DE KOERIER Nood»wonen in Tilburg I Alternatieven in de psychiatrie ia 5 ER Koerier Per Raptim naar de Eeuwige stad ie tJLI DING men Informatie energiebesparing 1 us, de rvice SCHILDERWERK? JJMliLJM: Kees Mutsaers schildersbedrijf Kaapkoloniestraat 29 KARNAVAL JANSEN IJLf fcimila Tilburg ri 1982 pagina 24 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT 2 Oplage 74.950 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. In memoriam aan koste de Uitstel nes- lalwijk ag van 13.30 gen van 9.00 BEZORGER Financiering GEVRAAGD 013-363473 •7851 Jan Wier Wegloophuizen Sinds land lar voor zo’n ?re- t.e.m. zaterdag 13 februari. ICE PERS De jm U Forum- diskussie J in Tilburg Verandering van opvattingen Donderdag 11 februari 1982 26e jaargang nr. 1249 wacht u op het balkon ?um-puzzelaktie van de De ten korting vies l - Tel. 013-430801 rg Al- Ituis- ting- roep ikele Behang V. LOON-OTTEN direkt uit voorraad meer als 1 .OOO soorten .e opna Poels alternatieve voor i opri< ïrkelij Alle onderdelen voor uw EC Electrolux ^HANDYMAN KWWTerOUlT43^7?'bUr9 >n- ia- eti- “tu’ i in- ;ze pro- ral deze sren- Etalage Korvelse Diepenstr 1 Dit ademt van uw hot Bezoekt u er de Villa Borghese met he t park en het museum. U kunt natuurlijk SPECIALIST J^géw.ts.baan 'tbenemend uitzicht over de eeuwige itelkamer, wanneer u de boffende wi Op 5 maart aanstaande viert de Tilburgse Koerier zijn vijfentwintigjarig bestaan. De Koerier een krant voor alle mensen in het hart van Brabant viert zijn jubileum ook samen met alle mensen in het Hart van Brabant. Immers, in onze zilveren krant van 4 maart a.s. lanceren wjj onze grote jubileum-puzzelaktie, waarmee u, onze lezers alles bij elkaar voor zo’n dertienduizend gulden aan droomreizen bij elkaar kunt puzzelen. )me-reis telijke r Rap- mede- tmprij- 5025 BS Tilburg z Niet iedereen denkt daar echter zo over. Er zijn i ze restanten niet om aan te zien zijn de slopershamer moeter De bewoners, voorname' en licht-invaliden, delen ging tegen Aanmelden NS-plein 14 of tel. 560593 Aan de zuidkant van Tilburg, langs de Ringbaan Zuid en de Jan van Rijzewijkstraat staan een aantal huisjes, mooi wit geverfd. Ze zien er niet uit als noodwoningen maar ze zijn het wel. Toch zitten de bewoners daar niet mee, integendeel, zij zitten er graag (mee). gemeente aan dat in financieel on- i gedeelte it er wo- ners lazen dit pp een (slechte) dag in de krant. Een erg onprettige manier om te vernemen dat je woning, waar je al jarenlang woont, gaat verdwijnen. Onze kollektie kleding is binnen. Zorg dat U er op tijd bij bent. Het voorkomt teleurstellingen. De eerste keus is de beste. e kado feestartikelen ftr/ÖVl seweg 257 - Tilburg traat 116A - Tilburc Smidspa i is dat te danken dat de bewoners diejaren. emeente vond voorts dat de kom- ie wonen/werken onge irijven op het i in komen zt UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B V. OPRICHTER: J.H. G. DE BEER DIR T DE BEER-DOUWES xzzz/ REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - 5014 DA TILBURG TELEPOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Voor de wijk Kruidenlaan - Hopweg vragen wij vanaf maart een bezorger graag wonende in deze wijk of omgeving. ten kunnen worden betaald uit een ex tra huurverhoging van ongeveer f 40,- die de bewoners bereid len. De totale post voor de gemeente valt dus erg mee. Bij de ge meentelijke woningdienst is men op dit moment aan het bekijken hoe de rest van de kosten kan worden gefi nancierd. Elisabeth-ziekenhuis verhuisd is, zal omstreeks juni dit jaar het oude ge deeltelijk gesloopt worden. Medio 1984 zal daar pas met de bouw van de inrichting Jan Wier begonnen worden. En op zijn vroegst eind 1985 kunnen daar dan de eerste patiënten terecht. Tot die tijd moet Jan Wier zich behelpen in een afgedankt kin dertehuis. Begeleid wonen De stichting Tussenvoorzieningen in Nijmegen probeert juist voor langere tijd mensen woonruimte aan te bieden, met begeleiding door vrijwilligers. De twee reeds bestaande projekten zijn vooral bedoeld voor jonge mensen, die o.a. door een langdurig verblijf in in ternaten en inrichtingen vooralsnog .00 tot 12.00 .00 uur. ook genieten van het moderne Rome, de luxe winkels in de Corso en haar charmante terrasjes. Sprookje Als uw tijdelijk verblijf in Rome gedu rende dit sprookjesweekeinde fun geert het «Grand Hotel de la Ville», een 4-sterren luxehotel dat tot de zelfde keten van intémationale top hotels behoort als o.a. het Amstel Hotel in Amsterdam. Dit voortreffelijke hotel staat in de zo geheten oude stad van Rome, boven aan de beroemde Spaanse trappen, zodat men vanuit de hotelkamers een adembenemend uitzicht over Rome en haar daktuinen heeft, zoals u op bij gaande foto kunt zien. Ook de winnaars van de Rome worden dus op de meest feeste manier in de watten gelegd door tim-reizen, de organisator en r m het Koerier-jubileur Inspraakprocedure Maar er werd een bestemmingsplan gemaakt en in verband hiermee werd er in februari een inspraakprocedure gestart. De bedoeling was dat die pro cedure in vier maanden afgerond kon worden. De bewoners richtten tevens een be wonerscomité op. Zij bundelen hun bezwaren tegen de geplande ontwikke lingen. Het slopen van de maycretes mag volgens hen zeker niet gebeuren en zij willen heel graag in hun wonin gen blijven wonen. ?e stad met in de verte de koepel van de Sint-Pieter, vinnaar bent van de Rome-reis in de grote jubileu Tilburgse Koerier. Rijke erfenis Als zich ergens ter wereld een rijke erfenis uit het verleden presenteert, dan is het wel in Rome. Naast de ar- sponsor var chitektonische pracht, bezit de stad zenfestijn, ook een ongekend grote kollektie kunstschatten. In de Sixtijnse kapel bijvoorbeeld waar de indrukwekkende muurschilderingen van Michelangelo te zien zijn. Of het standbeeld van Mo- zes van dezelfde meester in de San Pietro in Vincoli. Bewonderde schep pingen van Leonardo da Vinei, Rafaël en Titiaan. Deze reizen worden door de Tilburgse handeling van vele beslissende ingr Koerier uitgeloofd in samenwerking pen in de wereldgeschiedenis. met het Tilburgse reisbureau Raptim, dat de prijsreizen ook organiseert. Voor de liefhebbers van zon, stede- schoon, kunstschatten, lekker eten en de imponerende voetafdrukken van de wereldgeschiedenis, is de geheel ver zorgde weekeind-reis naar Rome na tuurlijk het neusje van de zalm. Rome, de eeuwige stad, fel levende hoofdstad van een luid levend land; centrum van een wereldgodsdienst, het rooms-katholicisme en plaats van Onverwacht is de Stichting Jan Wier in een stroomversnelling terecht geko men. Jan Wier zal waarschijnlijk per 1 januari 1983 starten met opname van psychiatrische patiënten in het dan leeggekomen Maria Gorettie-huis aan het Wilhelminapark. Immers de psy chiatrische inrichting Voorburg wil per die datum een opnamestop instel len voor psychiatrische patiënten uit onze regio. Jan Wier moet volgens hun de toezegging om 200 bedden over te nemen, maar eens nakomen. En zo snel gaat het niet mettle nieuwbouw op het Elisabeth-terrein. Nadat het Zelf vrij 1 kijken en beslissen met of zonder vakkundige hulp, wat u wenst. Maar nog steeds ondanks alle prijsverhogingen Behang v.a.75 ct Behangmarkt >ad 64-66 Tilburg Het is niet zo duidelijk of ook in Til burg gestreefd moet worden naar de oprichting van vrijwilligèrs-in- itiatieven. Misschien is het beter om bij de bestaande instellingen te zoeken naar de bereidheid en de mogelijk heden om de bestaande inrich- tingspsychiatrie overbodig te maken. Wat kunnen Hutèe Poels en het Maat schappelijk Werk betekenen op het gebied van krisisopvang, die niet tot een psychiatrische opname leidt? Hoe kunnen Huize Poels en pension Transvaalplein alternatieve woor voorzieningen voor (ex-)psychit trische patiënten oprichten, die kettering daadwerkelijk tegengaar Vorig jaar is door de Gemeente 1 burg de Korfimissie Krisisopvang gesteld, die zich o.a. over dez** blematiek buigt. Binnenkort zal d kommissie daarover advies uitbr gen aan de gemeenteraad. overleg met de gemeentelijke wo- jienst is er een begroting gemaakt «on de kosten van renovatie voor een periode van 15 jaar. Uit die begroting blijkt dat de kosten bij een volledige renovatie ongeveer f 20.000,- zullen bedragen. Voor de duidelijkheid, er wordt hier gepraat over een totale re novatie. Een gedeeltelijke renovatie kan nog goedkoper uitvallen. De be woners zijn dan op dit moment ook in onderhandeling met architekten die mogelijk een goedkopere begroting kunnen becijferen. De uitslag hiervan valt deze week wanneer die begroting naast die van de gemeentelijke wo ningdienst wordt gelegd. wereldoorlog, in regering een meenten die waaronder de ge- :hts de plaatsings- sning van de ge- ierf Tilburg op een De laatste jaren is vooral van patiëntenzijde een brede”appositie tot stand gekomen tegen de diverse nieuwbouwplannen voor psychiatrische inrichtingen in Neder land. Daarmee samen hangt het ontstaan van, door vrijwilligers gedragen, al ternatieve hulpvoorzieningen voor psychiatrische patiënten. Twee daarvan, Wegloophuis Amsterdam en de Stichting Tussenvoorzieningen in Nijmegen, zullen zich vrijdag 12 februari presenteren op de Dag van de Psychiatrie in Tilburg. D dag wordt georganiseerd in het KWJ-gebouw, korte Tuinstraat 7 en begint or 19.30 uur. Zaterdag jl. is overleden Lechim, 58 jaar. Lechim is bij ons, medewerkers van de Koerier en bij onze lezers, kend door zijn wekelijkse gedichtjes hij in onvervalst Tilburgs maakte. Op geheel eiger - oog naar de humor het leven. Dit heeft I oprichting van de Koerier tot aan het zo dichtbij zijnde 25-jarig bestaan. Het doet ons zeer dat hij dit niet meer mee mocht maken. Ook zijn 30-jarig huwe lijksfeest heeft hij niet meer mogen vie ren. Maatschappelijk gezien ontmoette hij in zijn leven voorspoed en tegenslag. In 1966 sloot hij samen met zijn vader en zijn broer de deuren van hun drukkerij De Hoop» in de Hoogvensestraat. In het verenigingsleven was hij een geziene figuur; zo is hij prins carnaval geweest van de carnavalsvereniging de Tun- nelplekkers en waarvan hij nog steeds erelid was. Daarnaast was hij vooral de laatste tijd aktief bij het bejaarden biljart. Zijn gezondheid liet al wensen heeft hij vatte hij steund dt Hij is gestorven, te vroej Lechim had zijn gedicl leumnummer klaar; dicht. Hij eindigde met gels: 'k zè blij dè ’k vèfentwintig jaor m’n steentje bij moog draogen. Mar wie is dieje Lechim toch zulde messchien nog vroage Vur veul meense heb ik aaltij wè aachteraaf gezeete mar naa ’k 't al ’n kwart eeuw doe meugde 't ammol weete Sjel van de Ven. Hiermee onthult Lechim zelf zijn echte naam. Lechim, wij danken je voor je wekelijkse bijdragen, voor je gedicht jes, voor je scherpe oog voor kleine, alledaagse dingen. Je hebt de Tilburgse Koerier meegemaakt voor de Til- burgers. Sjel: dat je moge rusten in vrede. De eeuwige stad: middelpunt van vele beschavingen. In steen bestendigd vindt u er de talloze bewijzen van te rug: het Forum Romanum, het Colos seum, maar ook monumenten uit later tijden, zoals de vele renaissancepa- leizen, de Sint-Pietersbasiliek en tal loze andere kerken, theaters, fontei nen, bruggen, musea en «palazzi». Argumenten van de gemeente gemeente had een aantal argumen- waarom zij de woningen wilde la ten verdwijnen. De woningen zouden slecht zijn en ze waren bovendien tij delijk. Dat ze slecht waren is groten deels de schuld van de gemeente zelf. Zij heeft namelijk jarenlang weinig tot geen onderhoud aan de woningen ge pleegd. Voorzover de woningen nog goed zijn is dat te danken aan het on derhoud dat de bewoners zelf gedaan hebben in al 4- De get binatie wonen/werken ongewenst was. Als er dus bedrijven op het aangekoch te Aabe-terrein komen zullen de bewo ners daar hinder van ondervinden, on- staan. 1 der andere in de vorm van geluidshin- jn ove der. De bewoners stellen hier tegen- ningdie over dat ze wel wat gewend zijn. De van de huizen liggen immers onder de rook van de Aabe-fabrieken en daar hebben ze nooit over geklaagd. De gemeente heeft hun evenmin ooit eerder bena derd vanwege die toen al aanwezige hinder. De bewoners voegen daar aan toe dat met wat eenvoudige isolatie die mogelijke geluidshinder flink te redu ceren is. Tenslotte voerde de het bestemmingsplan imouv* aantrekkelijk wordt als er een van het terrein afvalt doordat ningen op staan. mensen die vinden dat de- i uit een donker verleden i en maar door jn verdwijnen, lelijk bejaarden :n deze overtui- niet en verzetten zich met kracht be- tegen dit idee. jes die te. en wijze en met een knip- H()C llCt XXXvSrfdj allemaal begon Kort na de tweede 1948, schonk de Zweedse rp aantal woningen aan geme woningnood hadden, waaror meente Tilburg. Slechts de plaat kosten kwamen ter rekening van meente. Hiermee verwierf Tilburg een sympathieke manier en op goedkope manier huisvesting voor wo ningzoekenden. Op 19 mei 1980 kocht de gemeente het langsliggende Aabee- terrein. Daarmee kreeg ze de hoek Hoevenseweg, Ringbaan Zuid en Jan van Rijzewijkstraat in bezit. De 22 noodwoningen, maycretes geheten, waren al van de gemeente. En juist bij de gemeente gingen geluiden op om deze na-oorlogse woningen maar snel weg te bestemmen. Vertaald komt dat er op neer dat ze maar moesten ver dwijnen. Het bestemmingsplan wat publieke werken ontworpen had voor zag niet meer in de aanwezigheid van de 22 maycretes. Er zouden kantoren en bedrijven moeten komen. De bewo- Niet alleen wordt er aktie gevoerd tegen de nieuwbouw in de psychiatrie; in de laatste jaren zijn in verschillende steden, met behulp van vrijwilligers, alternatieven voor het psychiatrisch ziekenhuis van de grond gekomen. Wegloophuizen en voorzieningen voor Begeleid Wonen nemen daarbij een belangrijke plaats in. Het bewonerscomité verdedigde dus zijn belangen in de inspraakprocedure maar zij benaderden ook de burge- per maand, meester; verscheidene wethouders en zijn te betak raadsleden. Tevens benaderden zij de stuurgroep H.A.T. (Huisvesting leenstaanden en Tweepersoonshl houdens) en de gemeentelijke woning dienst. Tenslotte deden zij een bero^ op staatssecretaris Brokx en enke.v Kamerleden om zich over de zaak te buigen. Ook deden de bewoners on derzoek in andere gemeenten; te weten Nijmegen, Boxtel en Breda, en ze kon- stateerden dat de situatie daar er nogal anders uitzag. Het bleek namelijk dat de maycretes daar zes jaar geleden op geknapt waren. Met name de daken waren overal vernieuwd en in die plaatsen waren geen plannen tot af braak. nier" publi mayc dient te blijven Hopelijk deelt standpunt Z uit dat dit het gen zullen dan in ieder geval voor vijf tien jaar behouden kunnen blijven. Maar toch rijst natuurlijk de vraag waarom woningen die voor weinig geld op te knappen zijn überhaupt zouden moeten verdwijnen? En of dat nu is of Over vijftien jaar doet eigenlijk niet ter zake. De enige reden van sloop zou eigenlijk, wanneer de woning nog voldoet, een overschot in het woning bestand moeten zijn. Zolang er nog woningnood bestaat zou het beleid van de gemeente er op gericht dienen te zijn het goede en het redelijke te be houden. Zeker nu het er naar uitziet dat het Rijk Tilburg toestaat maar de helft te gaan bouwen van wat het ge- Ongeveer de helft van de renovatiekos- vraagd heeft. niet geheel zelfstandig kunnen wonen. Op dit moment probeert de Stichting een derde projekt te realiseren, maar nu vooral voor mensen die daarmee uit de psychiatrische inrichting weg kunnen of een psychiatrische opname kunnen voorkomen. Daarover zegt zij: «Deze voorziening zal de machts concentratie bij de psychiatrie moeten doorbreken. Bewoners(-sters) zullen geholpen moeten worden de zeg genschap over hun leven weer op zich te nemen. De maatschappij zal meer gekonfronteerd moeten worden met het afwijkend gedrag, dat zij zo ef ficiënt uitgestoten had door middel van de medische wetenschap. Ver nieuwingen die de zeggenschap van bewoners (-sters) over een voor ziening vergroten, kunnen vanuit de vooral op beheersbaarheid gerichte gezondheidszorg niet verwacht wor den» jarenlang te “n over. Met name de laatste jaren hij veel moeten doorstaan. Toch hij steeds weer moed, daarin ge- iu door zijn vrouw en zyn zoon, vroeg. icht voor het jubi- zijn laatste ge it de volgende re- w.a. 75 ct Hasseltstraat 178 OOPAVOND In de inspraakprocedure hebben de bewoners in september 1981 gevraagd om de bestemmingsplanprocedure eni ge tijd stil te leggen. De bewoners wil den namelijk de kans hebben om sa men met de gemeentelijke woning dienst te bekijken of het technisch en financieel haalbaar is de woningen op te knappen. Dit verzoek werd toege- Ondertussen is men bij de gemeente toch wel wat anders over de zaak gaan denken. Zo heeft de gemeentelijke woning dienst in een brief van 9 decembfer 1981 aan het college van B en W voor gesteld om de woningen voor een pe riode van 15 jaar op te knappen. Voor al de grote woningnood onder bejaar den en gehandicapten wordt hierbij als terecht argument gebruikt. Daarnaast heeft de hele inspraakgroep Aabe-ter- reinen in een brief van 22 januari 1982 aan B en W voorgesteld om de verdere voorbereiding van het bestemmings plan te beperken tot een gedeelte van de Aabe-terreinen. Men vindt nu una niem, ook de vertegenwoordigers van publieke werken, dat het deel waar dé maycretewoningen staan buiten schot ’"en. uwit men bij de gemeente dit it. En het ziet er toch wel naar Lêt geval zal zijn. De wonin- 'an in ieder geval voor t gehouden kunnen blijs -** ’"k de vra voor weit "ïrhau Verzet Overigens neemt het verzet tegen de nieuwe inrichtingen in Nederland toe. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de stap van de Kliëntenbond afdeling Gelderland om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen een beslissing van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Deze had besloten dat er in de regio Nijmegen behoefte bestaat aan een psychiatrische inrichting van ruim 200 bedden. De kliëntenbond meent dat er geen behoefte bestaat aan een inrich ting naar traditioneel model. Daaren tegen moet de bouw van kleinschalige voorzieningen, voorzieningen voor Begeleid Wonen en semi-murale in stellingen, waar mensen niet opgeno men worden, bevorderd worden. De kliëntenbond baseert zich o.a. op de voorlopige resultaten van een be- hoefte-onderzoek, uitgevoerd door de Kath. Universiteit van Nijmegen. Er kunnen nog advertenties wor den geplaatst in het nummer van de Tilburgse Koerier, waarin de jubileumpuzzel verschijnt. Inlichtingen hierover worden u gaarne verschaft door de ad- vertentie-afdeling van de Til burgse Koerier, tel. 013-430783. is enkele jaren bestaan in Neder- I wegloophuizen voor psychia trische patiënten. Het oudste staat in Haarlem en wordt gerund door vrij willigers. Hetzelfde geldt voor Weg loophuis Amsterdam, dat 1 jaar gele den van start is gegaan. Plannen voor de oprichting van nieuwe wegloophui zen bestaan in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Groningen. Eèn vergelijkbaar initiatief is het op 1 ja nuari jl. van start gegane «Crisis pandje». Daar proberen vrijwilligers 24 uur per dag mensen op te vangen, die in een akute krisis verkeren. De wegloophuizen zijn opgericht omdat de ervaring heeft geleerd dat pogingen van weglopers uit inrichtingen om opnieuw een plaats in de maatschappij te verwerven, vaak mislukken. En wel omdat er geen goede opvang en on derdak is. Een wegloophuis is een voorlopige voorziening waar weg gelopen psychiatrische patiënten tij delijk onderdak en opvang geboden wordt. Weglopers kunnen elkaar ont moeten, ervaringen uitwisselen en samen met hulp van de vrijwillige me dewerkers voor hun belangen opko men. Een groot probleem voor de wegloophuizen is het ontbreken van voldoende en passende woonruimte, waar de bewoners na hun verblijf naar toe zouden willen. Er lijkt een grote behoefte aan groepswonen te bestaan.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1