KOERIER DE J Centrale t verarming met gasl Let op uw watertarieven De missie bracht Wassing en Raptim samen k iwft i Jaarlijkse collectie Tilburgse Kruisvereniging wil goedkoop blijven \wWrJy De Koerier in het zilver JÉ 25 Éi,- -c nuari 1982 pagina 28 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 74.950 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Foto v. Aarle wel nieuw kan zijn, ils u water geleverd 6 en 7 februari we willen helpen, ant- volmondig: Memisa? Wereldwijde reisorganisatie Groot deel naar AWBZ Koöperatie Donderdag 14 januari 1982 26e jaargang nr. 1245 'ond. -1982 Nóg moet rer we l 'i'ïi INLEVERING HUWELIJKSCHEQUES TIJDELIJK NIET MOGELIJK Een ander nadeel van de halfjaarlijkse contributie is: dubbele incasso- en administratiekosten. ’«maakt worden en gaan we nu niet uit ellen over de kosten. I worden. [i op 5 Tilburgse jaar. Vorige week al. dat dit voor ons vormt om eens flink ren. En u, lezers en ad- ien geld de niet per f Dat 1 uv Ne- gen naar i '">n heel heel Eur» .raters, terrein ^gebieden /oers- 1 naar ren e zieke, toch ders, gani- kraan Iedereen die in ei gezinnen of alk voor dat water. E de regel per.kwa de brievenbus met daarop een l binnen een bepaak UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. OPRICHTER: J.H. G. DE BEER DIR. T. DE BEER-DOUWES REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - 5014 DA TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 kwartaal ik- of giro- 3 een bedrag ten behoeve Waterlei- systeem van Dit zal voor door het srk, jon- jep Kal- >rmd wat ;ven aan (met r aan de in deze Voor 1982 moet de Tilburgse F’ vereniging 35 gulden van uw contribu. afdragen aan de uitvoerders van AWBZ, de ziekenfondsen. En dat t drag moet i n één keer betaald wordei komen 100 bruikt, blijft Verbruikt i volgens een o\ een overeenf* nr>3 water p_. u m3 bij. Dus verbruikt u minder, dan bet: niet minder; verbruikt u meer, betaalt u meer. Zó ligt dat. Tijdens de gehele opruimingsperiode ECHTE KORTING Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19, tel. 013-422584 Voor kwaliteit en service. Ook na aankoop r....i nog steeds :*en bijkanto- .„ontréal, Sao 3 en Salvador, tl nog I20 plaat senten gestatio- Bundeling deze aktiviteiten kwamen het Til- partikuliere reisbureau Was- de Haagse koöperatieve ver- i vaker loment gaan bun- transport- ;ds in Til- “caar los- ssing -organisatie. Bij I960 haar beslag een van de m het fami- ct-di- DeKoenec Ij en komt alles ten goede aan arme ten, aan melaatsen, aan malarialij- aan ondervoeden, aan ..amvrouwen en baby’s, aan slacht- offers van allerlei tropische ziekten, portemonnee! Je wordi er soms aan mensen die zonder Memisa na elend van. Nu is bij al dat gevraag veel ellende vaak een ellendige dood nog Polen gekomen. Ja, terecht, zouden sterven. it de nood van dit geknechte volk is Kent u persoonlijk een missionaris, een zendeling, een ontwikkelingswe- ker of -werkster? Vraag hen wat Me misa doet, hoe Memisa helpt, hoe Memisa overal aanwezig is met medi cijnen, met geneeskundige instru menten, met uitgezonden doktoren en verpleegsters; hoe Memisa mannen en vrouwen uit Afrika en Zuid-Amerika hier opleidt, die na hun studie terug gaan naar hun geboorteland om eigen landgenoten te helpen op medisch en ilp ver- hygiënisch gebied. i. Men Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, op ‘J de vraag of we willen helpen, ant- ;n wij volmondig: Memisa? -u.-eau ;ratieve lar steeds tegen, totdat men op een goed m< besloot, de aktiviteiten te gs delen. Hierbij werden het tr bedrijf Wassing (nog steec.- burg) en het reisbureau van elke gekoppeld en ging reisbureau Wass op in de RAPTIM-organisatie. deze «fusie», die in 1960 haar bes ..ssing, zonen van de oprichter var liebedrijf, benoemd tot adjunkt rekteur van Raptim. Inmiddels is Theo Wassing alweer de enige direkteur van de RAPTIM-or ganisatie, waarvan het hoofdkantoor nu is gevestigd in Tilburg. Ook heden ten dage houdt Raptim zich nog bezig met het vervoer van missionarissen en In 1959 werd bekend gemaakt, dat er in Slochteren een geweldige hoeveelheid aardgas onder de grond zat. Iedereen verkeerde in een feeststemming. Ruim twintig jaar later, als zowat heel Nederland is aangesloten op deze gasbel en volledig afhankelijk is gemaakt van deze energiebron, wordt de gasprijs in duizelingwekkende vaart omhoog gejaagd. Sinds kort lezen we niets meer over de voorraad van het aardgas, maar alleen nog iets over de prijs en over betalingsmoeilijkheden. Over ruim zeven weken maart a.s. bestaat de 1 Koerier 25 schreven wfj aanleiding i feest te viert verteerders, daarvan mee te laten profiteren. Ons vijfentwintigjarig bestaan zullen wij proberen luister bij te zetten met een fraaie jubileumbij- lage, in kleuren en gedrukt op ex tra kwaliteit papier. In deze jubi- leumbijlage zal voor onze lezers veel draaien om de grote jubileum- puzzelaktie, waarbij in totaal voor gulden aan n te winnen woord «snel» betekenen, vormde al gauw een begrip in de reiswereld. Na tionaal en internationaal had dit o.a. tot gevolg, dat de organisatie zich niet meer tot diensten aan de r.k. missie beperkte, maar zich ook beschikbaar stelde voor het protestants-kristelijke zendingswerk, terwijl aan de andere kant het dienstenpakket steeds meer de hele wereld ging omspannenmen vervoerde niet langer uitsluitend Ne derlandse missionarissen en zendelin- na'*r en van de tropen, maar vanuit nvti europa en Noord-Amerika von den voortaan deze reizen plaats. jprichten van een ;anisatie, met als van goed en /oer voor allen, die ten missie, zending en we zen». Raptim op de Heuvel. Wie kent dit grootste Tilburgse reisbureau niet, dat als mede sponsor optreedt in de grote jubileum-puzzelaktie van de Tilburgse Koerier? Toch is reisbureau Raptim pas relatief kort in Tilburg gevestigd. Ouderen onder onze lezers zullen zich nog goed reisbureau Wassing herinneren, dat al in de jaren twintig als K.L.M.-agent (een der eersten in ons land) optrad, en dat in 1960 samenging met Raptim in Den Haag. aardolie zün bodem- n eigendom van de Staat len. De staat verleent irtikuliere onder- Aardgas en a schatten en zijn i der Nederlande vergunningen aan par nemingen om de bodemschatten op te sporen en te winnen. Bü de winning van aardgas wordt de exploitant (oliemaatschappij) eigenaar van het heid de winsten nog gebruiken ringsprojekten, dar anders. iltt wordt hoog tijd, dat de overheid in plaats van de gaswinsten op te voeren, uaeen verantwoord energiebeleid gaat ingen is het echter nog voeren. De overheid zou de gas- intwoordelijkheid van de winsten moeten gebruiken voor ener- gaten te giebesparingen, zoals isolatie, warm tekracht koppeling, warmteterug- winning en ontwikkeling van alterna tieve energiebronnen. Tegengas Op landelijk nivo zyn er woonlasten en stookkostenkomitees, die zich ver- 1 hebben om tegengas te geven le alsmaar stijgende gaslasten. Zij een aantal aktievoorstellen Even een stulge geschiedenis. In 1929 :rd zoals giroblauw-betalen begon de heer H. Wassingaan de Wil- iet de protesten tegen kern- 'em H-straat 12 in Tilburg een retsbu- handtekeninglijsten en «au annex expeditiebedrijf. Reisbu- van de verhoging Dit reau» betekende in die tjjdaanvanke- :rweegt o.a. de gemeente Wk vooral het verkopen van n Verder is er een speciale treinreizen. Zoals we al zagen, was energiekrant uitgegeven Wassing echter ook een der eerste gas. Volgens dit landelijk K.L.M.-agenten in den lande, n én moet de aardgasprijs Dat bleek in het katoheke zuiden zo zijn specifieke voordelen te hebben, want in Brabant, en met name ook in Tilburg zelf, bevonden zich de Ne derlandse hoofdkwartieren van wat religieuze ordes: paters, fra' broeders en nonnen, wier werkter veelal in overzeese missiegebk de lag. En hier doemde dus de vervotm- “e problematiek van het eigen land naar “ij het missioneringsgebied op. burgse Problematiek, waar reisbureau Was- sln8.en deHaagse koopet sing bij uitstek de oplossingen voor fa]gLngJ?^L?? wist en zo is ai jaren voor de oorlog Wassing de «hulstransporteur» ge worden van vele missiecongregaties vooral in zuidelijk Nederland. Sinds twee jaar vallen de (meeste) diensten van de kruisvereniging onder de zogenaamde «verstrekkingen op grond van de Algemene Wet Bijzon dere Ziektekosten (AWBZ)». Dit heeft tot gevolg, dat ook niet lede gebruik kunnen maken van kruiswerkdiensten, op grond van die wet. Zij moeten dan echter wel een eigen bijdrage betalen, die aanzienlijk hoger is dan de contributie. Een ander gevolg van de opneming in de AWBZ is: de kruisvereniging moet per jaar een door de minister vast gesteld deel van de contributie storten in de «AWBZ-pot». i (vergelij energie) de korte termijn van een half jaar. ?vejg®5'1 Want alleen voor dat half jaar is zü A,e. zeker van haar inkomste.n. HndJlii Alles bij elkaar volop reden om de halfjaarlijkse betaling van de con tributie af te schaffen. Helpt u mee U was misschien die halfjaarlijkse betaling j Maar het zal voor u toch geen komelijk bezwaar zün om voortaar contributie per jaar te betal daardoor mee, dat de aan haar verplichtinge U helpt stratiekoste Hoewel alk weet daar een huis of flat woont, alleenstaanden. betaalt -. De betaling gebeurt in rekening in de (wartaal. U vindt dan in in mindering is één acceptgirokaart van de bedrag vermeld dat u ding-Maat 1de tijd moet vol- de inct nier een nadeel: de kruisvereniging zich in haar planning baseren op Voor de lezers van de Tilburgse Koerier wekt het nevenstaande vignet herinnerin gen op. Regelmatig kondigt Memisa haar jaarlijkse collecte aan, in dit blad o.a. gedurende vier weken voor de data van het te houden weekend. U kunt daarbij helpen In vorige edities van dit blad hebt u uitvoerig kunnen lezen, wat de Tilburgse i Kruisvereniging allemaal doet in het belang van uw gezondheid. Dat is nogal wat en daarom zijn dan ook meer dan 30.000 Tilburgse gezinnen lid van de kruisvereni ging. Zij betalen daarvoor een contributie, die in geen enkele verhouding staat tot de werkelijke kosten van het kruiswerk. I Die contributie is namelijk f. 47,-- per jaar per gezin. Daarbij maakt het geen 1 verschil, of dat gezin nu uit twee of uit tien personen bestaat. Bejaarden krfjgen op deze toch al lage contributie nog een reductie van vier gulden. Er is echt op de hele wereld geen gezondheidsorganisatie te vinden, die zoveel biedt, voor zo weinig geld. J Om het de mensen nóg makkelijker te maken de lage contributie te betalen, mocht men tot verleden jaar zelfs in tweeën betalen: f. 23,50 per halfjaar. Djt laatste kan met ingang van dit jaar echter niet meer. Misschien vindt u dat een verlies, maar we zullen u uitleggen waarom het niet meer i Inlichtingen over het adverteren in ons jubileumnummer worden graag verstrekt door onze ad- vertentie-afdeling, te bereiken on der tel.nr. 013-430783. Dat betekent, dat de kruisvereniging 1 moet afdragen, dat zij zelf nog t eens ontvangen heeft, wanneer u half jaar betaalt, kan natuurlijk niet. zendelingen all over the world in ’81 alleen al reisden 30.000 religieuzen met Raptim, dit zün 75 volle Boeing 747 vliegtuigen. Ook in Den Haag is Raptim noj gevestigd, terwijl men eiget ren heeft in Rome, Mon Paulo, Rio de Janeiro Daarnaast heeft men in sen ter wereld eigen age neerd. Afgezien van de reisorganisatie, die zich speciaal heeft toegelegd op het vervoer ten behoeve van missie en zending, heeft Raptim nog een andere pootdie bü het grote publiek meer bekendheid geniet die van het reisbureauDaarover een andere keer. i aan In Tilburg is or.« gewend, opbouwwerk, t' lonover- gerenhuisvesting in de kar een stedelük c ilen?U helpt tegenwicht moet e kruisvereniging alsmaar stijgende igen kan voldoen. bovendien mee, de admini- .sten laag te houden. Kruis- Hoewel alles duurder is geworden u tributie weet daar ongetwijfeld van mee te i de praten is de contributie van de be- kruisvereniging dit jaar niet verhoogd, en. Het blijft gewoon 47,- per jaar per gezin. Dat kan alleen, wanneer u meehelpt door uw contributie in één keer te be talen. Straks krijgt u de accept-giro- kaart aangeboden of wordt de ver schuldigde contributie afgeschreven. U weet dan, waarom daar een bedrag van/. 47,- op vermeld staat (voor 65- plussers/. 43,-). En de kruisvereniging hoopt, dat u dan vlot zult betalen. Want u helpt dan mee, dat de kruisve- eniging u zoveel blijft bieden voor zo /einig geld. We zijn weer zo ver en ook dit jaar komt Memisa onze hulp vragen. Hulp vragen? Och mens, schei t*-*u uitWant hoeveel instanties en organ, saties «vragen» en doen een aanval op onze portemonnee! Je wordt «r soms vervelend van. Nu is bijal dat gevraag ook nog Polen gekomen. Ja, terecht, wantc wel hoog gestegen. En onze eigen portemonneeZe raakt al niet meer zo vol tengevolge van be zuinigingen, inleveren en hoe al deze maatregelen mogen heten. En toch... en toch... laat Nederland Memisa niet in de steek. Deze speci fiek Nederlandse instelling heeft haar plaats blüvend veroverd in de harten van allen. Bij Memisa weet men zich veilig en via Memisa kan men inderdaad hulp lenen aan talloze'misdeelden. Men wéét dat Memisa het ingezamelde geld besteedt volgens de bedoeling van de woorder gevers. Bü Memisa gaat er niets verlo- Ja!! jlage raien i puzzelaktie, waarbij i.. zo’n dertienduizend g prijzen in iuxe-reizen valt. Deze puzzelaktie en de overige ge gevens van dit jubileumnummer, dat op 5 maart a.s. verschynt, ma ken het tot een extra aantrek kelijke krant voor de adverteer der, immers: deze krant zal zeer intensief worden gelezen hetgeen ook uw advertenties bij voortdu ring onder de aandacht van de con sument zal brengen. gas. Zü betaalt hiervoor een ver- /K goeding aan de staat. In Nederland 4a wordt al het gas gekocht door de NV Gasunie, waarin ook weer deze zelfde oliemaatschappüen zitten. Via de wet Aardgaspnjzen heeft de overheid wat invloed op de prijzen die berekend worden. De prijs stijgt In de 'periode 1974-79 wordt de aardgasprijs geleidelijk opgetrokken, inklusief een verhoging van het BTW- tarief. De staat, als mede-eigenaar van de Gasunie, heeft er alle belang bü extra inkomsten zijn altijd meegeno men. Maar ook de andere partners Stappegoorweg, kunnen juichen. Ongemerkt én zonder Sapperlipopet, E extra kosten stromen er büv. miüoe- -J-‘—- - nen naar de oliemaatschappüen Shell en Esso. Alleen al in 1980 is hun winst uit het aardgas 2 miüard gulden. Dit, terwül het uit de grond halen en verwerken van 1 m’ gas zo ongeveer 1 waai cent kost. Wü betalen er maar liefst Grin twee kwarfies voor. De aardgasprijs wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde filosofiede prüs is gekoppeld aan de (buiten landse) olie. Wordt die duurder, dan stügt de gasprüs. Politiek hebben alle ministers van Als we de kraan opendraaien, stroomt er water uit. We zijn hier zo gewend Wijziging kontrakt ekonomische zaken en de vooraf- aan geraakt dat we ons niet realizeren wat er hiervoor allemaal moet Het is niet zo dat u uw hele leven aan gaande parlementen deze filosofie on- gebeuren. Het water moet gewonnen worden, schoongemaakt worden en een te hoog tarief vastzit. Als u inder- derschreven. alleen over de snelheid tenslotte wordt het verspreid. Hoe dat precies gebeurt, gaan we nu niet uit daad in een te hoog tarief zit, kunt u bij van invoering van de koppeling be de doeken doen. Wel willen we u het een en ander vertellen over de kosten, de Tilburgsche Waterleiding-Maat- stonden grote verschillen, maar om- daarvan en hoe die door de waterverbruikers betaald worden. eT?o rijn we op de verhoging van 8 cent per m’ gas vanaf 1 januari dit jaar en in juli misschien weer een verho ging. Deze verhc in ieder gev„. w.. maand meer en voo mens een ontzetter ring. Het aantal afsh sen, die het niet en het aantal ach neemt dan ook rap toe. I Nederland. De energiel nen steeds moeilüker hun geld krügen. Buiten de gasprijs stüi andere woonlast De huur centage heffingen wor totaal aan v sen boven „v, Energieb^l Buiten de t het aardgas is niet zo dat u te hoog tarief vastzit. u .uwi- daad in een te hoog tarief rit, kunt u bij dc Tilburgsche Waterleiding-Maat- schappij om een lager tarief vragen, U vraagt dan om een nieuw kontrakt en doen. Anderen vinden per kwartaal dat da" Y"er gfldjg tOtrU 7" I mtschannfi het svsteem van minder wa,er verbmikt dan dat u maand meer er, voor de aagste inko- •laatschappij. het systeem van overeengekOmen bent. De Waterlei- mens een ontzettende lastenverzwa- •manrni^uwTiiï D ding-M Jitschappij wijst u daar slechts ring. Het aantal afsluitingen van men- .manu nieuw zijn. jn uitzonderHjke gevallen op. Wat die sen, die het niet meer kunnen betalen Wat voor iemand wel nieuw kan zijn, uitzonderlijke gevallen zün. is ons niet en het aantal achterstallige betalingen is het volgende: als u water geleverd duidelijk geworden. Wat ons wel neemt dan ook rap toe. 15 000 in 81 in gaat krijgen door de Tilburgsche Wa- duidelük werd, is dat u misschien al Nederland. De energiebedrijven kun- terleiding-Maatschappij, tekent u jaren teveel voor het water dat u ver- nen steeds moeilüker hun geld geïnd k eerst een kontrakt. In dat kontrakt bruikt. betaalt. knjgen. Buiten de gasprüs stugen de komt u met de waterleidings- Garantierechttarief Sirg^eïk'j'Sr m^eeV^r f nemen. Dat kan b.v. zijn 100 m3 per rantierechttarief dat belangrijk afwükt woon|asten dreigt veel men- Jaar' van de tariefregeling van b.v. de Gem. boven het hoofd te groeien. U betaalt dan per ^^17.- S^^vS is^ Energiebeleid IZiX voor mejeU? da, zal meestal zo tussen oe eindafrekening in mindering gebracht (extra) gaswinsten een heet hangüzer. liggen. Per jaar betaalt u da j Wordt. Er wordt daar dus schoon schip Shell en Esso denken en doen alleen elkaar zo n t. w,-. gemaakt. De voordelen van het garan- maar in supergrote overgeautomati- Als u nou minder dan de overeenge- tierechttarief van de Waterlei- seerde bedrüfsvoering. Zou de over- m3 water per jaar ver- ding-Maatschappij zjjn dat het moge- heid de winsten van Shell en Esso nu u toch die f90-betalen lijkheden geeft tot meerdere tarieven nog gebruiken voor energiebespa- u meer dan betaalt u bij en dat er een PrÜs Per eenheid gere- ringsprojekten, dan lag de zaak wat 3ververbruiksregeling;bij kend kan wordea' Pat voo"de?' ‘Ükt ande :engekomen verbruik van 100 ons ec,hter ,v°or de kleinverbruiker e Het per jaar, betaalt u f. 0,68 per vervallen als erjarenlang meer betaald wordt dan eigenlijk nodig is. Binnen de huidige regelingen is u - etaalt u steeds de verantwoordelijkht •r, dan verbruiker om dat in de houden. De cirkelfoto van deze week werd zaterdag jl. gemaakt op de vogeltjesmarkt, Koningsplein. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen f 10,- van Tilburgse Koerier plantenbon t.w.v. f 7,50 van Plantenkas Groenewoud, °*appegoorweg, Kruikenzeiker Streek - VVV Hart van Brabant, Spoorlaan 416-A, twee kaartjes voor Poppentheater Sapperlipopet. Dionysiusstraat 11 A, een waardebon voor een slinger echte boerenworst. P.v.Amersfoort, Insulindeplein 19 waardebon voor jaarabonnement Openbare Bibliotheek, Koningsplein waardebon voor ijstaart voor 12 personen. Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16 een waardebon voor 4 broodjes van Jan van Broodje Jantje, NS-plein waardebon t.w.v. f 7,50 Kadowinkel Wolbert. Besterdring 79 waardebon voor haarverzorging a f 10,-. dameskapsalon Ter Rele, Bernardusplein 22 waardebon f 10,- voor noten of aanverwante art., Mar. Notenshop in de Familia waardebon f 10,- de Laat, Oerlestr. 20 een waardebon voor het slijpen van 'n handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A, een lardebon voor 1 doos openhaardkolen, Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg. De winnares v.d. vorige week mevr. v. ...insven-Heesakkers. Secr. v.d. Hoevelstraat 21, Oisterwijk. en stookkoster enigd hebben aan de alsmaar stügende gask hebben een aantal aktievo gelanceerd zoals girot (vergelük met de protest» energie), weigering van de e over Amsterdam, landelijke over «ons» overleg kan omlaag. Stedelijk overleg In Tilburg is onder andere opbouwwerk, bejaardenwer gerenhuisvesting en werkgroej n.™ een stedelük overleg gevor,, enwicht moet gaan gev „smaar stijgende woonlasten nadruk op aardgas) en verder weinig krachtdadige houding i van de gemeente Tilburg. Als eerste belangrüke taak hebben zü zich gesteld een informatiestroom op gang te brengen in alle wük- en buurtkrantjes over deze problematiek. Zo willen zij laten weten wat er aan de hand is en hoe de zaak politiek in el kaar zit. Hierna kan er, met de ko mende gemeenteraadsverkiezingen en Na de Tweede Wereldoorlog ging een deze «fusie», die in 1‘ de mogelijke verhogingen per 1 juli, aantal religieuze ordes «boven de ri- vond, werd Theo Wass een duidelijk NEE gezegd worden vieren» over tot het op":"u*- tegen de dreigende problemen. Over- koöperatieve reisorgar.. igens zijn er in de wük Theresia al doel «het organiseren mensen begonnen met weigering Van voordelig vervoor de verhoging van afgelopen 1 januari, behoeve van missi Voor meer informatie kunt u terecht relddiakonaat reize bij de opbouwwerksters in de wük, op De naam RAPTIM, samengesteld uit het buurthuis en ’s middags in de Cor- de voorletters van een aantal Latijnse ner, Stationsstraat 50. woorden die te zamen het Latijnse Volop SCHAATSEN -v

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1