DE 80 Open School gaat uit van wat de deelnemer wil Op «Place Paris» show van steltlopers en schermen onder i-TV’s SI’\RI1)\\S'L(M)S N8F- STADS SCHOUWBURG NIEUWS irvice- «De meester mag het niet meer zeggen» Plaats voor 150 deelnemers tussen 17 en 30 jaar Wekelijks raadsel vanuit de lucht c. OUDERWETSE KAMKLOSKLAS locomotion >011 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT^ I* J «MEUFACO» WESTERN- LAARS us 1977 pagina 22 >4 Pag. 5 t/m 8 <en. ilieu Start in september i aan ing ing iding (onder ikum van het jn o. Deze opname werd gemaakt vanuit een Tijdens deze fotovlucht was het I. 040-419157. Luchtfoto’s worden gemaakt met een I van eijndhoven Tel. 013-683911. Orgelconcert in de St.-Petruskerk in Oisterwijk door Maurice Pirenne PROTESTANTSE BEGRAFENISONt DANSSCHOOL ROBBEN DATS® Donderdag 18 aug. 1977 21e jaargang Nr. 1026 tituut.j iscursus voor rden srden Open School zondag op televisie Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. itember 1977 i en ssen voor: >AANS IE ’t b’etere meubel voor minder geld Piet Kerkhof zegt: n prijs; i :steld uit jbliek. vermeia, Kunr g. De einduitslag ïn week dat zot Bijgaande luchtfoto werd gefotografeerd vanaf een hoogte van Kom vlug naar regenachtig weer zeer helder weer erg mistig Nu ook op de Besterdring no 99. Voor JEANS EN VRIJETIJDS- KLEDING r binnerihuKan bit.f=>ki kuns yerli Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 IDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 enmodellen spitse, vierkante en ronde neus diverse kleuren. Alles met leren zool!! locomotion HEUVELSTRAAT 78 BESTERDRING 99 Col tel. 55 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid* gew aflc ziel (013) i2 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. Oplage 68.850 ex. DIR.J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 n. Hebt U nog h dat dit - bij itreiniging ..1 bij de als zij er komt er :hool in heel Nederland en eftijden. Maar dat is nog iziek. Kerkstraat 29 en 31 te Goirle tel. 013-34.20.39 - STOELEN MET 10 J. GARANTIE I van eijndhoven j bouwmaterialen b.v. Lovense Kanaaldijk 62, Tilburg Zie pag 25 n School van tren plaats -tic hon Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein) vrijdag koopavond tot 9 uur PIET KERKHOF Lage Ham Dongen tel. 01623-3645 Mevr. Flipre, Bredaseweg 306, tel. 683413. Folders van de Open School liggen klaar bij alle bibliotheekfilialen en bij vele wijkcentra, en natuurlijk op het Wilhelminapark 36. U kunt ook altijd van tevoren een afspraak maken voor een gesprek. 15 meter 600 meter 7000 meter Meubelfabrieken combinatie Wie meer wil weten of zich wil aanmel den, kan ook terecht hij de-volgende mensen: Han Smulders, Van Berkumstraat .«■•fighter “lbo Jet essna BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 cursisten op iresialyceum, ich bij de do- voor Frans. DENISSEN A T S U N INSCHRIJVING dagelijks telefonisch 013-430031 en aan de zaal. Starfif Jumbv Cessm Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. speciale luchtcamera pocket camera automatische camera weer kunstenaars en de beo< ambachtstechnieken. Oi staat telkens bija voor de ouderwetse van mevr. Janssen, dk schijvens hilvarenbeek Maten 40-45 B Maten 36-41 Winkelprijs Kindermaten 31-351 Piet KerkhofprijsjH 70 i geboortedatum moeten koerier», NS-plein 14 te oplossing. De winnares van 5, Oisterwijk. Haar prijs van Tel. 010-137526, g. 01807-12930 tl. 070-234459. 19. Tilburgers zijn al in het ""sprogramma «De ivul op proef» aan het ïweest. Dit programma is uitgezonden, maar wordt zondag om 22.20 uur Het voornaamste moet wone onderwijs is i tude- uitgaat van de kenr die de deelnemers meer dan de I; vroeger, want wilt een gratis :rbij. voor een paar atis proef-kijken. De steltlopers op de foto, die deel uit- maken van de Manifestatie Hart van Brabant, zullen zaterdagmi twee en vier uur ook te zien i Paris, waarbij zij zullen lat. voor interessante evoluties ‘•ewone loophoogte te mal loop kunnen belangste ch oefenen in het stelk wat lager niveau: de stelten liggen klaar. niddag tussen Verder treden weer op de naïeve i zijn op Place kunstenaars en de beoefenaars van iten zien, wat ambachtstechnieken. Onder hen be- :s op deze on- staat telkens bijzonder veel aandacht iken zjjn. Na voor de ouderwetse kantklosschool Schermen tellende jongens vanmevr. Janssen, die van Texel deze Er zal zeker weer tenlopen op een kunst heeft meegebracht en doorgeeft het kindertekene Gegadigden voor de modeshow aan belangstellenden. Maar dit gaat dan wel volgens het vanouds traditio nele ritueel, met inbegrip van de belo ningen en bestraffingen, die toen gol den. zondere prijsvraag, itfotograaf Karel To rat, maar onze lezers We hebben er vroeger al eens een die vragen goed beantwoorden. Maar Zoals aangekondigd sluiten wjj deze week onze reeks Raadselfoto’s voor dit jaar af met een bijze prijswinnaar krijgt een rondvlucht voor twee personen boven Tilburg en omgeving, waarbij de luchtl zal meevliegen om persoonlijk uitleg te geven. Deze keer wordt niet gevraagd naar wat er op de foto sta, kunnen zich er het hoofd eens over breken, hoe zo’n foto eigenlijk wordt gemaakt. We hebben er vi beschrijving van gegeven. Dus degenen die over een goed geheugen beschikken kunnen al’ ook een beetje nadenken met gezond verstand kan instaan voor een goede oplossing. Bij elke vraag het hokje zwart maken achter het juiste antwoord. Inzendingen waarbij naam, adres en worden vermeld, kunnen tot maandag 29 augustus gestuurd worden naar de redactie van «De K< Tilburg. De einduitslag wordt in de krant van 1 september bekendgemaakt. Veel succes met de op'- verleden week dat zouden we nog haast vergeten is mevr. C. van Lammeren, Europalaan 25, f 15,- zal haar worden toegezonden. Kortom, er is weer vanalles te doen za terdagmiddag; Place Paris begint al een duidelijk begrip te worden bij het win kelend publiek en dit is het natuurlijk, waardoor het evenement de levendig heid krügt, die het zo aantrekkelijk maakt. sen. kan materia keuze I bepaler heeft. Op de tweede plaats kan men t;: r Open Schootallerlei kursussen »„.- gen. Zeer praktische kursussen, zoals «het kopen van een huis», «hoe me-* ik solliciteren?» of «hoe leer ik sti ren?»Maar ook zijn er kurusssen in de bekende schoolvakken, zoals Ne derlands. Engels, rekenen, aardrijks kunde en geschiedenis, natuurkunde en biologie. Bij deze kursussen kan men steeds voor een bepaald onder deel kiezen. Wie niet alles, maar een stukje van zijn schoolkennis weer wil ophalen, kan bijvoorbeeld kiezen voor de kursus «brief schrijven», «spreken in het Engels», «rekenen in procen ten» of -electriciteit, wat is dat?» Alle kursussen worden gegeven door bevoegde leraren, die samen met de begeleiders alle mogelijke hulp willen geven. Voor al deze kursussen zijn ook stap voor stap diploma’s (certifi- katen) te behalen. Waarom nu Open School Het is gebleken dat nogal wat mensen vroeger geen kans hebben gehad om In september start onze nieuwe dans jeugdige beginners en gevorderden gehuwde beginners en gevorderucl in zaal «Villa Anna» te Tilburg. Lange Nieuwstraat 158. Aanstaande zondag om 16 uur is het derde concert in de serie op het grote Petrusorgel. Maurice Pirenne werd in Tilburg in 1928 geboren, studeerde aan het conservatorium aldaar bij Piet Hörmann, de voormalige organist van de St. - Jan in Den Bosch. Later zette ;r veel animo zijn voor ten, waarvoor de te- enborden en andere materialen ge- ed liggen. Het is na afloop wel een sel opruimen maar de organisatoren :bben het er graag voor over. We ibben het verleden week al gehad <er de schermdemonstratie van de ireniging «De Rapier», die met deze ippening wat reclame wil maken >or deze flitsende sport en mogelijk Place Paris wat nieuwe leden kan jwinnen: ook damesleden zijn van inser harte welkom. oor de openbare modeshow hebben ch al een paar dames aangemeld en j nog groeiende belangstelling kan t een heel evenement worden. De idoeling is, dat de deelneemsters odellen min of meer naar hun keuze beschikbaar te stellen door Leen- irts Kleding demonstreren, na- urlijk onder directie van een ladys- i op de tonen van lustige mu- het fraaiste «loopt» krijgt de jury zal worden samen- it personen van tussen het Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over de t, om meer dan twee jaar vervolgonder wijs te volgen. Bij velen, die dan de school hebben verlaten, meestal om te gaan werken, kwam later de behoefte om weer iets bij te leren, om wat meer algemene ontwikkeling op te doen of gewoon om weer in kontakt te kor vaak niet ter derwijs of 2 thuis in sfeer. Daarom vond de minister dat er een School moest komen, die voor mensen een uitweg biedt. Daarom heet het ook een «open» school: je kunt er terecht zonder voor opleidingseisen, je kunt er terecht wanneer je wil (dus op latere leeftijd) en je kunt zelf samen met de begelei der je leerprogramma samenstellen. n’voL Wat is het verschil verschil met het ge- 5 dat de Open School 25. inis en de ervaringen Neeltje van de Ven, Haydnstraat s hebben. En dat is 240, tel. 550600. lagere schoolkennis van Coby van Riel. Borodinstraat 104, ut ook buiten de school tel. 554517. Op de eerste plaats wordt er op de Open School aan allerlei onderwerpen ge werkt. Voor dit jaar staan op het pro gramma «scholing, wat schiet je ermee op?», «werken» en «wonen». In de groep gaat men uit van de meningen en ervaringen die de deelnemers met deze onderwerpen hebben, zodat de groep dicht bü huis blijft. Dan zijn er voor de Open School spe ciale leer-boekjes over deze onder werpen gemaakt, er komen op de ra dio en TV speciale programma’s (waarin ook de deelnemers aan het woord kunnen komen) en er zijn excur- Open sies en ontmoetingen met allerlei men- deze In kleine groepjes maar ook alleen men met het Open School- »riaal werken. Steeds naar eigen zodat de deelnemer zelf kan ;n of hij iets aan het onderwerp lubliceerd. iriaties over itelouze uit mist aan de it de barok 'vfesse du 8è taat uit 9 de- c romantiek speelt Pirenne uvivvnde Premier Choral van César mek een meditatief werk. Pirenne sluit met Prélude, Adadio et Choral ;r over Veni Creator» van de :ven zijnde organist van de j Mont in Parijs Maurice Du- t is een werk met een sterk mistische invloed. :nde concerten in deze seriè hij zijn muziekstudie voort aan het Pontificio Institute di Musica Sacra te Rome waar hij orgel bij Ferruccio Vig- nanelli, compositie bij Domenico Bartolucci en muziekwetenschap bij Igino Anglès studeerde en de einddi ploma’s met de hoogste onderschei dingen behaalde. Momenteel is hij als hoofdvakleraar voor orgel verbonden aan het Bra bants Conservatorium, aan het Neder lands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht en aan het Stedelijk Arhnems Conservatorium. Naast vele orgelconcerten in binnen- en buitenland is hij rector cantus van de Scola Cantorum van de St. - Jan in Den Bosch en verschenen van z(jn hand vele composities. Het programma van Pirenne voert de boventitel van «Orgelmuziek uit Frankrijk». Frankrijk is misschien Wel het meest kleurrijke en vruchtbaarse land voor de oude en nieuwe orgelmu ziek. De Franse muziek vraagt om een kathedrale ruimte en zal daarom uit stekend tot zijn recht komen in de St. - Petruskerk. Het orgel heeft een door de barok geïnspireerde dispositie met een ro mantische inslag. Pirenne speelt wer ken uit beide perioden en uit onze tijd. Het eerste werk is van een anonieBi komponist uit een bundel in 1531 door Pierre Attaignant gepu Pirenne gaat door met 4 var», «Veni Creator» van Tite'~ 1623. Titelouze was orgar..„. kathedraal te Rouen. Uit d< verder een Gloria uit de Mess ton van Corrette. Het bestaat len. Uit de romantiek speelt het bekende Premier Choral Fran besli varié weer nog in lei Etienne du 1 ruflé. Dit if impression De volger zijn op 25 september door Haite van der Schaaf en op 23 oktober door Jan Staudt. leer je heel wat. In je werk, op een vereniging, met je vrienden en familie. Daarop wil de Open School aanslui ten. Het is niet meer zo «dat de mees ter het moet zeggen», het gaat er juist om dat de deelnemers zélf kiezen wat voor hen belangrijk is. En dat is voor de één een kursus Engels en voor de ander een gesprek met mensen die er net zo voor staan als jij. Op de Open School probeert men dat allebei te doen. De televisie neemt een belang rijke plaats in bij de Open School. Speciaal voor de Open School zijn speciale programma’s ge maakt, terwijl de filmploeg van de Teleac ook regelmatig in de proefprojekten zelf gaat filmen. Deelnemers kunnen dan voor de buis over hun ervaringen vertel len. De eerste voorlichtingsp Open School woord gewi al injuni ui aanstaande herhaald. Het is zeer de moeite waard om naar deze uitzending, die een uur duurt, te kijken, want in het pro gramma wordt duidelijk gemaakt dat «leren» beslist niet saai hoeft te zijn. In oktober komt op de televisie het Open Schoolprogramma «Scholing, wat schiet je ermee op?». In januari verschijnen de eerste onderwijsprogramma's van de Open School op de TV, die de lessen biologie en geschiedenis illustreren. Bij de Open School kunnen de deelnemers de TV- programma’s ook op video bekij ken en zelf achter de camera staan. Qit najaar gaat in veertien plaatsen in Nederland de Open start. Als proef voor twee jaar. Tilburg is één van de uitverkoren plaatsen. De voorlichting naar de Tilburgse bevolking, die voor de vakantie begon, gaat z’n vruchten afwerpen. In de wervingsperiode voor de zomermaan den werden dertig deelnemers ingeschreven. De verwachting is dat dit aantal deze maand flink oploopt, want juist nu, uitgerust door de vakantie, maken velen plannen om hun vrije tijd in het nieuwe seizoen zinnig te gaan besteden. In september starten daarom de eerste groepen van het Til burgse «Proefprojekt Open School». Wie kan meedoen in Tilburg Jongeren tussen de 17 en 30 jaar die in Tilburg wonen, kunnen meedoen. Wel moeten zij minstens vijfjaar lagere school hebben gehad en niet meer jjoe lang duurt dan twee jaar vervolgonderwijs (bijvoorbeeld huishoudschool, lts of Ooen School 9 Er wordt gewerkt in groepen die jue; verzon d.„ De groepen komen zoveel mogeluk bij elkaar in de buurt waar de deelnemers van he^t h* hde wonen. Minstens een keer per week, overdag of s avonds. Elke groep School ,ukt om aan te s)uiten bij de krijgt een vaste begeleider, die samen hiet de groepsleden een programma wensen van de deelnemers en als zij ei opstelt en uitwerkt. inderdaad wat aan hebben, komt er een Open School lagere school goed af te maken, of voor alle leef* 'J i meer dan twee jaar vervolgonder- toekomstmuz.v^ Wat kost de e Open School -om wat meer Omdat het een experiment is, hoeft in g op te doen of de periode van de proef geen kursus- ïrjnet andere mensen geld betaald te worden. Wel vraagt de jmen. Ze kunnen dan Open School een kleine bijdrage van f irecht bij het bestaande on- 25,per jaar voor extra aktiviteiten. ze voelen zich niet meer De Open School heeft een kantoor- de vanouds bekende school- ruimte in het gebouw Wilhelminapark 36, telefoon 32.20.08. Daar kan men terecht voor alle inlichtingen en aan meldingen. Overdag zijn de begelei ders daar steeds bereikbaar, maar ook vanaf het moment dat deze Koerrier bij u in de bus ligt tot vanavond tien uur, en aanstaande zaterdagmiddag van 10-16 uur.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1