DE KOERIER Het komend jaar verlangt maatregelen tegen uiterst urgente problemen T Groeten- en Tilburg krijgt straks één centraal antennesysteem SPARIDANS-LOOS wensprogramma nieuwjaarsdag van «Radio Elisabeth» MO JAM IN F Hi-Fi-Studio Oud Nieuw wafels bg de wffn! voorspoedig nieuwjaar S» ""jVC CöpioneêEL 1 4 1 ber 1977 pagina 36 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 69.260 ex. Feest en zorgelijkheid bij jaarwisseling 392389 Telefoon voor U...’ 392628 Vragen stellen Waar komt de C.A.I.T.? Wij wensen U Tel. 013-683911. INTERIEURVERZORGING DATSÜN] Donderdag 29 december 1977 21e jaargang - nr. 1045 Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg v.d. Mortelplein) alle goeds in 1978 Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. Wij... wensen al onze lezers een in alle opzichten Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN WILHELMINAPARK 127S 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 uur. :k en o.a. n gaf dat dc afhalen f inger echt! rhide, Goii -weg. 'Ti onder- .j-enkomsten ;cte belangen baar naar vo- Besterdring 87-89. Te(.013-431489 s maandags gesloten. Peter en Annemiek van Diessen Juliana van Stolbergstraat 6 - Tilburg Telefoon 013-425992 «Eigen technische dienst» «Echte Service» en.... «Scherp in prijs» ÉN Zeelandwafels 2 pakken 2?0 Zeeuwse suikerwafels J35 Sinaassnippers JJö J49 Ook werklozen horen bij de gewone samenleving k alleen igen om en ■dozen 1 mede- beot !r delk DENISSEN A T S U N f Le Bistro Op het oger naar uit, dat die dan vaal gingen de buurt belangen, sneeuwdde mim dan mismoedig t laatste, wat er me De techniek schrijdt voort en de wen sen van de consument worden hoger. De televisie- en radio-apparatuur wordt steeds verfijnder. De mensen willen een ongestoorde ontvangst. En de apparatuur die dat mogelijk moet maken is te duur voor de kleinere an- tennesystemen. Een CAI biedt ook mogelijkheden voor de toekomst: een plaatselijke omroep, een meldings systeem voor bejaarden etc. etc. :nblik ziet het er nog vaak it zij door meer ervarenen, ik eerder politieke overwe- voorkeur geven boven worden onderge- ider ervarenen blijven weg. Dit is wel het net inspraak mag ge- Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Sherry Cream, medium en per fles van b-Vo I /195 i voor I Doosaanbieding Aanbiedingen gelden van 29 december t/m 4 januari ari, om 13.00 uur. Radio Elisabeth :n 392628. Kunt U er dan nr. 391313 en dan lige portier van het verder. Het pro- 11.30 uur tot 13.00 thoriSSbH $aba Het zogenaamde machtigingsgebied gaat vrijwel geheel samenvallen met de bebouwde kom. Het geheel zal worden opgedeeld in «wijken» van ongeveer 1.500 woningen. Elke wijk krijgt zijn eigen wijkcentrum. Dit is niet meer dan een kast van ongeveer 100 bij 80 cm. Deze kast zit boordevol apparatuur. Tenslotte wordt elke wijk nog eens opgedeeld in groepen van 20 a 30 woningen en krijgt elke abonnee zijn kabel, ter dikte van een verlich- tingssnoer, in huis. De gemeente ver wacht dat de belangstelling voor het centraal antennesysteem bijzonder gröot zal zijn. Wie aangesloten is ont vangt straks storingvrij twee Neder landse, vier Belgische en drie Duitse vijf binnen- en >uitenlandse ra- voor een groot deel in ste- Niet duur wel heerlijk. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 A.s. zondag, 1 januai voor groet of wens «F tel. nrs. 392389 er dan nog niet uit, helpt een bereidwillig ziekenhuis u wel gramma duurt van uur! Zr. Lidwina. Wim Schelleman. Hans V. Dijk, Jan Jaspers, Peter Soeihout, Chris Hooghuis, Charles Reese en an dere medewerkers van Radio Elisa beth die even komen binnenwippen. Ook van buiten Tilburg, uit het gehele land zijn wensen en groeten mogelijk en van harte welkom, alléén dus voor de tel. nrs. 013 draaien. De jaarwisseling wordt door het publiek over het algemeen feestelijk gevierd, waarbij in toenemende mate van vuurwerk gebruik wordt gemaakt. De ontboezemingen, die be spiegelingen en andere publicaties aan de overgang van het ene naar het andere jaar plegen te wijden, zijn minder feestelijk, maar eerder zorgelijk. Het land is opgezadeld met een sterk belaagde regering, die niettemin ingrijpende besluiten zal moeten nemen om de economische problemen met effect te lijf te kunnen gaan. Waar in het gemeentelijke vlak de binding aan de overheid in Den Haag, speciaal op het gebied van de grote middelen tegen wereldwijde kwalen, zeer sterk is, kan worden verwacht, dat de zwakke regerings- positie zich ook in stadsbestuurlijk opzicht zal doen gevoelen. Tal van maatregelen ko men half en half in de lucht te hangen, en degenen die ervan afhankelijk zijn, kunnen alleen maar hun zielen in lijdzaamheid bezit ten en er het beste van hopen. De grote problemen zijn even ver van hun oplossing af als verleden jaar op deze tijdde werkloosheid is iets teruggelopen. In oktober 11. telde onze stad 5.134 werklozen, waaron der een kleine duizend schoolverlatersleren is goed, maar door-leren is beter dan werk zoeken! De textielindustrie is nu zo ver te ruggelopen, dat zij nog maar een erg be scheiden plaats inneemt op de arbeidsmarkt en ook deze plaats is verre van verzekerd. Tal van andere bedrijven in diverse sectoren zien zich bedreigd door inkrimping van het per soneelsbestand. De uitbreidingsmogelijk heden van de werkgelegenheid in de dienstensector is sterk beperkt en sluiten maar onnauwkeurig aan op het arbeids potentieel, dat in reserve is. En wat er ge beuren moet, is een punt van overweging bij het gemeentebestuur; doorslaande maatre gelen zijn vooralsnog niet in het verschiet. De afgelopen weken is in Tilburg de zogenaamde C.A.I.T. - ren zestig de h< krant verspreid, die voorlichting geeft welke plannen er be staan om in de bebouwde kom van Tilburg te komen tot een systeem van Centrale Antenne Inrichting. Als alle voorbe reidingen rond zijn en daarmee zal nog wel enige tijd gemoeid zijn zal Tilburg straks beschikken over een mo dern centrale antenne - inrichting, die het mogelijk maakt een groot aantal tv- en radiostations storingvrij te ontvangen. Met de werkzaamheden zal naar verwachting in de tweede helft de jaar in beslag nemen, maar dan zijn er ook bijna 50.000 beth- en Mariaziekenhuis. verpleegte- huizen dr. Jozef en De Hazelaar Bejaardentehuizen Ant. v. Padua 1 y De Kievitshorst en De Heikant. U 17/ kunt «Radio Elisabeth» bellen onder f nr. 392389 en 392628. U krijgt dan di- J reet de studio U wordt verzocht langzaam en duide lijk door de telefoon te spreken en de wens of groet kort te houden, daar anders veel mensen teleurgesteld moeten worden. U kunt geen plaat aanvragen. Het gehele programma staat in een kader van gezellige muziek en zal duren tot ongeveer 13.00 i De techniek is van Tini v.d. Broei Gerrit Tempelman. Presentatie - De voorlichtingskrant behandelt reeds een groot aantal te verwachten pro blemen. Door de gemeente is een bege leidingscommissie ingesteld, die het tot haar taak zal rekenen het hele, inge wikkelde projekt zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Wellicht zijn er ech ter reeds nu mensen die met vragen rondlopen en deze worden uitgenodigd zich te wenden tot de afdeling voorlich ting van het stadhuis. Daar worden de vragen gebundeld en gesorteerd en men streeft ernaar de brieven zo snel moge lijk te beantwoorden. Huisvesting I Een probleem, dat in de loop van dit jaar op een opzichtige manier aan de orde werd gesteld, is de huisvesting voor alleenstaanden, met name alleen staande jongerer deze kwestie een geweest, en nu is veel eerder dan vroeger willen leven, los van het ouderlijk huis, de overheid uit de hand gelopen. In Van gemeentelijke zijde is toegezegd ing Mat het apparaat voor woonruimtever- schatting in een hogere versnelling zal gaan lopen, maar onderwijl staan in onze stad een verontrustend aantal panden leeg omdat de eigenaars me nen aan de waardestijging van wonin gen, die nog altijd ver uitgaat boven de stijging van levenskosten, meer te kunnen verdienen dan aan huurgel den. waar dan onderhoudskosten en belastingkosten afgaan. De gemeente heeft nog geen middelen om de eige naars te dwingen die ruimten in het reëel bruikbare woningbestand in te brengen. In het komende jaar is te verwachten, dat de druk op de over heid om die middelen te krijgen nog toenemen, hetzij door acties, hetzij door manifestaties, hetzij anderszins. Het publiek krijgt de indruk, dat men nog altijd de mening is toegedaan, dat de werkloosheid maar een tijdelijk ver schijnsel is, dat vroeg of laat hoe dan ook zal worden opgelost. De gedachte aan een permanente arbeidsreserve is iets, waar iemand openlijk mee voor de dag durft te komen. Maar het zal toch mc i permanent, de wcrkiwsnviu uitm •zich in ieder geval als zeer langdurig aan, en er zijn veel te weinig voor- I zieningen om werkloze mensen aan bezigheden te helpen, waarin zij hun gevoel van eigenwaarde kunnen her- I vinden; er ontbreekt ook een voor- 1 i lichting, waaraan zij dit gevoel van eigenwaarde kunnen ontlenen. In een stad met zo’n groot percentage werk- llozen, en tevens met zoveel onderwijs- I ^instellingen en sociaalgerichte or ganen is het weinige wat op dit gebied gebeurt verontrustend. De wens voor het nieuwe jaar kan dan ook maar luidengrotere inspanning de werkgelegenheid te verruimen, i véél grotere inspanning om werkloz I bij het gewone leven van hun mede- mensen te blijven betrekken, zonder dat zij zich gediscrimineerd voelen. nivi Jleen een overheidstaak, lubliek kan daar «oor werkloz ‘z betrekken voor het eerst televisie. De beeld' liteit was redelijk. Op de dake ten antennes die nog niet afge^vuv. werden door hoge flats, want die wer den pas later gebouwd. Toen in de ja- toogbouw een grote vlucht nam, ontstonden ontvangst- problemen. Zo’n flatgebouw stond maar al te vaak tussen de eigen televi- siemast en de zender. Veel toestellen gaven daarom maar een matig beeld.» A.S. MOEDERS Baby-Home Beutler heeft voor uw fste, alleen 't allerbeste. Baby - >me Beutler heeft een geweldige kollektie kinderwagens, meubeltjes, en natuurlijk nog heel veel andere beeldkwa artikelen, zoals boxen, kin- jLp» nriiL derstoelen en wandelwagens. Het is «wiwL beslist de moeite waard dit alles „escnermu vrjjb|jjvend te komen zien. Ons ad- lanusc, vier oeigiscn. vies SERVICE - KWALITEIT en de tv-stations. alsmede voordeligste prijs Graag tot ongeveer dertien bt ziens bij Baby - Home Beutler, Wil- diozenders, v™» lem II - straat 88 - 90, Tilburg. reokwaliteit De cirkelfoto van deze week werd op tweede kerstdag gemaakt terwijl een groepje trimmers te kennen gaf dat de feestdagen hen niet uit de training konden halen. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen f 10,- van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f. 5,- van Gijzen Optiek, Koestraat; ’n waardebon voor de slinger echte Tilburgse boerenworst van P.v. Amelsvoort Snacks BV, L. Kanaaldijk 135; waardebon saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat; 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S.-plein; waardebon voor ’n boeket of t.w. v. f. 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon voor een jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personenen van ijs- en diepvriesproduktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f 5,- van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat; een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, IJzerstraat 5; een waardebon van f. 10,- van Vermaris Hypotheken b.v., Auteurslaan 108; en een waardebon van de Hoefse Pot, Tong. Hoefstraat 19, ter waarde van f. 5,-. (Foto Van Aarie). Op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 1978, zullen verschillende directieleden van de aangesloten tehuizen op Radio Elisabeth» hun nieuwjaarswens uit spreken. Deze wensen zijn te beluiste ren ongeveer 11.10 na de eucharistie viering in het Elisabeth - ziekenhuis. De productie van dit wensenprogramma is in handen van Jan Jaspers. Om ongeveer 11.30 uur start het groeten- en wensprogramma «Tele foon voor U...1!» Iedereen die familie, vrienden of kennissen in de aangeslo- aanvragen, ten tehuizen heeft liggen, kan een korte wens of groet uitspreken en is regelrecht5 dus direct in de uitzending! De aangesloten tehuizen zijn: Elisa- iUen, met name alleet :n. Lang, té lang, is post pro memorie de laatste jaren c' o ïzinsontwikkeling. waarbij jongeren aansluitingen verzorgd, ;el eerder dan vroeger op zichzelf Waarom een C.A.I.T.? 'i de voorlichtingskrant wordt nader ingegaan op een stukje voorge schiedenis. «De meesten van ons za gen in het begin van de jaren vijftig 1978 begonnen kunnen worden. Zij zullen ongeveer drie lief£ in hocloa npmpri muiir dan ziin nnl hiino HOO ”or stende vormen i is de ach- standing» wijken in de ’bestand ver- ir onlangs uitge- ities alweer grote gebre- Gecombineerd met mi- - tdie beuren, want dan is het hele der Het ziet ernaar uit, dat het komende cratische streven, dat aan de inspraak jaar de mensen het't meeste van elkaar i, nat in net Komende jaar de ten grondslag heeft gelegen eruit weg. zullen moeten hebbenvriendelijkheid, nog zal vererge- Begrijpelijk, boeiend en onder- tegemoetkomendheid, ontvankelijk- WIJSt' !n houdend moeten zulke bijeenkomsten heid zijn eigenschappen, die ook in tegengestelde z-n en z» moeten de djrecte belangen problematische tijden hun waarde be- van de betrokkenen tastbaar naar vo- houden, en waar het toch eigenlijk al- ren brengen. lemaal mee begint. r het is en 11 stad met llozen, er jnStellin ganen is gebeurt het nieui maar luid Verpaupering Een zaak die verontrust aan begint te nemen teruitgang in kwaliteit en van diverse buurten en stad, waar het woningt waarloosd is en waar voerde renovaties alwi toeten. Zo al niet ken vertonen. Tkloosheid dient lieuhindc name in vrezen, dat in he. verpaupering daarvan ren, terwijl er weinig op ;r. 1978 deze beweging in te >r- richting zal gaan lopen. De raad voor de inspraak is het afgelo pen jaar met haar activiteiten op grote schaal begonnen. De belangstelling ---v„- van de zijde van het publiek is nog niet viaalgerichte or- indrukwekkend. Veel zal er het ko- wat op dit gebied mend jaar van afhangen of men erin zal -■d. De wens voor slagen de inspraakbijeenkomsten zo ‘i dan ook alleen voor te bereiden en zo te doen verlo- --- ir.—anningen om pen, dat mensen, die niet geleerd heb- jrkgelegenheid te verruimen, en ben, en die ook geen ervaring hebben ;rotere inspanning om werklozen in het beoefenen van discussies en het i gewone leven van hun mede- beoordelen van administratieve mo- te blijven betrekken, zopder dellen, er toch aan mee kunnen doen, dat zij zich gediscrimineerd voelen, als zij zich wensen uit te spreken over Dit is niet alleen een overheidstaak, de concrete verlangens, die zij hebben het publiek kan daar evenveel aan ten aanzien van hun eigen directe doen door werklozen bij het dagelijkse leefmilieu. leven te betrekken en erop toe te zien, dat zij zichzelf niet nodeloos achteraf houden. Maar dan moet het publiek wel weten, hoe of wat.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1