DE 3 KOERIER ,1ft PLATO SHOW P.A.A.Z.-PATIËNTEN BEKLAGEN ZICH HEVIG OVER ONTBREKEN VAN ECHTE BEHANDELING studentenwereld SPARIDANS~LOOS Expressief paedagoog vormde Brabantse 12, Even naar Jamin voor ijs Geestelijke gezondheidszorg in Tilburg i Cocktail Achtste rommelmarkt 1 het is zover Volkoren 1,29 l k de Knegtel tiendaagse flaat, van start (zie adv. op pag. 23 i Feestmarkt en open dag op de Tongerlose Hoeve EXPOSITIE VAN «DE SIEMER» Origineel leraar aan Odulphuslyceum op het Mill-Hillcollege JAM IN Ministoomtreintje voor de jeugd op Besterdplein ir 1977 pagina 24 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. spe- t be- pakTSÜ Lustrum St.-Olof op 2 oktober I PIUSPLEIN 65 90 «AJA» Tel. 013-683911. diessenseweg 8 telefoon 04255 - 15 75 INTERIEURVERZORGING LL Jj DATSUN] STEELY DAN viert1 op D belar Schokkende relazen in zwartboek met interviews schijvens hilvarenbeek Grandioze Handwerk* Donderdag 15 sept. 1977 21e jaargang nr. 1030 Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. Vele van artistieke' zouden z' nooit aflat Wegens overname TOTALE UITVERKOOP 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN WILHELmÏnAPARKD127S CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid ig van (en die i ze Zie pagina 18 kan met De klein- tnen hier an de slag Musische Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 ;nd door de heer s geweest. 5 oktober van 14.00 - 6 oktober van 14.00 - e Siemerter verkoop --zijn Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein). OFFICIAL FORDDEALER Spoorlaan 175 - Tilburg ind, die otseling ,it men gelden. u,opal- septem- en. Na de reen onstellet camenten en nedische leiding enkele belangsti die zc iemanc Ér gaan ■o ral eer zo’n het woord k< ik wordt enlijk loipen i, soms v «.tijd is duidt, n andere mar lan mensen I e afdeling. zijn nu in het rden.dat zeniet inspiratie en 1 de Siemer. Zijn stijl was grof en expressief; de royale maat, de grote lijn waren type rend voor hem. zijn vrienden vlak iets geworc zijn zonder de latende steun van DENISSEN A T S U N Tegen minimumprijzen tem. 1 OKTOBER apparaten sen en br lampen, enz. Op zater alles bes UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V Oplage 68.970 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKT1E EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over ;rdag 17 september kan men ïzorgen in de opslagruimtre: i tiende lustrum >urgs Studenten lag 2 oktober a.s. studeren aan het Opvallend uitingen. Hij s hij sneed ook sen. Daarbij bewerkingen ken, en opera’s t stukken. Ook als ontwerper had 1 sprake van fysieke dwang, soms van dreigementen, soms van zachte dwang, maar altijd is duidelijk, date— patiënt op een andere manier beh_._ deld wordt dan mensen buiten een psychiatrische Gesloten Eenmaal opgenomen, wordt de pa tiënt die vrijwillig (iedere opname die zonder rechterlijke machtiging plaats- Ter gelegenheid van zijn Tiende Lustrum zal het Tilburgs Studenten Corps St.-Olof van 2 6 oktober o.m. een expositie rond «de Siemer» organiseren, de legendarische priester uit «d’n Oliemeulen». Deze expositie, die in de Tiendschuur zal worden gehouden, wordt op zondagmiddag 2 oktober a.s. om 14.00 uur geopend door de heer Jos Bedaux, die een zeer goede vriend van de Siemer is De expositie is geopend op zondag 2 en woensdag 5 i 22.00 uur en op maandag 3 dinsdag 4 en donderdag 6 18.00 uur. Op de expositie zullen tevens lino’s van «del worden aangeboden alsmede exemplaren van het gedenkboek dat na ziji dood werd uitgegeven. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 De cirkelfoto van deze week werd zondag volgende prijzen komen afhalen f IC een waardebon voor een slinger een fles wijn naar keuze van de Tr Goirkestraat, 4 broodjes Jantje van B Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; nement van de Openbare Bibliotheek, K duktenafhaalcentrum Ad Bertens, Ringbaan winnaar van verleden week mej. Vt werden. In plaats daarvan worden zij vernederd, zonder dat zij met hun problemen verder geholpen werden. Niet alleen Tot dusver het zwartboek. Er zijn daar twaalf patiënten aan het woord en het gaat hier om één instelling, zodat deze klachten misschien niet kunnen gelden als in het algemeen maatgevend voor de psychiatrische zorg, zoals die in onze samenleving geboden wordt. Maar deze klachten staan toch ook weer niet alleen, zij worden in tal van andere publicaties gestaafd door gelijk luidende klachten van andere patiën ten. Bovendien wordt dit zwartboek bijgevallen door diverse welzijnswer kers uit verschillende sectoren in’de Tilburgse maatschappelijke zorg. Het feit, dat een paar psychiaters bij het P.A.A.Z. van hun taak werden onthe ven, wijst eveneens in de richting, dat het bestuur van het Maria - ziekenhuis met deze verzorging niet gelukkig is. Maar het is te vrezen, dat met de ver vanging van enkele psychiaters het hele systeem niet zal veranderen, en dat de nieuwe aanpak alleen maar een kwestie zal zijn van gradueel verschil. Er zal een totaal nieuwe filosofie moeten wor den ontwikkeld ten aanzien van geeste lijke problemen, maar deze filosofie zal vermoedelijk alleen tot stand kunnen komen als gevolg van een gedurige ge richte en concrete druk vanuit het pu bliek. dat - met de stukken blijft zitten De Tilburgse jeugd laat elkjaar blijken erop gesteld te zijn een ritje te maken in de mini-stoomtrein op Den Besterd. Het treintje rijdt ook dit jaar weer vrij dag en zaterdag aanstaande op het Be- sterdplein. Er is een speciaal traject uitgezet, voorzien van een tunnel, dus het is wel helemaal zoals het hoort. Het treintje is vervaardigd door de heer Neve, wiens zoon de besturing verzorgt. De locomotief is helemaal echt, alleen kleiner dan de echte stoomlocs, maar wordt met kolen ge stookt. Het is wel een bezienswaar digheid en de kinderen, die de zes wa gons per keer kunnen bezetten hebben er dan ook veel plezier in. Door de Organisatoren zijn op de diverse kleu terscholen in de stad vrijkaartjes uit- gedeeld, maar ook oudere kinderen kunnen ervan profiteren. Bij winke- bmnenhuisarc :hitek t kunstnijverheid verlichting Op zondag 25 september organiseert het Mill-Hillcollege voor de achtste keer haar traditionele rommelmarkt voor missie- en ontwikkelingswerk. Deze keer is de opbrengst bestemd voor twee missionarissen: voor Ton Vermeer uit Tilburg, die een schooltje probeert te bouwen voor de Massai in Kenya; en voor Theo Raaijma- kers uit Moergestel, oud-leerling van het Mill-Hillcollege en in juni jl. priester gewijd: hij gaat werken aan samenlevingsopbouw en melaatsenzorg onder de paria’s van Andhrapradesh in India. Het belangrijkste onderdeel van de voorbereidingen bestaat uit de inzameling allerlei verkoopbare artikelen. In de meeste huizen zitten spullen verborgen nooit meer gebruikt worden: op deze Derde-Wereld-rommelmarkt worden opnieuw bruikbaar Daarom doen de Mill-Hill-leerlignen een beroep op alle mensen om hun overbodige spullen voor deze markt af te staan. Alles is welkom, van het kleinste tot het grootste, van het ge woonste tot het vreemdste artikel: meubels, allerlei huisraad, keuken ge rief, kleding, schoeisel, electrische :n, radio’s en televisies, fiet- □romfietsen, boeken, tassen, beelden, schilderijen, enz. 250 gram79’ NWduu, w,ih«rf.,k JIJ Bergstraat 32, Goirle. Op zaterdag 24 september kan men ook op de school zelf terecht: Venne- weg 42, Goirle. Als het enigszins kan, wordt men ver zócht om het zelf te bezorgen, omdat de leerlingen geen mogelijkheid heb ben om alles zelf op te halen. Alleen als men grote artikelen wil aanbieden en deze niet zelf kan vervoeren, kan men evgn een berichtje sturen naar de heer Maarse, Blesterd 8, Udenhout. tel. 04241-2282. Hij zorgt er dan voor dat het opgehaald wordt. bantse Universiteitsstudenten die in de zomermaanden op kamp gingen er gens in het Brabants land en daar dan ook een kapelletje bouwden. Primair was de Mariadevotie; daarbij kwam nog de bewustwording van de Bra bantse student. Na de oorlog werd de band van «de Siemer» met de studentenwereld steeds losser; de vooroorlogse genera tie had hem duidelijk nader gestaan dan de na-oorlogse. Zijn vrienden brachtten hem in 1962 nog een gran dioze hommage, ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum; zij orga niseerden een circus, waarvan de op brengsten gebruikt werden om Siemer een reis naar Israël aan te bieden, waarmee een door hem lang gekoes terde wens in vervulling ging. Op 23 december 1966 overleed hij op negenenzeventig jarige leeftijd. Creativiteit zijn zijn vele creativiteits lij sneed niet alleen lino’s, hout en maakte schet- :j maakte hij parodistische igen van bekende toneelstuk- naar bekende toneel- als regisseur en decor- hij succes. Door het Jongeren Advies Centrum Tilburg is dezer dagen een zwartboek uitgegeven, waarin de klachten ver werkt zijn van een twaalftal patiënten van P.A.A.Z.-Tilburg, de psychiatri sche afdeling van het Maria - ziekenhuis onder de titel «BEELD», expatiënten aan het woord. Dat het JAC zich s ciaal met deze samenstelling heeft last is niet te verwonderen; de instelling krijgt gedurig te maken met jongeren, die redenen te over hebben om zich te beklagen over de begeleiding en verzor ging, die zij in psychiatrische instituten hebben ondervonden. ;f is, dat iemar empel gaat plotsv een andei soort ir normen gek elen wordt oj ;rkt; soms is er liers op Den Besterd, ken baar aan een speciaal kenteken op het winkelraam kunnen kaartjes verkregen worden; men kan ze ook kopen .tegen 25 ct bij de start van de trein. Het is al het vierdejaar, dat dit treintje in het najaar r,r> Den Besterd rijdt, en elkjaar is de ..v.angstelling al groter geweest. De locomotief wordt op vrijdagmorgen al om tien uur opgestooktl dus de gega digden kunnen er al vroeg gebruik van maken. De relazen, die in het zwartboek wor den samengevat zijn uitermate schok kend. Zij roepen het beeld op, dat wie eenmaal in het P.A.A.Z. ter behande ling binnenkomt, op slag het oordeel over de eigen toestand verliest; men schrijft hem/haar een onstellende hoe veelheid medicamenten en drugs voor, maar de medische leiding heeft schijnbaar geen enkele belangstelling voor de dingen, die zc iemand te ver tellen heeft. Er gaan vaak weken voorbij vooraleer zo’n patiënt zelfs maar aan het woord komt. De alge mene indruk wordt gewekt, dat de pa tiënten eigenlijk helemaal niet behan deld of geholpen worden; men houdt hen alleen «stil», totdat men van oor deel is. dat zij zover bedaard zijn, dat zij weer naar de buitenwereld kunnen worden teruggestuurd, wat dan vaak met niet meer dan een korte medede ling gebeurt. Zoiets is kennelijk geen behandeling en de patiënten raken dan ook, na te zijn «ontslagen» vaak weer in dezelfde moeilijkheden. Geen vrijheid De samenstellers van het zwartboek verbinden daaraan een aantal conclu sies, waarvan er enkele behartens- waardig zijn voor het publiek, zodat dit weet, wat bij het P.A.A.Z. te wach ten staat. De grootste grief daar over de drer gaat behoren tot een ar sen voor wie andere r De vrijheid van handel lerlei manieren beper vindt) opgenomen is, direkt duidelijk gemaakt dat hij op een gesloten afde ling zit, soms zelfs wordt hij de eerste paar dagen in de isoleercel gestopt. Regelmatig verschijnen er publicaties over de behandeling van patiënten De ruimtelijke faciliteiten en de werk- in de sector van de geestelijke gezondheidszorg, waaruit blijkt, dat het wijze van de afdeling zijn erop gericht totaal van het medisch - hygiënisch apparaat, waarover onze samenleving het weglopen van patiënten te voor beschikt, op geen manier berekend is op het verlenen van steun en begelei- komen; De vrijheid om de afdeling op ren is dit met. Bij lichamelijke klachten bestaat bij de verzorgers een vrij grote zekerheid over de vraag, hoe de normale, gezonde toestand behoort De patiënt die weg wil kan vertrek. te zijn, bij geestelijke verzorging bestaat die zekerheid allerminst: de norm ken We) wordt hem voor zijn vertrek van gezondheid is daar voor een belangrijk deel afhankelijk van de veelal een briefje getoond dat hij moet geaardheid van de patiënt, die sterk kan afwijken van die van andere tekenen, met daarop de verklaring dat mensen, zonder daarom te kunnen gelden als abnormaal, ongewenst of hij tegen advies van de behandelende zelfs onaanvaardbaar. Het enorm gecompliceerde leven, dat de maat- geneesheer is vertrokken. schappij van vandaag aan de mensen oplegt, heeft in velen een uitwerking, Ter onderdrukking van agressie en on- die ertoe leidt, dat zij het leven niet aankunnen zonder innerlijke conflic- ™st w°[dt,op d<; PAA/j met enorme ten. die vaak resulteren in conflicten met hun dagelijkse omgeving, en in P' en' tablettenensPul' zulke gevallen wordt dan vaak overgegaan tot een verwijzing door de Het F djt en menta,jteit huisarts naar psychiatrische behandeling. Welnu, de psychiatrie is ont- die de meeste patiënten aanvechten, staan in de sector van de krankzinnigenzorg, en deze erfenis kan zij en door het prijsgeven van hun ver- blijkhaar maar moeilijk afschudden, wat zeer ten nadele is van de patiën- haal aan de publieke opinie, proberen ten/die zich voor begeleiding aanmelden. te veranderen. Zij begrijpen niet, waarom mensen met reële moeilijk heden op een dergelijke manier be handeld moeten worden en be lteen schouwd worden als onmondige kin- ;han- deren, die stil gehouden moeten wor den met een lijf vol «medicijnen». Vele van de geïnterviewden kwamen met de verwachting op de PAAZ «be ter gemaakt» te worden, vaak ook, omdat zij door hun huisarts, in wie zij vertrouwen hadden, erheen gestuurd Frans Siemer werd op 25 i berl887 in Corinchem geborer lagere school en het klein seminarie te hebben doorlopen, trad hij bij de Fra ters van Tilburg in het noviciaat, en werd in 1912 tot priester gewijd. In 1916 werden de priesters van die con gregatie geseculariseerd en moest ook «de Siemer» in zijn eigen onderhoud gaan voorzien. Hij ging in Groningen Duits st en werd in 1918 leraar Duits St.-Odulphuslyceum; daar was dat uitkwam, tevens leraar Gods dienst, Tekenen, Latijn en Grieks. Beroemd was zijn manier van lesge ven; hij gaf nooit huiswerk op en over hoorde niet en de leerlingen leerden van hem géén grammatica maar wel gevoel voor kunst en literatuur. Leonardus In de jaren twintig, toen hij al woonde op de Oliemeulen, raakte Siemer ver zeild bij Leonardus, de studentenver eniging van de katholieke leergangen. Deze kleine groep van zeer creatieve studenten, die op hun wekelijkse bij eenkomsten vaak zelfgemaakte sonet- ten declameerden en zelfgemaakte to neelstukken voordroegen, namen hem zeer snel op en hoewel hij nooit op de voorgrond trad, werd hij al spoedig de grote animator en werd zijn boerderij een graag bezocht trefcentrum, waar altijd gegeten, geslapen, gepraat en thee gedronken kon worden. Uit de kringen van Leonardus is het Brabants Studentengilde van O.L.- Vrouw ontstaan, een groep van Bra- Daarnaast vindt er een doorlopende voorstelling plaats van tekenfilms, kunnen er ritjes op pony's gemaakt worden,en worden er allerlei spelle tjes gespeeld als hoepelen, paalzitten, e.d. Ook zal ér een ruilbeurs zijn van postzegels, oude ansichtkaarten, stripboeken, stekjes, stickers en pla ten. Als men ook wat ter ruiling wil aanbieden en daarvoor wil beschikken over een tafel, dan gelieve men con tact op te nemen met Jéróme Verha- een gen, tel. 432857. alle De lustrumcommissie nodigt de bevol king van Tilburg en omstreken van harte uit en vertrouwt erop dat de eer ste zondag in oktober een zeer ge slaagde dag zal worden. Oloflustrum in Binnenstad Zaterdag 8 oktober laat het T.S.C. St. «Olof t^g.v. zijn tiende lustrum in de binnenstad van Tilburg en wel op het Stadhuisplein voor het Paleis Raad huis een aantal activiteiten plaatsvin den waar de Tilburgse bevolking aan kan deelnemen of van kan genieten. Harmonie-ponyclub de Vennerijders uit Oisterwijk zal een voorstelling ge ven, terwijl het kindercircus 11 Grigio een evenwichtsmanifestatie zal ver zorgen. Leerlingen van dé Tilburgse Muziekschool o.l.v. Els Mulders zul len o.a. een menuet, een volksdans en een jazz-dans brengen. Voor de actie- ven is er een speciale Trim-U-Fit-bus, als ook een hoge bie en een wonder- wiel. Standwerkers zullen op een weergaloze manier hun waren aanprij zen. door de Al deze activiteiten zullen zich afspe- -* J len van 14 tot 16.30 uur. Ter gelegenheid van zijn ti organiseert het Tilburj Corps St.-Olof op zonda„ een open dag op het complex van de Tongerlose Hoeve, Reitsehoevenstraat 129 te Tilburg. Het programma is in samenspraak met de wijkraad Het Zand tot stand gekomen en zal duren van 12.00 - 18.00 uur. Het hele complex zal worden omgeto verd in een grote feestmarkt, waarop zich tal van activiteiten zullen afspelen. Zo begint de dag om 12 uur met straatteken wedstrijd, waaraan kinderen kunnen deelnemen. Om 14 uur volgt een tienkamp en een zang- wedstrijd tussen kinderen van de vijf lagere scholen in de wijk Het Zand. De kinderen zijn hiervoor reeds door het lot aangewezen. Kinderen die hier niet aan kunnen deelnemen worden intus sen vermaakt door clowns en een poppenkast. Voor de ouderen is er een wagenspel. Klein Parijs Een speciale ruimte is gereserveerd voor Petit Montmartre, waar men zich op vakantie in Parijs zal voelen. Kun stenaars zullen hier bezig zijn met te kenen en schilderen. Tevens kan met daar geportretteerd worden. De klein tjes onder de bezoekers kunr de kunst afkijken en zelf aan gaan onder leiding van N, Vorming Tilburg. Bij deze kunstzinnige sfeer past ook de warme muziek van het Tilburgse Flui- tekruid. Dit volksmuziekgroepje speelt op hele oude instrumenten leuke liedjes. Hun muziek zal ook klinken bij het volksdansen volksdansgroep uit de wijk Het Zand. ig gemaakt tijdens de «Bikse Fiste». De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de 10,van de Tilburgse Koerier; een waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, Koestraat; r echte Tilburgse boerenworst van slager P.V. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon voor Fropicanebar, Leonard van Veghelstraat; waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, 1 van Broodje Jantje. N.S.-plein; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van waardebon f 10,van Boer de Laat, Oerlessestraat; waardebon voor een jaarabon- Koningsplein; waardebon voor een ijstaart voor 12 personen van ijs- en diepvriespro- Ringbaan Oost, een cadeaubon van f 5,van boetiek Den Uil, Antoniusstraat. De /reeman, Visitanenstr. 6. Tilburg heef haar prijzen reeds ontvangen. Foto van Aarle

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1