KOERIER DE Geen voorspoedig nieuwjaar voor Huize Poels in 1982 Kinderen in sombere tijden De Koerier in het zilver I ROLLUIK BEVEILIGEND 30 miljoen armen in Europa WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 74.950 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. staat, idruk Het spreekt vanzelf dat een speciale uit- Foto: van Aarle. Vrijdag 8 januari speelt voor u Zwaanstraat 20 (bij Pkisplein) Het bestaan van Huize Poels zal in het komend jaar aan een zijden draadje komen te hangen. Kommissie BEGRAFENISONDERNEMING verschenen Unicef-rapport «State of the World’s Chidren». Keuze uit duizenden stuks VI Onze zetduivel BALANS OPRUIMING In verband daar I zal de Koerier Oproep van «Tilburg helpt Polen» 6. 5004 EA Tilburg 4.000 m2 SHOWROOM 'L 9. Door een nieuwe «ekonomische» aanpak gaat een goed draaiend en waardevol opvangcen trum rigoreus om zeep geholpen worden. Donderdag 7 januari 1982 26e jaargang nr. 1244 als dit bedrag was besteed aan projekten voor basisvoorzieningen in de derde wereld. Bezoek onze SHOWROOM DONDERDAG KOOPAVOND jzen te jm-puz- ieT»" de 1 verat volkingsj keuze mc dinsdag 12 januari 's morgens om 11.30 uur Handgeknoopte BERBERS KARPETTEN PERZEN Ook natuurzijden kleden Salonkleden Tafelkleden Halkleden VLOERBEDEKKING THE PARADISE JAZZBAND met zang van Ria de Boer ïgre- :n is :risis een ten die Hoefnagels+ Janssen-Wayers bv M imeen iet werk 2 sprir een onderzoek, dat de Eur missie in het midden ve ...a „_eft verricht, -Llttjng 3Q - Het spreekt klusies zijn, deze kon geven; d; :n komen te lig edewerkers vt t zal een 1 be-, itko- imbijlage, Iers als onze eden heeft. DENISSEN Wilhelminapark 127 Tel. 42.55.25 b.g.g. 43.33.70 winnares (of win-. ;t partner naar het Jat houden we dus -■ze ge ïnd en ouders meratie onont- het na- is sloeg rnagina- ;loven tigdui- 1982 is, z< voor de Ti namelyk I zen weekblad dat wjj dit ju voorbij zullen zegt Grant, «en een igezonde, ongelet- n serieuze belem- loging van de pro- wijzen de eco- rop dat de strijd "'leemt heer Kin- VAN DAL tapijtgroothandel bnschotsestraat 238, nabij N.S.-Plein, Tilburg Tel. 421904, b.g.g. 320439 wier dat zij aan- Lid- ïldt met jren, De jo kuk- Dit opvangcentrum voor daklozen aan de Ringbaan Zuid waar we op 8 oktober 1981 al over rdig schreven komt door de plannen van C.R.M. danig in de knel. n,e’ Door een nieuwe «ekonomische» aannak eaat een eoed draaiend en waardevol onvanecen- t kon- tig van niet te Yogacursussen voor beginners Zwangerschapsyoga op donderdagavond van 19.00 - 20.15 uur en ven 20.30-21.45 uur. Yoga is een manier om je beter te leren ont- leidt naar zelfkennis. Zwangerschapsyoga: een andere lichamelijke van^een kind De cursussen beginnen in januari SSL. naai gedwongen zijn de buikriem aan In de derde wereld zijn er honderden i wij. Maar wist u dat ook in de msminimum leven Tévens verzorgen wij de begrafenissen voor de protestantse begrafenison- ?:rS25,b.g.g.. 43.33.70 Naïviteit? In het rapport van verleden jaar stond dat het kindersterftecijfer in ontwik- 7//// UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B V. Wj OPRICHTER: J.H. G. DE BEER DIR. T. DE BEER-DOUWES REDAKTIE EN ADMINISTRATIEN.S. PLEIN 14 - 5014 DA TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Donderdag 14 januari a.s. begint de Balans opruiming duktiviteit», slecht gevoede, onj terde arbeider is een meting voor de verhc duktiviteit. In dit licht gezien is het besteden van geld aan sociale voorzieningen voor ..deren een investering in de econo- ische groei met inder sterke stijging daardo zich beweegt in de marge van het be staan, dient geholpen te worden door een instituut als Huize Poels dat zelf in de marge van de hulpverlening gesi tueerd is... Dit betekent niet dat een toekomstige 7 x 24-uursbereikbaar- heidsdienst de regie over de hulp verlening van Huize Poels moet krij gen en ook niet dat er starre opname- termijnen gehanteerd kunnen worden. Ook de regio-indeling zou niet inge voerd moeten worden en het kategori- seren van de kliënten of «uitvallers» moet achterwege blijven. voor zjcfo dat dit zijn, de onderbouwing inklusies is in dit stuk r. lat zou te ver voeren. Maar we zijn nog niet klaar met onze opsomming. Er zijn nog meer prija winnen in onze grote jubileum Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over C.R.M.-gemeente De manier waarop C.R.M. de voor stellen omgetoverd heeft tot voor waarden heeft bij Huize Poels heel wat verontwaardiging gewekt. In eerste instantie liet het zich aanzien dat de voorstellen besproken zouden worden met alle opvangcentra in Nederland. zelaktie. Samen met de deskundige mensen van Raptim - reizen heeft de Tilburgse Koerier een aantal weekend - vliegvakanties uitgezocht en uitgeloofd, die de puzzelende bofkonten onder onze lezers naar vijf alleraantrekkelijkste bestemmingen voeren. in dat de* lecht gevoed, ongezor :holing opgroeit en de i weer een volgende get :ht gevoede, ongezonde en :kelde kinderen worden», zegt ïrant, «of we kunnen de leefsituatie an de kinderen verbeteren en tegelij- "i investeren in hun hoedanig heid als ouders van morgen en voor waarden scheppen die nodig zijn de be- sgroei tegen te gaan. Deze noet worden gemaakt» Bij gelegenheid van zijn zilveren staan» zal de Tilburgse Koerier uit men met een speciale jubileui die zowel onze adverteerder lezers het een en ander te biet Op initiatief van Huize Poels is een advieskommissie opgericht die het werk van Huize Poels aan een nader onderzoek heeft onderworpen. Een klassering van de centrale vragen die de kommis- irbij komt sie zichzelf gesteld had, was of dat Huize Poels in haar huidige vorm en werkwijze zou moeten blijven be staan. vaardbare manier veranderd te moeten gaan worden. Dat alles omdat C.R.M. het hulpverleningsgebeuren wil stroomlijnen en daarvoor plannen ontwikkeld heeft die misschien op veel instellingen van toepassing kunnen zijn, maar zeker niet op opvangcentra en vooral niet op Huize Poels. Wanneer U te voren een telefoontje* (35.55.45. - eventueel 42.51.63 of 430340) geeft of een briefje met Uw naam en «Ik doe mee» in de bus van het Rode Kruis stopt, weten wij onge- worder veer hoeveel mensen we kunnen ver- hierdot wachten. Dus: even afwachten met nu al kleding aan te bieden. Eerst moeten de verschillende buurtkomitees wor den opgericht. Moet Tilburg Polen blijven helpen? Aan de Tilburgers zelf het antwoord. Energiebesparend Koude- en geluidswerend door dubbelwandige aluminium lamellen Volgeschuimd met polyurethaan Inbraakbeveiligend. Wij leveren op maat voor woningen en kantoren. Vrijblijvend advies en prijsopgave. Zevenheuvelenweg 50, I Industrieterrein Noord UmI Tel 013-685961 Postbus 5036, 5004 EA Tilburg geld aan sociale voorzieninger kinderen een investering in de i mische groei met als gevolg een minder sterke stijging van het bevol kingsaantal en daardoor een grotere economische groei per hoofd. Unicef heeft deze wensen al in prak tijk gebracht, door in de laatste 12 maanden 3/4 miljoen para-beroeps ontwikkelingswerkers op te leiden. Door mee te helpen bij het installeren van 100.000 watertoevoersystemen en door de aanleg van meer dan éen kwart miljoen W.C.’s. Toekomst Al met al gloort er voor Huize Poels geen zonnige toekomst in het nieuwe jaar. Het gaat Huize Poels er vooral om dat het werk; de hulpverlening, bedreigd gdat worden. Huize Poels heeft zich zo langzamerhand vol doende bewezen, het is een opvang centrum dat een plaats heeft gekre gen in het hulpverleningscircuit. Nu dreigt het werk op een onaan- Hoewel we door de economische crisis allernt te halen, mogen we eigenlijk niet mopperen. I.. miljoenen mensen die het veel slechter hebben dan Europese Gemeenschap mensen onder het bestaan methoden te ontwikkelen om mensen die in armoede leven te helpen. De Europese Commissie heeft on langs een lijvig rapport gepubliceerd waarin zij een overzicht geeft van de geboekte resultaten. De Commissie vindt dat de sociale structuren niet nog meer schade mag worden toegebracht en acht het noodzadelijk het grote pu bliek in te zetten bij de strijd tegen de armoede. Voor inlichtingen hierover kunnen ad verteerders nu reeds kontakt opnei met de advertentie-afdeling van de burgse Koerier. ives ische g dt, mèt veei inisaties, dat V-- Moet «Tilburg helpt Polen» door gaan? Als U deze vraag met ja beantwoordt en U wilt zelf meedoen om in uw wijk een buurtkomitee op te richten voor het inzamelen van hele, nette en ge stoomde kleding, kom dan a.s. maan dag 11 januari om 19.00 uur naar het gebouw van het Rode Kruis, Leonard van Veghelstraat 2, Tilburg om samen erover te praten hoe we een en ander moeten opzetten. «Het standpunt dat de verlaging van het kindersterftecijfer meer geboorten en meer moeilijkheden zullen veroor zaken is onjuist», zegt Unicef. r dan ;erde «Wij kunnen of toestaar neratie slecht gevoed, zonder scholing opgroei van weer een volger sleclr* - Grootste generatie wikke*, kinderen Het is belangrijk nu te voorzien in de kertijd levensbehoeften van kinderen omdat he:d „i Recht en verstand De extra middelen die nodig zijn om I kinderen in ontwikkelingslanden de I noodzakelijke voorzieningen te geven F 'sn beschouwd als «consumptie», I hierdoor wordt er niet geïnvesteerd en kan er geen economische groei plaatsvinden. Unicef vindt, mèt veel andere ontwikkelingsorgani dit een sterk verouderd st" «Arbeid is net zo belangrijlr. taal in het proces van stijgende pro- Kern van het jubileumnummer zal de grote jubileum-puzzelaktie vormen, waarbij voor maar liefst der tienduizend gulden in totaal aan prijzen te winnen valt. De prijzen bestaan uit exclusieve vakantie-vliegreizen voor twee personen, met alles d’r op en d’r aan. De cirkelfoto van deze week werd maandag jl. gemaakt aan de verlengde Spoorlaan. De omcirkelde figuur kan op ons buro de volgende prijzen afhalen: f 10,- van Tilburgse Koerier; plantenbon t.w.v. f7,50 van Plantenkas Groenewoud, Stappegoorweg, Kruikenzeiker Streek - VVV Hart van Brabant, Spoorlaan 416-A, twee kaartjes voor Poppentheater Sapperlipopet. Dionysiusstraat 11 A; een waardebon voor een slinger echte boerenworst, P. v. Amersfoort, Insulindeplein 19; waardebon voor jaarabonnement Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 personen. Ad Bertens, Ringbaan-Oost 16; een waardebon voor 4 broodjes van Jan van Broodje Jantje, NS-plein; een blik antiek was t.w.v. f 12,50 van «De Kast», Tuinstraat 34; waarde bon t.w.v. f7,50 Kadowinkel Wolbert, Besterdring 79; waardebon voor haarverzorging a f 10,-, dameskapsalon Ter Rele, Bemardusplein 22; waardebon f 10,- voor noten of aanverwante art., Mar. Notenshop in de Familia; waardebon f 10,- de Laat, Oerlestr. 20; een waardebon voor het slijpen van ’n handzaag, gereedschap en profielslijperij GPS, Ringbaan-Oost 144A, een waardebon voor 1 doos openhaardkolen, Fa. Pekomy, Lovensestraat 10, Tilburg. Lovensestraat 10, Tilburg. De winnaar van de vorige week: Alvert van Rijsewijk, Conradhof 25. ervaring met rolluiken! Ieder blad wordt, soms meer, soms minder, geteisterd door de ongewen ste bezoeken van het zetduiveltje. Ook de artikelen in de Tilburgse Koerier worden in hun hooggestemde teneur vaak wreed door zetfouten on derbroken. Maar vorige week heeft onze huis duivel toch wel voor heel veel geween en geknars der tanden in de burelen van uw weekblad gezorgd. Wat had hij gedaan? U weet 1 tuurlijk allemaal nog, Zetmans zijn slag in de kop van een voorpaj artikel en liet de argeloze lezer gek dat Tilburg met maar liefst dertig zend kruidkundigen een wel zeer her- bofiele stad is. Verderlezend in het desbetreffende artikel bent u natuurlijk al snel tot de ontdekking gekomen, dat het allemaal ging over de Tilburgse Kruisvereni ging. Wij bieden u onze verontschuldigin gen aan voor het ongezeglijke gedrag van ’t zetduiveltje wij Zullen hem het vuur eens wat nader aan de sche nen leggen! Deze reizen worden medegesponsord door het Tilburgse reisbureau Raptim. dat als rasecht Tilburgs bedrijf met deze sympatieke aktie natuurlijk een schot in de roos plaatst. De hoofdprijs is een droomreis, die de ware liefhebbers onder de bereisden danig zal doen watertanden, want zjj Uit een onderzoek, dat de Europese Commissie in het midden van de jaren zeventig heeft verricht, blijkt dat Europa naar schatting 30 miljoen ar men telt (Griekenland niet inbeg pen Naast de traditionele armer t er door de economische crisi groep nieuwe armen bijgekomc niet het arbeidsproces kan deelnemen. Definitie Volgens de definitie van de Euro pese autoriteiten verstaat men onder armen personen of gezinnen wier middelen zo ontoereikend zijn uitgesloten zijn van de minimaal vaardbare leefpatronen in de staten waar zij leven Dit gel name voor ongeschoolde jongeren, immigranten en gehandicapten. De sociale diensten bieden niet in alle vallen uitkomst en vaak zijn uitdruk kingen als sociale rechtvaardi heid en verzorgingsstaat r.iv* meer dan holle kreten. Desondanks worden er al vanaf 1975 Europese initiatieven ontplooid om deze mensen te helpen. In juli 1975 namelijk keurden de ministers van de Europese Gemeenschap een eerste vijfjaren-programma goed om de ar moede te bestrijden. zoals dat heet, een kroonjaar Tilburgse Koerier. Op 5 maart bestaat Tilburgs meest gele- b'ad 25 jaar. U zul begrijpen, J!* jubileum niet ongemerkt n laten gaan. Opnamebeleid en begeleiding Ook het opnamebeleid en de bege leiding van de bewoners zullen ingrij pend gewijzigd worden. Waren tot nu toe de medewerkers van Huize Poels zelf verantwoordelijk voor de opna mes en de begeleiding, in de toekomst zullen zij dit niet meer zijn. De 24-uurs bereikbaarheidsdienst zal of de opna mes gaan doen of opnames die zij niet gedaan hebben maar de medewerkers, goed moeten keuren. De begeleiding van de bewoners zal bij de ambulante hulpverleningsinstellin- voert de gelukkige w.. naar, wie weet) met p exotische... (ja, en dat nog even geheim). Maar één op de tien kinderen werd ingeënt tegen de zes bekende kin derziekten. Om alle kinderen in ont wikkelingslanden te laten inenten kost ongeveer 5 dollar per kind, en als dat niet gebeurt kost dat 5 miljoen doden van de bewoners door de am- perjaar. hulpverlening. Ook gaat Het aet er naar uit dat de jaarlijkse het begrip regionalisering toe- decimering van pasgeboren kinderen i. Dit houdt in dat het opvang- ^1 doorgaan, mogehjk zelfs tot ver in op mag de toekomst. g afkom- <<In veel arme landen t uit de nomische tendensen erop dat de s tegen de armoede niet alleen afne maar zelfs terugloopt», zegt de James Grant, direkteur van het 1 derfonds. Ontwikkelingshulp is in de laatste 15 jaar gedaald van 0,49% tot 0,37% van het bruto nationaal produkt. «Er bestaan twijfels en pessimisme - over Ontwikkelingshulp», zegt Grant, «en de hoop om een eind te maken aan de armoede is nooit zo gering ge weest». leeftijdstruktuur in de wereld is anderd. Met 40% van de bevolking s derde wereldbevolking bene- 15 jaar is dit de grootste gene ratie kinderen die ooit heeft bestaan. «Niet alleen is hun dagelijkse behoefte groot», zegt Grant, «maar het falen niet in die behoefte te voorzien kan de tendens naar een minder grote bevol kingsgroei in de toekomst ondermij nen. De relatie tussen de twee is dat -van gezinspianning erg af. is van veranderingen als verbeterde gezondheidszorg, minder kindersterfte en meer onderwijs. De stappen die nodig zijn de kin dersterfte terug te brengen tot 50 per 1000 ziillen ook als resultaat hebben dat er 12 tot 20 miljoen kinderen per jaar minder worden geboren. armee rvolgende week worden verspreid op WOENSDAG 13 januari Advertenties en redaktionele kopij voor dat nummer dienen uiterlljk in ons bezit te zijn op Deze prijzen behelzen namelijk week end-trips naar respektievelijk het charmante kanaaleiland Jersey en de oude kultuursteden Wenen, Rome, Ber lijn en Salzburg. gen komen te liggen en m^t meer bij de medewerkers van het opvangcentrum. Dit zal een uiterst moeilijke zaak wor den aangezien veel bewoners van Huize Poels al vaak jaren begeleid zijn geweest door die instellingen zoals het maatschappelijk werk, de reklassering en andere instellingen. Daar„u -- dan nog dat die instellingen over het algemeen genomen tot over F- in het werk zitten en nou niti u**um zitten te springen oml.. ker niet in deze tijd van bezuinigingen Zij heeft daar onlangs rapport over en weinig mankracht. En het bege- uitgebracht aan B en W. In dat rapport leiden van de bewoners van Huize is onder meer te lezen dat er in de Poels is een zwaar en intensief werk, maatschappij een groep «uitvallers» De opnameduur vervolgens zal vol- bestaat waarvoor geen plaats is in het gens de voorwaarden sterk ingekrom- leven, de maatschappij en haar voor pen moeten worden. Maximaal zal een zieningen. Die groep «uitvallers» die opnameduur van 2 weken t“ worden met een hoge uitzond 6 weken. Iedereen die iets werk van Huize Poels konklusie komen dat dit e bare kaart is. De problems bewoners is niet zo een pasklare oplossingen aang nen worden. Vaak is het moeizaam zoeken en tasten e tijd mee gemoeid. Ook blijkt uit de praktijk dat bv. psychiatrische inrich tingen nogal eens lange wachttijden en opnameprocedures hanteren. Het komt regelmatig voor dat in minder akute gevallen wachttijden van twee tot drie maanden geen uitzonderingen zijn. Tenslotte gaan er nog eisen gesteld worden aan de personeelsformatie en C.R.M. wil daarbij uitgaan van bege leiding van de bewoners door de am bulante hulpverlening. Oo' C.R.M. h passen. L„ _r centrum alleen nog mensen nemen die uit de regio Tilburg a stig zijn. Dus mensen die niet regio komen zullen, als doorgaat wat C.R.M. wenst, niet opgenomen kun nen worden. gave, waarvan een grootscheepse puz- zelaktie het middelpunt vormt, voor adverteerders een aantrekkelijk forum vormt om hun boodschap naar het pu bliek uit te dragen. Dit geldt bij onze jubileumuitgave temeer, aangezien deze op speciaal kwaliteitspapier zal worden gedrukt, waarbij de mogelijk heid bestaat, advertenties in vierkleurendruk te plaatsen. kelingslanden aan het eind van deze eeuw teruggebracht zal kunnen zijn tot 50 of minder (doden per 1000 levend geborenen). Dat de levensduur ver lengd zal kunnen zijn tot 60 jaar en ouder. Dat de kinderen tenminste 4 acceptatie jaar onderwijs zullen kunnen volgen. hankelijk In de praktijk betekent dat een ver- verbeterde dubbeling of een verdriedubbeling van de snelheid waarmee de wereld zich ontwikkelt. Een doel dat in de huidige economi sche context naïef zou kunnen worden genoemd. «Maar het realisme of de naïviteit van welk doel dan ook is evenzeer een kwestie van prioriteiten als van mogelijkheden. Lagere school opleiding en gezondheidszorg voor de meerderheid van de kinderen zal kun nen worden bereikt voor minder J 'het bedrag dat de geïndustrialisee^v wereld elk jaar uitgeeft aan alcohol», zegt Grant. Al snel bleek dat CRMdeze weg van overleg verlaten had zonder er zelfs ooit mee bezig geweest te zijn. Ook de gemeente werd hiermee in de kou ge zet en wethouder van Puijenbroek heeft een gesprek gevraagd met C.R.M. om te protesteren tegen de gang van zaken. Tevens werd van de gemeente verwacht in een schrijven van 14 december van C.R.M. om nog voor 1 januari 1982 uitspraken te doen over de voorwaarden. Als de ge meente dat nog niet gedaan heeft dan draait Huize Poels nu zonder officiële toestemming. Zoals gezegd, in de Tilburgse Koerier van 8 oktober schreven we er al over. Een korte samenvatting daarvan. Huize Poels en vele andere opvang centra in Nederland maken oneigen lijk gebruik van de Bijstandswet. Dit is Onderzoek een gewoonte die gegroeid is omdat In het kader van dit programma werd het rijk geen andere oplossing had onderzoek verricht naar de omvang voor de financiële afwikkeling betref- van de armoede. Bovendien hebben fende opvangcentra. Oneigenlijk ge- de alle Lid-Staten nationale rapporten bruik wil zeggen dat, omdat er geen over de armoede opgesteld. Tenslotte passende regels zijn, het rijk kiest voor zijn er in de gehele Gemeenschap mo- een regeling die eigenlijk niet van toe- delprojecten opgezet. Deze model- passing is voor opvangcentra. Het is projecten, waarvan de meeste nog niet dus het rijk, C.R.M. in dit geval, dat voltooid zijn, hebben tot doel nieuwe oneigenlijk gebruik aanbiedt en toe staat. De verdere afwikkeling laat het rijk dan over aan de gemeente. Zowel het rijk nu, als Huize Poels, alswel de gemeente vinden dit on eigenlijk gebruik een slechte zaak en willen dit terugdringen. Het rijk heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Het gaat er naar uitzien dat die voor stellen voorwaarden geworden zijn. Geen plaats voor Huize Poels In die voorwaarden is geen plaats voor het huidige Huize Poels. C.R.M. gaat eisen stellen aan het aantal bedden dat Huize Poels mag hebben (nu ongeveer 50, straks 15 a 20). Daarnaast worden eisen gesteld aan het personeel. Er zal in de toekomst meer met vrijwilligers gewerkt moeten gaan worden. De praktijk heeft al vaak uitgewezen dat het werk ontzettend veel vraagt van vrijwilligers. Zoveel, dat men het als vrijwilliger maar een beperkte tijd uithoudt bij het opvang centrum. Dit betekent een extra be lasting voorde vaste medewerkers. Zij moeten dan inspringen om allerlei ak- tiviteiten door te kunnen laten gaan en dit inspringen wreekt zich weer op an dere werkterreinen. De doelgroep zal ook veranderd moeten worden. Nu kan zowat ieder een terecht in het opvangcentrum. Straks zal dit anders worden. Dan wordt de deur alleen nog maar geopend voor één soort problemen. Dat zal ook inhouden dat Huize Poels een groot aantal van haar nevenak- tiviteiten niet meer uit kan voeren. Aktiviteiten die zich in de loop der jaren bewezen hebben zoals de in- stuiffunktie. Andere aktiviteiten die dreigen te gaan verdwijnen zijn de na- zorgfunktie en de hulpdienst, samen drie stevige poten van het opvangcen trum. hun oren riet direkt meer werk. Ze- in bezuinigin oege- Huize werk. maatschappij i „ïns zal vol- bestaat waarvt terk ingekrom- iximaal zal een „j toegestaan Tndering tot iviS van het Is afweet zal tot de j:t een onhaal- u^.ematiek van de zo eenvoudig dat on aangereikt kun- t een uiterst Het leven yan ecn kind mjn(jer (jan joq dollar waard volgens het recent jkt uit^de verschenen Unicef-rapport «State of the World’s Chidren». De dood van 17 miljoen kinderen in 1981 had voorkomen kunnen worden van de ak dit hpdrao was besteed aan nrniekten voor basisvoorzieningen in de °en de

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1