TE IS. O De S.V.W. bouwt aan verdere democratisering Gemeentelijk informatiecentrum Eindexamenscriptie José Simons z s ^HANDYMAN 13 horecabedrijven werken samen op reclamegebied basis promotie voor Piuscorner RA De iaart 1982 pagina 28 VOORJAARSSHOW 19T/M 27 MAART 1982 de onder- positief op INBRAAK VERNIELING DIEFSTAL Matthijssen van Santen bv BEGRAFENISONDERNEMING irdigt ordigi Eigen onderzoek Begane grond BEHANG 1.50 0.95 1.95 Donderdag 18 maart 1982 26e jaargang nr. 1255 GEHEEL GRATIS BEHANGSCHAAR iets En ihoek, een il toiletten Als U dat wilt voorkomen, wend U dan tot Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes vkte er- kan Twee van de S.V.W. DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer Alle onderdelen voor uw DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 wordt ver- ur gekozen, ;n uit onge- an bestaan, /bewoners LAKVERF diverse kleuren 3 kg 12.50 J.v.Loon-Otten H asseltstraat 178 altijd getrokken vtieplan op basis ....t nu van iaging». 24, Til- ■nde tot studeer- atie-op- van dient sepL gem ook woneravMiiiiuisai •wordt uit het r weer het dagelijl dat naast de dir leiding van betrokken is. de samenstellende delen van kennen dus de ledenraad al als hoogste bestuursorgaan: De foto i' De omcit Groenwr theater S 19; waar Berti kei W<„. debon r waar voor 1 doos openhl antieke meubelen, RAUHFASER rol van 33 mtr. g g niet geverfd 0.0 W 2 JAAR BEHANGMARKT Smidspad 64 Tot 20 maart a.s. elke klant boven 50,- Redactie - advertentie-afdeling en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitingstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. naar ingen Men met jciaal :n gaat iting van- t mogelijk ‘racht moet wor- gedecentraliseerd vat immers nage- Koerier Oplage75.000 ex. Voor baby vindt u bij BABY-HOME alles wat uw hartje begeert Een verant woorde baby-uitzet, grappige modieuze schoentjes, baby-kmdermeubeltjes, de nieuwste kind,er-wandelwagens. buggy’s, kinderstoelen, boxen en naast goedgekeur de autostoelen nu ook babykinderspeeltjes Ja, inklusief, bij BABY-HOME een vakkundige en vriéndelijke begeleiding Komt u gerust vrijblijvend kijKen naar al dat liefs op meer dan 450 m2 bedrijfsruimte naar men ver- ijn in individue- s in groepsver- mstellers. Er de klant tot De ver- tische BABY-HOME Alleen Willem ll-straat 88-90 TILBURG l evens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- Tel.n4Z55925, b.g.g. 43.33.70 Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over her- Op- :uwe lus, te laten woningen. derzoek zij Er blijkt bij de eij «In de lijn van de hedendaagse ontwikkelingen naar een open en open baar bestuursproces en met inachtneming van de Verordening Openbaar heid van Bestuur, is de oprichting van een gemeentelijk informatiecen trum een logische stap». i gegevens hebben, zal de bezoeker er terecht kun- Bij dit alles zal het Centrum een el mogelijk objectieve voorlichting nastreven over niet altijd even objec tieve zaken. Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Golrle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek -Si lijke afdelingen zijn. Centrum doeltreffend t naar het zo ingewikkel en ambtelijk apparaat. Over diverse soorten verenigingen en instellingen zal het Informatie Cen trum gegevens hebben, dus ook daar voor i nen. E zoveel St.-Ceciliastr. 34 T.B.B.S. erkend. Vrijblijvend advies. Veel animo Maar terug nu naar de ledenraad. Een leuk idee, zal men zeggen, maar zal de animo om actief of passief aan de ver kiezing van die ledenraad mee <e doen niet tegenvallen? Zijn de mensen niet ’n beetje wantrouwig geworden over hun mogelijkheden om werkelijk i in de pap te brokkelen te hebben? i is gemaakt: zondagmiddag tijdens de Were-di hockeywedstrijd, cirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen: 10,- voud, Stappegoorweg; Kruikenzeiker Streek - VVV Hart van Brabar Sapperlipopet. Dionysiusstraat HA; een waardebon voor 1 doosje b< waardebon voor jaarabonnement Openbare Bibliotheek. Koningsplein' tens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Broodje Wolbert, Besterdring 79; een waardebon voor haarverzorging a 10,- da •on 10,- voor noten of aanverwante art., Mar. Notenshop in de Familie- irdebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profit1 ihaardblokken, Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilbur i, Tuinstraat Bij haar onderzoek constateerde José Simons, dat de zaken rond het Pius- plein een groot en gevarieerd aanbod geven. Dit is vooral het gevolg van het grotere potentieel dat de laatste jaren is gegroeid. Een voordeel is ook dat er ezing en: 76 van de ondervraagden ui< zonder meer en nog eens 12 J~* :j zeker aan dez en doen. 6 van de on< vraagden tenslotte is bereid om zich in de ledenraad kandidaat te stellen. Al on_ met al voldoende redenen om gemoti- en(j veerd en met gezwinde spoed op de in geslagen weg naar de nieuwe structuur voort te gaan. Tevens zal het willen verwijzen ride gemeentelijk Algemeen bestuur Uit deze ledenvergadering word volgens een algemeen bestuur gek dat volgens de blauwdrukken uit veer 25 personen moet gaan wie de helft huurders/1 nen te zijn. Momenteel is het zo dat van de samenstellende delen van »VW. dus de Gildenbond, St. Jo- ;ph en Ontwikkeling 5 leden in het ai- emeen bestuur afvaardigt.' dat verder uk nog vertegenwoordigers van be heerscommissies telt. Tenslotte algemeen bestuur dan ijks bestuur geformeerd, airectie het meest bij de woningbouwcorporaties ALS U NU OPEL KOOPT RUDT U DE EERSTE 5000 KM HELEMAAL GRATISI^^TK jSjr Autobedrijf Lepelaers bv Ringbaan Oost 102* Tilburg Tel.013 434655 zijn ze anderzijds niet te ongeïnteres seerd om in hun vrije tijd nog niet uit hun luie stoel te komen voor zoiets als een algemene ledenvergadering van de woningbouwvereniging? Nou, dat is allemaal verschrikkelijk hard meege vallen, vertellen directeur C. Jansen ex-bestuurslid Sj. van der Werf van de S.V.W. Omdat ook in de Johannes van Oisterwijkstraat - het hoofdkwartier van de S.V.W. - de bovenomschreven vrees bestond, heeft men niet alleen in de eerste helft van 1981 een intensieve voorlichtingscampagne gevoerd over de nieuwe plannen, o.a. met behulp van een fraaie info-bus. Om wat con cretere antwoorden op allerlei vragen te krijgen, heeft men het I.V.A.-insti tuut voor sociaal-wetenschappelijk on derzoek van de Katholieke Hog school, opdracht gegeven een sentatieve steekproef te houden 500 huurders bewoners van S.V? -n. De resultaten van dit zijn bijzonder bemoediger.u, <t een grote betrokkenheid uit igen woonsituatie en bij de mo- Indeling Het gebouw bestaat uit drie lagen. Op de begane grond is een informatieba- 3> lie, een lees-en documentatie! 5 bÜ.u expositieruimte en een aantal it u in gepland. in uw jn de kelder is een diazaal ingericht en een projectieruimte, verder een doka, kantoorruimte en een koffiehoek. Op de eerste verdieping is het gehele op pervlak ingericht als expositieruimte. De S.V.W., Stichting Verenigde Woningcorporaties, Tilburgs grootste bouwvere- gelijkheden, hieromtrent nog meer zeg- niging, groeit niet alleen wat betreft aantal en kwaliteit van de onder haar beheer genschap uit te oefenen, staande woningen met de tijd mee, ook op het gebied van de organisatiestructuur wordt de roep van deze tijd verstaan. Het is de bedoeling van de S.V.W. om betrekkelijk korte termijn een deel van de beslissingsbevoegdheid in hander. leggen van een nieuw in te stellen orgaan, dat formeel het hoogst orgaan binnen de Stichting zal worden, namelijk de ledenvergadering. Hiertoe moet er nogal wat veranderen binnen de S.V.W. Allereerst zal de Stichtingsvorm dienen te worden om gezet in de verenigingsvorm, omdat een stichting immers geen leden kent, en dus ook geen ledenvergadering. Nu is deze verandering in dit geval niet zo ingrijpend als ze lijkt, omdat de S.V.W. op haar beurt weer1 wordt ge vormd door drie «oude» woningbouw verenigingen, te weten de Stichting Gildenbond en woningbouwvereniging St. Joseph die in 1961 samengingen, en de in 1968 erbij gekomen coöperatieve Woningbouwvereniging Ontwikkeling.. «Publiciteit heeft mij en ik vind het promotieplan op b: van mijn eindexamenscriptie, dat voor het Piusplein en omgeving start gaat, een geweldige uitdagir Aan het woord is José Simons, 2 burgse van geboorte en behorer de eerste lichting van 37 afgesti den van de HEAO-communicat leiding in Eindhoven. Het promotieplan voor de Piuscorner, de merknaam, die José heeft bedacht voor het gebied, dat globaal het Pius- -’-in en het gedeelte tussen Paleisring v*i Emmastraat omvat, zal worden uit gevoerd ten behoeve van 5 daar geves tigde café/bars en 10 restaurantbedrij ven. Het plan zal er toe moeten leiden dat het gebied een eigen couleur locale en daardoor een grotere aantrek- ^.tracht zal uitoefenen. De activiteiten, die begin april van start gaan, omvatten naast adverten- geschreven is tiecampagnes, allerlei evenementen en ke afdeling Voor- speciale acties en aanbiedingen. gaat over het Ge- Door in alle deelnemende zaken het- itie Centrum dat ge- zelêde Piuscorner-vignet te gebruiken t op het Stadhuisplein wordt beklemtoond, dat ze een geza- teentehuis menlijk image nastreven. loopf van gemeentewege de deu- Voor José Simons betekent dit dat zij in het Centrum rond juni 1982 meteen met de praktijk van de publici teit wordt geconfronteerd. Een situa tie, die betrekkelijk uniek is. Meestal beperken eindexamenscripties zich tot het uitvoeren van gedegen maar schoolse literatuurstudies. ïn het geval van deze enthousiaste studente, mar keerde het sluitstuk van haar studie meteen de overgang naar de praktijk. Jiks het feit, dat zij er nog niet te informatie gaan geven over bestuur lijke voornemens en plannen waarbij de burger, bevolkingsgroepen of instel lingen zich nauw betrokken voelen. Voorbeelden daarvan zijn bestem mingsplannen. stadsvernieuwing, volkshuisvesting, onderwijs, sociaal- culturele voorzieningen, etc. Een andere taak van het Informatie Centrum zal het doorspelen van infor-. matie vanuit de Tilburgse bevolking naar de daarvoo/fcesterhdé gemeente- Van 22-28 maart wordt er weer Emma- bloem-collecte gehouden. Men behoort tegenwoordig al niet meer tot de jong- sten, wanneer men weet waar die naam vandaan komt: Koningin Emma, de moeder van Koningin Wilhelmina. Ko ningin Emma had een bijzondere be langstelling voor de tuberculosebestrij ding. Daarom werd de collecte voor dat doel naar haar genoemd. dat de functie daarvan steeds belang- rijker wordt. De mensen krijgen im mers steeds meer vrije tijd. En in de tweede plaats vind ik organiseren leuk. In het plan zitten nogal wat organisa torische aspecten». José ging naar Eindhoven, waar vier jaar geleden de eerste Nederlandse dagopleiding voor beroepscommunicatoren begon. Deze gerichte communicatie-opleiding, die de richtingen reclame, public relations en voorlichting kent, duurt drie en een half jaar, inclusief twee stages van drie maanden elk. De opleiding, die ook in Utrecht kan worden gevolgd, is sterk op het bedrijfsleven gericht. José Simons koos voor de richtingen reclame en public relations en liep sta ge bij de gemeentelijke voorlichtings dienst van Oss en bij de Efteling. Zij studeerde officieel af in februari van dit jaar, maar was al in december 1981 klaar, omdat haar tentamens zodanig cijfers en gegev waren dat zij niet meer aan het officie- Nederland en Ie examen behoefde deel te nemen. De steeds meer n eindexamenscriptie kwam tot stand in eten. Was het de periode tussen juni en oktober procent nooit 1 1981. In januari 1982 besloten een bleek dat te zijl aantal horecabedrijven in de omgeving procent. Piusplein inderdaad op basis van de In Tilburg worden de horecabedrijven scriptie te gaan samenwerken op recla- voor 81 procent bezocht door mensen me- en publiciteitsgebied. uit Tilburg en voor 15 procent door mensen uit de regio. Uit het onderzoek van José bleek dat de betekenis van de horeca vooral het bieden van gezellig heid is. «Mensen hebben behoefte aan gezellig samenzijn», aldus José Si mons. «Ze verwachten in de horecabe drijven een goede kwaliteit en een prettige bediening». Uitvaar onderzoek bleek ook dat be zoekers de omgeving van het Piusplein vooral associëren met eetgelegenhe den. Dat dit niet zo vreemd is, blijkt uit de'cijfers die in de scriptie zijn ver meld. Van de 13 bedrijven die deelne men aan de Piuscomer-promotie, zijn er 9 restaurantbedrijven. In heel Til burg zijn er dat rond de 65. «Dat bete kent dat de Piuscorner zo’n 14% van het totale Tilburgse restaurantbestand omvat», aldus José. De 4 cafébedrijven die meedoen vormen slechts een kleine drie procent van het Tilburgse areaal van 170. Tegenwoordig is tuberculose op gee stukken na die gevaarlijke volksziekt van vroeger. Medicijnen zorgen voor, dat een tbc-patiënt gewoon doorleven en snel weer beter is. Maar oppassen is nog steeds nodig. Met de regelmaat van de klok duikt de ziekte nog steeds op. Grote groepen mensen blijken dan plotseling besmet en moeten voor onderzoek of behande ling naar een consultatiebureau van de tuberculosebestrijding. Van oudsher hebben de kruisvereni gingen de plaatselijke tbc-bestrijding verzorgd. Daarom is de komende Em- mabloemcollecte bestemd voor kruis werk en tuberculosebestrijding. Er komt een collectant of collectrice bij u aan de deur. Het kan ook zijn, dat de plaats daarvan een girokaart in uw brievenbus vindt. U kunt natuurlijk ook nu meteen gire ren: postrekening 1160 00 t.n.v. Em- mabloemcollecte, Den Haag. van de Tilburgse Koerier; 7,50 van Plantenkas .oant, Spoorlaan 416-A; twee kaartjes voor Poppen- - barbecue-worstjes P. v. Amersfoort, Insulindeplein ein; waardebon voor ijstaart voor 12 personen, Ad Jantje, NS-plein; waardebon t.w.v. 7,50 Kadowin- dameskapsalon Ter Rele, Bernardusplein 22; waar- art., Mar. Notenshop in de Familia; waardebon 10,- de Laat, Oerlesestraat 20; een jpen van een handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon dokken. Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg; een waardebon t.w.v. 25,- van «De Kast» oude en it 34. De winnares v.d. vorige week: Karin Verschuuren, Zeshoevenstr. 59, Udenhout. Openingstijden Als de personele bezetting het toelaat, hoopt men het Informatie Centrum op pleir de volgende Tijden open te kunnen en E stellen: maandag van 13.30 u.- 17.30 u.: dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-17.30 u.; zaterdag van 12.00- 16.00 u. Met vooral de opening op zaterdag krijgt e lijkt het dat het toekomstige centrum kingskr een gelukkige keuze maakt. Zo begint de nota Gemeentelijk Infor matie Centrum II, die geschreven is door de gemeentelijke afdeling Voor lichting. De nota gaat over het Ge meentelijk.Informati bouwd wordt achter het geme Men hoopt van gemeentewege de deu ren van het Centrum rond juni 1982 open te stellen voor het publiek. Til burg heeft er dan een belangrijk infor matiekanaal bijgekregen, want er zal niet alleen informatie naar het publiek verschaft worden, maar ook zal er in formatie van het publiek’naar de ge meente doorgegeven worden. Natuur lijk is het zo dat in deze tijd van storm- -o -O r-.-J— achtige ontwikkelingen op het gebied Dit ondanks het feit, dat zij er nog niet van de informatica de gemeente niet *n *s geslaagd een baan te vinden, achterwege mag en kan blijven. De Aantrekkelijk burger is immers gediend met alles wat hem of haar aangaat en dat is tegen- Het idee om een onderzoek te verrich- woordig heel wat in de montere tijden ten naar het functioneren van een aan- van inspraak en besluitvormingspro- tal zaken in de omgeving van het Pius- ïssen. Een deel van de gemeente-af- plein om van daaruit te komen tot een ling Voorlichting gaat de post be- promotieplan, werd José Simons inge- mannen en het ligt in de bedoeling dat geven door de eigenares van een zaak het centrum een concentratiepunt zal in de Juliana v. Stolbergstraat. Zij wil- zijn van gemeentelijke voorlichtingsak- de nl. de bekendheid en aantrekkings- tiviteiten. Daarnaast zal het Informa- kracht van het Piusplein bevorderen, tie Centrum als een vooruitgeschoven onder meer door het uitvoeren van ge post van het gemeentebestuur moeten zamenlijke activiteiten op reclame- en funktioneren voor wat betreft het di- public-relationsgebied. rekte kontakt met de bevolking. Het leek José, die al een ander onder- werp had gekozen, een uitdaging, ook I aken al was er aanmerkelijk meer inspan- Het Informatie Centrum zal een aantal ning en tijd mee gemoeid. «Er zaten hoofdtaken toebedeeld krijgen. Zo zal twee aantrekkelijke kanten aan», zegt het zoveel mogelijk afdoende en direk- zij. «Allereerst trekt de horeca me, om- Samenwerking en bezoekers Het Informatie Centrum streeft i samenwerking met diverse instellii zoals de openbare bibliotheek. denkt ook aan samenwerking n wijk- en buurtcentra en ook de Socit Raadsman wordt vernoemd. Mer er bij de Gemeente Voorlicht uit dat de informatie zo dicht bij de (Til)burger gebra De Emmabloem is den: dit past in een ge j. voorlichtingsbeleid wat nog steeds nodig streed wordt. De bezoekers zullen, i wacht, uit te splitsen zij'r le bezoekers, bezoekers band en telefonische vrager zal naar gestreefd worden volle tevredenheid te informeren, afdeling Gemeente Voorlichting wacht de eerste jaen meer telefoni vragen over informatie dan bezoekers. Uit verslagen en gegevens van andere buitensteedse informatiecentra, ver wacht men dat de informatiebehoefte op de volgende terreinen zal liggen: bestemmingsplannen, huisvesting, stadsvernieuwing, adressen en namen van diverse instellingen, gegevens en folders ten behoeve van schoolprojec ten, algemene vragen over gemeentelij ke aangelegenheden, vragen van nieu we inwoners, sociale en juridische pro blemen, rijkssubsidieregelingen, maat schappelijk welzijn en volksgezond- heid, onderwijs, inzage in gemeentelij- cessi ke stukken, burgerlijke stand, toeris- delii me, klachten, diversen. Het onderzoek van José Simons startte in juni 1981, toen de eigenaren van 13 horecabedrijven bij elkaar kwamen om over een gezamenlijk plan te praten. Uit een peiling van José was namelijk gebleken dat het merendeel van 100 ondervraagden wel wist waar het Pius plein was, maar dat er weinig bekend heid was over de daar aanwezige hore- ca-accommodatie. Dit enerzijds, om dat de aanwezige bedrijven betrekke lijk jong en kleinschalig zijn en ander zijds omdat de nabij gelegen Heuvel van oudsher een groté aantrekkings kracht uitoefent. Het resultaat van de vergadering was, dat José de opdracht kreeg* om een studie uit te voeren en naar aanleiding daarvan met plannen te komen. De scriptie die zij daarna maakte, bevat een grote hoeveelheid svens over de horeca in Tilburg. Zo blijkt dat mensen buitenshuis gaan et in 1960 nog zo dat 84 buitenshuis at, in 1980 rijn teruggelopen tot 26 diverse prijsklassen te vinden zijn en dat er voldoende parkeervoorzienin gen in de omgeving zijn. In het kader van haar plan heeft José besprekingen gevoerd met de gemeen te om te bezien op welke manier het Piusplein en omgeving aantrekkelijker zouden kunnen worden gemaakt. Een van de voorstellen uit haar scriptie is het vergroten van het voetgangersge bied. «Een speciale bewijzering naar de deelnemende zaken, zou eveneens prima werken», vindt ze. Minder enthousiast is ze over het feit, dat een aantal door haar gesuggereer de acties niet aan bod komen. Hetzelf de geldt voor het vignet, dat zij samen met een kennis had gemaakt en dat volgens haar redelijk goed de sfeer aangaf, die de Piuscorner ademt. Dat zij zelf slechts op de achtergrond bij de uitvoering van het plan is betrokken, is haar eigen wens. «Ik voelde me eigenlijk te weinig erva ren», zegt zij. Het promotieplan dat nu wordt uitgevoerd is op basis van haar scriptie ontworpen door het Reclame^ bureau RAL bv uit Tilburg. «Ik ben razend benieuwd naar de re- sultatep. Want de Piuscorner moet een begrip worden. Door dit onderzoek en deze scriptie heb ik behoorlijk wat er varing opgedaan en ik zou met plezier nog eens een dergelijk plan maken. Maar dan zou ik het ook zelf willen uitvoeren», besluit José Simons. Werkelijk nieuw in de plannen tot l structurering van de S.V.W. is de zet, 75 van de ledenraad, het niet hoogste bestuursorgaan dus, tc la kiezen door de huurders van S.V.W.- woningen. In dit geval betekent het dat 150 van de 200 raadsleden door de huurders worden aangewezen. De ove rige 50 leden zouden dan afkomstig moeten zijn uit de kringen van «be langstellenden». in feite vanuit de ge ledingen die al van oudsher de kern van de oude woningbouvyverenigingen hebben gevormd, zoals de vakbewe ging, welzijnsinstellingen maar ook wijkraden en andere belangstellenden en belanghebbenden. m op Weinig geïnformeerd Je Een paar cijfers: 60 van de onder vraagde bewoners stelt zich positief op tegenover de plannen van de S.V.W. om te komen tot een nieuwe vereni gingsvorm. Slechts 3 reageerde hier op negatief. Hier staat tegenover, dat slechts 12 van de ondervraagden voldoende op de hoogte was van de S.V.W.-plannen, wat duidelijk vraagte kens doet zetten bij de niet goedkope voorlichtingscampagne van vorig jaar, vooral waar de meerderheid van dege nen die zich onvoldoende geïnfor meerd achten, eigenlijk wel graag meer zouden willen weten. Wel positief en bijzonder belangrijk voor het welslagen van de nieuwe plan nen omtrent de in te stellen ledenraad is de zeer grote bereidheid, om aan de verkiezing van deze ledenraad mee te doen: 76 van de ondervraagden wil t uii_ dit zonder meer en nog eens 12 zegt loge- dat z'ï vr’j ze^er aan deze verkiezingen renre- mee zuden doen. 6 van de onder- onde; vraagden f. .W.- F

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1