetrokken tot 57.765. De daling van het bezoekersaantal wordt dus vooral aangegrepen om het voorstel te motiveren. jerekend kost het de gemeen- om het zwembad open bezoeker moet de ge- leggen en komt dan dit 1 totaalbedrag van wat bijgelegd moet wor- beeld met vrijwilligers gewerkt kunnen worden die op alle tijden inzetbaar zijn. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden naar meer bezuinigende aktivi- teiten. Maar om het zwembad zo zon der meer maar te sluiten, vindt hij geen oplossing. De h. J. Peters van de PvdA, die even eens kommissielid is, vindt ook dat het voorstel van de wethouder te ver gaat. Hij is van mening dat het bad open moet blijven. Hij merkt op dat de weersomstandigheden de laatste jaren zeker niet meegezeten hebben en het zwemmen in onverwarmd water mers een bezigheid die uite weersgevoelig is. Daarnaast vervult bad een funktie die uiteraard alles zwemmen te maken heeft, maar waar- in zeker ook sociale elementen in mee- ïrwijs, spelen. Voor veel jongeren heeft het idheid bad een ontmoetingsfunktie die ge- als het paard gaat met sportief bezig zijn en irden en het is, vindt hij, beter dat jongeren el- ok naar kaar zo ontmoeten dan uit verveling de straat opgaan, niet wetende wat te doen, met alle mogelijke vervelendv Igen van dien. sloten dat het voorstel opgeschort wordt. Verder is besloten dat de wet houders van Financiën en wethouder de Grood samen met de dienst voor Sport en Rekreatie en met de afdeling Financiën gaan bekijken waar elders bezuinigd kan gaan worden. Men heeft daar ongeveer een week of drie voor nodig en in die tijd zullen de werk zaamheden ter voorbereiding van de opening van het bad zo rond half mei, gewoon doorgaan. Heuvelpoort is dus niet bedoeld als een alternatief voor de bestaande Til burgse winkelstraten, maar als een aanvulling daarop. En wel een aanvul- met zoveel zuigkracht, dat de j velpoort als medetrekker kan fun geren voor de Tilburgse binnenstad. Een bewijs voor deze «aanvullings- theorie» vormt het feit dat zo’n 40 van de winkels binnen Heuvelpoort van buiten de stad komt. Ook op het gebied van de werkgele genheid heeft de komst van Heuvel poort een positieve invloed. Naast iheid voor winkel- en bio- aorecapersoneel betekent de van Heuvelpoort ook meer ■r toeleveringsbedrijven, admi- techniek, onderhoud, beveili- Tilburgers verblijdt U: de Heuvelpoort is open. Na eerst jarenlang voorbij te zijn gelopen, gefietst en gereden aan een steeds verder verkrottend gebouwenblok waarin eertijds hotel Riche, garage Knegtel en de Chicago-bioscoop waren geves tigd, en vervolgens jarenlang in uw wandelroute te zijn gestoord door de aktivitei- ten der ir”- vandaag, dat Heuv Heile Schoorstr. 80 bobum i dus bij de bekende speciaalzaak LbbTI VOLI-MEUBELEN mJ Hij vindt het verder een vreemde zaak dat de gemeente wel de subsidie voor het partikuliere Bakse Ven in stand houdt en dat de wethouder van plan is het gemeentebad te sluiten. Het Bakse Ven is namelijk geen openbare zwem- gelegenheid, men moet lid zijn om daar te zwemmen. De h. Peters vindt dat er ook gezocht zou moeten worden naar wegen die het exploiteren van het zwembad goedko per maken en aantrekkelijker maken voor bezoekers om in te zwemmen. Paletplein 12 5044JB TILBURG Tel. 013-684619 Specialist in wandbekleding Na een veelbelovende start van de eer ste faze in september vorig jaar, waar in de parkeergarage, Cinema Heuvel poort en het ETAP-hotel voor het pu- delijk bliek opengesteld werden en de appar- trum tementen en kantoren voor verhuur beschikbaar kwamen, komt de Heuvel- ’'^ort dus vanaf vandaag helemaal ter ueschikking van de inwoners van Til burg en verre omstreken. astgesteld dat de sluiting al- :jk is met een Raadsbesluit meningen nu liggen ziet het lat een eventueel een meerderheid voorstv. >v j Want omge te erg veel geld i te houden; per I meente 8,- bijle jaar op een ƒ462.120,-, den. Gisterenmiddag om half drie was het dan zover: na jaren voorbereiding werd het nieuwe grootscheepse Heuvelpoortprojekt in zijn geheel officieel geopend. De ope ning, waarvan hierboven een beeld, geschiedde in dit geval eens niet door een of an dere hoogwaardigheidsbekleder, maar door een willekeurige aanwezige uit het pu bliek en wel mevr. Ansems, Prof. Blokstraat 11, Tilburg. De openingsfeesten van het Heuvelpoortcomplex duren niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen nog voort. Foto: van Aarle. De zojuist gegeven opsomming ver- ling raadt het al: sommige mensen zouden Hem het gebouwencomplex eigenlijk nooit hoeven te verlaten, indien ze bijvoor beeld zouden wonen in een van de 26 appartementen, die allemaal al bijna een jaar verhuurd zijn, werken in een van de aanwezige kantoren (totaal vloeroppervlak 2.000 m2) hun bood schappen doen in het winkelcentrum Heuvelpoort en hun vertier zoeken in een van de zes horecabedrijven in het complex of in een van de vijf biosco pen van Cinema Heuvelpoort, waar in totaal 1.100 toeschouwers terecht kun nen. Maar alle scherts terzijde: het Heuvelpoort-complex is natuurlijk vooral op de bezoekers van buiten ge richt wat onder meer blijkt uit de aan wezigheid van een «inpandige» par keergarage met een capaciteit van maar liefst 230 automobielen. Ook rei- werkgelegen! zigers van verre zijn zeer welkom in de scoop- en ho Heuvelpoort; zij kunnen rekenen op opening v een gastvrij onthaal in het Hotel Heu- werk voor velpoort, dat 61 bedden voor hen be- nistratie, schikbaar heeft. ging e.d. BOUWMATERIALEN VAN DE VENNE VAN DER SLUIS NV Showroom: Tilburg Prinsenhoeven 20 5017 GC Telefoon 013-431051 431052 9 vestigingen in Nederland ieling id gev ëren, van de Tilburger g betekent op het t ibod, en geen verdt 1

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1