DE KOERIER geeft overzicht van openbare gezondheidszorg Onderzoek naar leefsituatie van ouderen levert interessant feitenmateriaal op SPARIDANS~LOOS „Wel en wee van de GG en GD Open zwembaden moeten helemaal anders worden F/ r8 1 daw z TE KOOP oÖ ber 1977 pagina 28 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 69.260 ex. Algemeen evaluatieprojekt zou menselijk zijn 1 horen rland. (Foto Van Aarle). als dit Tel. 013-683911. riante hoekwoning 1 ;veld diessenseweg S telefoon 04255 - 1575 i lessen is dagelijks inschrijving INTERIEURVERZORGING Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg v.d. Mortelplein) schijvens hilvarenbeek in indi len ;veer 6.000 Neder- cht te krijgen in de Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. tel. 013-55.28.79 b.g.g. 03435- 1929. imer met ivloer en moderne ipkamers, te vervelen. vooral waarvan de voetp MU2 Gijzen - Optiek Koestraat 138. Tilburg BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN WILHELmÏnAPARKD127S CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) in Tilburg (West) Lessep in: piano/orgel viool/gitaar klarinet/saxofoon dwarsfluitblokfluit trompet slagwerk UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 geslacht, zelfstandig zorgingstet jorloven slechts «beslist VERDIBAR - VERDIPLEIN A.s. zaterdag 10 dec. LEVENDE MUZIEK m.m.v. De Fugitives (vanaf f®1595,- met ritme 2 klavieren en rtpedaal) jziekinstrumenten (zoals gitaren enz. enz.) Bladmuziek directie en bedt van zorg, bezoek d< laat staan vemieuwir zullen moeten breiding een oph deelte. 0 Piano’s Vleugels Vraagprijs slechts f 199.500,- Inl. Onroerendgoedmy, van den Berg, ZWEMBADEN K=^i..,,oorrjjg genoeg i LiKen van de ?ld op t op aan en zwemii Donderdag 8 december 1977 21e jaargang - nr. 1042 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. 1 wasten, en nu ze dat gemeente van de last uilen dan ook alle ge in in de stad ge- DENISSEN A T S U N Voor deze I mogelijk. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over mende begrotingsbehand gemeenteraad aanleiding kunnen 2 erop aan te dringen, dat het wèl gaat gebeuren. Het publiek is geïnteres seerd genoeg in z’n eigen gezondheids toestand, als er maar iets zinnigs over wordt verteld. ZWAAR EIKEN (verstelbare) pianokrukken f 295,- Verder orgel- en pianobanken vanaf f60,- Stemmen en herstellen v. piano's. Eigen elektronische Dienst. Eigen financiering zonder aanbeta ling. Winkeliersvereniging De Hasseltstraat Uitslag van de Sinterklaas-aktie De volgende nummers zijn de win nende getallen van een draagbare tele visie. 48423 - 68287 - 6876 - 72817 - 83304 - 66776 - 60376 - 23621 - 20199 - 15905 - 18452 - 38538 - 30732 - 73869 - 42793 Prijzen afhalen bij Bas Lemmens, Hasseltstraat 240. >ogt met deze te overtuiger een goede or hun eigen ind. o.a. grote woonkat open haard, plavuizem schoonmetselwerk, i open keuken, 4 slaaf badkamer met zitbad, garage en schuur en cv. één badhuisac- ;n aan een der PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 ANWB-actie «Zicht op licht» Autoverlichting is zelden helemaal in orde De ANWB beoogt met deze actie de automobilisten te overtuigen van het grote belang van een goede autover lichting, zowel voor hun eigen veilig heid als voor die van anderen. Vooral tijdens de slechte weersomstandig heden in de herfst en de winter is het extra belangrijk goed te kunnen zien en duidelijk gezien te worden. Gebleken is dat veel aanrijdingen en mi tingbotsingen te wijten zijr ken.aan verlichting. btnnenhuisarcshitekt.uur kunstnijverheid verlichting itage vrouwelijke tehuisbewo- rs dat zich belemmerd voelt bij de liefhebberijen ligt hoger pij de zelfstandig wonenden cent; voor de mannelijke uiöuewoners 18 procent). De ;n gezondheid/validiteit komt voornaamste hinderpaal naar ;n, maar ook andere factoren jen rol van betekenis, zoals i en het ontbreken van .aarmee men samen be dingen kan ondernemen. Financiële situatie jent van de zelfstandig wo- _..i van 65 jaar en ouder vindt inkomen van het eigen huis- net iets te weinig of veel te Beleving van de situatie Deze hebben niet alleen betrekking de feitelijke omstandigheden, maar op de beleving van de situatie door de mensen zelf. Ten aanzien van de feite lijke omstandigheden zijn onder meer de volgende indicatoren gebruikt: toe- -kelijkheid woning en onderlinge be- iuu vciucwKen, lichamelijk diversiteit sociale kontakten, itoren voor de beleving van de ngeren o.a.: evaluatie latie, mening over de !J, eenzaamheidsge- tasis van deze indicato- tan welke groepen olking van 55 jaar i relatief gunstige jsitie verkeren, is de basis van een deelgroepen zijn de vol- jftijd en gheden, een ver- De ANWB moet na vele jaren intensieve controle op de autoverlichting nog al tijd constateren dat het met de kwaliteit van deze uiterst belangrijke voor ziening zeer droevig is gesteld. Bond heeft in de afgelopen 13 jaar ivcds van ruim een half miljoen auto’s tijdens de verlichtingsacties de kop lampen afgesteld. Tesamen met de af stellingen binnen het kader van de Technokeuringen heeft de Bond al bij ruim 1,5 miljoen auto's de verlichting gecorrigeerd. Naar aanleiding van de slechte rezul- taten van de controles en door de vele aanvragen van gemeenten en van automobilisten is de ANWB van me ning dat, in het belang van de ver keersveiligheid, de actie «Zich op Licht» ook dit jaar herhaald moet worden. Een van de teams die geheel gratis voor iedereen de afstelling van de autoverlichting controleert en zonodig afstelt zal worden gestationneerd van 13 december tot en met 16 december a.s. in Oisterwijk achter het V.V.V. Openingstijden Het mobiele verlichtingscontrole- station is geopend op dinsdag van 12.00 tot 19.30 uur; woensdag van 09.00 tot 19.30 uur; donderdag van 09.00 tot 19.30 uur; vrijdag van 09.00 tot 19.30 uur. Het rapport tekent hierbij aan: een dergelijke daling van het gebruik van open stadszwembaden zien wij ook landelijk. Voorzichtig mag h.viUll worden geconcludeerd dat deze baden in onvoldoende mate voldoen aan de behoeften van de bevol- .„t ontwikkelen van een re- --v-bad Oost, is ’"ersonenwaarmen bezoek ot of bij op bezoek gaat e eerste plaats ingenomen eigen kinderen. Ruim de mdig wonenden „ader (degenen zon- meegerekend) krijgt maal in de week be- meer thuiswonende jren. n nel ijk en 33 .ïnde indicatoren g* gankelijkheid woning en or reikbaarheid vertrekken, validiteit, i Als indicat eigen situatie fung»~ van de woonstitua.», >g- eigen gezondheid, ral voelens. Om op basis v ren na te kunnen gaa binnen de totale bevol en ouder nu in een k gezien te worden. Gebleken is reSp. ongunstige posit: aanrijdingen en met name ket- onderzochte populatie op iingen te wijten zijn aan gebre- aantal kenmerken in of onjuist gebruik van de auto- onderscheiden. Hiervoor gende kenmerken gebruikt: leef geslacht, huiselijke omstandig! zelfstandig wonend/wonend in ee zorgingstehuis, inkomen en landsdeel. Woon- en gezinssituatie Inwoning van of bij ouderen blijkt weinig meer voor te komen; 2,2 procent van de mannen van 55 jaar en ouder en 2,8 procent van de vrouwen woont op deze manier, waarbij sprake is van twee afzon derlijke huishoudens in een wo ning. i— De kombinatie daarentegen van oudere vader en/of moeder en kind of kinderen (en eventueel anderen zoals schoonkinderen en kleinkin deren) in een huishouding is niet zeldzaam, ook niet in de hogere leeftijdsklassen. Van de niet in èen tehuis wonende mannen van 80 jaar e.o. bijvoorbeeld woont 18 procent op deze manier; van de vrouwen in deze categorie 23 pro cent. Mede gezien het feitdat de lichamelijke validiteit van degenen die op deze wijze wonen relatief slecht blijkt te zijn, kan gekon- kludeerd worden dat het «traditio- procent van de vrouwelijke te huisbewoners voelt zich altijd, ge regeld of zo nu en dan eenzaam. Voor de zelfstandig wonende lig gen deze percentage slager: 10 procent bij de manne, 25 protent bij de vrouwen. Hieruit mag echter niet gekonkludeerd worden dat de omgeving van het tehuis eenzaam heid bevordert; de relatief hoge percentages tehuisbewoners met eenzaamheidsgevoelens zijn voor namelijk toe te schrijven aan de omstandigheid dat het overgrote deel van de tehuisbewoners de le venspartner verloren heeft. Ook onder alleenstaande zelfstandig wonenden is het percentage met eenzaamheidsgevoelens relatief groot, vooral onder degenen die vrij onlangs in weduwstaat zijn ge raakt. Dit verklaart ook het grote verschil tussen de percentages zelfstandig wonende mannen en vrouwen die zich wel eens een zaam voelen; er zijn'veel meer we duwen dan weduwnaars. - i afsluitend hoofdstuk wordt een Ibeeld gegeven van de kwaliteit ■--*-*van de verschillende .uviuv» uwlgroepen. Opvallend is, dat de beleving van de eigen en de feitelijke situatie veelal verre van parallel lopen. Merkwaardig genoeg is één onderdeel van de taken van de GG en GD wel behandeld op een manier, waar het publiek op aan kan slaan, de afdeling bad- en zweminrichtingen. Maar Til burg is dan ook de enige plaats in Ne derland, waar deze inrichtingen beho- °no' ren tot de taken van de GG en GD. Natuurlijk zou de openbare gezond heidsdienst altijd toezicht moeten houden op de hygiëne van het zwem water, maar van daar tot de exploitatie van badhuizen en zwembaden is wel een hele stap. Misschien komt het van deze unieke situatie, dat de communi catie met het publiek op dit punt in het overzicht wel de aandacht krijgt. Door de verbetering van de woon huizen, in welke verbetering door gaans de douche- of badgelegenheid een belangrijke rol speelt, is de functie van de openbare badhuizen in de stad teruggelopen. Dat wil niet zeggen, dat openbare baden niet van belang zouden zijn voor het publiek - dat ziet men wél aan de betrekkelijk grote be langstelling voor sauna’s en dergelijke inrichtingen - maar dat de gemeente zich met dergelijke dingen niet meer 5è B bemoeit. Voor de gemeente was het reeds genoeg als de mensen zich één keer in irijfsleiding een bron g. Al heel binnenkort zal het de grote onderhoudskosten - de kosten van eventuele uwing niet meer waard zijn. Er dus andere voorzieningen 1 komen; wellicht een uit- ng van het overdekte gedeelte en theffen van het onoverdekte ge- Of dit, bij zulk een laag bezoek aan de onoverdekte zwembaden te handhaven zal ztfn, is natuurlijk wel de vraag, en of het uiteindelijk op de weg van de meente zal komen liggen om te zor„ voor attractieve lokaliteiten voor zon- vij ook nebaden en oeververkeer met alle ri- hienlit sico’s in de exploitatie van slecht zo merweer, is nog een grotere. Tivolistraat 67-69 TILBURG Tel. 013*434762 - Een regelmatige evaluatie van de gezondheidstoestand van de Tilburgse bevolking, en van die van de stadsgewesten Til burg en Waalwijk, is tot dusver een luxe, die thuishoort bij de toekomstverwachtingen. Is het publiek in het rayon gezonder of minder gezond dan het landelijk gemiddelde? Welke zijn specifiek voorkomende ziektes, en wordt daar iets specifieks aan gedaan? Is het hygiënisch besef van het publiek op ver antwoord peil? Zijn er voldoende voorzieningen op het gebied van de preventie? Weet het publiek daar voldoende van? NIEUWBOUW Bestaat er een gedetailleerd plan voor de toekomstige aanpak van de gezondheidssituatie in het gewest? Deze vragen rijzen bij een leek wel eens, en het lijkt hem min of meer in de rede te liggen, dat een openbaar orgaan als de GG en GD, dat met de openbare gezondheidszorg is belast, daar een antwoord op heeft. Dit blijkt niet het geval als we het vijfjaarlijkse king^Bij^et overzicht van 1970-1975 van deze dienst inzien, eat onder de novatieplan voor het open bad Oost, is A.S. MOEDERS titel -Wel en wee van de GG en GD, Tilburg» in oktober werd Baby-Home Beotier heeft .oor uw Uitgebracht en ons dezer dagen vanwege de gemeentee werd renovatieplan publiek werd gemaakt liefste, alleen t allerbeste. Baby - toegezonden. Het is een alleszins interessant overzicht, dat zodat het publiek erop zou kunnen Home Beutler heeft een geweldige laat zien, wat er op het gebied van de gezondheidszorg in reageren alvorens het definitief wordt, ^°ll®^i® j Het terrein van het zwembad aan de en natuurlijk nog neei veel anaere Tilburg en wijde omgeving zoal gebeurt, en naar rnag worden Ringbaan Oost is aantrekkelijk te ma- artikelen, zoals boxen, kin- aangenomen goed gebeurd, maar het vertelt niet hoe het ken en misschien zijn er voorzieningen derstoelen en wandelwagens. Het is publiek op al die faciliteiten reageert en wat daar het resultaat Ons’ad- van IS. oeververkeer, en op meer speelgele- vies SERVICE - KWALITEIT en de genheden voor de jeugd en minder op voordeligste prijs I I Graag tot het eigenlijke zwemmen. Iets anders is ziens bij Baby - Home Beutler, Wil natuurlijk, of deze exploitatie wel het lem II - straat 88 - 90, Tilburg, werk is van de GG en GD. nele» alternatief voor het verzor gingstehuis (het kind.zorgt voor de vader en/of moeder) zeker niet uit- g op gestorven is. ook Van degenen die niet de beschik king over telefoon hebben, voelt 45 procent dit in meerdere of mindere mate <jtls een gemis. Meestal zijn het de kosten die deze mensen er van weerhouden om telefoon te nemen. De oudere inwoners van de drie grote steden «Amsterdam, Rot terdam, Den Haag) blijken duide lijk minder enthousiast over hun woonsituatie dan degenen die el ders wonen. Lichamelijke validiteit De (op basis van het al dan niet kunnen verrichten van een aantal algemene dagelijkse levens verrichtingen vastgestelde) li chamelijke validiteit van te huisbewoners blijkt significant slechter dan die van zelfstandig wonende van dezelfde leeftijd. Ongeveer een kwart van de zelf standig wonende zou graag vaker uitgaan of een uitstapje maken. Verder ondervindt 17 procent van de zelfstandig wonende belem meringen bij bepaalde liefheb berijen. Het percentage tehuisbe woners dat graag vaker uit zou gaan ligt op een wat lager niveau (9 procent bij de mannen en 17 pro cent bij de vrouwen), maar het per- Om het zwemmen in Tilburg te bevor deren zijn de tarieven van de zwemin richtingen altijd bijzonder laag ge houden, waarbij de gemeente zo’n 50 van de kosten voor eigen rekening I nam. De Tilburgse tarieven behoren I dap ook tot de laagste van Neder! zeer gunstig en rustig gelegen in de nabijheid van scholen en winkelcentrum. Deskundigen kunnen aan deze samen vatting veel hebben, er staan tal van staten en overzichten in, die in een duidelijke tekst ook worden toegelicht, maar het zou toch te wensen zijn, als er ook eens wat makkelijker leesbare be schouwing in stond die voor het publiek van belang zou zijn. i Misschien rekent de GG en GD de al- gemene hygiënische voorlichting niet STIJGING EN DALING tot haar taak; dat zou dan bij de ko- Bij de zwembaden ligt de problema- begrotingsbehandeling in de tiek verdeeld. De overdekte zwem- zijn baden verheugen zich in stijgende be gaat langstelling: gemiddeld ging elke Til- burger in 1975 ruim vijf keer per jaar zwemmen in een overdekt bad. 66 van de bezoekers zijn daarvan indivi dueel, 20 komt met de scholen mee, 12 met verenigingen. Deze be zoekfrequentie liep in 1975 nog steeds op, dus men zou zeggen gezwommen wordt er nog genoeg in de stad. Daar tegenover loopt het bezoek aan de on overdekte zwembaden zeer sterk te rug. De gemiddelde Tilburger ging on geveer anderhalve keer per jaar in een «"overdekt zwembad zwemmen, en irvan ging 70 dan nog van naar het open bad aan de Friezenlaan. Het veroUberde zwembad aan de Ring baan Oost, dat jarenlang het grootste circulatiebad geweest is van West- Europa, krijgt een steeds terug lopende belangstelljng. Dit is voor de In 1976 is een mondelinge enquête gehouden onder ongev landers van 55 jaar en ouder met als doel, een beter inziet leefsituatie van onze oudere bevolking. Het onderzoek heeft zowel betrekking op zelfstandig wonende als op personen in verzorgingstehuizen. Er is gekozen voor een lagere leeftijds grens dan 65 jaar op grond van de overweging dat ouder worden een geleidelijk proces is met vele facetten, dat bovendien van individu tot individu grote verschillen vertoont. Door een relatief lage leeftijdsgrens aan te houden, kan het procesmatige van het oud worden in de uitkomsten van het onderzoek duidelijk naar voren komen. Het nu verschenen kerncijferrapport vormt in zekere zin een afgerond geheel; het wil in de eerste plaats een (globaal) antwoord geven op de vraag, welke groepen binnen de oudere bevolking in relatief gunstige omstandigheden verkeren, en welke in relatief ongunstige. Dit gebeurt op basis van een aantal voorlopige indicatoren voor de kwaliteit van het bestaan. de week helemaal thuis doen, isdeg« af. Binnenkort zuL. meentelijke badhuizer sloten worden. Misschien blijft er comodatie verbonder zwembaden. Ie ge- De cirkelfoto werd deze week gemaakt bij de St.-Nicolaasoptocht in de van Ingenhovenlaan, afgelopen zondag. De omcirkelde irgen figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen: f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, Koestraat; 'n waardebon voor de slinger echte Tilburgse boerenworst van P. v. Amelsvoort Snacks BV, L. Kanaaldijk 135, waardebon saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat; 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S.-plein; waardebon voor ’n boeket of t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon voor een jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriesproduktenaf- haalcentrum Ad Bertens. Ringbaan Oost; een cadeaubon van f5.— van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat; een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, IJzerstraat 5; een waardebon van f 10,van Vermaris Hypotheken b.v.. Auteurslaan 108; en een waardebon voor 4 Mexicaanse kippen van de Hoefse Pot, Tong. Hoefstraat 19. De winnares van verleden week, mevr. Sluysveld, Groeseindstr. 12, heeft haar prijzen reeds ontvangen. 17 proct nenden het houden weinig. Ruim een kwart van de mannen van 55-59 jaar verricht geen be taald werk meer; in sommige ge vallen gaat het daarbij om een tij delijke situatie. Anderzijds wordt door ongeveer 17 procent van de mannen van 65-69 jaar nog be- In een taalde (veelal part-time) arbeid totaalbeeld geget verricht. 64 procent van de nog van de leefsituatie vs werkende mannen van 65 jaar e.o. onderscheiden deelg zegt het zich financieel zonder enig daarbij bezwaar te kunnen veroorloven situatie om met werken te stoppen; 2,6 procent zou het zich niet» kunnen permitteren. Van de zelfstandig wonende man nen van 55 jaar e.o. doet 26 procent wel eens onbetaald werk, van de zelfstandig wonende vrouwen 22 procent. Voor de hogere leeftijds klassen liggen de percentages aan zienlijk onder deze gemiddelden. Onbetaald werk wordt vooral ver richt voor de eigen kinderen en voor instellingen met een gods dienstig of maatschappelijk doel (incl. bestuurlijke organisatie). Sociale relaties In alle leeftijdsklassen vanaf 55 jaar komt bij degenen die niet meer werken verveling meer voor dan bij de nog werkenden. Toch zegt ook het merendeel van de niet meer werkenden zich zelden of nooit te vervelen. Onder alleen staanden, vooral onder alleen staanden waarvan de partner kort geleden is overleden, is het per centage dat zich wel eens verveelt relatief hoog. Onderde perst van ontvangt wordt de- door de helft van alle zelfstar van 55 jaar en ouder (dej der kinderen mee) tenminste een zoek van niet kinderen of kleinkinder 27 procent van de manr cent ners dat bepaalde dan bij (26 proct tehuisbev eiger als t voret spelen et de kosten iemand wa paalde zie blz. 3

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1