De Tilburgse Koerier imo ren Z--- Niet alleen de Koerier heeft zich ontwikkeld. Haar ontwik keling is in hoofdzaak een ge volg van ontwikkelingen in de Tilburgse samenleving, die de Koerier in haar kolommen - zowel tekst- als de adverten- iedere week Vandaag verschijnt de Tilburgse Koerier in verband met zijn vijfentwintigjarig bestaan met een feestelijke editie. Vijfentwintig jaar worden overbrugd met een nabeschouwing, het ophalen van wat herinneringen, het napraten over ervaringen van mensen die gedurende vele jaren bij de tot standkoming van de Tilburgse Koerier waren betrokken. Een nieuwe kop siert de Koerier, modern gestyleerd en met rechts in de hoek het jubileumvignet met de vier primaire kleuren. We sluiten de pagina met de kop van het allereerste nummer vrijdag 8 maart 1957. Tussen dit nummer en het eerste liggen vijfentwintig jaar, uiterst bescheiden begonnen met een ontwikkeling naar de verschijningsvorm zoals Tilburg en Midden-Brabant die nu vandaag kennen. DE TILBURGSE KOERIER tiekolommen - opnieuw bracht. Vele zaken zijn veranderd, maar er zijn ook rustpunten gebleven, die herinneringen oproepen aan het verleden en aan waarden die alle tijd over leven. De Heikese kerk is er een voorbeeld van, stijlvol overeind staande in het mid den van de tijd, met in haar di- rekte nabijheid het paleis raadshuis, het bestuurscen trum van de stad. Weliswaar is het straatbeeld rond de kerk danig veranderd, maar de kerk als gebouw heeft de tijd door staan, in het Hart van Bra bant. Met veel genoegen bieden wij onze lezers deze feestelijke edi tie, aan de stad Tilburg en de vele dorpen die tot ons ver spreidingsgebied behoren. ruari 1982 pagina 1! C. fjj Telefoon p.a. 22756 3 maart 1982 26e jaargang - nr. 1252 Vrijdag 8 maart 1957 No. 1 de izame ter Koerier^ Oplage 75.000 ex. lagen dag s zen sen De Tilburgse Koerier heeft in de afgelo pen 25 jaar kontakten onderhouden met vele instanties, groeperingen, midden stands- en andere bedrijven, verenigin gen en individuele mensen. Wij hebben er behoefte aan iedereen dank te zeggen voor de wijze waarop wij konden samenwerken. U heeft de afgelopen 25 jaar mede het gezicht van de Koerier bepaald en wij zijn u daar erkentelijk voor. Direktie en medewerkers WEKELIJKS ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL TILBURG^) Uitgave: „De Tilburgse Koerier" Jacob van Campemtraat 42 Tilburg Advertenties kunnen uiterlijk tot woensdagmorgen worden aangenomen Totaal oplaag28.500 exemplaren Vrij voor oplaag- en verspreidingscontrole I I I M WA I I l H a W 1 w

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1