E KOERIER 39 X x kinderspelen JAN (WINKELS Zijn «Woonerven» inderdaad plaatsen voor SBUUDANS-LOOS CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tllburg Wie de schoen haalt er eerst w< i F-w’ Streekplan van provincie krijgt bedenkingen van Koophandelkamers uit. I Pruikenspeciaalzaak LS s u Inspraak over «De Blaak» in Raadhuis de echte AF sportieve modelaars en «Geef om de Natuur» er 1977 pagina 36 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT in dit Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. nummer tent leren laars in i de kleur van het Wilde Westen 'i' (Foto: Van Aarle) - winkelties van'] jur geopend en I tel. Zorg van de buren en Kin- Tel. 013-683911. Korvelseweg 131 - TILBURG Tel. 013-43.45.85 Voetballen aan V 31, om ±16.00 uur. Niet duur wel heerlijk diessenseweg 8 telefoon 04255 - 1575 EGTS INTERIEURVERZORGING ÜATSUNl De spelletjes zullen opnieuw geleerd moeten worden, en wat blijft er van de planten over Pauselijke onderscheiding voor drs. v.d. Bijl Programma voor zondag, 27 november schijvens hilvarenbeek 1 TILBURG JHOVEN. Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. dedelinj van de a N binnenhuisarchitek t .uur kunstnijverheid verlichting een latde 4 van het we- Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid'* mers :n in de ander' 1 VOOFutux staat te daarop toch de UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER BV Oplage 69.140 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 ONGEKEND LAAG Verdibar Verdiplein A.s. zaterdag levende m.m.v. the fugitiv «Snel goede verbinding met Waalwijk» een heel kunnen stad aan jekplan ter entehuizen vrijdag koopavond tot 9 uur PIET KERKHOF Lage Ham Dongen telefoon 01623 - 3645 Donderdag 24 november 1977 21e jaargang - nr. 1040 'ogezen- jmieten- de AMRO-banl te Den Haag, zich Rondgang van gde; St. Nicolaas 9to werd deze week gemaakt zat irijzen afhalenf 10,van <f~ slinger echte Tilburg i Sylphide, Goirkest. waai personen van ijs- en di Uil, Antoniusstraat; een waardebon van f 10,van Vermaris Hypothe ippen van de Hoefse Pot, Tong. Hoefstraat 19. De w - Enschot, heeft haar prijzen reeds ontvangen. DENISSEN A s ten aan- inet in de s in het BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 jer exclusieve i rietwerken. ERING EN en reserveer is er nog een M, s niet ctreft regio Mid- >nd de t momt over- mvi <m*i. n^men, dat de -j-/eel an(jers Hen zijn als de kinderen dat zij niets voelen voor ie in vroeger tijden met ;rden beoefend. Zij iweg niet en er nanier om ze te literend te le- dat een in- :rie gaat be am in het des- :n kunnen ïkend dra- hun eigen De Kamers Tilbti wachten van de ov gericht is op van de provir heel w.o. niet in de laatste plaats regio Midden-Brabant. De verstedelijkingsnota en het streekplan mogen hier geen afbreuk aan doen. Verbreding van Wilhelminakanaal blij wenselijk Piet Kerkhof "1 zegt: delijk overgeschakeld naar het lande lijk telcentrum, de AMRO-bank aan de Kneuterdijk te Den Haag. Voor zover zij zich vrij kunnen ma ken, zijn daar ook de commissarissen van de Koningin en een bekende per soonlijkheid uit elke provincie aanwe zig. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over aparts? bij •Wat is eigenlijk een woonerf?» Aan deze vraag wordt diepgaand aan dacht gewijd in een informatienota van het Inspraakteam ten gerieve van de Woonerven De Blaak. Op donderdag 15 december wordt, om acht uur 's avonds, in de raadszaal van de Stadhuis een voorlichtingsavond ge houden voor de bewoners van de woonerven Dieze I, Esperloop en Sluisgraaf, waarbij deze zich kunnen uitspreken over hun verlangens voor zover deze in te passen zijn in het kader van de al genomen beslissingen van de voormalige inspraakgroepen. Op de genoemde vergadering zal het vooral gaan om de globale indeling van het woonerf met parkeerplaatsen, huisvuilcontainers, lantaarns, bomen en bloembakken. Hierbij zal onge- van oudere kinderen, van twijfelt! ter sprake komen de opmerking, die in verband met woonerven al ,en en spelregels kunnen k meer is gemaakt: «Is het niet mogelijk een soort schuilvoorziening te ^XTheFsted^ke maken die op straat spelende kinderen tegen de regen beschermt, zodat leefklimaat> weJ, zij bij buiig weer niet gedurig genoodzaakt worden in en uit de woning te wor(jen op welke lopen, al naargelang het weer nat of droog is?» In de «architectuur» van de tiekloof zal kunn woonerven is doorgaans in zulk een schuilgelegenheid niet voorzien, maar brugd. als men kinderen eraan went op straat te spelen met de buurkinderen, valt kinden te voorzien, dat zij dan ook doorgaans veel langer op straat zullen blijven dan hun moeders wel lief is, vooral bij slecht weer. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 De informatienota is bijzonder instruc tief en eeldt niet alleen voor de bewo ners van - De Blaak», maar voor ieder een, die terecht zal komen op i nieuwbouw-woonerf. Misschien gaa nota toch wat veel uit van één aspect het woonerfbeginsel, namelijk ren van het autoverkeer. Het is zeker waar, dat bij de ontwikkeling van het autoverkeer de voetgangers zozeer van de straten gejaagd zijn, dat zij die nog ternauwernood konden gebruiken uit sluitend voor de passage, en dat de functie van de straat als ontmoetings punt en plaats van openbaar omgaar met elkaar totaal kwam te vervallen. ft) verscheiden- e kasten en tog 1.000 en Vertrek vindt plaats vanaf café v.d. Brekel, Hoefstraat 166 om 12.00 uur. Uitreiken van collectebussen vanaf 11.30 uur Route eerste gedeelte: Boomkampstraat - Van stellen, waarin ook de belangen van het bedrijfsleven optimaal kunnen worden behartigd. Bij de genoemde «andere instanties» behoort zeker een Kamer van Koophandel», aldus de Kamers van Koophandel te Tilburg en Waalwijk in hun kommentaar op het streekplan Midden- en Oost-Brabant van Provinciale Staten, aldus het or gaan van deze instelling. Tot 15 oktober heeft dit stree inzage gelegen op alle gemeet in het betrokken gebied. In deze periode van ter-visie-ligging bestond voor ieder de gelegenheid schriftelijke bezwaren in te dienen bij Provinciale Staten. Hoewel de Kamers Tilburg en Waal- Het programma in de Prins Willem Alexaderzaal wordt gepresenteerd door Mies Bouwman en Willem Duys. Op dit moment zijn zestien artiesten of groepen gecontracteerd. In alfabeti sche volgorde zijn dat: Ana Maria Vera, André van Duin, Al Jarreau, Conny Vandenbos, Crown Heights Affair, Don McLean, Frida Boccara, Guys and Dolls, Jack Jersey, Man hattan Transfer, Oscar Peterson, Paco de Lucia. Rob de Nijs, The Cats, Vo lendams Operakoor en de Zangeres zonder Naam (wijzigingen voorbe houden). Het programma bevat voorts een aantal verrassing» Ook worden camera’;. Carrouselzaal, waar t:. ding giften in contant kunnen worden aar - Gastvrouw en gast... Bremer en Fred Cs eindregisseur Theo schakelt wanneer dr bestaat. Op vrijdag 25 november zendt de AVRO vanuit de Prins Willem Alexanderzaal in het Haags Con gresgebouw tussen 20.25 en 01.00 uur via Nederland 2 een feestelijk pro gramma uit, waarmee de actie «Geef om de Natuur» wordt besloten. In de loop van de avond worden me- 'ngen gedaan over de opbrengst actie. Daarvoor wordt herhaal- wijk zich kunnen verenigen met de hoofdgedachte van het streekplan, hebben zij toch enkele kritische op- en aanmerkingen naar het Provinciaal Bestuur gestuurd. Waarvan het on derstaande een verkorte weergave is. ,-Jngen imma bev igen. a's opgesteld in de r tijdens de uitzen- anten of in natura .angeboden. stheer zijn daar Ria Oster, naar wie de i Ordeman, over- iaartoe aanleiding Van Mierisstraat - Van Goorstraat - Hoefstraat - Rosmolenplein - Lo- vensestraat - Hyacintstraat - Mo- lenbochtplein - L.v.Veghelstraat - Nic. Pieckstraat - Besterdplein - Besterdring - Schaepmanstraat - Min. Mutsaertsstraat - There- siaplein - Van Sasse van IJs- selstraat - Abr. Kuijperstraat - Su perior de Beerstraat - Smidspad - Goirkestraat - Kasteeldreef - La kenstraat - Weverstraat - Has- seltstraat. Muzikale begeleiding door de P.T.T.-Harmonie. Aankomst en rust in De Kasteel hoeve, Na de r DuuiiiKauipsuddi - van is.ni- Burg. Jansenstr. 52-56. schotplein - Van Alphenstraat - (Bij Burg.v.d. Mortelplein) w"“ -- Het kan wel zijn, dat zo een andere oorzaak van dit functieverlies aan de aandacht ontsnapte. De vraag is, wan neer de samenleving zich opmaakt om in nieuwbouwwijken weer woonerven op te scheppenof de bewoners auto s de of géén auto’s nog wel zo sterk be hoefte hebben aan de straat als plaats van omgang met elkaar. De klacht is er wel, en zij is terecht ook, dat het auto verkeer de kinderen van de straat ge jaagd heeft, maar daarbij blijft de vraag dus liggen, of kinderen, ook in tegen het autoverkeer beveiligde straten, nog wel zo veel behoefte heb ben aan spelen op straat. Deze vraag is van belang, omdat het antwoord daarop sterk bepalend is voor de voor zieningen. die ten aanzien van een woonerf dienen te worden getroffen: Welke kinderen zullen er op straat spélen, wat zullen zij spelen, en welke gevolgen zal dit hebben voor de straat? Hasseltstraat 256. rustpauze per bus naar wijkhuis ’t Forelleke, Forelstraat 31 voor het tweede gedeelte van de rondgang. Vertrek vanaf het wijkhuis vindt plaats om 14.30 uur. Route tweede gedeelte: Pater v.d. Elsenplein - Visserij straat - Zalmstraat - Landbouw- straat - Berglandweg - Vc laan - Berglandweg - Doloi laan - Berglandweg - Ardennen- laan - Berglandweg - Juralaan - Berglandweg - Tuinbouwstraat - Houtvesterijstraat - P. v. Haaren- straat - Jan Truijenlaan - Broekho- venseweg - Nachtegaalstraat - Vo- geiplein - Pauwstraat - Arendlaan - Zwaluwstraat - P. v.d. Elsenplein. Muzikale begeleiding door «In het streekplan zijn verschillende aspekten opgenoemd, die een nadere bestudering behoeven, w.o. dor penplan, struktuurschema bedrijfs terreinen, afvalverwerkingsplan, etc. Gedeputeerde Staten bereiden het ont werpplan voor en plegen hiertoe over leg met de daarvoor in aanmerking ko mende gewestbesturen, gemeentebe- iren en andere instanties. s Kamers hechten er veel waarde aan, dat de Gedeputeerde Staten een inspraak- en overlegprocedure vast- Infrastruktuur Nogmaals wijzen de Kamers op de noodzaak van een snelle uitvoering van RW 62, tot een 2x2 strooksver- binding, met zo min mogelijk gelijk vloerse kruisingen. De beide Kamers schrijven hierover: «Het struktuurschema Verkeer en Vervoer wekt de indruk, dat de wegen voorkomend op het hoofdwegennet onder de verantwoordelijkheid van het Rijk behoren. Dit impliceert dat lagere overheden waaronder de pro vincie, worden belast met het onder houd, het beheer en de aanleg van se cundaire en tertiaire wegen. Over dracht van verantwoordelijkheid voor wegen, niet deel uitmakend van het hoofdwegennet, van het Rijk naar on der andere de provincie, zonder in te gaan op financiële konsekwenties hieraan verbonden, is ons inziens niet juist en gevaarlijk. Vooral wat bet.v.. de wegenstruktuur in de rej den-Brabant met name rond de ge meente Tilburg, is ons op dit moment niet duidelijk onder welke verant woordelijkheid de uit het hoofdwe gennet geschrapte wegen (Tilburg- Waalwijk en Tilburg-Belgische grens) komen te vallen. De struktuurnota volgende kan men concluderen, dat deze verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan lagere overheden, terwijl de provincie in haar kom mentaar op het struktuurschema deze weigert, wanneer de overdracht niet gepaard gaat met een verruiming in haar financiële middelen. Het gevaar is, ons inziens reëel aanwezig, dat vooral met betrekking tot de RW 62 een verdere vertraging in uitvoering ontstaat, indien geen duidelijkheid in deze op korte termijn wordt afge dwongen». De Kamers besluiten dit hoofdstuk met de opmerking, dat «een spoedige realisering van een snelle verbinding tussen Tilburg en Waalwijk essentieel is ten behoeve van een sociaal-eco- nomische ontwikkeling van geheel Midden-Brabant». Het standpunt van de Kamers tet zien van het hoofdvaarwegenn provincie Noord-Brabant is september-nummer van «De Kamer van Koophandel» reeds aan de orde geweest. Conform de gedachte van de provincie en van de gemeente Tilburg menen de Kamers eveneens, dat een verbreding van het Wilhelminakanaal ten goede komt aan de ontwikkeling van het doorsneden gebied. Toen er nog geen autoverkeer was in de woonstraten lange jaren geleden dus hielden huismoeders hun hart vast, als een stel buurtjongens de «voetballeeftijd» bereikte en er ge vreesd moest worden voor de ruiten. Wij herinneren ons uit onze jeugd van voor de oorlog dat door de vol wassenen een soort bijgeloof gescha pen werd en met grote zorg in stand gehouden, dat er één ding was, waar de gemeentepolitie nog méér, met al haar vermogens, tegen streed dan tegen moord, brand en straatroof, en dat was voetballen-op-straat. Wat een jongen allemaal kon overkó men, als hij door een agent op straat betrapt werd met een bal in zijn han den of tussen zijn voeten, was te ver schrikkelijk om zelfs maar te worden vernoemd. De straatagenten droegen aan dit bijgeloof bij door bij de zeld zame gelegenheid, die de jongens hen daartoe gaven, de voetbal «in beslag te nemen ofschoon, nu wij daar ach teraf over denken, het nog maar de vraag was, of zij daartoe het recht hadden. De spelregels van voetbal - op straat werden zodoende uitgebreid met het opstellen van twee extra-spe- lers, die op de hoeken moesten gaan staan uitkijken of er een agent aan kwam; een taak, die meestal werd toe gedeeld aan kleinere jongens, die nog niet bij het hele spel konden betrok ken, maar die wel goed genoeg werden bevonden om de bal op te vangen als die «achter» raakte. Wanneet wij bezien met wat voor fraaie beplantingen nieuwe wooner ven gemeenlijk worden uitgerust, valt voor ongehinderd beoefenen van voetbal-op-straat weinig te hopen. Of Iers kunnen de beplantingen al bij irbaat worden afgeschreven. Het bezien, hoe de omwonenden zullen reageren. Minstens zal vraag rijzen of de bewoners ;s- niet voor een groot deel zelf aanspra- »n kelijk zullen zijn voor de manier, waarop hun woonerf erbij komt te lig gen Moet de gemeente in beginsel tien -e keer meer geld te besteden krijgen aan le een woonerf, waar de bewoners de i- hele boel maar op haar beloop laten, tl dan aan een straat waar de bewoners hun zaken passen, de kinderer gaten houden en, zonodig, planten water geven? Het is minstens voorstelbaar, dat al vrij gauw ver schillen zullen ontstaan tussen diverse woonerven, verschillen, die duidelijk het verschil in geaardheid van de be- stur woners zullen laten zien, maar die De niettemin zullen worden toegeschre ven aan de voorkeur die de plantsoe nendienst aan de dag legt ten aanzien van het ene erf, tegenover het andere erf. Als belangrijk element in de in spraak over woonerven zal het punt «verantwoordelijkheid van de bewo ners» moeten worden doorgesproken. De gemeente kan wel véél, maar niet alles. Kinderspelen Iets wat niet met beplantingen te ma ken heeft, maar wel met kinderspelen is de kwestie: wat laat men ze spelen? In de boekhandel zijn prachtige uitga ven met een keur van illustraties te krijgen over «kinderspelen van vroeger», maar de kinderen, die de spelletjes zouden moeten spelen kun nen die boeken niet lezen. Zo ergens dan is hier sprake van een genera tiekloof. Kinderen leerden vroeger hun spelen van oudere kinderen, maar de kinderen van nu, die met leefruimte op een woonerf worden verblijd, kun nen niet terugvallen op een generatie i oudere kinderen, van wie zij spe en spelregels kunnen leren. Waar een zaak van gewicht het stedelijke gesprek over mag wel eens bekeken welke manier die genera- ^u.inen worden J. Het is niet aan te neme" :ren van vandaag zovec. van aard zullen zijn als de k" van vroeger, dat zij niets voeL de spelen, dk i zoveel animo wer kennen die spelen domw»« bestaat voor hen geen mar... zien beoefenen en al imit“ ren. Het is zeker nodig, d stantie zich met deze mater zig houden en een soort centrur leven roept, waar kinderen onder i kundige leiding deze speler doen. Eenmaal daarmee bel gen ze ze dan wel door naar I woonerf. Waar De Blaak zich opmaakt t nieuw leefklimaat te scheppen, de insprekers de rest van de zich verplichten door behalve aan hun eigen directe belang ook eens aandacht te schenken aan die algemene pro blemen. De cirkelfoto werd deze week gemaakt zaterdagmiddag op de Westermarkt. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen: f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, Koestraat; een waardebon voor de slinger echte Tilburgse boerenworst van P. v. Amelsvoort Snacks BV, L. Kanaaldijk 135 waardebon saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat; 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S.-plein; waardebon voor ’n boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon voor een jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriesproduktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f 5,van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat; een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, IJzerstraat 5; een waardebon van f 10,van Vermaris Hypotheken b.v., Auteurslaan 108; en een waardebon voor 4 Mexicaanse kippen van de Hoefse Pot, Tong. Hoefstraat 19. De winnares van verleden week, mevr. Klaassen, Rossinilaan 35, Berkel - - - - - Paus Paulus VI heeft in het kader van M ik beeeleidine het 65-jarig bestaan van de Katholieke begeleiding Leergangen te Tilburg aan drs. W.J. Jeugddrumband Fatima van der Bijl, rector van de Academie Einde en ontbinding stoet nabij voor Lichamelijke Opvoeding van de Wijkhuis t Forelleke, Forelstraat Katholieke Leergangen het rid- L u nn derschap in de Orde van de Heilige Gregorius verleend. Deze hoge kerkelijke onderscheiding is aan de heer Van der Bijl toegekend vanwege zijn grote inzet voor het ka tholiek onderwijs binnen de Ka tholieke Leergangen en daarbuiten, in het bijzonder voor de levens beschouwelijke achtergrond van de le rarenopleiding. >urg en Waalwijk ver- jverheid een beleid, dat J een gezonde ontwikkeling incie Noord-Brabant als Prijswinnaars van de L F '<i nuziek is

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1