o O Om te lezen Jan Spit vervaardigt kunstwerk voor De Koerier ^HANDYMAN Ik werd altijd 0.75 Bij het zilveren jubileum 270 miljoen hongerige Europeanen vroeger niet zo goed op school. PUZZEL MEE en win een gratis droomreis. maar in een hoekje geduwd». «Ik was Start Tuinseizoen «de KLOKKENHAL» PM isdag 3 maart 1982 I J Lezers ★Bezuinigingen ★Analfabeten Het leren leem. Blüe-sky objekten 1969. (foto «v. Bussel dorp» INBRAAK VERNIELING DIEFSTAL I] i Matthijssen van Santen bv GEEN LERAAR Heftige discussie 6.95' (Eurofocus) BEGRAFENISONDERNEMING afdeling F DelO ‘lUexMad «o** Zie hiervoor onze speciale jubileumuitgave pag. 47. Jan Spit, bezig met het ontwerp van het kunstwerk «The Black Box 5 X 5 25, 1982» voor de Tilburgse Koerier. Het werd mede ontwikkeld door Peter Fouchier van meubelfabriek Woutil. I stappogoorwvg 227] 1 tilburq.tal.426755 Donderdag 4 maart 1982 26e jaargang nr. 1253 Specialist in wandbekleding Als U dat wilt voorkomen, wend U dan tot jectleider in Til- BEHANG V.A. DE TILBURGSE KOERIER OprichterJ.H.G. de Beer ant- naar weet BEHANGMARKT Smidspad 64. rAlle onderdelen voor uw NILFISK I SrmllFrrrl Stadhuisplein 271, Tilburg TeL 013 436877 Koerier Oplage 75.000 ex. DENISSEN Wllhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 16; een waardebon voor 4 broodjes 79; een waardebon voor haarverzor „f aanverwante art., P.L_. 7."- t van een handzar~ -j— .okken, Fa. Pekomy, -- Paletplein 12 5044JB TILBURG Tel. 013-684619 ibetisering» t, Nederlanders. Ti artikel eigenli,.. kan li- Weekblad voor het Hart van Brabant Verschijnt in geheel Tilburg Goirle - Riel - Loon op Zand Udenhout - Berkel Enschot Oisterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek ielde en het beleid van op andere gebieden aal, industrieel, enz.) LAKVERF 3 BLIK 12.50 J.v. Loon-Otten Hasseltstraat 178 l evens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison derneming. Tel. 42.55.25, b.g.g. 43.33.70 Een willekeurig citaat uit de eerste deelnemerskrant van de lees- en schrijfgroepen in Tilburg en omgeving die samengesteld werd door deelnemers aan het Project Alfabetisering. St.-Ceclllastr. 34 On Tilburg IV I Tel. 013/436010 T.B.B.S. erkend. Vrijblijvend advies. we beps sommige ander Het Project Nou kan je gaan zitten foeteren op het onderwijs dat het een en ander ingrij- gekozen. iet aantal h een gewo- aeeft en nog Tijven». Tilburg, bereiken Korvelpleir André niet tijd proberen de Gemeen- verschillende anieuw de ongeveer n gezin- .270 mil- economische “prijsspi- moeilijk ie land- idha- Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons. wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Uitgave De Tilburgse Koerier bv Dir. T. de Beer-Douwes Rauhfaser 33 mtr. niet geverfd 5.50 BLUE SKY De aanvankelijke twee-dimensionele systematische vormgeving gaat dan rond 1970 over in een drie-dimensio- nale aanpak. De zogenoemde Blue-sky objekten zullen velen zich uit die tijd nog herinneren. Deze objekten appel leren aan een toepassingsmogelijkheid bij de inrichting van de bebouwde om geving». Daarom geachte lezer informatie door aan u beten. Vertel ze dat e ringsproject is in Tilburg Nederlander hier in Tilbur ken kan leren lezen en scï tel ze erbij dat het niks kost want er wordt voornamelijk met vrijwilligers gewerkt. de Jong- van Dijk Behang- Verf ters, speelt u deze u bekende analfa- er een alfabetise- waar iedere irg en omstre- chrijven. Ver- kost want Vanaf heden is onze TUINKAS weer da gelijks n.m. geopend met een groot as sortiment tuinplanten, bomen, koniferen, etc. Alleen deze week: Haagkonifeer 1.00 m h. openingsprijs 4.95 In die jaren, volgend op de democrati seringsgolf van mei 1968, gaat Jan Spit als een der eerste beeldende kunste naars de straat op, letterlijk en ook met zijn werk, omdat werk in te passen in het systeem van de stad. ige resultaten hier- de Tilburgse Koe- «The Black Box». vanaf medio juni ex it recent, werk, dat hij .ent art ’(ofwel omge- emt, onder de gezamen- ture or not» (Toekomst Kultureel Sentrum aan van 7.50 Tuinazalea kleur roze van 10.00 openingsprijs: de knie krijgt», aldus André. «En dan gaat er een wereld open, letterlijk en fi guurlijk. Je kunt een krant lezen, de ondertiteling van een film op de tv le zen, je kunt zelf even kijken wanneer de bus vertrekt of de trein, je kunt zelf formulieren invullen, je kunt reclame folders lezen en prijsbewust gaan ko pen. De voorbeelden zijn teveel om te noemen, maar het voordeel is vensgroot aanwezig». Wat is dat, «Alfabetisering» zult u vragen? Welnu «Alfabetisering» heeft te ma ken met analfabeten en analfabeten zijn mensen, Nederlanders, Tilburgers die niet kunnen lezen en schrijven. Voor hen is dit artikel eigenlijk bedoeld. U be grijpt, dat is een moeilijke zaak. Hoe kan iemand die niet kan lezen dit artikel le zen? Dat kan niet en daarom doen wij een beroep op allen die dit lezen, de inhoud van dit artikel door te vertellen aan mensen die u kent en waarvan u vermoedt of zeker weet dat ze niet kunnen lezen en schrijven. Praat met hun over de mogelijk heden die ze hebben, over dat het nooit te laat is om lezen en schrijven te leren, want iedereen kan dat. ■“en gemakkelijke zaak.Wij hoeven alleen 1 op onze planeet honger lijden terwijl in ststellen van de landbouwprijzen weer los ging van de Derde Wereld en zelfs van be- i hun dagelijkse voedselbehoeften te stillen -n uit de Europese Gemeenschap over veel meer mensen lézen en schrijven te leren. Het is namelijk ook zo dat steeds meer werkeloze onderwijzers en onderwijzeressen hun diensten aanbie- den op uiteraard vrijwillige maar zeker zijn daarnaas niet vrijblijvende wijze. Daarnaast zijn ontwikkelde er ook genoeg 65-plussers en W.A.O.- schrijf terrein ers die er een gedeelte van hun energie bezuinigingei in steken. Dus lesgevenden genoeg. van het leer; mager. De r afgestemd op k klassen van de 1 ben over het al nen of jong-v dan kun je n -noot-r de Europese Commissie die dit oces op gang brengt met len voor nieuwe prijzen voor het komende seizoen. Over deze prijzen vindt vervolgens een heftige discussie plaats tussen de belangheb bende partijen. De Commissie heeft voor dit jaar een stijging van 9 voor gesteld voor bijna alle produkten zoals melk, suiker, vjees, olijfolie en wijn. De grootste klokkenspeciaalzaak van Brabant Korvelseweg 155A, Tilburg. Tel. 013-436884 t.o.v. Rabobank door de poort L»e wereldbevolking voeden is zeker geer maar te kijken naar de miljoenen die op Europa het jaarlijks debat over het vast-., brandt. Aan de ene kant slaagt de bevolkir paalde van onze Oosterburen er niet in hu en aan de andere kant produceren de boeren schotten die de begroting van de Tien zwaar drukken. Voor granen, fruit, groenten en tabak zullen stijgingen tussen de 6 en 12 liggen. De Comrpissie heeft, om een eind te maken aan de kostbare over schotten uit het verleden, bovendien aanbevolen de hoeveel dukten met een gegar beperken. Hoewel dit gelopen jaar werd gefo ;n van verf Studio 38 bestaat en bloeit nog steeds, maar naast het werk met en in het col lectief is Jan Spit de laatste jaren, men zou kunnen zeggen in de trant van de jaren tachtig, ook weer wat meer z individuele creatieve mogelijkhede., aan het exploreren. Een van dé gelukkig van is het nu voor rier vervaardigde Komende zomer, poseert Jan Spit zelf environmer vingskunst) noer lijke titel «Futu of niet) in het k het Koningsplein. Vrijdag 5 maart zijn wij i.v.m. ons 25-jarig jubileum de gehele dag gesloten. Waarom «The Black Box» - woordt Jan Spit op onze vraag deze naamgeving - «wel, iederen dat een black box in een vliegtuig het letterlijk onverwoestbare kistje is, dat o.a. alle vluchtgegevens bevat. Deze Black Box, is ook uit zwart materiaal vervaardigd en heeft ook een inhoud: binnenin zit een loden plaat bevestigd, waarin de namen van alle medewer kers van De Tilburgse Koerier gegrift staan. De black box bestaat aan de buitenkant uit vijf maal vijf evengrote, zwarte vierkanten, die door hun getal het aantal levensjaren van de Koerier symboliseren, terwijl bovenop de vier kanten druk-clichés de aard van ons bedrijf aangeven. rieuen, oovcnuien eel heden van pro- irandeerde prijs te it voorstel, dat af zijn gelopen jaar werd geformuleerd, zowel ïden aan de eisen van verbruikers als van landbouwers tegemoet lijkt te komen hebben de vertegenwoordigers van de laatste groep geen gras laten groeien over hun ongenoegen. De afgelopen weken werd dit voorstel aangevallen en werden protesten gehoord. Bepaal de lid-staten lieten eveneens weten dat de voorgestelde prijsstijging in hun ogen niet voldoende was. Dit jaar zal het nog moeilijker zijn om tot een ak koord tussen de Tien te komen inzake Het blijkt dat 99% van degenen die zich aanmelden na verloop van tijd de kunst van het lezen en schrijven onder Zöals elk jaar tegen deze de nationale regeringen, schapsinstellingen en de belanghebbende partijen opr belangen te verenigen van de 8 miljoen landbouwers en hun nen met die van de ongeveer 27 joen verbruikers. De e moeilijkheden en de loon- en raai maken het meer en meer om de levensstandaard van de bouwers op hetzelfde peil te hanc ven wanneer zij geconfronteerd woe den met een constante stijging van produktiekosten. Sedert ongeveer drie jaar vertonen de reële landbouwin komsten de neiging te dalen ondanks de strukturele overproduktie voor be paalde produkten en de jaarlijkse her ziening van de prijzen die aan de pro ducent worden betaald. In deze tijd van bezuinigingen dreigt ook het project minder‘geld te gaan krijgen. «Het is jammer,» zegt André, «dat op dit project bezuinigd gaat worden. Het is immers zo dat de men sen die analfabeet zijn meestal tot de kansarme groeperingen behoren. Ze tast kans-arm omdat ze geen -',t vaardigheden op lees- en schrijfterrein hebben. De dreigende bezuinigingen zullen ten koste gaan leermateriaal en dat is al zo 19'“^, meeste leermethoden zijn R ’rt kinderen in de laagste lagere school. Wij heb- dgemeen met volwasse- w-volwassenen van doen en e niet meer aan komen met -mies». Wij hebben andere, op leeftijd en interesse afgestemde me thoden nodig en die kosten geld. Be zuinigen; jammer. ;n, dat a «t er op Het is 1 Tilburg ee ringsproject bestaat. Aar werken ongeveer 50 vrijwil aan ruim 120 analfabete n schrijven. Dat gebeurt in reel. En die vrijwil- jelen om aan nog de landbouwprijzen. De Gemeenschap is namelijk begonnen met het herzien van het evenwicht tussen het land bouwbeleid dat tot nu toe een over heersende rol spee de Gemeenschap (sociaal, regionaa waarom de Europese burgers zaten te springen. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen aflralen: 10,- van de Tilburgse Koerier; 7,50 van Plantenkas Groenwoud, Stappegoorweg; Kruikenzeiker Streek - VVV Hart van Brabant, Spoorlaan 416-A; twee kaartjes voor Poppen theater Sapperlipopet, Dionysiusstraat HA; een waardebon voor 1 doosje barbecue-worstjes P. v. Amersfoort. Insulindeplein waardebon voor jaarabonnement Openbare Bibliotheek. Koningsplein: waardebon voor ijstaart voor 12 personen. Ad tens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Broodje Jantje, NS-plein; waardebon tw.v. 7,50 Kadowin- ■vci Wolbert, Besterdring 79; een waardebon voor haarverzorging af 10,- dameskapsalon Ter Rele, Bernardusplein 22; waar debon 10,- voor noten of aanverwante art., Mar. Notenshop in de Familia; waardebon 10,- de Laat, Oerlesestraat 20: een waardebon voor het slijpen van een handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A; een waardebon voor 1 doos openhaardblokken. Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg. De winnares v.d. vorige week: Marian v.d. Eynden, Violethof 18, Tilburg. BLACK BOX Jan Spit, de maker van «The Black Box», 5x5 25», is voor de Tilbur gers allang geen onbekende meer. De op 16 januari 1940 in Oldenzaal gebo ren Spit volgde na de middelbare school eerst van 1958-1961 de Akade- mie voor kunst en industrie te Ensche de; daarna heeft hij zich in de textiel - zusterstad Tilburg gevestigd, waar hij nu nog woont. In Tilburg ging hij stu deren aan de Akademie voor beeldende kunst, waar hij de lerarenopleiding volgde van 1962-1965. In die jaren ook gaat hij samen met Gerrie Peeterman aan het Wilhelmina- park 38 - Studio 38 - wonen, en in de ze voormalige slagerij annex winkel pand kan men hen heden ten dage nog steeds aantreffen. «Als ik mijn debuut maak, als beel dend kunstenaar in 1968», zegt Jan Spit, «druk ik me uit in de vormtaal van de zogeheten hard-edge-stijl. Redactie - advertenje-af en administratie N.S. Plein 14 5014 DA Tilburg Tel. 013-430783 - 430898 Sluitmgstermijn voor advertenties en redactie dinsdagavond 22.00 uur. De bedoeling is dat men lezen en schrijven leert. André vertelt dat het aan K| gemiddeld 14 maanden duurt voordat <aap.r men zich redelijk kan uiten op papier en niet al te moeilijke teksten kan le- zen. «Het leren is daarbij erg op de praktijk gericht. We leren de gebruiks aanwijzing van een wasmachine of de Men kan zich opgeven bij de project- grasmaaier lezen, we vullen girokaar- ieider van het Alfabetiseringsproject ten in, we schrijven een brief naar de Tilburg, Andreé van Tiggelen. Die is te wijkagent, we lezen de buurtkrant, we bereiken bij het maatschappelijk werk, houden ons eigenlijk bezig met de Korvelplein 11, telefoon 36.00.70. Is meest voordehand liggende zaken. En André niet aanwezig dan kunt u bij de- palen samen het tempo want gene dié u aan de telefoon hebt uw mige mensen leren wat sneller dan adres en eventueel uw telefoonnum- ïren maar dat is geen probleem, mer achter laten. André neemt dan zelf kontakt met u op. Ook eventuele geïnteresseerden voor het lesgeven kunnen bij André reageren. Lezers, zegt het voort pend moet veranderen. Je kunt de meest vooruitstrevende onderwijsge- dachten op tafel leggen, dat alles ver andert er niets aan dat er op dit mo ment analfabeten zijn. Het is daarom zo waardevol dat er in Tilburg een Al fabetiseringsproject bestaat. Aan dat project werken ongeveer 50 vrijwilli gers mee die aan ruim 120 analfabeten en lezen en schrijver groepjes of individuee' ligers staan te pope., Ouderen-jongeren Het is dan wel zo dat het onderwijssys teem veranderd en verbeterd is, het is nog niet zo dat analfabetisme niet meer voorkomt. Nog steeds gebeurt het dqt .kinderen de lagere school voor tijdig verlaten. Daarnaast komt het voor, en meer dan men zou denken, dat kinderen of jongeren de school snel verlaten om te kunnen gaan wer ken, om geld te verdienen voor de brommer bijvoorbeeld. «En nu, met de hoge werkloosheid onder de jongeren merken we dat.» vertelt André. «Ze komen dan hier, ze hebben toch niets te doen, de brommer is verdiend en dan willen ze toch wel wat lezen en wSndeHast van wangevoelens Ter ge,egenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van De Tilburgse Koe- van agressie ten opzichte8 van hei rier heeft de bekende Tilburgse kunstenaar Jan Spit een kunstwerk ver- schoolsysteem. De ouderen hebben dat vaardigd. Het beeft de naam «The Black Box» (de zwarte doos) meege- ak wel, zij voelen zich tekort gedaan en kregen, met als ondertitel «5 x 5 25, 1982» en het symboliseert in zijn zijn daar vaak en niet ten onrechte vorm de lijn en de vorm van 25 jaar Tilburgse Koerier, kwaad om. De jongeren hebben er in sommige gevallen zelf voor Maar ook is bij jongeren hc schrikbarend hoog dat toch ne lagere schoolopleiding he steeds niet kan lezen en schri André van Tiggelen is de proje van het Alfabetiseringswerk burg. Hij praat met ons enthousiast over het project. Over hoeveel analfa beten gaat het, hoeveel zijn er naar schatting in Tilburg? «Een juist aantal is moeilijk te geven,» volgens André. 8ers «Van veel analfabeten weet eigenlijk ^erer bijna niemand dat de bewuste persoon niet kan lezen en schrijven. Mensen schamen zich vaak om daarvoor uit te komen. Men denkt vaak dat het zo dom is, te dom eigenlijk om over te praten». Maar hij schat het aantal zo rond de 3.000 3.500. Analfabeten zijn niet dom, analfabetisme heeft niks met domheid te maken, maar alles met gemiste kansen. «Het blijkt steeds weer,» volgens André «dat het onder wijssysteem uitvallers kent; afhakers die om diverse redenen afhaken. Zo kan het zijn dat de ouders van kinde ren een rondreizend bestaan hadden en dat daardoor de schoolkansen niet benut konden worden. Vroeger was dat meer het geval dan tegenwoordig. De schipperskinderen volgen heden tendage volledig onderwijs, de leer plichtwet is verbeterd, er is op veel ni- vo’s veel vooruitgang geboekt». Ofschoon hij in 1965 de onderwijsbe voegdheid als tekenleraar had behaald, heeft Jan Spit nooit als leraar voor de klas gestaan: daarvoor intrigeerden de mogelijkheden van het vak «kunst» hem teveel, daarvoor ook was hij te veel gecharmeerd van de mogelijkhe den die de leuze uit die dagen «De ver beelding aan de macht» hem bood. Het werk van Spit, het maken van Het is - kunst in dialoog met de stedelijke om- jaarlijkse prow geving, het wijzen op mogelijkheden of haar voorstelle tekortkomingen van de stedebouwers, sloeg ook bij andere kunstbroeders en -zusters aan. Zo ontstond rond het ate lier aan het Wilhelminapark 38 de nu nog bestaande stichting Studio 38, een kunstenaarscollectief, dat vooral door op grote schaal gebruik te maken van de dan nieuwe zeefdruktechnieken in de eerste helft van de jaren zeventig opvallend aan de weg timmerde. INDIVIDU

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1