DE KOERIER Omwonenden van sociëteit «St.-01of» gaan zich bezinnen op andere middelen nu SPARIDANS~LOOS f IER z^\ Open dag in de Ypelaer onderstellen, dat het gemeentebe- stuur geneigd is St. - Olof om zo te Op woensdag 19 oktober a.s.dat is midden in de herfstvakantie staat zeggen met handschoenen aan te het wijkcentrum de Ypelaer in het teken van het jeugd-en jongerenwerk, pakken en van die sociëteit dingen te Een aantal groepen die thuis zijn in dit wijkgebouw hebben namelijk verdragen, die van geen enkele andere besloten om van die dag samen een OPEN DAG te maken. De volgende Buurtgenoten „Praten heeft geen zin meer!” A fa 16 oktober a.s. V L ld Naj aarsbeurs te Goirle van 14 t/m rtG DE KRUIK b.v. -1 H{ 11“ Nieuw schooljaar brengt nieuwe lawaaimakers Antwerpse Bonbons - BONBON PROEF EN TROEF WEDSTRIJD VAN JAMIN! 1977 pagina 28 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Lpon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Foto: van Aarle telefoon 04255 - 15 75 S INTERIEURVERZORGING Zie ook pag 6 DATS® schijvens hilvarenbeek NEFKENS TILBURG B.V. Donderdag 13 oktober 1977 21e jaargang nr. 1Q34 Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. beker kanc Op v mens moet binnenhuiseirc:hit«kt uur kunstnijverheir 1 verlichting Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 LET OP! Volgende week oSn'LS. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN WILHELMINAPARKD127S CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tllburg Lift aanwefig" Eigen parkeergelegenheid 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) DRANKENBOETIEK UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 i de twee n demon dat j St. - Olof, en t alle leden van :huldig maken. van een MUZIEKSTUDIO plano's orgels muzlekin: bladmuzi nstrumenten riek ers zich ssen; er rede wil m ook Maar Wij geven 10% ECHTE KORTING op al Uw aankopen i-v.m. 2-jarig bestaan van de zaak SPECIAALZAAK IN PERZISCHE TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 422584 teraar 2 nelijk meer respect Y pelaer de bus uitgebreid et alle aan stemmen repareren eigen ser- vicedienst voor alle instrumenten. Tivollstraat 69 Heuvel 44 TILBURG Telefoon 013-434762 DENISSEN A T S U N er nt den i een shov Korvelseweg 171 Tilburg Oosterhout" 'niien - Made - Dongen Zevenbergen irgse ir, Leon Broodje Jantje. waardebon fl( Loningspleii gbaan Oost opvatting, die studenten, die Olof zijn, volmc derschreven. (PM uitslapen. Hier is geen sprake van een maatschappelijk gegeven tegenstelling belangen: geen mens misgunt de g dit leven hun buren niet in hun ■wen stoort, maar aan de orde is kennelijk wangedrag en in tal van ge vallen kwaadwillig wangedrag SENSATIONELE BANDEN- EN ACCU - STUNTPRIJZEN Nu hoogste tijd voor afspraak van Uw auto - winterbeurt. Voorkom tijdig startproblemen, etc., etc. Zie pag. 19 en 24 rust behoort tot de elementaire rechten van de mens, en dat degene, die dit niet respecteert, door overheid en milieu moet worden gedwongen van gedrag te verande ren, dan wel verhinderd moet worden dit gedrag nog verder aan de dag te leggen. Zoals te verwachten was is bij het ingaan van het nieuwe studiejaar, nu het corps een aanwas krijgt te verwerken van eerste jaarsstudenten, de buurtoverlast weer be duidend toegenomen. De eerste jaarsstu denten worden nog altijd onderworpen aan een soort «ontgroeningen zo’n ritueel pleegt niet te verlopen zonder een overma tig aantal decibels. Het is nu zaak, dat de nieuwe corpsleden als een van de eerste punten van de ouderejaars te leren krij gen, dat ontzien van de buurt tijdens de avond- en nachturen voorop dient te staan in de wellevendheidsregels. Niets kan bij het ontgroenen meer van belang zijn, dan dat zij van het begin af van dit inzicht doordrongen raken en zodoende bij machte zijn dit aan hun opvolgers min of meer als vanzelfsprekend over te dragen. Er is verleden jaar verscheidene malen sprake geweest van bezwaren van omwo nenden van de Tcngerlose Hoeve, waar de sociëteit van het studentencorps St. - Olof gevestigd is, naar aanleiding van aanhou dend nachtelijk lawaai veroorzaakt door de leden van dit corps. Als gevolg van een aantal stappen, die de buurtgenoten heb ben ondernomen is inderdaad in de loop van het vorig schooljaar dit nachtelijk ru moer verminderd, zeker niet in de laatste plaats doordat de senaat van St. - Olofin overleg met de buurtgenoten maatre gelen nam om deze buurtoverlast te be perken. Een van de drukmiddelen was ook de door een groot aantal handtekeningen bevestigde verklaring van andere Hoge schoolstudenten, dat zij, als de overlast niet ophield, over zouden gaan tot maatrege len, die beoogden te bereiken, dat de so ciëteit daar uit de buurt zou verdwijnen. Onzerzijds hadden wij een onderhoud met leden van de Senaat, waarbij een menings verschil werd uitgepraat over de door ons gestelde opvatting, dat ongestoorde nacht- Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Deze week 35° l AM IN i Niet duur wel Ixvrlijk. Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d.Mortelplein) Zie ook onze show-adv. op pag. 22 Tel. 013-683911. •AL/ ;zig die je willen helpAn vraagt. Watje gemaal ig je gratis mee naar huis ïciale aandacht zal van 3 tot u teed worden aan kinderen van jaar, omdat deze woensdag toe- x>k de eerste dag is van de Boe- De overheid heeft erop toe te zien, dat hieraan een einde komt. Veranderen van toegangen, andere regelingen voor de loop- en rijgewoonten van de stu denten, dat is allemaal secundair. Voor op staat, dat geen mens in de nacht, waar dan ook in de bewoonde wereld, lawaai mag maken; doet hij dat toch, dan gaat hij terecht op de bon. Deze norm moet gelden voor studenten, zelfs al zijn het sjieke studenten. GROTE BINGO Verdibar - Verdiplein Vrijdag 14 okt. Aanvang 20.00 uur. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 In de ei kraampjes staan van de werkende instellingen. Daar kan men uitgebreide inlichtingen krijgen over alle aktiviteiten die zij ontplooien en over de OPEN DAG zelf. Sla dit on derdeel zeker niet oi Tijdens de OPEN T wijk een autpbusje rondrijden dat de bewoners attent maakt op deze akti viteiten in de Ypelaer. Tevens verzorgt dit busje het vervoer van kleine kinderen, slecht ter been zijnde sjoelen, personen en alle anderen die er maar iz. lede- gebruik van willen maken. Het busje rijdt een vaste route die de dag van tevoren in de eerdergenoemde folder ekend zal worden gemaakt. Iedereen -Ti dit busje aanhouden en instappen. )p verzoek (tel. 552928) kan het ook isen thuis ophalen als dat nodig :ht zijn. f Doe ’’lekker” mee aan de grandioze Elke werkdag (ma. t/m vr.) vanaf 22 september t/m 19 oktober zijn er 11 prijzen te winnen: - 1 reischeque t.w.v. f 500,- - 10 bioscoopbonnen t.w.v. f 15 - elk. In totaal f 13.000 - aan prijzen! Wedstrijdkaarten worden verstrekt bij aankoop van een 250 grams doos bonbons. Doe mee! ’t Is makkelijk en leuk... en nog lekker U Oplage 69.140 ex. Het is dan ook de vr° bij de buurtgenoten rijzen, in hoever- den dat de corpsleiding h de hand heeft, en of zij niet r- dient te besluiten om de ongec neerde minderheid eenvoudig de t gang tot de sociëteit te ontzeggen, de corpsleiding daartoe niet de voegdheid of de macht heeft, i deugt zij niet ook al maken de die daartoe behoren zelf geen •-en dan moet van hogerhand v ingegrepen, zonodig zelfs ciëteit daar ter plaatse te ve Dit is een grief van jaren telkens opnieuw actueel wr nu zaak, dat d: perk aan wordt vertellen dat iedereen die een T-shirt meeneemt dit ter plaatse kan laten be drukken met een leuke afbeelding. Ook dit is helemaal gratis. Tellen aantal woorden van telegrammen eenvoudiger Met ingang van 1 oktober is de bere kening van het tarief voor telegram men eenvoudiger geworden. Voortaan worden woorden en groepen van woorden of uitdrukkingen, zowel in gewone als in code-taal voor één tariefwoord geteld als ze niet meer dan 10 tekens bevatten. Alle tekens meer, tot een maximum van 10 gelden weer als één tariefwoord, enzovoort. Als woorden gelden de tekst van het telegram, de adressen, de onderteke ning en de dienstwijzigingen. De plaats van bestemming, die vroeger als één woord gold, wordt nu ook per let ter geteld. De bedoeling van deze maatregel is om in internationaal verband te komen tot een stroomlijning van de telegraaf diensten, mede in verband met de automatisering, die in het buitenland al vrij ver gevorderd is. Daarom is tot deze vereenvoudiging besloten op de laatste vergadering van het CCITT, het raadgevend inter nationaal telegraaf- en telefoonco- mité, onderdeel van de Internationale Telecommunicatie Unie. Kreativitei. XÏXÊ In de jeugdzaal van de Ypelaer zai dat voornamelijk tekenfilms en mu- voor iedereen de hele dag de mogelijk- ziekfilms zijn. In de andere ruimte heid bestaan om zelf met allerlei mate- zullen dat films zijn over bijv, autqra- naal en met je eigen handen iets te ces, ruimtevaart, vliegtuigen, zeesche- maken. Er zijn allerlei deskundige pen, en de fabrikage van metaal, glas mensen aanwezig die je willen helpen en papier. De toegang voor deze films als je daar om vraagt. Watje gemaakt js gratis iiivuoelijk recht recht op een on- hebt, mag je gratis mee naar huis ne- gestoorde nachtrust. De studenten men. Speciale aandacht zal van 3 tot 5 Demonstraties daarentegen hebben zulk een dagin- uur besteed worden aan kinderen van Weven en zeefdrukken zijn deling niet en zij kunnen zich permitte- 4 tot 8 jaar, omdat deze woensdag toe- aktiviteiten waarvan Vikon gang te vallig ook de eerste dag is van de Boe- straties gaat geven. Wat dat zeef- zij dan kenweek. drukken betreft, kunnen we er nog bij De cirkelfoto van deze week werd gemaakt zondagmiddag op het Wagnerplein. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen afhalen: f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, Koestraat; een waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon voor een fles naar keuze van de Tropicanebar, Leonard van Veghelstraat; waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat, 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S. - plein; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een jaarabon nement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriespro- duktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f 5,van boetiek Den Uil, Antoniusstraat en een waardebon voor een zonnebad van het Zonnehuis, IJzerstraat 5. Winnares van verleden week, Lian v. Beers, Kruizemunt- weg 86, heeft haar prijzen reeds ontvangen. Geen gesprek meer Dezer dagen is door de buurtgenoten P°rt in overleg met de Rechtswinkel meij besloten om de maandelijkse ge sprekken met vertegenwoordigers van de Senaat voorlopig maar achterwege te laten, want zoals het nu weer gaat heeft het toch geen zin. De feestèlyk- heden in verband met het jubileum van St. - Olof zijn uiteraard niet aan de omwonenden voorbijgegaan. Speciaal afgelopen donderdag was het raak; om half twee stroomde een aantal stu denten naar buiten erodaarmee was het invloed met de nachtrust van de buurt defini- houding van de overheid, maar na- tief afgelopen. Er vertoonde zich het tuurlijk zou hierdoor dan een vorm gebruikelijke beeld: geschreeuw, ge- van discriminatie worden bevorderd, gooi met glazen, uitdagirigen en d'e een democratische samenleving vechtpartijen van studenten onder met over haar kant kan laten gaan, een elkaar, en ook uitdagingen aan de om- opvatting, die door het gros van de wonenden om «als ze iets moesten, studenten, die geen leden van St. - maar naar buiten te komen om het te Olof zijn, volmondig zal worden on- halen». Een van de buurtbewoners ging inderdaad naar beneden, voorzien van de pook van zijn open haard, en dat maakte blijkbaar toch wel indruk, want de uitdager droop zacht af. Maar elders ging het lawaai onverminderd door. De buurt belde de politie op, die met enkele wagens ver scheen. Een van de studenten ver pakte zich daarbij aan een in bur gekleed rechercheur, t stoere taal uitsloeg, mae hoe vlug en hoe uitvoerig moest verontschuldigen toen Wij hebben bij onze publicaties destijds teraar zich legitimeerde; hij had ken- nadrukkelijk aangevoerd, dat de nelijk meer respect voor de politie dan oorzaak van dit buurtlawaai niet zozeer voor de buren. Het optreden van de van belangen: geen rr geweten dient te worden aan kwaadwil- politie had enig resultaat: het aantal studenten hun manier ligheid van de leiding bij St. - Olof, en auto’s, dat toen de feestvierders ein- lang dat het ook niet zó is, dat alle leden van delijk opbraken geparkeerd bleef lever het corps zich daaraan schuldig maken, staan, was opzichtig groot; kennelijk Integendeel, er is steeds sprake van een hadden de studenten nu de belangstel- minderheid, die zich aan behoorlijke ling van de politie eenmaal was ge- samenlevingsmanieren niets gelegen wekt, toch niet het hart om onder in laat liggen, en zich al evenmin bekreunt vloed achter het stuur te gaan zitten, om de vermaningen en bepalingen van wat ze anders domweg wél doen. Dit is de corpsleiding. maar weer een voorbeeld van de gere gelde gang van zaken en het is te be grijpen, dat de omwonenden met een beklemd hart het komende jaar tege moet zien. Tegen inlevering van deze kruik ontvangt u naar keuze 1 liter BOKMA of LATOUR VIEUX Op 14, 15 en 16 oktober a.s. zal in de Evenementenhal De Haspel te Goirle met twee aangebouwde verwarmde tenten op een totaaloppervlakte van 2.650 m2 aan het Grobbendonckpark een festijn gehouden worden, dat zijn weerga in de gehele omtrek nog niet kent. Naast de handel van 40 plaatse lijke georganiseerde ondernemers zijn laast zo’n 15 beroeps ambachtslie- i nog een 20-tal hobby-technieken, i ruilbeurs, een zelfmaak mode- jw, de Lokale Omroep met radio en TV-uitzendingen, kunst en nog vele andere aantrekkelijke zaken, zoals een professionele kwis met mede werking van Pierre van Ostade, be kend vatf radio en TV o.a. de Berend Boudewijn Kwis, met een regen van waardevolle prijzen. Een vouwcara van, van het merk Sunrider waarde f 3750,is er te verdienen door die gene die, foutloos en het snelst een vouwkampeerwagen kan uitzetten. Tien stuks met droogbloemen gevulde gebakken vazen, waarde f 100,per stuk, bij het invullen van een vragen formulier en nog veel meer van die aktiviteiten. Op de entreebewijzen voor volwasse nen (f 2,50) is er vrijdags en zaterdag een geheel verzorgde reis te verdienen voor twee personen 8 dagen naar Fuengirola (Spanje), waarde f 900, en op de entreebewijzen van de kinde ren is er vrijdags, zaterdags en zon dags een complete kampeer-uitrusting te verdienen, waarde f 500,met nog een 100-tal andere waarde volle prijzen o.a. 20 stuks dierenboeken, door mee te doen aan 6 spellen, welke over de gehele beurs zijn verspreid. Voor de bezoekers die willen rusten is er een terras, waar men de inwendige mens kan versterken en de benen eens strekken. Voor een dansje is in het Pëtit Restaurant De Haspel live mu ziek aanwezig. /raag, die uiteraard :n klemmend blijft verre verwacht mag wor- irpsleiding haar leden in eft, en of zij niet rigoureus »T. sluiten om de ongediscipli- Niet Uitgevoerd J toe- Als be- dan iegenen 1 lawaai loud worden door de so- ter plaatse te verbieden, grief van jaren her, die mieuw actueel wordt, het is daar definitief paal en vwiut gesteld. Kern van de zaak Intussen moet ervoor worden ge waakt, dat de zaak niet verzandt in prestigekwesties, formulariteiten of uitvluchten van de kant van de stu denten, waar een grondig onderzoek irger pas vat op kan krijgen. De kern van de tegen wie hij kwestie is, dat de omwonenden men- rar hij wist niet sen zijn, die een zware dagtaak hebben hij zich in hun werkkring en die dus, omdat ze de amb- vroeg moeten beginnen, ook vroeg naar bed moeten kunnen gaan. Zij en hun gezinnen hebben als elementair menselijk recht recht op een on gestoorde nachtrust. De stv daarentegen hebt- filing niet en zij kunnen zich pei ren tot diep in de nacht «aan de blijven»; ’s morgens kunnen In het verleden hebben de klagei door de corpsleiding laten suss waren inderdaad blijken van goe< bij de Senaat en er werden dar sluitende maatregelen beloofd, ze werden niet uitgevoerd, omdat de corpsleiding kennelijk geen gezag ge noeg heeft om ze uit te voeren. Deze keer is de buurt vastbesloten het er niet bij te laten; aan de beloften van de corpsleiding wordt geen waarde meer gehecht en men zal nu andere midde len gaan zoeken om aan deze ellende eindelijk een eind te maken. In het voorjaar is door de gemeente een rap- Jeugd- en Jongerenwerk presenteert zich t over de kwestie opgesteld, dat in SL Otof ^eerTFnstening^'die^vool^i groeperingen doen hier aan mee: Stichting Werkgroep Jongeren Stokhas- Informatie door haar oud - leden een nogal zware se tot 16 jr.), Jongerencentrum Vikon (16 jr. en ouder), Hobbyklub jn de entreehal van de Ypelaer zullen zou kunnen hebben op de Stokhasselt (8 tot 12 jr) en het Jeugdfiliaal vzn de Openbare Biblioteek (4 kraampjes staan van de mede- van de overheid, maar na- tot 14 jr.); tussen haakjes is de leeftijdskategorie vermeld waarvoor de werkende instellinger zou hierdoor dan een vorm bedoelde groepen ongeveer werken. Samen bestrijken deze groepen vry- uitgebreide inlichting --j j we| ,jet hele jeugd- en jongerenwerk. Iedereen is dan ook welkom op deze alle aktiviteiten die zij ontploi ing Open Dag, zelfs de ouders die belangstelling hebben. over de OPEN DAG zelf. Sla r» derdeel zeker niet over. Het duurt nog bijna een week voor het Boekenbal Tijdens de OPEN DAG zal er in de zover is, maar toch kunnen we al het Voor de jeugd van 8 tot 14 jaar wordt wijk een autpbusje rondrijden een en ander vertellen over wat er op de er in de grote zaal van de Ypelaer van 3 bewoners attent maakt op des OPEN DAG te zien en te doen is. Op tot 5 uur een Boekenbal gehouden. dinsdag 18 oktober a.s. kan iedereen Het grootste deel van de dag bestaat de die in de omgeving van de Ypelaer mogelijkheid om in de grote zaal van de woont nog een folder in de bus Ypelaer te tafeltennissen, s verwachten waar alles zo uitgebreid schaken, dammen, kaarten, ens mogelijk in vermeld staat met alle aan- reen is daarbij welkom. vangstijden erby. Film De hele dag door tjes film gedraaid. I n de Ypelaer zai dat voornamelijk e dag de mogelijk- ziekfilms zijn. In met allerlei mate- zunen dat films zijn c ces, ruimtevaart, vliej pen, er. en pa;' is grat riminanv democratis

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1