DE KOERIER ff VOORT SP Hulp- en Informatiedienst ijvert voor medicijnenpaspoort Raadsdebat liep kennelijk achter op acties voor meer woonruimte in de stad PLACE PARIS ZET KERSTMAN-ACTIE SPARIDANS~LOOS Naar vorderingsbevoegdheid van gemeente 5V «Gebruikt u de goede geneesmiddelen vindt u altijd jer 1977 pagina 20 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 69.260 ex. B69,— Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Grote op 9 januari zij op (Foto Van Aarle). Radio opnamen NCRV in Heikese Kerk m: Tel. 013-683911. Toegevoegd aan ziekenfondskaart doorinsuline o OATS® bijeenkomst in Kasteelhoeve Auto Koster in nieuw bedrijfspand Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg v.d. Mortelplein) Bejaarden werk vraagt gastvrouwen 13-426687 P6-147518 1830-31068 en Informatiedienst is een aktie gestart voor de invoering van een medicijnei De redenen hi 'staande als ar R A D B R E D A Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. landsdelen, moeten wor- UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 :n, )d- en iet Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 INTERIEURVERZORGING 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) iverd jver, kan i de thans «vrije» veel werk n afgewisseld leikes Man enpaspoort in Tilburg liervoor zijn orme reklame ies dat artsen atiënten mak- U een Joven- win- ïctebus staan, waarin U ieponeren. De bestem- in het ingezamendelde is wel zeer lofwaar- igd wordt, gd kunnen caart en CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilbury Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid 1 1. Er elk jaar in Nederland 60.000 mensen in het ziekenhuis terecht komen, vanwege medicijnenvergiftiging. 2. Van die 60.000 mensen sterven er jaarlijks vijf - tot - zeshonderd. 3. De jaarlijkse stroom nieuwe medicijnen is niet meer door de kontrole van de overheid bij te houden, en nog minder door artsen en apo thekers. 4. Een overzichtelijke en voor elke betrokkene steeds beschikbare infor- matielijst van medicijnen welke door een patiënt gebruikt worden, is niet aanwezig, wat de kans op medicijnenvergiftiging enorm vergroot. 5. In Veghel, Oss en Enschede is reeds het besluit genomen een medicij nenpaspoort in te voeren. Experimenten hiermee zijn bijzonder gun stig. Hoe zou een medicijnenpaspoort eruit kunnen zien De bedoeling paspc_.‘. tiënt 1 cjjnen heeft. 7 den datje zo’n f DENISSEN A T S U N ;n te we dit inbeve- VERDIBAR - VERDIPLEIN A.s. vrijdag 16 december LEVENDE MUZIEK m.m.v. Cox Seven welkom. Belang- vriendelijk ver- radio-op- /ang in Donderdag 15 december 1977 21e jaargang - nr. 1043 Presentator Leen van Ginkel heeft hierover een vraaggesprek met oud-Tilburger Ad. Versleden over relatie tussen Willem de Tweede en pastoor Zwijsen. Nu ruim 100 jaren later is de oecumenische beweging een van de voornaamste aktualiteiten in onze samenleving. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over De SP Hulp-1 Jicijm 8, 13, 22 en 27. Reserve da- n 1/3. 13 en 22. Reservedagen: 15 Beter vandaag, dan m< Er is volgens ons tegen de invoering nenpaspoort. Tem goede gezondheid rijkste bezit is voor ieder een feit dat onze gezond!, ontwikkeling van talloze dicijnen, enorm is voorui (door antibiotika kunnen we ernstige Het inmiddels zeer bekende radiopro gramma «In het zilver» van de NCRV, staat op donderdagmorgen 22 decem ber a.s. vanaf 10.30 uur in het teken van het naderende Kerstfeest en de oecumene. De opnamen zijn op 20 de cember, aanvang 20 uur. infekties bestrijden, suikerziekte enz....) Maar op het ogenblik komt het steeds meer voor dat de schadelijke werking van medicijnen, de heilzame werking van medicijnen gaat overheersen. Dit komt hoofdzakelijk doordat de ge- neesmiddelenproduktie in handen is van de kommercie, de produktie van «hernieuwde, vernieuwde, verbeterde medicijnen stijgt voortdurend. Het aanbod van verpakte geneesmiddelen is in Nederland al minstens 4.000 in Duitsland al over de 60.000 soorten. Door deze overproduktie van ge- Over enige maanden wordt het wijk centrum van de Noordhoek geopend aan de Boomstraat 81. Daarmee komt een einde aan een lange periode waarin voor en door de be jaarden van deze wijk nauwelijks iets gedaan kon worden. In de wijk wonen erg veel 800) be jaarden, waarvan ruim 500 aan de Hart van Brabantlaan. Bovendien wonen er erg veel mensen die de komende jaren I Avondvliegende straaljagers Het bezitten van nachtvlieg-ervaring is een vereiste voor elke operationele B jachtvlieger bij de Koninklijke Lucht- t macht. Om deze ervaring te verkrijgen zal het 316 squadron in principe één maal per week, in de avonduren, gaan vliegen vanaf zonsondergang tot onge veer 3 uur daarna. In de eerste helft van het jaar 1978 zijn daartoe de volgende data gepland: januari: 9, 18 en 23. Reserve dagen: 11 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 morgen s géén enkel argument ring van een medicij- :meer omdat een toch het belang- ;r mens. Het is dheid, door de nieuwe me- litgegaan Enquête bij artsen en apotheken: De SP Hulp- en Informatiedienst heeft de afgelopen week een enquête ver zonden naar de artsen en apotheken Van Tilburg, om hun ervaringen met medicijnenvergiftigingen en hun me ning over de invoering van een medi cijnenpaspoort te onderzoeken. De eerste reakties hierop zijn al bin nengekomen. Ook zijn er brieven over zo’n medicij nenpaspoort verstuurd naar alles poli tieke partijen, de gemeenteraad, de ziekhuizen, ziekenfondsen, kruisver enigingen, VIB enz.... De eerste exemplaren van ons boekje: «Een me dicijnenpaspoort, een eerste aanzet tot een bewuster medicijnengebruik zijn onder de artsen, apothekers, bo- zich mee brengen, vengenoemde instanties verspreid. Op it sinds kort de het ogenblik worden deze boekjes Tilburg over heel Tilburg verspreid, boven- r uitge- dien zijn ze te bestellen bij Havendijk 58. neesmiddelen, en de enor hiervoor ontstaan situatie makkelijk schrijven en pat kelijk slikken. De invoering van een medicijnen paspoort kan een begin zijn van een verbetering in deze onverantwoorde situatie. Daarom is het belangrijk dat de gemeente Tilburg spoedig start met de invoering van een medicijnen paspoort. Wie daarover meer wil weten kan zich in verbinding stellen met de SP Hulp- en Informatiedienst, Havendijk 58, Til burg. voeren in dv lu, Er zal hier nog den verzet. In een bulletin ontwikkelt de werk groep een plan van actie, waarin onder "’«•er de tekorten op huisvestingsge- 1 nog eens worden opgesomd er worden te weinig goede, betaal bare woningen gebouwd; onderhoud aan huurhuizen (of ze nu van de gemeente, van woning bouwvereniging of van partikulie- ren zijn) laat vaak te wensen over; het is volstrekt onduidelijk, hoe toewijzing en urgentiebepaling ge regeld worden door de woning bouwverenigingen; bepaalde groepen ondervinden ek- stra moeilijkheden bij het vinden van geschikte woonruimte oude ren, grote gezinnen, jongeren, buitenlandse werknemers, gezin nen met problemen, etc. Contact zoeken Natuurlijk moet de activiteit niet tot groepen beperkt blijven. Particulieren zijn uiteindelijk degenen, die wonen moeten en zodoende zullen zij zich doeltreffend voering van een medicijnen- >rt in Tilburg zal géén verre- kosten met zich mee br- omdat sinds «wi c w en apotheken in Tilburg t met een beter, uitge- teem wat betreft de regis- tedicijnenverbruik van pa- De grote klap» moet komen tegen de gemeenteraadsverkiezingen in mei, om aan de heren- en dames-politici duide lijk te laten zien en horen hoe Til- burgers willen wonen. De werkgroep wil dan een grote stedelijke woonmani- festatie organiseren. Vóór het zover is, zullen er regelmatig bulletins worden uitgebracht met de vorderingen in de aktie en andere woon-weetjes. Het is wel duidelijk, dat de werkgroep dit niet in z’n eentje kan opzetten. Dat zou ook geen zin hebben. Het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om te laten merken waar zij vinden dat het huisvestingsbeleid tekort schiet, en hoe het anders zou kunnen. Er zullen best nog groepen in de stad zijn die aktiviteiten rond huisvesting ntplooien en waarvan het adres niet bij 'verkgroep bekend is. Laat die dan t komen naar de bijeenkomst van 9 januari of informeren bij Johan Pols, Werkgroep Huisvesting, Willem II- straat 47. Tel. 320251. A.S. MOEDERS Baby-Home Beutler heeft voor uw liefste, alleen 't allerbeste. Baby - Home Beutler heeft een geweldige kollektie kinderwagens, meubeltjes, ^.3 stellenden worden vriendelijk ver- voordeligste prijs Graag tot zocht, om terwille van de radio-op- fien® bl< ®ab/D’JHo"e ®®utler’ W11’ name, een kwartier voor de aanvang in lem I1 straat 88 90’ Tilburg. de kerk aanwezig te zijn. Eenvoudig en De invoering paspoor' /pa- gaande edi- Vooral ook ziekenhuizen begonnen zijn breider systeer tratie van mei tiënten. Doeltreffend, omdat door zo’n pas poort het geneesmiddelenverbruik aanzienlijk zal dalen, en daardoor het aantal medicijnenvergiftigingen, wat weer als gevolg heeft dat de kosten van de gezondheidszorg omlaag gaan. Verder zal door een medicijnen paspoort een bewuster medicijnen-’ gebruik- en voorschrijving ontstaan. houden, waarbij iedereen opgeroepen wordt om te laten weten wat men voor klachten heeft over z’n huis, de huur, de omgeving, de huisbaas, de ge meente. noem maar op. De werkgroep wil ook een woonkrant uitgeven «Bewoners aan het woord». Sancta Claus in Engeland en Amerika al tientallen jaren een traditie, die te vergelijken is met ons Sint-Nicolaas- feest. Wie van U kent niet het beeld van de grote .kabouter» met puntmuts en rood gewaad, afgezet met wit herme lijn. In Amerika staat hij in winkelstraten met een grote bel om de aandacnt te vragen van het winkelend publiek. Want zijn optreden is er voor een goed doel. Donderdag 22 december opent de bur gemeester van Loon-op-Zand het nieuwe bedrijfspand van Auto Koster, dat een oppervlakte heeft van 2.000 m2. Uniek mag worden genoemd dat de resterende 30.000 m2 zijn omgetov in een prachtig fantasiepark met vijl zodat het kopen van een auto thans I plaatsvinden in een omgeving die het mogelijk maakt in alle rust de keuze te bepalen. Auto Koster begon tien jaar geleden met zijn aktiviteiten, is sedert 1971 ook in Loon-op-Zand gevestigd en heeft ook de zaak St.-Josephstraat nog als filiaal. De gemeente Loon-op-Zand is zeer coöperatief geweest bij de realisatie van het nieuwe pand. Volgende week ko men wij op deze opening nader terug. Dit is een poging tot coördinatie van uiteenlopende activiteiten op dit :d en het is te hopen, dat deze ook slagen zal. De laatste tijd «De Koerier» verschillende ...alen bijval betuigd aan het optreden van de Stichting Jongeren Huisvesting Tilburg, die in elk geval het meest ef fectief aan de weg heeft getimmerd en de problematiek duidelijk in de pu blieke aandacht heeft geplaatst. Het is natuurlijk van belang dat de waarde van deze activiteiten expliciet wordt geconstateerd en dat de samenstelling van een overkoepelende werkgroep daarmee in overeenstemming is. ’n Hele strijd Een kind kan intussen begrijpen, dat het weer invoeren van de vroegere woonruimtewet wat van de regering zal moeten worden afgedwongen een zaak is die gecoördineerd optre den vereist, waarin de deelnemende groepen solidair positie kiezen. Waar een CDA-VVD-regering op stapel staat, en waar het juist deze fracties zijn, die in de gemeenteraad aandrin- gen op meer diepgaande bestudering van de problematiek, kan zich daarin al enigszins aftekenen op wat voor manier de regering zal aanslaan op het JPeer idee om de woonruimtewet weer in te ble ivuijnri: E gen 15 en 1 maart: 8, L de en 29. de april: 5,10,19 en 24. Reservedagen: 12 en 26. mei: 3, 8, 17, 22 en 29. Reservedagei 10,24 en 31 .De reserveavonden zullen worden benut als op de officiële avon den het vliegen niet door kan gaan vanwege bijvoorbeeld te slechte weers omstandigheden. Het is begrijpelijk, dat de woningzoe kenden bij deze reactie niet hun ziel in sterk i leidzaamheid gaan bezitten en met hun gebiec activiteiten doorgaan. De Werkgroep poging Huisvesting, gevestigd in de Wil- heeft lem H-straat 47, gaat op maandag 9 ja- male L nuari om 20 uur in de Kasteelhoeve aan de Hasseltstraat een bijeenkomst houden van alle groepen, die in Tilburg actief zijn op het gebied van huisvesting als een soort afsluiting van de bijeen komsten, die op het ogenblik in diverse stadsgedeelten worden gehouden. tot de groep van de bejaarden zullen gaan behoren. Een van de zaken, die voor de opening goed geregeld dienen te worden, is de bemanning/bevrouwing van zo’n wijkbejaardencentrum met gastvrou wen. Een gastvrouw moet dingen mee kun nen organiseren en bereid zijn ook huishoudelijke taken mee te helpen verrichten. Als u denkt, dat u hiervoor de geschikte persoon bent en u hebt tijd over bv. 1 halve dag of meer per week, dan kunt u kontakt opnemen met de S.B.T. (Stichting bejaarden- werk Tilburg), projekt Binnenstad, Korvelplein nr. 11, tel. 320070. De plaatsclijke woonruimtepolitiek is begin deze week onderwerp van voorstellen van maatregelen wat concreter zouden zijn voorbereid dan zij discussie geweest in de begrotingsdebatten van de gemeenteraad, waarbij zich in de betreffende zitting hebben getoond. Als enkele fracties aandrin- de meningsverschillen nogal hoog opliepen er kwamen moties ter tafel en gen op een weer invoeren van de vroegere woonruimtewet, die aan de wethouders rammelden met hun portefeuilles. Het wekt enige bevreem- gemeente de bevoegdheid hergeeft om leegstaande panden toe te wijzen ding bij de niet-ingewijde buitenstaander, dat zulke bewegingen zich aan woningzoekenden, dan is het vreemd, als andere fracties op het hebben voorgedaan. De woonruimtekwestie is in de loop van het jaar al diepzinnige idee zeggen te komen dat de zaak eerst dient te worden duidelijk genoeg aan de orde gesteld. Er werden diverse panden gekraakt, bestudeerd. Als buitenstaander zegt men dan «Is dat dan niet al lang er werden gesprekken op touw gezet met diverse instanties en er werden gebeurd de raadsfracties die aan zulk een studie nog behoefte hebben, ook afspraken gemaakt, die ten doel hadden de informatie over de pro- zjjn dan toch, bij al die acties en besprekingen wel erg weinig betrokken blematiek scherper te stellen en mogelijkheden te openen tot een oplossing, geweest, of hebben er zitten slapen. Om dan tijdens het begrotingsdebat De diverse gemeenteraadsfracties zijn van deze ontwikkeling regelmatig ineens wakker te worden, maakt inderdaad een vreemde indruk, vooral op de hoogte gehouden en het zou in de verwachting liggen, dat zij op het als dit ontwaken kennelijk tendeert naar vertraging van maatregelen. -cijner. spoort zou moeten s voorschrijfende arts Welk middel hij heeft v schreven Wat de dosering van het voorge schreven middel is Wanneer de kuur ingaat Wanneer de kuur beëindigJ Zo’n paspoort zou bijgevoegd I worden bij de ziekenfondskt jaarlijks vernieuwd worden. De cirkelfoto werd deze week gemaakt dinsdagochtend, tijdens de markt op het Burg.-v.-d.-Mortelplein. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen f. 10,- van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f. 5,- van Gijzen Optiek, Koestraat; ’n waardebon voor de slinger echte Tilburgse boerenworst van P.v.Amelsvoort Snacks BV, L. Kanaaldijk 135; waardebon saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat; 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S.-plein; waardebon voor ’n boeket of t.w.v. f. 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon voor een jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriesproduktenafhaal- centrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f. 5,- van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat; een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, Uzerstraat 5; een waardebon van f. 10,- van Vermaris Hypotheken b.v., Auteurslaan 108; en een waardebon van de Hoefse Pot, Tong. Hoefstraat 19, ter waarde van f. 5,-. De winnares van verleden week, mevr. Jonkers, Tetterodestr. 89 heeft haar prijzen reeds ontvangen. Leen van Ginkel wil over de oecume nische beweging van gedachte wis selen met professor Dr. M. Fiolet, sec retaris van de raad van kerken en Ds. H.A. Visser, die vooral bekendheid geniet door het NCRV-radiopro- gramma «Onder de hoogtezon». In dit programma kunt U ook een kerstverhaal verwachten, verteld door Henk van Ulsen. Samenzang zal v koorzang f o.l.v. /an der Kerstman gedurende in de Juliana van en trok uw aan- om een bijdrage te Jtebus. >ot succes geworden, werd bijeen «ge- n zal ook dit jaar, de >maat in Vorigjaarliepde de koopavonden ook Stolbergstraat rond e dacht met een bel, doen in de collecte Dit is een grot want ruim f. 1500,- wenst»; en daarom zal ook ent jaar. oe moeten en zodoende zullen zij zich de wt Kerstman in vol ornaat in de Jul. van ook bij het he|e gebeuren moeten laten juist I Stolbergstraat op uw royale gift reke- betrekken. janua nen- Ideeën zijn er al wel, bijvoorbeeld om A'Si”iani^ V°?r UW gaVe Za h’-ty een een briefkaarten- of telefoonaktie te vrolijk kerstfeest toewensen. Bc'“n- dien zal bij elke deelnemende kelier een eollee uw gave kunt dt ming die zij aar geld willen geven dig. Naar ziekenhuis De bedoeling is namelijk van dit geld cadeautjes te kopen en deze op 2e kerstdag, door de kerstman persoon lijk uit te laten delen aan de kinderen, die gedurende de kerstdagen nooc gedwongen in het ziekenhuis moetei verblijven. U weet dat Kerstmis he familiefeest bij uitstek is, dagen waarop families bij elkaar horer zijn. Dat is ook de reden dat initiatief zo van harte bij U aar len. Zieke kinderen, die tijdens deze kerstdagen thuis eigenlijk nog meer missen, zijn onze aandacht waard. Het zal hen zeker gelukkige ogenblikken bezorgen als zij door de kerstman be zocht worden, en als zij, door uw bij drage ook nog leuke cadeaus zullen krijgen, zullen zij het familie-feest thuis niet zo missen. Uiteraard hebben de deelnemende winkeliers uit de Ju liana van Stolbergstraat al een bijdrage toegezegd. Maar hoe groter uw gave, des te beter cadeaus zij aan de zieke kleintjes kunnen geven. De bedoeling van een medicijnen- Er zal een plan ontwikkeld worden om paspoort is dat dè arts/apotheker/pa- onder hen een aantal kleuren-tv.’s te tiënt kunnen zien wat voor een mee. verloten, een service van de Fa Ross- cijnen de patiënt gebruikt of gebruikt meiszl, maar dan is het wel nodig, dat heeft. Zodoende kan voorkomen wor de gegadigden zichzelf per briefkaart den datje verkeerde medicijnen krijgt, bekend maken. De kaarten moeten In zo’n paspoort zou moeten staan worden gestuurd naar «La Coline», Wie de voorschrijfende arts is Juliana van Stolberghstraat 14, met op Welk middel hij heeft voorge- de plaats van de afzender «Kerst manactie 1977» met naam en adres van de inzender. Naderhand zal dan door middel van een officiële loterij worden vastgesteld wie de kleuren-t.v.’s gaat winnen. De «Kerstmanactie» start dinsdagmiddag en een echte kerstman zal de voorbijgangers erop attenderen.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1