fan E KOERIER DE 8 0 South Jazz bestaat 20 jaar Grote JaminDrop-aktie! ti SP\RII)AXS~L(K)S 11 Geweld in het publiek zal door optreden van het publiek aanpakken 11 moeten worden gekeerd Qamin s Laat maar eens HP TILPHILEX III 1977 na braderie op vrijdagavond ^351/ SflmodeHen spitse, vierkante en ronde neus diverse kleuren. actiegroepen dit probleem Place Paris Extra» 39.95 L 14.95 WESTERN- LAARSL*. WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in qeheel Tilbura Loon oo Zand Udenhout Mensen missen aanvaardbare vorm van kwaad bestrijden Dezer dagen werd het publiek opgeschrikt PROTESTANTSE BEGRAFENISONt (Lees verder blz. 15) Nog meer mannequins nodig Tel. 013-683911. urn INTERIEURVERZORGING DATS® Verder diverse koopjes O stus 1977 pagina 26 Alles met leren zool!! I Donderdag 25 aug. 1977 21e Jaargang Nr. 1026 Iks int naar Kom vlug naar Piet Kerkhof zegt: is easy life internationale jeans modes ■■■oude markt 7 tilburgMa Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 i DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 van eijndhoven bouwmaterialen b.v. Lovense Kanaaldijk 62, Tilburg Zie pag. 7 en Zwi locomotion HEUVELSTRAAT 78 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN WILHELMINAPARKD127S ende tonen ind. 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg I Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid j wor gesel sr En UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.850 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 rer. Berlijn i het kader i gaan de mu- Praagse Jazz- vrijdag koopavond tot 9 uur PIET KERKHOF Lage Ham Dongen tel. 01623-3645 Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein). grote Zuidnederlandse itember a.s. te 11 uur ’s t experiment nooit ge- /an Belkom «Om een tn in het t zou de „jr maken, publiek geoefend irukkelijk stelling :t degene, tegen De jeugdklub Heuka organiseert op zondag 4 september grote rommelmarkt 14.95 z; DENISSEN A T S U N heeft a.s. vrijdag braderie van 11 tot 21 uur 3.95 Verder nog div. koopjes Kom vlug kij ken Mode voor hem en haar i «I ...j„/raag uit te 1 :nde zet in een ïnkbeeld moet i het heef ide schakers locomotion I Met kunst lederen zool' Winkelprijs 120 Piet Kerkhofprijs Kindermaten 31-35 Piet Kerkhofprijs j 70 male» »«ar gr Comblain La Canterbury, 1 van hun 20-jr sici insept. n festival. Lois spijkerbroek Spijker- rokken spijker- vesten Bij 'n overlijden in uw familie, zowel ‘s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over leren, te ver prachtobjec i wel is duidt enden hier ie de jeugd hier kennis op te d< lingen te bekijken jaren gewerkt is. Een speciale stand van de V.P.T. is jocht die in afgedrukt; tekenuitrustinj )ben zich weer e. equins aangemt paar nomen show Nog eens herhaald: >m de vaardigheid van sl Op zondag 4 september zal d klub Heuka weer haar jaarli kende rommelmarkt organiser Ook zal er dan een dierenshow worden gehouden. je show en de rommelmarkt wor den gehouden op de speelplaats van de Fraters Andreasschool aan de Tivoli- straat. Er is voor eenieder die van dieren houdt een keuze van dieren te bezich- ze worden vooral bang om er iets tegen te doen. In de grote steden, waar de mensen weinig milieubewust zijn en waar de een zich weinig of niets gelegen laat liggen aan het lot van de ander, is deze vorm van misdadigheid inderdaad bezig uit te groeien tot een grote plaag. In Amsterdam gebeurt het vrij re gelmatig, dat personen in de tram zich met geweld meester maken van de tas van een passagier om dan, ongehinderd door de me depassagiers, van de tram te springen en te verdwijnen. De bestolene heeft dan het na kijken en kan zich nog gelukkig prijzen, dat hij/zij er zonder lijfelijke schade afkomt. Ook zonder recept. "Gratis oogonderzoek. A.s. vrijdag van 11-21 uur BRADERIE Diverse koopjes o.a Spijkerrokken 14.95 Div. overhemden 19.95 Corduroy pantalons 39.95 T-Shirts v.a. Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarpnbeek. Elke 250 gram drop l>^1.39 Roomboterruitjes 250gram 170^1.49 Likeurbonbonsen stoppen 250gram 3:251» .0*7 Aanbiedingen geldig van25t/m31 augustus TT Aanrandingen en berovingen ’s avonds op straat, en ook wel op klaarlichte dag, zijn een vast onderwerp in de dingen, die de men sen tegen elkaar aan eigen ervaringen vertel len. Dit jaar bestaat de Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg, V.P.T., 35 jaar. Ter gelegenheid hiervan houdt deze V.P.T. een j postzegeltentoonstelling, welke op zaterdag 10 sept morgens, officieel geopend zal worden door de burgemeester van Tilburg. irleseweg 44, Tilburg; zaterdag en idag 10 en 11 september 1977; ope- 7 In onze stad worden dergelijke verha len over de grote steden verteld, maar ’n geval als ’t hierboven genoemde, en nog wel een aantal andere, wijzen er toch op. dat Tilburg al evenzeer be trokken begint te raken in deze ontwik keling. Niet alleen geweldpleging, be roving en aanranding zijn hier blijken van. maar al evenzeer vernieling, bal dadigheid. brutaal optreden en lastig vallen van voorbijgangers. Er mag door een bevolking niet wor den gewacht tot maatschappelijke on- toelaatbaarheid verwordt tot uitge sproken misdadigheid, want dan is het eigenlijk al te laat. Men kan stellen, dat het de taak is van de politie om daarop toe te zien, en natuurlijk zal de politie naar best vermogen ertegen waken, dat zulke dingen zich voordoen. Maar het is niet de taak van de politie alléén. Zulke verschijnselen zijn ook een ge volg van een verkeerde mentaliteits- vorming en dit is een ver voorgeschre den proces, ook in onze stad. Groepsakties Waar zoveel instellingen en aktie- groepen allerlei samenlevingsproble men teoretisch en praktisch in groeps verband behandelen en van inspraak vergezeld laten gaan, valt het te ver wonderen, dat weinig of geen organen zich geroepen voelen deze kwestie eens grondig te behandelen. Dit be toog wil allerminst pleiten voor het op richten van waak- of ordekorpsen en het oefenen van de leden ervar te lijf gaan van onverlaten; dit kwaal alleen nog maar erger Maar wel kan het publiek worden in het nadrukkelijk nemen in solidariteit met die wordt lastig gevallen kwaadwillige brutaliteit. Als het publiek dit gewend is, hoeft er geen geweld gebruikt te worden, dan wordt de kwaadwillige vanzelf wel af geschrikt door de meerderheid, die hij ’enover zich krijgt, of zal krijgen, als zich niet vlug uit de voeten maakt. i natuurlijk blijft altijd de berechting een zaak van de politie. Het is van belang, andere maatscha gewone burgers g, dat buurtkomitees en rappelijke organen van s zich met dit probleem Vrijdagavond is er een extra - mani festatie van -Place Paris» in aansluiting op de braderie, die overdag op het Piusplein zal worden gehouden. Over dag zullen een zevental oud - Hollandse beroepen in costuum worden tot leven gebracht onder de meesleper van de Old Fashion Jazz Bar Verwacht wordt, gezien de grootte kwaliteit der expositie, dat vele phi telisten ook uit het buitenland deze ime- zullen bezoeken. elin- Dit hoogtepunt in de Zuidnederlandse philatelic mag u niet missen, verzame laar of niet verzamelaar. Tilphilex III, gemeentelijke sporthal, Goir w zondag 10 en 11 september 1977; ope ningstijden zat. 11-22 u., zond. 10- 17 u.; entree volwassen fl. 2,50, kin deren fl. 1,50; secr. Tilphilex III Su- imatrastr. 3, Tilburg. Onder een glasoppervlakte van 700 m2 (zevenhonderd) of te wel 700 kaders, zullen de inzenders hun zegels expo seren in de gemeentelijke sporthal aan de Goirleseweg met haar oppervlakte van 2400 m2. Vele van deze verzame laars hebben hun sporen in de philate lic reeds verdiend. Ook het Nederlands Postmuseum te Den Haag is aanwezig met een inzen ding ontwerpen en proeven van Ne derlandse sportzegels. Verder zullen aanwezig zijn verza melingen van klassiek Nederland en andere landen, thematische verzat"-* lingen, gespecialiseerde verzamel... gen uit en van verschillende landen. Postverkeer was er ook toen er nog geen postzegels waren. Ook verzame lingen hiervan, de eo-philatelie, kan men er bewonderen. Het voert ons te ver om al deze stuk voor stuk prachtobjecten te omschrij ven, doch wel is duidelijk dat voor be langstellenden hier iets te zien is. Ze ker mag de jeugd niet ontbreken om kennis op te doen, door verzame- waaraan vele vele -u ste plaat verscheen en had een goede jazzorkest in leven te I ill going verkoop. enige jaren geleden z< tot deze Vanaf 1962 werden door The South jazz behoort ongetwij- Jazz Band 15 platen op de markt ge- lazz Band». bracht waaronder 7 langspelers. In 1977 bespeelt The 1964 kwam The South Jazz Band weer precies 20 jaar vele in het nieuws door platen op te gaan n buitenland. Begon- nemen met als solist een doedelzak- te groep aan speler, nl. de Tilburgse Gerard Mut- ■elui is het or- saers voor het gemak John Mc Gregor genoemd. Deze stunt bezorgde hen maar liefst vijf televisieuitzendingen in Nederland (Bueno de Mesquitashow) verder in België. Duitsland en zitserland plus een optreden voor de ïxperimentele kleurentelevisie in Eindhoven. TELEVISIE Eind september 1973 werden in Til burg opnamen gemaakt voor een film reportage van Roeland Kerbosc.h over de typische Tilburgse orkesten de Scotjesen «The South». Op oudejaars avond werd deze film via N.O.S.-t.v. uitgezonden en Kerbosch won er een eerste prijs mee in een wedstrijd voor cineasten. Gezien hun uitstekende presentatie in de kiosk, werd de South achter elkaar aangesteld tot huisorkest van het programma N.O.S.-kiosk. Het betekende dat ze, eens per veertien dagen, 's zondagsmiddags op de t.v.- schermen zouden verschijnen. De South-musici kwamen in kontakt met een schare welbekende vader landse vocalisten die om beurten met het orkest optraden. j door het bericht, dat een invalide vrouw door twee personen werd mishandeld, toen een poging om haar te beroven mislukte om dat er niets te roven viel. Dit gebeuren is een bijzonder kwalijke uitschieter van het de laatste tijd sterk toenemende verschijnsel van geweldpleging, waarmee de samenle ving al evenzeer verlegen schijnt als de slacht offers. Niettemin geeft het aanleiding tot bedenkingen, die weliswaar moeilijk zijn en ingewikkeld, maar die desondanks toch zul len moeten worden gemaakt, wil het besef van de openbare veiligheid niet totaal achter op raken. Het is nergens voor nodig om paniekerig te reageren en te zeggen, dat Til burg bezig is een onleefbare stad te worden; eerder is het dit soort paniek, dat het ver sterken van gewelddadig optreden in de hand werkt: de mensen worden dan bang, en JUBILEA Hun eerste tweede lustrum en hun 15-jarig bestaan werden steeds op grootse wijze gevierd met jazzconcer ten in de Tilburgse Stadsschouwburg. The South traden tesamen op met o.a. The Dutch Swing College Band «Champion Jack Dupree, Nelson Wil liams, Max Collies Rhythm Aces, Cris Barber etc. etc. 6w.. wv The South Jazz Band heeft in haar 20- >outh Jazz Band jar'g bestaan het sluiten. Hun eer- schuwd. Henk va Bij jazzorkesten kan bij het behalen van een vierde lustrum van «still going strong» gesproken worden en t„, «sterken» in de ja feld The South Ja Zaterdag 3 sept. 1 South Jazz Band p podia in binnen-en nen als een enthousiaste groep aan dixieland hangende jongelui is het or kest in 20 jaar uitgegroeid tot een kom- binatie van meer bezadigde routines maar het enorme enthousiasme is ge bleven. Vanaf de oprichting door Henk van Belkom in 1957 is het steeds op waarts gegaan met The South. Met grote geestdrift ging het orkest vele malen naar grote festivals van Zürich, i La Tour, Hannovt ry, Dresden en in 20-jarig bestaan t. 1977 naar het I aanwezig om u alle inlichtingen te ver schaffen welke u nodig zou achten. Philatelistische boekwerken zijn hier ook te koop. De postzegelhandel is ook beide dagen vertegenwoordigd en heeft er menige stands ingericht voor de verkoop van zegels etc. Ten behoeve van de ver zamelaars wordt er tevens een grote ruilbeurs gehouden. n het gebeuren, dat gaan bemoeien, er studiemateriaal over ibeide komt, als hij verzamelen en meer speciaal een alge meen solidair optreden ontwikkelen om de leefbaarheid van het milieu te be houden. Dat de gemeente daarbij een voorlichtende taak heeft ligt in de rede, maar deze meest elementaire vorm van milieubehoud, zal toch vanuit het pu bliek moeten worden aangekaart. Het is te hopen, dat zich spoedig een initiatief op dit terrein meldt, gebeurtenissen als het bovenvermelde zijn rechtuit een schande voor de hele stad en voor alle inwoners. En voor allerlei groepen voor maatschappij - opbouw, die deze meest fundamentele maatschappelijke zaak, de publieke veiligheid, totaal niet schij nen te zien. de jeugd- tigen, zoals kanaries, in alle soorten, trlijks be- parkieten,sierduiven,sierhoendersen eren. konijnen in alle rassen. Ook zal de jeugdklub Heuka met eigen dieren aan deze show deelnemen, met o.a. hun eigen kinderboerderij, waar van pony's, schapen, dwerggeiten, kippen, konijnen en kavia’s deel uit maken. Zeker niet te vergeten dat het Safari park van de Beekse Bergen ook zijn medewerking heeft toegezegd en met een aantal wilde dieren op deze show aanwezig is. Voor dierenliefhebbers is een gang naar de Heuka zeer zeker de moeite waard. •Op de rommelmarkt is weer alles aan wezig. Vooral de nostalgie viert er hoogtij. Spullen uit grootmoederstijd zijn er volop aanwezig. Het is bekend dat er op deze rommelmarkt altijd zeer veel waardevolle spullen verhandeld worden. Met deze rommelmarkt en de dieren show biedt de jeugdklub Heuka ook dit jaar de bezoekers een aantal genoeg lijke uurtjes. gevolg van, die nog door vele zullen moeten worden gevolgd. Maar wij moeten ons daardoor niet laten verlei den tot de omgekeerde gevolgtrek king: als er iemand geweld pleegt, bru taal optreedt tegen een zwakkere, bal- lorig zijn ongenoegen uit door perso nen lastig te vallen of goederen van anderen te vernielen, dan is dit op zich geen aanwijzing, dat deze dader on recht is geschied, en dat hij aan zijn innerlijke onlust dan maar uiting kan geven op elke manier, die hem zint. Wanneer het publiek deze twee zaken gaat verwarren kan u~* - J~* degene, die tussenbeide komt, als hij een dergelijk staaltje van brutaliteit meemaakt, door omstanders wordt te recht gewezen: «Waar moei jij je mee. laat de betrokkenen hun zaken zelf la ten uitmaken!» Waar dit gewoonte gaat worden kan niets anders ontstaan dan volkomen onverschillighéid voor elk kwaadwillig optreden op straat, en van volkomen ontbreken van elk so ciaal besef. Een lang proces Het verweer tegen zulke uitwassen is een zaak van lange adem. Het is on mogelijk beschermingsvormen te ontwikkelen, die binnen een paar maanden aan zulke excessen een einde maken. Als het de spuigaten gaat uitlopen, eist het publiek zulke maat regelen wel van de politie en vraagt dan in feite om iets wat het helemaal niet verlangt, namelijk een politiestaat maar het vergeet, dat het de gang van zaken voor een groot deel aan zichzelf te wijten heeft door een hele reeks van mindere brutaliteiten en onbeschoftheden maar op haar beloop te laten. Kinderen worden gebrutali seerd door groteren, en de volwasse nen, die het aanzien kijken er aan voorbij. Oudere en zwakkere perso nen worden door bruut optredende personen uit de weg gelopen, en geen mens komt tussenbeide om de zaak recht te zetten. Men mist daartoe de aanvaardbare aanpak. 's Avonds treedt het team van de eigen kuntzinnige bevolking van «Place Pa ris» dan aan, versterkt door een aantal evenementen, die al bekend zijn. Het is al meer betoogd: zo’n geregelde manifestatie moet worden gemaakt door het publiek, waarvan de hints door de initiatiefnemers mogelijker wijs dienen te worden gevolgd. Welnu, het publiek geeft hints genoeg, en er zijn dan ook gedurig nieuwe din gen of uitbreidingen van al bqstaande. Afgelopen zaterdag werkte het weer niet mee, maar de schermdemonstra- tie trok toch bijzonder veel belangstel ling. Bovendien maakten heel wat kinderen soms indrukwekkend voorgelicht door hun vaders ge bruik van de gelegenheid om zich in het steltenlopen te oefenen. De eerste kennismaking bleek goed te bevallen. Vrijdag staan er weer 24 paar stelten, dus gegadigden kunnen aan de gang. De kindertekenmanifestatie werd weer een succes en daar komt nu ook een uitbreiding op: eens in de maand za] de beste kindertekening worden Onrecht en geweld We leven in een wereld, waarin de op gelijkheid gerichte samenleving ernaar streeft verschillen op te heffen en on recht te bestrijden. Dit is een waarde vol streven, en geen mens met gezond verstand zou daartegen iets willen in brengen. Maar dit streven moet toch met enig onderscheidingsvermogen gepaard gaan. Dat onrecht vroeg of laat geweld uitlokt is een feit, dat niet kan worden ontkend, en het is dan niet ■alleen de geweldpleger, die fout zit. Dit besef is in het hedendaags publiek jr bijzonder levendig en dat is maar goed ook; daar zijn allerlei heilzame reklas- ^Kerings - revalidatiemaatregelen het South Jazz Band in 1960 V.l.n.r.: Leo Versleden, Jan van Reusel, Sjef van Son; zittend Bert Gulickx, Loek de Kok, Henk van Belkom, Piet Tuerlings en Toon de Roy. uitgezocht die in «De Koerier» zal worden afgedrukt; de winnaar krijgt dan een tekenuitrusting cadeau. Er hebben zich weer enkele aspirant - mannequins aangemeld, maar er moe ten er nog een paar bijkomen, wil de voorgenomen show van de grond ko men. Nog eens herhaald: het gaat al leen om de vaardigheid van showen, waarbij de deelneemsters uiteraard al naar de voorraad strekt zelf hun costuum kunnen uitkiezen bij Leen- aarts Kleding, bij wie zij zich ook die nen aan te melden. Er is nog een idee bijgekomen, waarvan hierbij een voorbeeld. De afgedrukte kinderfoto is, uiteraard een aantal jaren geleden, genomen van een van de deelneem sters aan de koqiende show. Wie dan raadt wie de betreffende mannequin is, krijgt ook een prijs. Nee, de man nequin zelf is niet te krijgen Om het nog eens over het schaken te hebben: elders in ons blad vermelden wij het mondiale schaaktoernooi tus sen twaalf wereldgrootheden, onder wie de wereldkampioen. De organisa toren van «Place Paris» overwegen een prijsvraag uit te schrijven over de volgende zet in een hangpartij, maar dit denkbeeld moet nog nader worden uitgewerkt, het heeft nog de tijd. Be langstellende schakers worden om ideeën gevraagd... Misschien komen de grootmeesters, die die dag vrij zijn, zelf wel kijken LOOSDRECHT The South Jazz Band nam deel aan het Nationale Jazzfestival te Loosdrecht 1962 en werd eerste in de afdeling oude-stijl. Hierna begon de weg naar de roem voor The Soi zich definitief te ontsluntn. nuu w.- houden was vnige jaren geleden zeer moeilijk (beatperiode). Dan was het af en toe wel eens nodig een knipoog naar de commercie te maken. Er zijn jammer genoeg nu eenmaal zeer weinig men sen die aan dixieland pur sang genoeg hebben. The South Jazz Bami

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1