DE KOERIER Knelpunten in de Tilburgse gezondheidszorg eerste lijn SBUUD4NS-LOOS Bewoners van St.-Annawijk kregen er tenslotte genoeg van v sr '5- OOSTERSE TAPIJTEN Chips zout of Q A paprika I.2OÖ# Jamin in Brieven A van lezers Nota belicht zwakke plekken LVk zoutjes. 1977 pagina 26 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Donderdag 20 oktober 1 ,21e Jaargang - nr. 1035 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Maatschappelijk werk - kruiswerk huisartsen en tandartsen u,- van b< lardebon Foto van Aarle PROTESTANTSE BEGRAFENISONt Tel. 013-683911. )n: gesloten DICHT GEVERFD H. DE ZEEUW INTERIEURVERZORGING DATSUN] Zie ook pag 23 Studentensoos door buurt Lumberjack Trio op Kruikenmarkt Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. drag ais i -el op g te beweren dat buiirt- :nkel willen slapen, het Start UNICEF- kaartenverkoop in Tilburg ons ijtief; gezai huisa kale Wat i DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 BEGRAFENISONDERNEMING PENISSEN WILHELmInAPARKD127S 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tllburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid j hem dit vertrou- UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 als :rdag 13 op vrij de overlast tot waarbij tl >ekers i r bij g- bekende s bouw naat Het centr" is het se jaren "ilburg tdsen ipers bin- n zeJf de zegt ibrek vermeldt de nota 7r>ro- deze vormt een spe- is bestaat tsen, an- aan de (Stich- lïlburg) :jl de de in- len :n‘het dr nstrumenten riek verband buurtaktiegroep vir niet makkelijk geh< toegezegde maatregelen van hun zijde om de overlast te beperken zijn niet uitgevoerd. Momenteel zeer speciale OCCASION-AANBIEDINGEN bij moeten worden van de problematiek in het algemeen. Deze ■nota gaat dus over de directe hulpverleners: de huisartsen en tandartsen, de kruisverenigingen en het individueel maat- DENISSEN A T S U N MUZ1EKSTUDIO plano’s orgels muzlekint bladmuzi In Tilburg i zin de Ger en het Inst Werk (IMW) Ti ciale Dienst wer lijke koncentrati. decentreerd naar basiseenhec Aanbevolen wordt koppeling van ba- 10 tot 30 goedkoper dan elders Keuze uit meer dan 1.000. Alle tepiften met certlflkaat van echtheid. De betere zaak voor Perzische tapijten In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 oktober hebben buurtbewoners en sympatisanten massaal hun eisen op de ramen en deuren van de soos ken baar gemaakt. In rode en witte verf staat o.m. te lezen: ERUIT en ROT OP UIT DE BUURT en WIJ WIL LEN SLAPEN, wat aan duidelijkheid t. leen. Wij mogen er wel op v gesloten ver- eigen rechtspleging altijd et zijn onbruik- lijke zaak is en dat aktiegro optreden individueler kunnen suggeren to. lingen over te gaan, i, dat ze rtiet ar- t is, zeker i is aan lie in welvaart t wonens st een goed water nk Wij hope nog mins vestigen. Gemeente, en de plaatselijke tandï moeten bevorderen. E duidelijk lijk zijn. Ontwikkelingshulp moet van groot, vaag, ver weg - woord zijds dooi de Kerstgroeten Nieuwjaarsgroe* en bekenden, te doer Unicef - kaarten, die het gehele jaar te geb Naast het postpapier agenda, is er dit jaar een uitgegeven, waar de kin cemt siseenheden van het Kruis en van het IMW, en tevens een onderlinge koppe ling van het IMW en een gedeconcen- treerde post van de Gemeentelijke So ciale Dienst. kruiszorg en de individueel - maatschappelijke zorg al even zeer onevenwichtig zijn gespreid en vaak vasthouden aan de nu eenmaal toevallig zo gegroeide vestigingsplaats. -pooooeoooooooeeoooaooeeeooeoowKc Verzamelaars Vereniging Tilburg INTERNATIONALE VERZAMELAARSBEURS EN TENTOONSTELLING Postzegels, briefkaarten, munten, etc., etc. ZONDAG 23 OKTOBER Restaurant Strandbad Beekse Bergen. Zaal open: 10.00 tot 17.00 uur Gratis busvervoer v.a. klokkentoren naast station 9.00 - 10.00 - 11.00 uur enz. Tllburg, NI Tel. Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d.Mortelolein) De nota behandelt dan een aantal knel-, [CKCr punten, waarbij in de eerste plaats ge- noemd moet worden de bijzondere ft- guur van de huisarts. De relatie tussen nJar -patiënt en huisarts is wel bij uitstek per soonlijk de dokter moet vertrouwd zijn i met de levensomstandigheden van de I patiënt en de patiënt moet zoveel van de dokter weten, dat hij wen ook kan schenkel NEFKENS TILBURG B.V. LAK AAN VERZOEKEN Dinsdagavond 4 oktober vond er in de - ge’ soos volgens geruchten een striptease rchts of jets dergelijks plaats, die gepaard ging met massaal gejoel en heftige aanmoedigingen. Herhaalde verzoe ken om stilte, zelfs van de politie, werkten averechts, zoals blijkt uit ge maakte bandopnamen. De politie moest er nog een tweede keer voor uitrukken. In de nacht van donderdag I3 op vrij dag 14 oktober leidde de overlast tot een explosieve situatie, waarbij tussen buurtbewoners en soosbezoekers rake tl vielen. Tot vijf uur in de och- md de buurt op steltenDe poli tie zag zich genoodzaakt tot ontrui ming van de soos over te gaan, aange- Tandartsen Als vierde knelpunt de tandheelkundige zorg; dez voor de inwoners van Tilburg cifïeke moeilijkheid. Enerzijds een groot tekort aan tandarts ;rzijds daalt de deelneming a georganiseerde jeugdtandzorg ting Schooltandverzorging Ti tot rond de 50 En dat terwijl aan ons gebit knaagt, de steeds meer prijs stellen op ;d verzorgd gebit, en het drink- iiet meer is gefluorideerd, len dat zich de komende j istens 10 tandartsen in Till ziekenfonc idartsen zullen dit Daarvoor zal een vestigingsbeleid noodzake- Het is nu overduidelijk geworden dat het verantwoordelijke soosbestuur niet bij machte is herrieschopp/*rt nen het gareel te houden en orde te handhaven. De politie weinig te kunnen doen wegens gel aan bewijs. Het Aktiekomitee Nachtrust stelt zich niet aansprakelijk voor akties van indi viduele personen. Een buurtbewoner, t.b.v. Aktiekomi tee Nachtrust, p/a Postbus 3165, Til burg - Schouwburgring. Oplage 69.140 ex. Lumberjack bestaat uit: Henry: acoustische gitaar en zang; Jan: bas en zang; Jack: electrische gitaar en zang. Hun repertoire omvat nummers van bekende artiesten zoals: Wayion Jen nings; Willie Nelson; Johnny Casch. Afgelopen zomer trad LUMBER JACK op in Engeland; ook hebben zij een L.P. in voorbereiding. Het bijzondere van deze groep is dat zij ondanks de (kleine) 3-mans - be zetting toch een volledig muzikaal geheel weten te brengen in het genre van de (electrische) country - muziek. De 3 leden van deze band geven in hun vrije tijd lessen in Blue - grass music, banjo, drums en gitaar. Het is de bedoeling de electrische country- en westernmuziek door hun optredens in Nederland betere en gro tere bekendheid te geven. Buurtbewoners die om stilte vroegen werden uitgejauwd en uitgescholden, sten als «vuile VVD-er» imbe- '•'ootzak en oude zak» waren re- ig te horen. Soosbezoekers, klappen mvi meer dan één glaasje teveel op tendstor durven dan nog bewoners die en wijzen, dat een gevaar lijke zaak is en dat aktiegroepen door hun optreden individuele personen er toe kunnen suggeren tot drastische handelingen over te gaan, wel kunnen zéggen, dat ze rtiet aansprakelijk zijn, maar dat is, zeker in morele zin, wél zo.-Het is aan te raden, dat diverse groepen, die in de stad met zo'n ge luidsoverlast te kampen hebben, gaan samenwerken, en niet alleen naar hun eigen geval kijken. Op het gebied van de geluidshygiëne. meer speciaal, waar die de nachtrust betreft, moet nog zowat alles nog worden gedaan. Het is beter zulke dingen in stedelijk aan te pakken: één enkele tiegroep vindt bij de overheid hoor. Reedt 35 jaar het vertrouwde edrea voor Tllburg en omgeving. Nleuwatraat 172 (hoek Trouwlaan). .I. 013-424754. Zijstraat achter Schouwburgring. Ruime parkeergelegenheid op Korvel - parkeerplaat*. De afgelopen dagen zijn in de St.- Annabuurt de spanningen weer hoog opgelopen. Oorzaak is de nog steeds voortdurende ernstige overlast van de studentensoos van de K.A.L.O. (Sport- academie) in de Capucijnenstraat, hoek St.-Annastraat, midden in deze dichtbevolkte wijk met smalle straten. Sportstudenten de goedwillenden onder hen niet te na gesproken »«•- igen zich hier ’s avonds en ’s nac uitgelaten beesten ten koste van de buurtbewoners. Herhaaldelijk in de af- euten ge|Open weken hebben soosbezoekers duidelijk opzettelijk burengerucht ver- aa IJ oorzaakt door massaal geschreeuw en ü.'f* gejoel binnen en buiten de soos. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt tijdens de markt op het Koningsplein vrijdag II. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen f. 10,- van de Tilburgse'Koerier; een waardebon van f. 5,- van Gijzen Optiek, Koestraat; een waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon voor een fles naar keuze van de Tropicanebar, Leonard van Veghelstraat; waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat, 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S.-plein; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f. 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f. 10,- van Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriesproduktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f. 5,- van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat en een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, Uzerstraat 5. De winnaar van verleden week, de h. Roeien, Oranje Nassaustr. 5, Kaatsheuvel, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. Met de ernstige gebeurtenissen van donderdagnacht is voor de buurt de maat vol. De situatie is onhoudbaar ge worden. Iedereen, zelfs het soosbe- stuur, vindt dat de soos uit deze woon wijk weg moet, maar niemand doet er wat aan. Moeten er dan eerst ongeluk ken gebeuren?Er zal een definitieve oplossing moeten komen van de zijde van het Gemeentebestuur of de (Di rectie van de) Sportacademie. Stem men repareren eigen ser- vicedienst voor alle instrumenten. Tlvollstraat 69 Heuvel 44 TILBURG Telefoon 013-434762 DE BUURT en 1 .APEN, wat aan dui niets te wensen overlaat. De soos is door de buu/t klaard en de deursloten baar gemaakt. Zonodig zullen verdere akties volgen, aldus onze zegsman. De buurt heeft de zorg voor orde en nachtrust in eigen hand genomen, nu soosbestuur, politie en overheid in ge breke blijven. Het is duidelijk dat ook andere stap pen genomen zullen worden. De Stich ting Geluidhinder te Delft is benaderd voor advies. Een kort geding zal waar schijnlijk binnenkort aangespannen worden. Het plaatselijke soosbestuur, de Stichting Kontaktalo en de pandeigenaar/drankleverancier DE KROON worden aansprakelijk gesteld voor de direkt en indirekt veroor zaakte overlast en schade. Diverse Noot van de redactie: Bovenstaand schrijven ging vergezeld van een was lijst van klachten, die er niet om logen: buurtbewoners hadden dag - voor - dag een opsomming verzameld van de overlast. Blijkbaar staan andere geval len van overlast door studenten, die wij in ons blad signaleerden, niet al leen. Wij mogen er wel op wijzen, dat De Ambtelijke Werkgroep Gezondheidszorg, Gemeente schappelijk werk. De werkgroep heeft een grondige inventari- Tilburg, heeft dezer dagen een nota uitgegeven, waarin de satie gemaakt van de instanties, die op de betreffende ter- situatie wordt beschreven in onze stad van de eerstelijn- reinen werkzaam zijn, en daarmee uiteraard tal van gesprek- gezondheidszorg. Deze «eerste lijn betekent die zorg, welke ken gevoerd. Men is tot de conclusie gekomen, dat het gewenst wordt verleend aan personen, die direct concrete hulp nodig is de stad op te delen in zeven sectoren, en ernaar te streven in hebben, waarbij dan als tweede lijn gezien moet worden die elke sektor een volledig pakket eerstelijnsvoorzieningen ter organen, die huip verlenen aan personen, die informatie nodig beschikking te stellen. Op het ogenblik is deze verdeling nog hebben, of die al in het directe vlak geholpen zijn en nog verre van idéaal: huisartsen, tandartsen, apotheken, fysio- behoefte hebben aan nazorg, of die op de hoogte gebracht therapeuten, etc. zijn zeer ongelijkmatig verdeeld, terwijl de I »-* knt oLintYinan 1/riiic'jnrn nn rlo n rli <71 fill m O O nnpll 1L P TOTO MI PVPH- Kruiswerk De ontwikkeling van het Kruiswerk is in de honderd jaar van zijn bestaan allerlei kanten in geëvolueerd, die bij de oprichting op geen manier te voor zien waren geweest, en in de loop van de tijd is de relatie tussen huisarts en Kruiswerk duidelijk verzwakt. De nota vindt het van belang, dat zoveel mogelijk die integratie wordt hersteld, en dat met name de wijkverpleegkun dige meer dient te functioneren in sa menwerking met de andere eerste lijnswerkers. Voorts wordt het van be lang geacht om te streven naar een regionale opzet, waarin de regio Mid- denbrabant één hoofdeenheid zou moeten vormen waarbinnen een vier tal districtskantoren met een eigen cu ratorium een aantal gebundelde basis eenheden beheert. Voor Tilburg be tekent dit dat de stad de hoofdeenheid zestigen zal krijgenDe nota meent Je overgang van Provinciale Bond naar hoofdeenheden kan hét voorkeur verdienen, een aantal in wezen groot schalige activiteiten af te stoten of te ^orë' ontkoppelen. Daarbij doelen wij op de g’ tuberculosebestrijding en de entadmi- mast® nistratie. Deze passen beter in de or ganisatie en de administratie van de toekomstige Regionale Openbare Ge zondheidsdiensten. i gevoegd is een Kerstster in het e systeem van de Adventsop- aar Kerstmis toe. itraal adres van Unicef Tilburg sekretariaat Unicef Midden - Brabant, mevrouw C. Kool - Strijbos Friezenlaan 192, Tilburg, telefoor -Z 013-681127. X—Voor het overige kunt u in Tilburg de Unicef - kaarten en -uitgaven krijgen bij de banken Van Lanschot, Alge mene Bank Nederland, AMRO - bank en de RABO - bank en bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, Besterdplein 4 te Tilburg. Ook dit jaar groet u weer een.vriend en helpt u weer een kind via de werel domvattende ontwikkelingshulp van het kinderfonds der Verenigde Naties Unicef. Zaterdag a.s. zal op de Kruikenmarkt wederom een nieuwe Tilburgse mu- ziekformatie optreden. Dan zal nl. het eerste Nederlandse podiumoptreden in Nederland plaatsvinden van LUM BER - JACK (om 12.30 en 14.00 uur). Dit trio brengt virtuose country- en western muziek. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Vestiging Wij geven er dan ook de voorkeur aan, aldus de samenstellers, te bevorderen een onderlinge koppeling van huisart sen eventueel met fysiotherapeuten i ben/of tandartsen, en een voorzich j ,jkoppeling aan basiseenheden. Da, 1 'mag de alleen werkende huisarts HP het gedrang komen; en daarbij mag de vrijheid van de arts en de patiënt om Ipelkaar te kiezen, geen geweld worden aangedaan. Wij willen niet de wijkge- 'bondenheid van de huisarts bevorde- 'E1.1 hen, tenzij dit door hemzelf wordt na- cl® K o< gestreefd en de vrije artsenkeuze vol- 8e|matlg doende is gewaarborgd. Een bijzonder probleem vormt het vestigingsbeleid van de huisartsen. De gevestigde huisartsen willen drt zelf graag in de hand houden. Wij vragen Ions af of dit in de toekomst nog effec- ri Itief zal zijn. Wij neigen ertoe dit als een gezamenlijke opgave te zien van de 'huisartsen en de samenleving (de lo kale overheid). I Wanneer de huisarts als zelfstandig j ondernemer zich op grond van de hem aangeboden problematiek mede ver- 1 antwoordelijk gaat voelen voor een 'I meer geïntegreerde zorg voor de pa- Jj tiënt, dan zal hij mede gestalte gaan geven aan het Kruiswerk en het Maat schappelijk Werk. De genoemde basis eenheden dienen daarvoör alle moge- lijkhede» u_NeJcn Maatschappelijk werk Met betrekking tot het individuele Koppeling maatschappelijke werk wordt opge- In Tilburg werken naar individu en ge merkt, dat Gemeentelijke Sociale zjn de Gemeentelijke Sociale Dienst Diensten en de instituten voor maat- en het Instituut voor Maatschappelijk schappelijk werk beide op het individu Werk (IMW) Tilburg-Goirle. De So- gericht zijn, maar worden gescheiden ciale Dienst werkt vanuit een stede- door een bij wet vastgelegde benade- |jjke koncentratieplaats; het IMW ge ring: de ene voor het geld, de andere decentreerd naar basiseenheden, voor de niet-gddelijke problematiek. een uwer- en de >eten aan uw vrienden ;n in de vorm van ie overigens door ïbruiken zijn. De verkoop van de Unicef - kaarten in Naast het postpapier en de prachtige Tilburg en omgeving start weer. agenda, is er dit jaar een Adventsboek Van 24 oktober tot 6 november is er uitgegeven, waar de kinderen 24 de- een aparte Unicef - stand in V D, cemberdagen elke dag mee bezig kun- waar u de bekende Unicef - kaarten, nen zÜp- de Unicef - agenda en het Unicef- Daarbij g' postpapier kunt kopen. U weet het, Unicef is de afkorting voor het Wereld kinderfonds van de Verenigde Naties, die zorgt voor moeder en kind, vooral in de ontwikkelingslanden. Een onderscheid in vele, moge lijk wel de meeste, gevallen niet te ma ken is. Ook de onderscheid individuele maatschappelijke zorg en samenle- vingszorg is veelal niet te maken. Voor de hand zou liggen om het individueel maatschappelijk werk geheel onder te brengen in de eerstelijnsgezondheids- rg, die zich richt op het individu en gezin. Binnen deze zorg zou het maatschappelijk werk naar individu en gezin meer sociaal - therapeutisch - der werkzaam kunnen zijn. Een keuze is moeilijk te maken, wanneer met name wordt gelet op de diepere oorzaken. Overigens vertellen ingewijden dat de soos op 5 januari 1978 dicht moet, voordien niet een aantal door de meente aangezegde maatregelen z getroffen. Wij vragen ons af wat er ge beurd is.met de vragen die een aantal gemeenteraadsleden enige maanden ge leden in verband met deze kwestie aan het College van Burgemeester en Wet houders hebben gesteld. «Toewijzing» in organisatorisch ver band van een bepaald gebied aan eep bepaalde dokter is met dit beginsel in strijd; de mensen zouden aldaar dan niet meer «hun eigen dokter» kunnen kiezen, wat vooral inzake de preven tieve gezondheidszorg erg nadelig zou jzijn. De samenstellers van de nota menen, dat hier geen starre maatregelen te nemen zijn. Zij veronderstellen, dat I een huisarts niet gemakkelijk organi- jsatorisch inpasbaar is in organisaties I waarin op gelijke voet het Kruis en het j Maatschappelijk Werk participeren. In laatstgenoemde organisatie verliest 1 vooi zijn gevoel de huisarts een deel van zijn wézenlijk geachte onaf hankelijkheid. zelf uitlokken. Het tegendeel is waar: zien buurtbewoners de deur blokkeer- tot dusver was steeds onbehoorlijk den. Pas om half zeven vrijdagochtend gedrag van soosbezoekers de aanlei- zag men de laatste soosbezoeker ding. Rustige, goedwillende sportstu- huiswaarts sluipen, een uur waarop denten hebben niets te duchten. normale werkende mensen uit de buurt moeten opstaan om naar hun werk te gaan. >tpas Siji

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1