E KOERIER LD ft gegadigden van woningverbetering SPARIDANS-LOOS Centrale informatiepost voor ^todosjop= Bit l Potatosticks zout of paprika JAM IN 90O<F Niet dtitir uel heerlijk I Er is veel meer mogelijk dan de mensen weten Intocht Sinterklaas Groot feest voor alle kinderen 59,50 «Jurgensgebied» aan Tuinstraat wordt binnenkort «ingesproken» St.-Nicolaaspuzzel r 1977 pagina 26 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 69.140 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. ding van aanvragen voor woningverbe tering. Goede adviezen 9 Vegl - pleii N verk Foto: van Aarle Van totaal bestemmingsplan hierbij als uitgangspunt. Einde boekenweek nadert geregek BOEKEN RUILEN MUZIEKSTUDIO Beukenstr. 15 - Tel. 68.25.53 ORGELS NU van f 98 VOLGENDE WEEK... Afd. Advertenties. telefoon 04255 - 15 75 K8S3» INTERIEURVERZORGING k Speciaal initiatief van gemeente Tilburg schijvens hilvarenbeek Kom mode Naast het podium zullen tafels en stoe len staan voor de grote boekenruil- beurs. ander tafeltje Jet andere l< boeken. Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. )LOP rkeerruimte Je jurk De PRIJZENPOT wordt weer geweldig!!! Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 MOTORSHOP Voor al uw autoproblemen! CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) jrwachten wij, uzzel, uiterlijk IER. UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 EL binnenhuis/ir I u kunstnijvert leicl verlichxtirig onemen woningeigenaar behoeft veerhouden, om in eerste <de Koerier» die op donderdag 3 november 1 wordt, drukken wij onze jaarlijkse grote geïnte- belang- kijken in die gezellige - kelder van kent ze wel de Afghaanse rken boeken winkel- naar het win st dan vooral )onderdag 27 oktober 1977 |1e jaargang - nr. 1036 Eventueel gewenste inlichtingen kunnen worden verkregen onder telefoonnummer 013-675030 (tussen 18.00 - 20.00 uur); bij geen gehoor onder telefoonnummer 013-32.03.04. Daarnaast is ook een gemeentelijke fi- nancieringsregeling in het leven geroe pen. Over deze gemeentelijke maatre gelen kan het volgende worden mede- Contact opi Geen enkele w zich te laten weerhout srsonen van Antonius.,.. - van Vermanis Hypothi loefstraat 19. De winnaar DENISSEN A T S U N voor 85,— EL SCHUUR- ER «FLINT» middel en fijn x 28 cm voor 2.95 EL WATERPROOF JURPAPIER voor 3.95 Boeken die je misschien dubbel hebt gekregen met je verjaardag. Boeken die je saai vindt. Stripboeken die niet meer spannend zijn. Al deze neem je gewoon mee naar het centrum Tilburg - Noord op het Wag- nerplein, je neemt gewoon plaats aan een van de tafeltjes die er dan zullen staan. Het gemeentebestuur heeft het In- spraakteam Tilburg verzocht de in- 1 BOS- BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d.Mortelplein) Wanneer je a.s. zaterdag r kelcentrum gaat, vergeet niet om boeken mee te nemenBoeken die je al zo'n tien keer hebt doorgele- y i - g-i n zen en waarvan je nu wel weet wat er allemaal in staat. Hngën van eigenarer willen verbeteren, Het gemeentebestui leiding gevonden om maatregelen te treffen, we naar, die verbeteringen aan ning wil aanbrengen, tot ext kunnen zijn. Allereerst is de gemeente ertoe overgegaan een centrale informatie- en begeleidingspost voor woningverbetering in te richten. Van belang voor stadsontwikkeling spraak rond dit bestemmingsplan te nr‘»aniseren en te begeleiden. is de bedoeling om uit de g ;erde bewoners en andere be „_.iden een inspraakgroep van on geveer 25 personen samen te stellen. Naast bewoners dienen in deze in spraakgroep ook vertegenwoordigers plaats te nemen van in de buurt geor ganiseerde belangengroepen. Zo zal in ieder geval de Wijkraad Binnenstad aan de inspraak deelnemen. Zoals bekend is binnen de wijkraad Binnenstad al enige tijd terug een werkgroep gevormd, die zich speciaal >ezig houdt met de toekomst van het terrein van «Jurgens» én omgeving. van aan- inspraakgroep. Daar- itieven vanuit de in- zelf uiteraard ook van PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Originele Afghaanse tri wol en helemaal he er is er niet een hetzel truien. 100 landwerk, slfde DUS IN «c verspreid bestek tot in bijzonderheden aan te welke mogelijkheden de rijksregeling allemaal bevat, is het duidelijk, dat met de hier elde geldelijke bijdragen van de iverheid lang niet in alle gevallen lijkheden en aarze- ren en, die hun woning hype zijn overwonnen. rur heeft hierin aan aanvullende /elke de eige- i zyn wo- ctra steun van i aa worai oevoraera. uie gemeente- ,IJ en i. Bepalend is, dat de veranderingen werke- vjezen kunnei ssen in het kader van de redelijke leefbaar- ontwikkeling anciert de overheid niet. tering. De wi Bij 'n overlijden in uw famine, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over ÜE afsluiters voor icht-gas en water .reduceer en dstoestellen- rten flenzen- en en fitwerk bruin idelsonderriêming b.v erneweg 14 tilburg I 013 - 321316 VAN DE LOOM 3 etages^^Jul. van Stolbergstr. 8 Ujt- »n koopplaila^^ Tel. 424782 I af. - Uw advertenties voor dat nummer verwj in verband met het vele werk aan de puz_. dinsdagavond te 10u.00. LIEVER EERDER. spraa orgar Het io v In 1976 heeft de gemeente Tilburg de voormalige textielfabriek «Jurgens», resseerc gelegen aan de Tuinstraat hoek Telexstraat aangekocht. hebbent Deze aankoop vormt de aanleiding voor het maken van een bestemmings plan. Het is raadzaam om het bestemmingsplangebied wat groter te maken dan het terrein van «JurgensOp die manier kunnen de ontwikkelingen in en om het rekonstruktiegebied beter beheerst worden. De gemeente stelt voor een bestemmingsplan te maken voor het gebied dat omsloten wordt door de Poststraat, de Willem Il-straat, de Tuinstraat en de Stationsstraat. Het in 1976 door de Gemeenteraad van Tilburg vastgestelde Struktuur- plan Oude Stad (de Oude Stad is het gebied binnen de Ringbanen) geldt be Aan die tafeltjes zitten dan al kinderen met hun boeken voor zich op tafel en daar begin jij dan mee te ruilen. Het kan dan voorkomen dat er niks bij Zaterdag 29 oktober is de laatste dag zit om te ruilen, nou dan ga je naar een van de BOEKENWEEK. Om deze dag ander tafeltje of je wacht gewoon t ekstra op te luisteren, is er in het win- dat andere kinderen komen met f kelsentrum Tilburg - Noord groot feest voor alle kinderen. Deze ruilboekenmarkt begint a.s. za terdag om 10 uur en zal durenlot 5 uur 's middags. Bij het voorlezen zal i een verrassing worden uitgedee Wat dat is, wordt nog niet verteld an ders is het geen verrassing meer. Tot ziens op het boekenfeest en de toegang is gratis. Ziet ook onze advertentie op pagina 18 Tlvollstraat 69 Heuvel 44 TILBURG Telefoon 013-434762 ijc^agavond IOPAVOND 21.00 uur Hiervan uitgaande wil het Rijk de kos ten van werkelijke verbeteringen en geven, soms ook kosten van achterstallig on- nieuwe i derhoud tot maximaal f 65.000,— Verder is per woning voor een rijksbijdrage laten bedoelde meetellen. Afhankelijk van de hoogte rijksoverheid lang ni van de verbeteringskosten wordt deze de financiële moeilü financiële bijdrage van het Rijk als be drag ineens of in jaarlijkse termijnen aan de eigenaar uitgekeerd. Bij ingrijpende verbeteringen worden steeds jaarlijkse bijdragen toegekend die de eigenaar in zeer belangrijke mate verlichting geven in de lasten van rente en aflossing van de eventueel benodigde hypotheek. In de gevallen, dat met kleinere verbeteringen kan worden volstaan om de woning in goed bewoonbare staat te brengen, wordt .de rijkssubsidie als bijdrage ineens uitgekeerd. Centrale Informatie gelen kar Het is praktisch onmogelijk om in dit gedeeld. Bespaar al bij12000 km p.j ^^installaties lI^0Q,| (incl BTW. excl inbouw) FLoX’SXe"’JX^,k_,n.nLXX’ Op het podium, in het winkelcentrum, A de Haas Pdolenstraat 57 Oen Dungen Tel 04I94-177S za| vanaf half e]f worden Voorgelezen. Verhalen voor alle kinderen, dieren- verhalen, spannende verhalen, fantasie- verhalen zullen op geregelde tijden op het podium worden voorgelezen. »nstad al er groep gevormd, die r- houdt met de toekomst v»' in van «Jurgens» én omgevi De afdeling Stadsontwikkeling Publieke Werken zal voorstellen ligt, is het uitermate dragen voor de in-1- laar, in de nabijheid naast zijn initiat.v.v.. -«..u., gun- spraakgroep zelf uiteraard aak m met vol- harte welkom. Het is de bedoeling om het bestem mingsplan volgend jaar febrpari in koncept gereed te hebben. Wanneer start de inspraak? Om iedereen uit de buurt nader te in formeren, nodigen wij alle belangstel lenden uit op de informatieavond van maandag 31 oktober 1977, die gehou den zal worden in de grote zaal van de toe- Nieuwe Koninklijke Harmonie, Sta- i zul- tionsstraat 26, Tilburg, aanvang 20 uur. Dan zal ook de inspraakgroep worden samengesteld en zullen afspraken met de buurt worden gemaakt over de ver dere werkwijze. Wie er vooraf meer van wil weten kan zich in verbinding stellen met Inspraak- team Tilburg, Stadhuisplein 360, Til burg, tel. 013-328533. instantie contact op te nemen met de bouwtechnici in de centrale post bij L het bedrijf van publieke werken. Van daaruit kan dan later nadat een ver- beteringsplan is voorbereid desge- wenst een afspraak worden gemaakt met de behandelende ambtenaar van de afdeling financiën van de gemeente secretarie voor eventuele financie ring. Het gemeentebestuur ziet de partiku- ra Here woningverbetering als een be- langrijk onderdeel van de zogenaamde Z m stadsvernieuwing, die in sommige ■- -jdsdelen reeds ingang is gezet, ie jaren meer syste- otere intensiteit zal Vernieuwing en verandering van woningen is niet alleen een zaak van Centrale post voor opvang en begelei- particulieren, maar ook van de overheid: er moet een coördinatie zijn van J'- maatregels in individuele gevallen en vanwege de stad, want anders schiet een wijk als geheel weinig op met gerenoveerde woningen. Anderzijds kan In veel gevallen het particuliere initiatief niet helemaal instaan voor zo’n woningrenovatie; bouwen is duur en de meeste mensen denken wel meer - - dan twee keer na alvorens daaraan te beginnen. Zij zijn dan gediend met bouwadviezen en al evenzeer met financieringsmogelijkheden. Er zijn L beviSt zich een bureau, wLaV subsidiemogelijkheden: sinds 1 januari van dit jaar zijn zij zelfs verruimd. narerii dje bun woning zouden v Er was eerst een «Premieregeling Woningverbetering», waarbij subsidie verbeteren, alle gewenste inlichti tot ongeveer f 5000,mogelijk was, maar in de nieuwe regeling kan men omtrent mogelijkheden van plam bijdragen krijgen, die daarvan ooit een veelvoud bedragen. Maar aanvul- bereiding en subsidie kunnen lend op die nieuwe regeling presenteert de gemeente Tilburg nog meer gen. Dit bureau is bemand me- faciliteitener is de gemeente veel aan gelegen, dat zoveel mogelijk gebruik technicidie volledig op de hoogte zijn oude stadsdelenwv wordt gemaakt van de mogelijkheden, omdat daardoor de renovatie van ^an de bestaande regelingen van het doch in de komende de stad - met name van de oude stad --wordt bevorderd Me gemeente- .j^^^^SHerv^ne/Stë- worden aangepakt. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt bij het Witte Paardje, waar de dames van het NKV feestvierden. De omcirkelde regeling geldt zowel voor eigenaren, die het betrenenae pand bewonen, ais vens waarjevo||e begeleiding en ad- Woningeigenaren hebben dus nu de ge- figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen: f 10,- van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,- van Gijzen voor de eigenaars, die verhuren. Bepalend is, dat de veranderingen werke- vjezen kunnen geven tijdens de plan- legenheid om op gunstige voorwaarden Optiek, Koestraat; een waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amelsfoort, Insulindeplein; lijke verbeteringen zijn, die passen in het kader van de redelijke leefbaar- ontwikkeling voor de woningverble- tot woningverbetering over te gaan, waardebon voor een fles naar keuze van de Tropicanebar, Leonard van Veghelstraat; waardebon voor een saunabad van heid. Luxe - voorzieningen financiert de overheid niet. tering. De woningeigenaren worden Geheel vrijblijvend kan eenieder zich Studio Sylphide, Gorkestraat, 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S. -plein; waardebon voor een boeket of plant t.w.v.f vanaf 1 november a.s. voor informatie 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,- van Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een wenden tot de centrale post, hierbo- jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijsjaart voor 12 personen van ijs- en ven genoemd. Het bureau is vanaf die diepvriesproduktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f5,- van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat, datum dagelijks geopend van 9 tot 12 een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, IJzerstraat 5, een waardebon van f 10,- van Vermanis Hypotheken uur voormiddag. Het adres is: Vincen- b.v., Auteurslaan 108 en een waardebon voor 4 Mexicaanse kippen van de Hoefse Pot, Tong. Hoefstraat 19. De winnaar van tiusstraat 102, alhier (telefoon 434050- verleden week, de h. Liebregts, Diepenstr. 93, heeft zijn prijzen reeds ontvangen, toestel 350). Omdat het plangebied in de luwte van het stadsgebeuren li£x. -‘■L geschikt om juist daar, i van stedelijke voorzieningen, een stig woonmilieu te schepper doende rust en afwisseling. Verreweg het grootste deel van het gebied heeft dan ook de bestemming woondoeleinden, dat wil zeggen dat de gronden volledig bestemd mogen worden voor woningen met daarbij voldoende openbaai» groen (inklusief speelvoorzieningen) en stallingplaat- ccn sen voor auto’s. tot- De gebouwen, straten, parkeervoor- hun zieningen en dergelijke die in de komst hun bestemming behouden len eveneens in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Hoe de naam van het bestemmings- nog plan zal luiden blijft nog even open. ;eld Het moet namelijk een herkenbare naam zijn. Omdat de naam «Jurgens» zeker in de buurt een bekende klank heeft is deze voorlopig gehanteerd, maar een andere naam zou bijvoor beeld kunnen zijn «De Harmonie» of iets dergelijks. Graag horen we daar de mening van de buurtbewoners over. Hoe gaat de inspraak verlopen Op zondag 13 november, zal de Goede Heilige Man, verge zeld van zijn knechten en adellijke personen, de traditionele intocht houden. Om ongeveer drie uur zal hij per boot in de Piushaven arriveren. Ook dit jaar wordt aan pl. m. 80 gehan dicapte kinderen met begeleiders de gelegenheid gegeven om de Sint tegemoet te varen en samen met zijn boot in de Piushaven terug te keren. Havenmeester J. Diepenhorst stelt wederom zijn motorboot de Kontiki hiervoor beschikbaar. Alle op die dag bij hun ouders in Tilburg verblijvende ge handicapte kinderen, kunnen van deze uitnodiging gebruik maken. Vader of moeder of anders een grote broer of zus kunnen ook meekomen. De Kontiki zal op die zondag ge reed liggen aan de landtong zuidzijde van de Piushaven. De begeleiders dienen voor eigen vervoer daarheen zorg te dragen. Stipt om twaalf uur zal de Kontiki vandaar vertrekken naar de eerste halte van Sinterklaas, namelijk de Beekse Bergen. De Sint rust daar namelijk even uit alvorens door te stomen naar Tilburg. Als de begeleiders zorg dragen vóór dat tijdstip bijv, om kwart voor twaalf aanwezig te zijn, dan zorgen vrijwillige helpers voor de rest. Speciale vrijwilligers van de Trans- portcolonne van het Ned. Rode Kruis, afdeling Tilburg, zullen aanwezig zijn om de kinderen met dekens en warme chocolademelk warm te houden. Om aan alle eventualitei ten het hoofd te kunnen bieden zal zowel bij vertrek als aankomst aan de Piushaven zowel als op de Beekse Bergen een deskundig bemande ambulance van het Ned. Rode Kruis aanwezig zijn. Eén instituut in Tilburg, waar gehandi capte kinderen verblijven, zal persoonlijk met een uitnodi ging benaderd worden. Aljaren opeen rij is het bij de intocht van Sinterklaas redelijk goed weer geweest. Hopelijk zal dat ook dit jaar het geval zijn. Bij het bedrijf van publieke werken in de barak rechts van de ingang aan de parkeerplaats van de Vincentiusstraat bevindt zich een bureau, waar eige naren, die hun woning zouden willen verbeteren, alle gewenste inlichtingen omtrent mogelijkheden van planvoor- bereiding en subsidie kunnen ontvan- Dit bureau is bemand met bouw- lie volledig op Je regelingen teente en de toeps J n en die 1 iv begeleiding en a sn geven tijdens de f j voor de woningver ui tering. De woningeigenaren worden dus op de meest uitvoerige wijze voor gelicht en op weg geholpen. Financieringsregeling Deze regeling geldt uitsluitend voor eigenaren - bewoners. Zij stelt dege nen, die hun woning willen verbete- r“", in staat om via de gemeentelijke potheekbank de nodige gelden voor verbouwing aan te trekken. Op de af deling financiën van de gemeente - se cretarie (stadhuis; le etage - kamer 105a) wordt met iedere eigenaar af zonderlijk nagegaan, op welke w(jze zijn woningverbetering het best kan worden gefinancierd.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1