w\ k J KOERIER DE WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Piushavengebied zal inspraak na ingrijpende veranderingen ondergaan SPARIDANS-LOOS ,VREDE SWEEK Mill Hill College verwacht 10.000 bezoekers op zijn achtste rommelmarkt bouw. Een gedeelte van de opbrengst van de rommelmarkt moet Ton Ver meer en zijn kollega in staat stellen de fundamenten te bouwen voor het schooltje, dat hard nodig is. Binnenkort gaat Theo Raaijmakers uit Moergestel naar India, waar hij gaat werken in de deelstaat Anrdrapra- desh. Samen met anderen gaat hij daar ILLWIa - BONBON PROEF EN TROEF WEDSTRIJD VAN JAM IN Belgische Q5O I Bonbons I _JAMIN r 1977 pagina 26 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Maandagavond informatie in «De Waaikant» Terrein Van Raak moet worden «ingevuld» "SSLJ ;veld en. Charles Trenet lakers re- Tel. 013-683911?^^^ V taal BRAM V.D. LEK 22/9 t/m 28/9 KS f\NT ULIER INTERIEURVERZORGING DATSUN] Zie ook pag. 21 Charles Trenet met unieke show PSP-Werkwinkel, Nieuwlandstr. 39 VR. 23 sept. 20.00 uur NEFKENS TILBURG B.V. zal mo- mg een Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. Het van MUZIEKSTUDIO PIANO’S VLEUGELS SERVICEDIENST 'IERING Momenteel zeer OCCASION-AANBI bij Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197. BEGRAFENISONDERNEMING D£ NISSEN WILHELmÏnAPARKD127S 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. Oplage 68.970 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Horugel piano 3890>_ 1 jaar GRATIS stemabonnement Je in- /oor het luistert /ordt van Beers, schoot onze jrijzen komen afhalen lebon voor een slinj i naar keuze van i cestraat, 4 brc EIGEN FlfJANCI - BRAM V.D. LEK spreekt over het militair-industrieel komplex ANTI-OORLOGSFILM IIEDINGEN /Donderdag 22 sept. 1977 121e jaargang nr. 1031 gevolgd hebben, zijn op gr te geven aan basisscholen Tivolistraat 67 69 TILBURG. Tel. 013-434762 Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein) DENISSEN A T S U N Buslijnen 2 /6 in Groene woud belangrijk uitgebreid lokale lijnen 42 en 43 die in de richtir Hilvarenbeek tezamen praktisch ee halfuur - dienst vormen. Een dienstregeling van de lijnen 2/6 is gratis verkrijgbaar bij dé chauffeurs of erg- op het Rayonkantoor aan de Spoór- iert. laan. tijdens die bijeen- i inspraakgroep te vormen uit llenden en belanghebbenden uurt, die de voorbereidingen réstemmingsplan gaat begelei- Deze wedstrijd was georganiseerd door de Stichting kinderboerderij Stokhasselt. bij het gereed komen van de boerderij in de wijk. De tekeningen ïsten betrekking hebben op dieren ui en om een boerderij. Op donderdag 22 en vrijdag 23 september a.s. zullen alle inzendingen tentoongesteld wor den in het wijkcentrum De Ypelaer. Daar zal een jury de tekeningen beoordelen en de prijswinnaars be kend maken. Voorde winnaars zijn er prachtige prijzen te verdienen. Nu de kinderboerderij in de Stokhas- selt een feit is, vraagt de Stichting nog enkele medewerkers voor de verzor ging van de dieren en behuizingen, voormalige Wao-ers en gepensioneerden die veel r de stads- vrijetijd hebben kunnen zich opgeven bij de heer W.v.d. Sanden, Corelli- straat 171, tel. 554175. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over r Doe ’’lekker” mee aan de grandioze i Elke werkdag (ma. t/m vr.) vanaf 22 september t/m 19 oktober zijn er 11 prijzen te winnen: -1 reischeque t.w.v. f 500,10 bioskoopbonnen t.w.v. f 15,- elk. In totaal f 13.000,- aan prijzen! Wedstrijdkaarten worden verstrekt bij aankoop van een 250 grams doos bonbons. Doe mee! ’t Is makkelijk en leuk... en nog lekker ook! Volgende week maand; spraak rond de voorben, nieuwe bestemming- naar de naam Stu..v namelijk om 20.00 uui Waaikaant aan de He informatie-bijeenkomst waarop de gemeentelijke len worden toegelicht. Het is de bedoeling t komst een inspraakgi belangstellenden en uit de bui— van het bé den. De opzet is het bestemmingsplan vol gend jaar februari in concept gereed te hebben. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 t>.£.g. 433370 De kursus Voor toelating tot de kursus is het no dig, dat men een opleiding op onder wijsgebied heeft gehad, of op andere wijze kan aantonen ervaring te hebben opgedaan in het werken met kinderen in groepsverband. De. kursus zal 25 avonden en een weekend omvatten. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Humanistisch Vormingsonderwijs Ginnekenweg 350 Breda 076-657694 b.g.g. 04168 - 2178 Frans Hengeveld. Ook hoofden van scholen en ouder- kommissies, die geïnformeerd willen worden over de mogelijkheid om hu manistisch vormingsonderwijs op hun school te laten geven, kunnen op dit adres nadere inlichtingen krijgen. Horugel Vleugel lengte 1,75 meter 9850,- J Verder diverse merken uit voor raad leverbaar. Op alle piano’s geldt vijf jaar garantie. Naar Kenya en India Het kost father drs. G. Doene reeds acht jaar de grote inspirator van de werkgroep die de aktiviteiten organi seert geen enkele moeite om thans weer voor de achtste maal enthousiast te worden voor de rommelmarkt en voor de doelen die daarmede worden nagestreefd. - Dit jaar hebben we de markt voorbereid met een werkgroep Wat houdt humanistisch vormingsonderwijs in Dit vormingsonderwijs wil de kinde ren helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen, die in staat zijn een eigen antwoord te geven op de. vragen, waarvoor ze in deze we reld komen te staan. Daarfoe worden problemen en voor vallen uit het dagelijks leven in de klas kritisch besproken. De zelfwerk zaamheid neemt hierbij een grote plaats in. De vormingsleid(st)er proberen de onderwerpen zoveel i gelijk uit de kinderen zelf te laten ko- men. Naast het klassegesprek zal ge bruik gemaakt worden van kreatief •spel en andere werkvormen, waarmee "het kind geholpen wordt zich in een vraagstuk in te leven. Met ingang van zondag 25 september a.s. zullen de routes van de buslijnen 2 en 6 worden gewijzigd ep belangrijk worden uitgebreid. Op die dag worden de beide lijnen «verknoopt» tot een gekombineerde lijn 2/6 die op Bern- landweg van lijnnummer verandei.. Tevens worden de routes van beide lijnen omgedraad, zodat dan de druk ste lijn (dat is lijn 6) via de Heuvelring zal gaan rijden. De nieuwe route van lijn 2 wordt komende van het centrum: Spoorlaan. Alle kleuter. Bosscheweg, Ringbaan Oost, Fatima- ctni,ha<;<1< straat. Kruisvaardersstraat Leypark- weg. Hilvarenbeekseweg, Pater van aan ee„ den Elzenplein, Landbouwstraat, Berg- strjjd landweg (en verder als lijn 6 richting J centrum), Berglandweg, Eifelweg, üuui Tatraweg, Winkler Prinsstraat, Groenstraat,. Broekhovenseweg, Bis- üe schop Zwijsenstraat (terug: Konings- moes plein - Piusstraat), Stadhuisplein, Pa- jn en leisring, Heuvelring, Spoorlaan, Cen traal Station. Beide lijnen worden in twee richtingen bereden, zodat de bewoners van Groenewoud de mogelijkheid hebben om (overdag) acht keer per uur naar en van het centrum te reizen. Door ver knoping van de lijnen 2 en 6 in beide richtingen is dus een frequentie van 7 1/2 minuut mogelijk geworden. De halten op de Broekhovenseweg bij ging de Jan Truijenlaan en de voormalige Wao- weverij komen dus voor de stads dienst te vervallen. Deze halten blij ven echter gehandhaafd voor de inter- lijdens de opname van het radiopraatje dinsdagmorgen met de Loon-op-Zandse snelwandelaar Ad. v« ffotograaf bovenstaand geanimeerd plaatje. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prij f 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, Koestraat; een waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon voor een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, Leonard van Veghelstraat; waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat, 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, N.S.-plein; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van Boer de Laat, Oerlessestraat; waardebon voor een jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriesproduktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan Oost, een cadeaubon van f 5,van boetiek Den Uil, Antoniusstraat. De winnaar van verleden week, dhr. v. Peperstraten, J.v. Oudenhovenpi. 5, Hilvarenbeek, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. foto van Aar|e 1 op to o èiegen- f>nanc>eren- »e hele schoolgemeenschap heeft zich ook nu weer ingezet om de rommelmarkt te maken tot een ware attraktie voor kooplustigen. Zonder kwaliteit komt er immers geen omzet en de netto - opbrengst van verleden jaar (fl. >rond daarvan bevoegd humanistisch 25.000,zou toch minstens geëvenaard moeten worden. van twintig man, bestaande uit leerlin gen, leraren, leden van het personeel en belangstellenden. Nadat de taken wa ren verdeeld, is iedereen zeer enthou siast aan het werk gegaan en we hebben ervan staan kijken hoe snel men geza menlijk de organisatie rond had. Op het college leeft de markt helemaal. Het Mill Hill College is eigenlijk niet meer denkbaar zonder deze markt. Iedereen Kinderboerderij Stokhasselt en basisscholen in de sselt hebbenin samen- Bde kinderen, meegeda^n aan een grote teken- en kleurwed- Voor het gebied dat wordt gevormd door de Piushaven, het Stuivesant- plein en de directe omgeving (zie bijgevoegd kaartje) wordt binnenkort een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De direkte aanleiding hiertoe is de aankoop door de gemeente van het opslagterrein van de Fa. Van Raak aan de Piushaven. Hierdoor komt ongeveer 1,4 ha grond ter beschikking, waarop in verband met de toekenning van rijkssubsidie woningen ge bouwd moeten worden. Hiervoor is een wijziging van het geldende be stemmingsplan nodig. Omdat het terrein van de Fa. Van Raak bijna de gehele zuidkant van de Piushaven beslaat en een nieuw bestemmingsplan een duidelijke relatie heeft met de haven als geheel, is ook de bebouwing aan de noord- en westzijde van de haven in het plangebied opgenomen. Ook het terrein tussen Koopvaardijstraat en Gildestraat zal deel uitmaken van het nieuwe bestemmingsplan in verband met een reeds goedgekeurd bouwplan op een daar gelegen binnenterrein en om de bestemming van de nu nog onbe stemde hoek Piusstraat - Koopvaardijstraat vast te leggen. Verder moet een aantal kale plekken worden ongevuld, die door sIood ziin ontstaan langs de I Stevezandsestraat, Heikestraat en Stuivesantplein. Tenslotte is in verband met de aanwe zigheid van braakliggende terreinen en in verband met de toekomstige wijzi ging van de verkeerssituatie in de Pius straat en Bisschop Zwijsenstraat de driehoek Piusstraat - Bisschop Zwijsen straat - Primus van Gilsstraat in het plangebied opgenomen. Speciale aandacht zal in het bestem- L mingsplan besteed worden aan de i (Wijze van bebouwing van het terrein van de Fa. Van Raak, het al dan niet handhaven van de bedrijven aan de noordzijde van de Piushaven, dé fqnk- tie van de haven in de verdere toe komst, het gebied Stevenzandsestraat i Heikestraat en Stuivesantplein en het i maken van voorschriften voor de be ft staande bebouwing. I UITGANGSPUNTEN fr'Bij de voorbereiding van het bestem- Iningsplan zal rekening moeten wor- I den gehouden met een aantal uit- I gangspunten. die reeds zijn geformu- leerdbij de vaststelling van het Struc- tuurplan Oude Stad door de gemeente raad in november 1976. Hierin is on dermeer bepaald dat de karakteris- tieke bebou wing langs de Piusstraat en Bisschop Zwijsenstraat zoveel moge- I lijk behouden moet blijven, het indus- Deze week I 250 gr van 4.25 voor Niet duut wel heerlijk per week naar i Rooms-Katholieke zijde te laten dat het evenzeer mogelijk is om kinderen van asch vormingsonderwijs te laten volgen, uiter- ipvaardijsti igsplan in vi daar gelegen binnenterrein en om de bestemming- e hoek Piusstraat - Koopvaardijstraat vast te leggen. Verder kale plekken worden opgevuld, die door sIood ziin ontstaan rezandsestraat, Heikestraat en Stuivesantplein. trieterrein aan de zuidzijde van Piushaven en de reeds grootdeels sloopte bebouwing langs de Stev zandsestraat, Heikestraat en Stui santplein voor stadsvernieuwing aanmerking komen; voor de haven onderzocht zal worden of deze een meer recreatieve funktie kan kr de Piusstraat en Bisschop Zw straat te zijner tijd worden c vormd tot straten voor eenrich verkeer. INFORMATIE idag start de ïreiding v< lingsplan, dat 1 tuivesant. Dan wc ar in buurthuis De Ieikestraat ’54 een gehouden, plannen zul- is al vaker geschreven. Het leven de meeste grote Franse zangers vertoont \teeds weer dezelfde ken merken. Eenvoudige jongens, die toevallig i aanraking komen met iemand en d; ineens doorstoten. Zo is dat met C bert Bécaud en Charles Aiznavour zo is dat gok met Charles Trenet, die zondag 25 september een programr ia brengt in de Stadsschouwburg. Trenet werd geboren in 1913 in N: bonne. Later kreeg hij ock les op eer gróót college van kloosterbroed?: s, waar hij de literatuur en het theatc ontdekte. Op dat moment wilde hij ak- teur worden. Hij Verhuisde naar Perpignan, eéh st- ’j met een bloeiend kultureel leven, waai hij Albert Baueil ontmoette. Die gaf Trenet de raad om niet in Perpignan t? blijven hangen, maar naar Parijs t: vertrekken. En zo geschiedde. Op 17- jarige leeftijd vertrok Trenet met een schrift vol gedichten naar Parijs, waar hij hverk vond als rekwisiteur in de Studio’s van Joinville. Daar leerde hij ook musici kennen, dichters en uitge vers. En van het een kwam het ander. In de tientallen afgelopen jaren heeT Trenet ontelbare grammofoonpk1 uitgebracht en maken zijn optrede nog altijd erg veel indruk op het f bliek. Voor de liefhebber van b Franse Chanson een verplichre avond! is er op een of andere manier mee bezig en het schept echt een band tussen alle betrokkenen. Van groot belang is dat iedereen de ideële achtergrond ervan kent. Iedereen weet waarom we ’t doen en werkt er graag aan mee. Ook voor de school is dat van groot belang» Nog geen enkel jaar heeft het moeite gekost geschikte projekten voor de rommelmarkt te vinden. Toch worden zij met zorg gekozen. Het moeten pro jekten zijn die voor de mensen her kenbaar zijn en waar men warm voor kan lopen. Dit jaar gaan de baten naar twee missionarissenTon Vermeer uit Tilburg en Theo Raaijmakers uit Moergestel. Beiden zullen op de rom melmarkt een informatiestand betrek ken om bezoekers voor te lichten over hun plannen en wat zij er zelf van ver wachten. Aanstaande zaterdag helpen zij mee met de opbouw. Ton Vermeer is werkzaam in Kenya bij de Massai- stam. De Massai zijn moeilijk te bena deren. Zij trekken als nomaden met hun vee door hun gebied, zijn zeer zelfbewust en hebben een zeer oude kuituur. Samen met een kollega pro beert Ton Vermeer een schooltje te bouwen voor deze stam. Dat moet komen op een plaats die voor de leer lingen bereikbaar is en het gebeurt he lemaal in overleg met hen. Het schooltje wordt hen niet opgedrongen. Zij hebben er zelf om gevraagd en toe gezegd mee te zullen helpen met de werken aan een vorm van samenle vingsopbouw en melaatsenzorg onder de paria’s. Theo Raaijmakers zal za terdag en zondag zeker me't veel ge noegen aanwezig zijn. Hjj is nog be trokken geweest bij de eerste rom» melmarkt en ként als oud-leerling van het college de sfeer uitstekend. Ook hij geeft zondag graag informatie over de zeer moeilijke taak die hem wacht, maar die hij vol enthousiasme aan vaardt. Voor de bezoekers is er van alles te zien en te koop, maar er is ook veel vertier. Door 4-Havo is er een fancy- fair ingericht, er is een leuk café en de. eigen disco Mill Hill zórgt voor volop muziek. Nieuw in het programma is het ponyrijden. De vele tientallen leer lingen en leraren, leden van het perso neel en ouders die zaterdag en zondag in touw zullen zijn, hopen op die ma nier een eigen bijdrage te leveren aan het sukses van de rommelmarkt en daarmede aan het welslagen van de gekozen projekten. De burgemeester i van Goirle zal zondag na afloop (om zes uur) de opbrengst bekend maken. Verleden jaar waren er op zondagmor gen om acht uur reeds tientallen koop lustigen. Van de zijde van de organisa tie wordt erop gewezen dat niet eerder dan tien uur geopend kan worden. Vanaf dan is er echter volop gelegen heid een keuze te maken. De hele MUI Hill - gemeenschap, maar zeker ook Ton Vermeer en Theo Raaijnu kenen gaarne op uw komst. De achtste rommelmarkt die aanstaande zondag op het Mill Hill College in Goirle wordt gehouden, is met grote routine georganiseerd. De organisatoren hebben ervaring en inzicht gekregen en dat zal in hoofdlijnen én in details blijken als aanstaande zondagmorgen om tien uur de rommelmarkt haar Humanistisch Vormingsonderwijs viJf Poorten °Pent om bezoekers en kopers te verwelkomen. Vijf tenten opgesteld rond de school bevatten een onge- Op Openbare basisscholen mogelijk looflijke kollektie van alle mogelijke waren, bijeengezameld Zoals bokond, m,8 worden rerondersreld, bes,aar er sinds jaar en dng de mo8,. ™bUr8 ''"re Omgeving. Een hoofdnttraktie WOfdt lijkheid om aan openbare basisscholen eenmaal per week naar eigen keuze de de SUperstand waar hoogwaardige artikelen (een piano blj- kindeTen godsdienstonderwijs van Protestantse en Rooms-Katholieke zijde te laten voorbeeld en een bakfiets met motor) geveild zullen Worden. fikeÏÏ^^ Do markt moet vee! geld opbrengen, want de opbrengst is aard op vrijwillige basis. bestemd voor twee missionarissen die met interessante projek- In Zuidelijk Nederland begint dit enige bekendheid te krijgen en er doen zich op ten bezig zijn, maar geld tekort komen Om ze te kunnen verschillende plaatsen al mogelijkheden voor het h.v.o. voor. In dit kader f- - - - - $odzakelijk, dat er kursussen worden georganiseerd, waar mensen in de geleB„. heid worden gesteld om die kennis op te doen, die noodzakelijk is om als humanis tisch vormingsleider of vormingsleidster te fungeren. Binnenkort zal er in Breda opnieuw een kursus, die opleidt voor humanistisch vormingsleid(st)er van start gaan. Zij, die deze kursus; vormingsonderwijs de ?e- :n-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1