DE F c KOERIER «Place Paris» sluit met SPARJDANS-LOOS Inspraak over bestemming terrein Cash en Carry zaak van lange adem èen grootse kunstveiling Programma-kommissies Stadsschouwburg en Kultureel Sentrum geïnstalleerd Kermis, rommelmarkt en braderie op het Paletplein PLATO Bs: 1,’T h Buurtraad oneens met Inspraakgroep r A ^7/S v M 1 n BONBON PROEF EN TROEF WEDSTRIJD VAN JAMIN! ir 1977 pagina 24 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Wat komt er in plaats van het ziekenhuis Foto van Aarle 25e STEDELIJKE 'i INZAMELING Zaterdag 1 oktober Voor de laatste maal dit seizoen Tel. 013-683911. 29/9 t/m 5/10 diessenseweg 8 telefoon 04255 - 15 75 12,90 nog zijn- /oeringen zijn gratis toeganke- ormt iligge ZONDAG 2 OKTOBER KS Zie pag. 6 INTERIEURVERZORGING DATS® Zie ook pag. 22 Donderdag 29 sept. 1977 21e jaargang nr. 1032 NT LIER schijvens hilvarenbeek niet in de laatste plaats de bezoekers zeer dankbaar voor deze daadwerke lijke steun. rtpoooeoeoeeoeoeooeeooooooeooeoeoooi VERZAMELAARS VERENIGING TILBURG INTERNATIONALE MUNTENBEURS belar en g Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. CENTRAAL MAGAZIJN VINCENTIUS GEEF BLINDE LINGS! 52-56. lortelplein) '6lUDd 'MO Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) VIRBOIWIXGS- UITVERKOOP BIJ VICTOR BOEREN Bisschop Zwijsenstr. 72 TOTALE UITVERKOOP Wegens overname Te°re.m!roMZen, UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V Oplage 68.970 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Een ander bezwaar l zal gaan terrein; n PIUSPLEIN 65 erd gemaakt o[ en komen afh; ebon voor een slinj binnerihuisarchitekt.L kunstnijverheid. verlichting Mac Fleetwood Mac Place Paris wordt zaterdagmiddag voor de laatste keer gehouden tijdens dit sei zoen en dit gaat natuurlijk gepaard met het afwerken van een paar hangende zaken. De organisatoren hebben, om de deelnemende k-- niets» te laten werken, een aantal stuk ken aangekocht, die zaterdagmiddag publiek zullen worden geveild. I me ent, dat m het aat; waar 12 personen van ijs- - van boetiek Den Uil, Antonii - Hertog, heeft zijn prijzen reeds gaat rein var PGGM bleek a maar ht BEDINGEN NEFKENS TILBURG B.V. DENISSEN A T S U N Burg. Jansenstr. (Bij Burg. v.d. Mo Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenisof eventueel crematie van u over dat, na èen jn even- ild. Men moet bedragen ver- altijd dat er s van Woodstock (3 Ip's) 19,90 ALLES MOET WEG I I af te .j. Onder- uitkering door, da op de kunstmarkt Restaurant Strandbad Beekse Bergen. Zaal open: 9.00 tot 17.00 uur. Gratis busvervoer v.a. station (naast rijwielstalling) 9.00 - 10.00 - 11.00 uur enz. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 '/WOO? Wij geven 10% ECHTE KORTING op al Uw aankopen i v.m. 2-jarig bestaan van de zaak P^RZISO^TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 422564 -- koppen geslagen zullen kunnen worden. Men zal namelijk niet alleen moeten naar voren brengen, wat er zeker niet zal mogen komen, men zal zich ook terdege rekenschap moeten geven van wat er wel moet komen, ïniun ijke oplossing, hoe dan ook, loos kompromis wordt, met weerzin aan Momenteel zeer OCCASION-AANBI bij PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Deze week leperse Q$O I Niet duur wel heerlijk De buurtraad Armhoefse Akkers is het niet eens met de manier, waarop de uit nodiging tot die bijeenkomst is opge steld en heeft daarvan dan ook kennis genomen aan de gemeenteraad van Til burg. Het Inspraakteam stelt namelijk, dat eerst het buurtoverleg zal komen met een bebouwingsplan, en pas daarna zal PGGM en haar architekt gevraagd worden om zitting te nemen in de In spraakgroep. De buurtraad meent, dat een mingsplan van het genoemde “•t worden vastgesteld z PGGM daar een stem in het bestemmingsplan 1 de gang ki zij binnen 1 splan wil rzal f!J- ons bureau de v< Optiek, Koestraa waardebon voor een fles wijn i Studio Sylphide, Goirkestraa' 7,50 van Bloemensalon Flami jaarabonnement van de P~“ diepvriesproduktenafhaakv.. straat. De winnaar van verleden week, FranI ontvangen. in het vak bij te brengen. Steltlopen is schaaktornooi van de RABO - bank, sterk in geraakt; vrouwen zien er niet had het zeker een service betekend voor zo veel in, en erzijn er dan ook, die het belangstellenden. Maar ook zó... Kort op hun zenuwen krijgen, als hun en goed, waar blijven ze echtgenoten de stelten willen bestij- i; deze laatste laten zich daardoor er echter niet van afhouden en blijken zeer goed in staat zich op de been te houden. Het afgelopen seizoen heeft de kunst markt al een aardig succes opgeleverd voor A. van Hooff uit Boxtel, die, in valide, door kennissen werd uitgeno digd om in Australië te komen schilde ren voor drie maanden; hij heeft aldaar de beschikking gekregen over een 2CH om het land af te rijden en objec ten te zoeken. Onderwijl gaat zijn WAO- uitkering door, dank zij zijn op treden op de kunstmarkt van Place Pa ris. Tilburgse muziekschool Zaterdag 1 oktober a.s. om 14u.3O opent dse dansafdeling van de Til burgse muziekschool het nieuwe jaar met een uitvoering in het kultureel sentrum. Voor het eerst z^tl deze middag een kombinatie worden gemaakt van de muziek en de ballet-afdeling. Afwis selend zal er een uitvoering worden gegeven van het kamerorkest van de muziekschool onder leiding van Henk Stoop en klassiek, modern en jazz- ballet en kinderdans. Het kamerorkest zal werken ten ge hore brengen van Martini, Gassec en Mozart. s De uitvoeringen zijn gratis toeganke lijk. Veranderingen Ier punt, waar de Buurtraad tegen maakt is, dat het alleen i over het Cash and Carry- men vindt, dat ook de grond van de RABO-bank, het terrein van Lepelaars, kortom de driehoek St.- Jozefstraat - Tivolistraat - Prof. Don- dersstraat in de besprekingen moet worden betrokken. En ook dit zal op 11 oktober wel aan de orde komen. Wat door de Buurtraad niet wordt ge steld, maar wat er toch wel mee te maken heeft, is, dat het hele gebied in die stadswijk zal moeten worden be zien. In het struktuurplan van de ge- Tijdens een gramma-kommissies van de Stadsschouwbui leerd. Deze kommissies zullen zich bezig gaa van de beide kulturele instellingen op lange Door de heer J.L. van Oers (voorzitter van het stichtingsbestuur) werd korte inleiding gehouden over ontwikkelingen, die tot het oprichten van deze programma-kommissies ge leid hebben. Jaren geleden gingen er al stemmen op om het beheer en het be leid van de stichting, die de Stadss- schouwburg en het Kultureel Sentrum exploiteert, te splitsen. Er verschenen enkele nota’s over deze materie en toen vijf jaar geleden het Kultureel- Sentrum ontstond, werd er tevens een voorlopige programma-kommissie voor deze instelling opgericht. De meente wordt ten aanzien van deze wijk toch eigenlijk maar in zeer alge mene termen gesproken, maar er zijn daar op betrekkelijk korte termijn grote veranderingen op til, en op wat langere termijn nog méér. Daar zijn, in de richting Hoogvenne, een aantal fa brieksterreinen, die vrij komen, daar is het terrein van het Elizabethzieken- huis en daar is, op wat langere termijn het kerkhof. Verder zijn er verande ringen op til met betrekking tot de Pius- havenwat ook al weer een andere kijk geeft op de problematiek. i bestem- ie terrein moet worden vastgesteld zonder dat de PGGM daar een stem in heeft; pas als het bestemmingsplan vaststaat zou de PGGM aan de gang kunnen om uit te maken, wat zij binnen het kader van het bestemmingsplan wil verwezenlij ken. Dit bezwaar zal tijdens de bijeen komst op 11 oktober zeker uitvoerig worden uitgespit. leuk, Parijse week Het nieuwe seizoen zal Place Paris weer starten met een Parijse week. Daarin zullen de firma's «La Colline». “enaerts Herenmode, «Select loenen», «Coiffures Ton Reijnen» en «The Talk of the Town» weer «Le Grand Galade(la) Mode» brengen, die onlangs zo'n enorm succes bleek te hebben. Verder zullen dan ook de pro gramma’s van start gaan, waarin een informaliebus over modenieuws de omliggende gemeenten zal bezoeken, zoiets als de SOTU - bus, maar dan voor de buitenkant. V Doe ’’lekker” mee aan de grandioze Elke werkdag (ma. t/m vr.) vanaf 22 september t/m 19 oktober zijn er 11 prijzen te winnen: - l reischeque t.w.v. f.500,- -10 bioscoopbonnen t.w.v. f 15,- elk. In totaal f 13.000,- aan prijzen! Wedstrijdkaarten worden verstrekt bij aankoop van een 250 grams doos bonbons. Doe mee! 't Is makkelijk en leuk... en nog lekker ook! - Wat gaat er gebeuren met de grond, waarop Cash and Carry staat, op het terrein door de Tivolistraat, de Prof. Dondersstraat, de St.-Jozefstraat en de Lancierstraat (vroeger genoemd Oude Donkerstraat). En wat gaat er gebeuren met het terrein van het Elizabethziekenhuis, wanneer dit een maal zal zijn verplaatst? Twee vragen, waarover het Inspraakteam Til burg, en de Stichting Buurtraad Armhoefse Akkers zich al geruime tijd het hoofd over breken, maar de benadering blijkt niet helemaal eenstem mig te zijn. Op dinsdagavond 11 oktober zal om half acht in de aula van de Muziekschool aan de Tivolistraat een informatieavond gehouden worden, waarbij het zal gaan over het Cash and Carry-terrein. Dit terrein is door de gemeente in eigendom overgedragen aan het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM), dat een paar jaar geleden door een eigen architekt ontworpen bebouwingsplan voorstelde, waarvan onder meer de hoogbouw, die het bevatte, voorwerp werd van de kritiek van buurt- en inspraakorganen. Dit ging dan ook niet door en er kwam een Inspraakteam, die de kwestie in overleg met de gemeente zou bezien, en die de bovengenoemde bijeenkomst heeft belegd. Rekordopbrengst rommelmarkt Mill-Hill De rommelmarkt die afgelopen zondag op het Mill- Hill College in Goirle werd gehouden heeft een overweldigende be langstelling getrokken. Schattingen van het aantal bezoekers lopen tot ver boven de tienduizend. Reeds zondagavond kort na zes uur stond de bruto - op brengst vast rond de vijftigduizend gulden. Netto zal daar een bedrag van rond de fl. 37.500,van over blijven en daarmede staat vast dat de rommel markt ook dit jaar weer een eclatant sukses is met een opbrengst die de orga nisatoren in hun stoutste dromen niet hadden durven voorspellen. Theo Raaymakers en Ton Vermeer, die voor hun projekten in India en Kenya, in het bezit van de opbrengst komen zijn ie dereen die aan het sukses van de rom melmarkt medewerkte en dat zijn de grote zaalOp dezelfde tijden houdt het wijkatelier open huis. Het Palet plein krijgt door al deze aktiviteiten als zakencentrum zeker een extra stimu lans. De Stichting Werkgroep Wandelbos en de Winkeliers van het Paletplein organiseren tesamen een braderie, rommelmarkt en kermis. Op de bra derie waar vele ondernemingen hun nieuwste produkten zullen tonen, kunnen de bezoekers tevens beoefe naren van oude ambachten zien. De kermis wordt gehouden op het terrein achter Albert Heijn en begint vrijdag om twee uur, zaterdag om elf uur en op zondag om twaalf uur. De attrakties zijn geopend tot tien uur. De braderie wordt gehouden op het Paletplein op vrijdag van twee tot negen uur en op zaterdag van tien tot zes uur. In het wijkgebouw 't Kievietslaer, Reine- vaartstraat 55 wordt op vrijdag en za terdag een grote rommelmarkt gehou-' den. Op vrijdag tussen twee en negen uur en op zaterdag van tien tot zes uur. De muzikale rommelmarkt met me dewerking van het Amusementsor kest Intercity wordt gehouden in de huiskamer van het wijkgebouw en in vond de pro- toonstellingen in de Schouwburggale- i geïnstal- rie bezighouden. jke beleid jn de nropraÏTima-kommissip van het ..o: Jan arhorst Beer (theater), (kunstuitleen), itlpen), Godfrey instuitleen). R. n), Huub Biezen Verstegen (eks- Zoals te verwachten wordt dit een spectaculaire plechtigheid, waarbij de bekende discjockey van «De Boeka nier», Willem Maarschalk, als vei lingmeester zal optreden, tussen drie en vier uur. Om dit evenement nog wat te versterken worden amateur - kun stenaars uit het publiek verzocht om met eigen werk te komen, jureringorde moet er zijr eens zal worden geveil daarbij geen enorme t wachten, maar het is toch als een amateur ervaart, dl méér mensen zijn, die iets haar werk zien. Natuurlijk zijn er ook weer de steltlo pers, voorgegaan door een 62 - jarige te5r deskundige, die de laatste tijd elke i>chc avond oefent om in staat te zijn de en belangstellende jeugd de fijne knepen Buurtraad niet wie. Het gevaa dat zich dan eenzelfde ontwikkel voordoen als destijds bij het t in Cash and Carry. Toen daar 4 die grond had aangekt achteraf, dat zij daar nie laar gang kon gaan, lang ni. voordeel van haar beleggingsp!?.- Deze situatie zou ten aanzien van het omvangrijke terrein dat bij het Eliza bethziekenhuis over een jaar of vijf vrijkomt, moeten worden vermeden. Het betreffende gebied, dus alle hier genoemde terreinen, zijn voorname lijk bestemd voor de woningbouw en voör de groenvoorziening, maar het is te hopen, dat dit niet uitloopt op de aanleg van een aantal straten met hui zenrijen, met zoveel mogelijk wonin gen op elkaar. Om de bedoelde ter reinen zo goed mogelijk, en zo fraai mogelijk, te benutten zal heel wat kreativiteit en fantasie vereist zijn, ei genschappen, die op inspraakverga- deringen niet zo 'n erg beste kans ple gen te maken. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt op de leefbaarheidsdag in de Tongerlose Hoefstraat. De omcirkelde figuur kan aan rolgende prijzen komen afhalen f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen aat; een waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amelsfoort, Insulindeplein; naar keuze van de Tropicanebar, Leonard van Veghelstraat; waardebon voor een saunabad van „■aat, 4 broodjes Jantje van Broodje Jante, N.S.-plein; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f lamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van Boer de Laat, Oerlessestraat; waardebon voor een Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en alcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost; een cadeaubon van f 5,van boetiek Den Uil, Antonius- crlcien v.™;, Frank Haneveer, Past. v. Hernegomstraat 7, Baarle - De hele wijk Dit alles op een rijtje zettend, ziet het er niet naar uit, dat over de bestem ming van het terrein van Cash and Carry los bezien van de andere za ken tijdens de bedoelde bijeen komst makkelijk zal kunnen worden beslist. Het gaat hier om het integreren van een hele stadswijk, die van ouds her uit verschillende stukken bestond, die weinig verband met elkaar hadden Als we zien, bijvoorbeeld, naar het Elizabethziekenhuis waarover de Buurtraad in de buurtkrant een artikel heeft voorbereid. Naar verluidt zou het in de bedoeling van het zieken huisbestuur liggen, om de oudste ge bouwen vaip het kompleks te handha ven en daarin medische of paramedi sche instellingen in onder te brengen, die dan wel voornamelijk een wijk- funktie zullen krijgen. De rest van de grond zal echter wor den verkocht, en daarbij kan het de bijeenkomst in de Stadsschouwburg zijn donderdagave mmissies van de Stadsschouwburg en het Kultureel Sentrum lt utliB1,L.uutn. ’aan houden met het inhoudelijke beleid jn de prOgra^ima-kommissie van ..gere termijn. Kultureel Sentrum hebben zitting: twee nieuwe programma-kommissies Naaijkens (theater), Lucius Voor' een gaan zich nu bezighouden met het in- (theater), mej. A. de P de houdelijke beleid van de beide instel- mevr. A. Leerschool (l lingen. Aan de hand van die beleidsli- Joost Sicking (kunstuitlp jnen zullen de direkties het pro- van den Heuvel (kur.o gramma verder invullen. Lyppens (kunstuitleen) (eksposities) en Hans V t De beide programma-kommissies zijn posities). SNTS, pen theater kunstuitleen en eksposi- ties) Ria Hüsstege (eksposiües). les. Om tot een integratie te komen wjllem van de Vranëde (1^lein7theate'. tussen de aktiviteiten van de beide revenementen) en Tini Aerts (kleine instellingen, zullen verschillende theaoterevenementen). werkgroepen samen vergaderen. Zo zullen de werkgroepen exposities zich zowel met de tentoonstellingen in het Kultureel Sentrum als met de ten- De afsluiting van het huidige seizoen zal zonder twijfel weer evengrote belang stelling trekken van het publiek. Vast gesteld mag zeker worden, dat 't ini tiatief een groot succes is gebleken en veel bijdraagt tot de levendigheid onder het kooplustig vertier in de binnenstad. Overigens waar blijft de gemeente met de openluchtschaakborden, die be loofd werden Nu, met het grote gehouden it natuurlijk g“ van een paar anisatoren hebt kunstenaars «niet voor gen; en werken, een aan tocht, die zaterdaj •en worden geveild. t onverschillig laten aan Betwijfeld moet dan ook worden of op lar is niet denkbeeldig, dje bijeenkomst spijkers met koppen “““’elfde ontwikkeling geslagen zullen kunnen worden. Men i_2i i_ter~ Toen daar de —kocht, liet zo rekenschap moeten geven van wat er tiet tot wel moet komen, anders is te vrezen dat splannen. de uiteindelijke een karakterk waar de beschouwer ontvlucht. ^arry. had

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1