DE KOERIER 5- WEKELIJKS RAADSEL VANUIT DE LUCHT SPARTOANS-LOOS h15.- niw Werkzaamheden tussen Telefoonstraat Willem II-straat stagneren en om onduidelijke reden *2Z r Z *Ssi#aJ DOORBRAAK, DIE NIET DOORGAAT SCHOOL- SPORT- KLEDING Ligt gekraakte woning van goede wil en ze zijn zeker be- 1 stus 1977 pagina 16 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. I DANSSCHOOL ROBBEN Foto: van Aarle Foto: van Aarle PROTESTANTSE BEGRAFENISONt Tel. 013-683911. :n ISO.— 15,- diessenseweg 8 telefoon 0-4255 - 1575 Tijdens de braderie OPEN HUIS f 135,— Afhaalprijs Heuvelstraat 50 - Tilburg Acties gaan door r INTERIEURVERZORGING DATSU1 iscursus voor rden jrden schijvens hilvarenbeek Donderdag 11 aug 21e jaargang Nr. 1025 Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. i; men zal i een fraai I DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 INSCHRIJVING dagelijks telefonisch 013-430031 en aan de zaal. '"ITRSPDP' Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 De iek, BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tek 013-421513/433860 tllburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.850 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 5 De Meesterslager B.V., Lovense Kanaal dijk 135, achter het slachthuis. Alle soorten vers vlees tegen scherpe prijzen. Tel. 013- 320157. 's Maandags en 's zaterdags na 14.00 gesloten. Ook gesloten van 12.00- 13.00 uur. Kom tijdig. Ook hebben wij alles voor uw hond of kat. Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein). lager B.V. iiepvries. Uiteraard ook andere pakketten binnenhuisé kunstnijver verlichting BörchitektuuT- ;rheid DENISSEN A T S U N )bel wandlicht ipleet met jes. Nu slechts overigen^ ting ziet geer Actiegroep ir groep heeft. mertapijt met n ingewerkt pa wn. Uitvoering beige/groen leverkleur. itistatisch. j 98- Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over Wand- of plafond met gloei lamp. Volgende week, de afsluitii werkzaamheden heeft k.. 1 zaak dat de diverse proble men, die er rechtstreeks mee te maker hebben, worden opgelost. van goede wil en ze zijn kwaam ook, maar ze zijn met werk van allerlei aard nog in tal van andere instellii ties hebben. Daarbij raakt renhuisvesting dan teveel o~ In september start onze nieuwe dans jeugdige beginners en gevorderder gehuwde beginners en gevorderde, in zaal «Villa Anna» te Tilburg. Lange Nieuwstraat 158. De Meestersk Speciale aanbieding van pakketten voor uw di< aanwezig. 2 kg Duitse braadworst Reklameprijs Extra afhaalkorting Deze week hebben we een dubbele opgave, gesuggereerd door mevr. L. Adriani, Volgende week, de afsluiting van het seizoen omdat Karel Tomei andere Baardijk 58, Oisterwijk, die wel de door haar gevraagde luchtopname krijgt, maar werkzaamheden heeft komt er een hele vragenlijst over luchtvliegen; uiteraard niet aan de prijsvraag kan meedoen. De vraag is: Welke van de twee dan de foto goed hebben te bestuderen, maar de winnaar krijgt dan ook foto's, de linkse of de rechtse, bevat de openbare basisschool de «Kinkenduut» in vliegtochtje voor twee personen, Waarbij Karei Tomeï zelf de uitleg zal geven. Oisterwijk? (FOTEX FLYING CAMERA) HAMERS ll^NH@©FFj kwaam ook, maar ze zijn overladen in rln UP(T of ni£*t r met werk van allerlei aard omdat ze 111 Uit: WUg 111 111U71 nog in tal van andere instellingen func- Al enige tijd liggen de werkzaamheden bij de doorbraak Telefoon- Jen^S^ JanTiwee straat - Willem II-straat stil, tot ongenoegen van enkele zakenlieden die de fel. «De bezetting van 't bureau heeft Ijnr vaka aldaar beschikbare parkeerruimte wel graag ook écht beschikbaar zouden zien komen. «Waar wacht men eigenlijk op?» wordt gevraagd. «Is dit soms vanwege het feit, dat het vijf weken geleden gekraakte hoekhuis niet kan worden afgebroken, omdat men de krakers niet wil, of kan. verwijde ren? Dat is dan wel een mooie geschiedenis, dat een belangrijke verkeers- voorziening moet wachten op een stel krakers!» Een van de zakenlieden heeft de tuin achter het gewraakte pand in eigendom gekregen, aldus verklaarde hij dezer dagen tegenover de krakers, en hij zal deze dan ook opruimen om de parkeerruimte uit te breiden. Aldus vertellen de krakers, die zeggen, dat hij dan maar moet doen wat hij niet laten kan; zij van hun kant blijven het huis bezetten. Van de zijde van de Actiegroep Huisvesting Jongeren, vernamen wij, dat voor zover hen bekend, het gekraakte huis niets te maken kan hebben met het stilliggen van de werkzaamheden. Vreemde stagnatie Dit gaat allemaal min of meer buiten het stilliggen om, van de werkzaam heden aan de doorbraak Telefoon straat - Willem II-straat, maar het raakt er zijdelings toch bij betrokken, vandaar dat wij diverse standpunten en verwachtingen toch maar enigszins uitvoerig weergeven. Immers, het passerend publiek kijkt bevreemd naar deze stagnatie. Waar de doorbraak van van betekenis is voor het voetgan- blijft gersverkeer in de binnenstad is het wel hc De Cirkelfoto van deze week werd gems omcirkelde kanaan ons bureau de volgen Koestraat; waardebon van een slinger van ’n fles wijn naar keuze van Tro[ Goirkestraat; 4 broodjes jantje, N.S. - plein: 'n brunwi Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een boeket of plant bon f10,- van Broer de Laat, Oerlesestraat: waardebon voor waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriespri cadeaubon van f5,- van Boetiek «Den Uil», Antoniusstraat 38-24. 21, Tilburg, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. “■naakt tijdens het schiettoernooi van St. - Hubertus, zondag aan de Rietseweg. ,jnde prijzen komen halen: f10,- van van de Koerier; waardebon f5,- Gijzen Optit echte Tilburgse boerenworst van Slag. P.V. Amelsfoort, Insulindeplein: waardebon rpicanbar, L.V Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Sylphide, - plein; n brunwijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f15,- van de Meesterslager, roeket of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamengo, Hasseltstraat; waarde- 'n jaarobonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; iesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18, en - De winnaar van de laaste foto, dhr. Driessen, Mierendikhof Dat de krakers het betreffende pand zouden in beslag genomen hebben met toestemming van de gemeente», zoals één van de zakenlieden van de Heuvel straat stelde, is beslist niet waar. De gemeente kan krakers alleen verwijde ren na een uitspraak van de rechter, maar daarvoor moet eerst een proces worden aangespannen, wat vooralsnog I niet gebeurd is. Dat wil natuurlijk niet I zeggen, dat de gemeente met de gang II zaken instemt. Voor het publiek p t de hele bedoening overigens toch I leel vreemd! lijks raadsel vanuit de lucht. Het vorige was I inzendingen op binnen. Na loting gaat de jes Hennie en Antoinette Piggen, Kuil 12, in Udenhout. Hun ek Udenhout, rechterhoek Oisterwijk» was korrekt. De prijs De Actiegroep wil nog wel kwijt, dat de acties ter accentuering van de pro blematiek van de jongerenhuisvesting in elk geval zullen doorgaan. Onlangs is het bureau van de Stichting Jonge ren Huisvesting Tilburg bezet, omdat deze stichting te weinig doet. «De mensen, die daar aan de leiding zit ten,» aldus de Actiegroep, «zijn wel «Op de eerste plaats geloven wij niet zo aan die parkeerruimte», zeggen de woordvoerders van de Actiegroep. «Er komen daar onder meer enkele woningen voor jongeren. Dat is ons tenminste van gemeentewege meege deeld. Of er dan nog veel parkeer ruimte zal overblijven is nog maar de vraag. Verder is duidelijk te zien, dat de brandtrap tegen de achtergevel van een van de Heuvelstraatzaken minstens zoveel in de weg staat als het ge kraakte huis aan de andere kant van de straat. Laat ze daar dan eerst maar eens een oplossing voor zoeken»Het schijnt, dat inmiddels in overleg met de brandweer een andere oplossing gevonden is.) «En dan,» aldus de Ac tiegroep, «is het nog helemaal de vraag, of dat huis wel afgebroken wórdt. Men is nog bezig te bezieri of het niet voor renovatie in aanmerking- komten dan geschikt te maken is voor jongerenhuisvesting. De zijgevel is in elk geval pas vernieuwd en dat had achterwege kunnen blijven, als al tot afbraak besloten was.» Dat de kraak- actie ondernomen is met de opzette lijke bedoeling om de werkzaamheden aan de straat dwars te zitten, en zo aandacht te vestigen op de huisves tingsproblematiek van de jongeren, wordt door de actiegroep ontkend. «Door dit kraken wórden de werk zaamheden niet gestoord, het huis stond allang leeg; wij waren van oor deel, dat het behouden moest blijven met name voor dejongerenhuisvesting en daarom hebben wij het gekraakt, of daar nu een straat kwam of niet. Wij willen helemaal geen openbare wer ken dwarszitten; wij willen alleen, i er huizen komen voor onze acht ban». Op één na de laatste foto van ons wekeli. makkelijk en er kwamen dan ook veel prijs naar de twee zusje oplossing: «Linkerhoel van f 15,zal hun worden toegezonden. :ns niets opgeleverd. De Stich- ;n mogelijkheid om met de in zee te gaan, omdat deze geen rechtspersoonlijkheid Maar intussen zijn er al tijden- ee bestuurszetels in de stich- cant, bestemd voor de doel groep en voor de huurders van de SJHT, en telkens wordt het aanvullen daarvan weer uitgesteld. De Actie groep is van mening, dat op deze ma nier niets kan worden bereikt en gaat dus opeigen voet met haar acties door. Eind augustus komt er een grote mani festatie. waaraan door verschillende anderen zal worden meegewerkt. Verder is over twee weken een nota klaar, die met name gaat over het bouwen volgend jaar van 150 jonge- renwoningen ingevolge de nota Van toch wel Dam, en die aan de stuurgroep zal men, die e worden voorgelegd. -- 4 4 I 4^* 4

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1