DE KOERIER De stoomwals en de betonmolen tegengehouden SEUUEANS-LOOS werden op allerlaatst z’n I JAMIN St.-Nicolaasrondgang in West rZ BELANGRIJK Wijkraad Binnenstad vijf jaar aan het werk s u 977 pagina 32 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT TILBURG Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. In twee gedeelten tel. i. k Tel. 013-683911. Zie dan op pag. 6 INTERIEURVERZORGING DATS® Wordt inspraakprocedure niet te ingewikkeld? Uit eigen breierij Als U 20 - 50% op uw kleding wilt besparen Dames- heren- teener- en kinderkleding Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. en zij wijk t vertroi N Piet Kerkhof zegt: Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid dat wel- de vroegere con- gemene eind afgewikl UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 69.140 ex DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N S. PLEIN 14 TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 11267 A poöcx»oooöocoooooo«ooo«®ooooowa IVERZAMELAARS VERENIGING TILBURG INTERNATIONALE VERZAMELAARSBEURS EN TENTOONSTELLING Postzegels, briefkaarten, munten, etc etc. Muzikale begeleiding door «De Jan tjes» tot aan de Academielaan, waar zij worden afgewisseld door «The Purple Berets Aankomst en rust in wijkhuis <<’t Sant», Beneluxlaan 74. Vertrek van hieruit vindt plaats om 14.30 uur. DENISSEN A *er te ma lies, ma- Idelen tot Donderdag 17 november 1977 21e jaargang - nr. 1039 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over R’SUN De Wijkraad Binnenstad bestaat vijf jaar, wat op zaterdag 19 november wordt gevierd met kinderspelen, om half twee, met een wagenspel uit te voeren door de bekende wagenspelgroep Filiassi, uit Hilvarenbeek, om half vier en met het optreden van de bejaardenharmonie «’t Hermenieke» en van het koor «Solidair» om half zeven. Dat zal allemaal te doen zijn in Terra Nova aan de Nieuwlandstraat. Er zullen zeker veel kin deren, en ook veel volwassenen aan die feestelijkheden meedoen. Behalve het feestprogramma heeft de Wijk raad Binnenstad ook een goed verzorgde omvangrijke uitgave van «Binnenstad - Mensenstad? samengesteld, waarin een en ander van de geschiedenis van de wijkraad, en van de wijk wordt gereleveerd. Maar het belangrijkste is natuurlijk de eva luatie van datgene, wat in die vijf jaar het resultaat is geweest van de Wijkraad Bin nenstad en, bij uitbreiding, van wijkraden en inspraakorganen in het algemeen. Voor de Binnenstad kan worden gezegd, dat de Wijkraad, en tevoren nog de actiegroep van de Academie van Bouwkunst, er veel aan gedaan hebben om te voorkomen, dat de hele binnenstad van Tilburg werd «kaal gesla gen» en vervolgens weer volgebouwd met betonnen flat- en kantoorgebouwen. Het centrum moest niet alleen een gebied wor den, waar men makkelijk met de auto door heen kon rijden, men moest er ook kunnen wonen, lopen, winkelen, parkeren en le ven. De ontwikkeling was in 1971 veront rustend woonden er in 1957, het jaar voor dat de «grote afbraak» begon, 7.572 mensen in de binnenstad, in 1971 was dit aantal te ruggelopen tot de helft. De gemeentelijke plannen behelsden een groot park, 7.500 parkeerplaatsen, concentratie van onder wijs, musea en werkgelegenheid en dan 1.000 woningen voor alleenstaanden. Waarmee de organische bewoning van de wijk wel kon worden afgeschreven. Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg.v.d. Mortelplein) MOTORSHOP Voor al uw autoproblemen Beukenstr. 15 Tel. 68.25.53 bougies, inspuiten met vochtwering, kleppen stellen, koplampen stellen. f 39 50 ex BTW men uit- Na de bijzonder geslaagde intocht van eelt niet St.-Nicolaas en zijn gevolg in onze stad is het weer tijd voor de rondgang vol gens onderstaand programma, op zon dag 20 oktober. Vertrek vindt plaats vanaf Café An- tens, Korvelplein 44 om 12 uur. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Muzikale begeleiding door de «Sandy Boys». Einde en ontbinding van de stoet bij café Wandelbos, Zwartvense weg 25. ZONDAG 20*N OVEMBER Restaurant Strandbad Beekse Bergen. Zaal open: 10.00 tot 17.00 uur Gratis busvervoer v.a. klokkentoren naast station 9.00 - 10.00 - 11.00 uur enz. Route eerste gedeelte Korvelplein - Korenbloemstraat - Nic. Beetsstraat - Vondelplein - Tollens straat - Van Lennepstraat - Berkdijk- sestraat - Joh. van Zantenstraat - Rooseveltplein - Van Limburg-Sti- rumlaan - Joh. van Oldenbameveldt- straat - Brug. v.d. Mortelplein - Heinsiusstraat - Van Limburg-Sti- rumlaan - Ant. Artsplein - Zouaven- laan - Brug. Visserstraat - Franken laan - Vierwindenlaan - Academielaan - Gimbrèrelaan - Conservatoriumlaan - Statenlaan - Tob. Asserlaan - Ant. Moddermanstraat - Ed. Meyerslaan - Roelof v. Kranenburgplein - Wes- terpark - Statenlaan - Schiphollaan - Beneluxlaan. In de loop van de jaren zijn de discussies groenvoorzieninger tussen wijkraad en gemeente vaak hoog heeft bewerkt, da gelopen en de meningsverschillen wer- keersregelingen zijr den diep uitgespit, maar allengs begon voor de bewoner* b het inzicht toch veld te winnen, dat wel- de vroegere sit iswaar de gemeente bij zulke c frontaties altijd aan het langste eir.u kon trekken, maar dat dit toch niet het beste eind was, ook niet voor de ge meente zelf. Ook aan de kant van de overheid rees het inzicht, dat het met de inrichting van de binnenstad misschien toch ook wel anders zou kunnen dan men zich van hogerhand had voorge steld, en dat het alternatief dan wel wat ingewikkelder maar daarvoor toch ook heel wat aardiger zou kunnen worden. Er is echt wel een en ander bereikt. Aan de kaalslag en de blokkendozen- bouw is definitief een eind gekomen, de bevolking keert terug vaak naar voor renovatie aangekochte huizen en het hele beeld is levendiger dan het in jaren geweest is. Er staan plannen op stapel om de vrijkomende gebieden na afbraak van fabriekspanden te be bouwen met woonhuizen-plus- Denkcursiefje Sint-Nicolaas Een Heilige van wie weinig of niets met zekerheid bekend is. Hoe komt het toch dat deze man zo algemeen ver eerd wordt Van Moskou tot Madrid en van Rome tot Oslo en Stockholm. Hij moet Bisschop geweest zijn van Myra, een stadje in Turkije. En verder zijn er allerlei verhalen over hem. En deze legenden hebben zo’n indruk ge maakt, dat men hem overal is gaan - vereren en navolgen. Zo wordt verteld dat er in Myra een man was, vader van drie aantrek kelijke dochters. En toch weer niet aantrekkelijk, want vader was te arm om ze een behoorlijke bruidsschat mee te geven. Ten einde raad begon vader er over te denken om zijn kinderen over te doen aan een bordeelhouder die dan verder voor hen zou «zorgen» Nikolaas, toen nog een jonge man, hoorde hiervan en besloot te helpen, ’s Nachts gooide hij een beurs met geld door het raam van de oudste dochter. Toen kwam er ras een serieuze vrijer en kon ze netjes trouwen. Na de bruiloft ontdekte de tweede een beurs in haar kamer. Daar kwam ook bruiloft van. En vervolgens kreeg de derde dochter haar «surprise», waar een aardige jonge man fluks op in haakte. U voelt waar ons gebruik vandaan komt om met Sinterklaas geschenken te geven zonder dat de gever zich be kendmaakt. Hopelijk zullen er ook al tijd mensen blijven die in moeilijke omstandigheden bereid zijn tot hulp zonder er mee te koop te lopen. De cirkelfoto van deze week werd gemak figuur kan aan ons bureau de volgende Gijzen Optiek, Koestraat; een waarde! Insuiindepiein, waardebon N.S.-plein; waardebon voor jaarabonnement van de 1 diepvriesproduktenafhaal Antoniusstraat; een waardebon voor een zonnt Vermaris Hypotheken b.v., Auteurslaan 108; Hoefstraat 19. De winnaar van verleden week, raakt aan de Piushaven tijdens de intocht van Sinterklaas zondag 11. De omcirkelde prijzen afhalen: f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van ebon voor de slinger echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amersfoort, voor een saunabad van Studio Sylphide, Gorkestraat; 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, r ’n boeket of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo. Hasseltstraat; waardebon vooreen Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en ilcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f 5,van Boetiek Den Uil, _j_.-inebad van het Zonnehuis, Uzerstraat 5; een waardebon van f 10,van en een waardebon voor 4 Mexicaanse kippen van de Hoefse Pot, Tong. de heer v.d. Brekel, Griegstraat 221, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. (Foto: Van Aarle) Drop- munten k 2zakken van370089 VOOrAr» uw voordeel 81 cent Aanbiedingen geldig van 17 t/m 23 november Route tweede gedeelte Beneluxlaan - Westerpark (noord zijde) - Hubertusstraat - Jagerslaar! - Drijverstraat - Kruisherenstraat - Montfortanenlaan - Beneluxlaan - Re demptoristenstraat - Salesianenstraat - Lage Witsiebaan - Lavendelweg - Kruidenlaan - Melisseweg - Hoflaan - Gentiaanlaan - Baden Powelllaan Auteurslaan - Marie Koenenlaan Zwartvense weg. Niet duur wel heerlijk. en. De fietsroute lat er nieuwe ver- egelingen zijn gekomen, die ook voor de bewoners leefbaarder zijn dan ituatie was. Het al- renovatieproces zal worden ckeld en vastgesteld kan wor den, dat de binnenstad weer zal wor- nog een zinnig oordeel te kunr den opgehaald op een manier, waarbij spreken. Dit verschijnsel spec., ...v. de traditionele identiteit althans voor alleen in de binnenstad, het doet zich een herkenbaar percentage behouden bij alle inspraak voor. Men zou dan zal blijven. Niet alleen is dit van be- ook onderscheid lang voor de bewoners van de bin- sen datgene, w nenstad en voor de winkeliers en an- schoolde bew< dere bedrijfvoerders, die daar gevés- wijk gebt tigd zijn, maar ook voor de rest van de herkenb; stad. Intussen kan men een idee krij- gistreerd, gen van de grote veranderingen, die ken heeft zich geleidelijk hebben voltrokken als n bijgaande foto’s eens vergelijkt t daar te zien is, gaat voor de hele nenstad op. Maar er is gelukkig h ook heel wat behouden gebleven. Voor de hele stad De geschiedenis van de Wijkraad Bin nenstad is echter ook om nog een an dere reden belangrijk. De raad heeft namelijk in zekere zin model gestaan voor soortgelijke inspraakinstellingen elders in de stad. Waar de Binnenstad tegenover de gemeente een toch wel aandachtig oor vond, ging dit allengs ook gelden voor andere wijken in de stad. Ook daar zijn acties gevoerd en besprekingen gehouden met als gevolg dat op tal van plaatsen de identiteit werd behouden en de leefbaarheid versterkt. Dit voorbeeld van de Wijk raad Binnenstad voor de hele bevol king van Tilburg om uitdrukkelijk het gemeentebestuur bij die bevolking te betrekken is van misschien nog groter belang geweest dan datgene, wat ten aanzien van de binnenstad concreet werd bereikt. voor. Met moeten maken tus- wat een niet specifiek-ge- uv ^woner wil, dat er met de ebeurt, wat dan op een voor hem .bare manier moet worden gere- en datgene wat meer t met vormenkwestie nieren van uitvoering en mido. verwezenlijking. De bewoners hebben het meeste be hoefte aan inspraak over het «wat» van de problematiekwat de gemeente zich voorstelt, wat de bewoners willen en wat er uiteindelijk nu precies komt staan. Hoe dat allemaal moet en zal gebeuren en waarom het op die manier moet en niet anders kan, zal de meeste mensen boven de pet gaan, en kan hen overigens ook betrekkelijk onver schillig laten. Bij inspraakbijeen komsten zou men zich dan voorname lijk op het «wat» hebben te concentre ren, terwijl het «hoe» eerder schema- Communicatie En nu zal dan, bij het doorlezen van «Binnenstad-Mensenstad?» zeker de vraag rijzenhoe moet het hu verder In het blad wordt al vermeld, dat de communicatie tussen de actieve kern van de wijkraad en de bevolking niet bepaald levendig is. Voor een deel wordt dit geweten aan het feit, dat die kern voor een belangrijk deel uit «ge studeerde» lieden bestaat, die bij het waarderen van overheidsstukken be hoorlijk partij kunnen geven, terwijl gewoon-ontwikkelde mensen die vaardigheid nu eenmaal niet hebben en dus ook niet alles zo vlug snappen. Zij hebben dan het gevoel, dat «mee kunnen praten» en daarom op de inspraal maar weg. Bovet 1 de hele gang van zaken niet wat de animo om mee te doen ook i bepaald vergroot. Liever «wat» dan «hoe» Er is echter nog een element, dat de ^at wijkraad niet vernoemd, en dat mis- de P^P schien toch wel aandacht verdient. Naarmate de ontwikkeling van in de inspraak ter tafel komende plannen dichter naderen tot de verwerkelijking wordt het gesprek gedurig meer gede tailleerd en komen er punten aan de orde waarvoor men toch eigenlijk be stuurlijke ervaring moet hebben om gevoel, dat ze niet raten» en blijven ikbijeenkomsten endien zijn veel - met jje tisch, of helemaal op een ander mo- tuwd rnent, zou moeten worden behandeld, k niet zonder daarmee de bewoners lastig te vallen. Naarmate de inspraakproce dure in het algemeen meer een kwestie van deskundigen wordt, is te vrezen, J-* Je niet terzake kundige bewoner pijp aan Maarten zal geven en naar de vergadering zijn kat zal sturen. Mogelijk is dit voor de Wijkraad Bin nenstad een nieuwe klus. De raad hééft namelijk een heel behoorlijke ervaring met het populariseren van wijkop- bouwproblematiek en van een uit breiding van die ervaring zou, op- n nieuw, weer de hele stad gediend zijn. dan r..._o.- nieuwe bewoners van gang van zaken r de animo om mee t

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1