DE T KOERIER 20 I: SP\RI1)ANS-L(X)S "b I 98- ?2:= J] Voetgangerstellingen in centrum signaleren verschuivingen in de Heuvelstraat Wekelijks raadsel vanuit de lucht DE MEESTERSLAGER B.V. Denkcursiefje PIET KERKHOF SCHOOL- SPORT- KLEDING gymschoentje kinderlaarsie «MEUFACO» schooltas “n £- W HAMERS^ jpNH@Off]| Jonge tekenaars kunnen met vrij werken een mooie prijs winnen WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. OUDE MARKT WORDT GROTERE TREKPLEISTER Zal «Place Parisde stroom weer doen keren (FOTEX FLYING CAMERA) Koningsplein Place Paris Wie doet mee met modeshow naar a.s. zaterdag Kom tijdig dat voorkomt teleurstellingen. Afhaalprijs 115,— telefoon 04355 - 15 75 Wie is mijn naaste A.L. Lapré Heuvelstraat 50 - Tilburg ^het^ondèr Steltenoefening Modeshow Kerkstraat 29 en 31 te Goirle tel. 013-34.20.39 STOELEN MET 10 J. GARANTIE INTERIEURVERZORGING SI ichijvens hilvarenbeek werd tusser ’t betere meubel voor minder geld Donderdag 4 augustus 1977 21e jaargang Nr. 1024 Dit wordt gezegd door ons daarin is voorgegaan. Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. bmnenhuisarchitekt.uur kunstnijverheid verlichting Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 In alle kindermaten. CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) In alle kleuren. Ook veiligheids kleuren. Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein). De vrager bovenhoe seizoen omgevin" Dus atter in behande- cht-schaken, op de heeft nog niets iverheids- een lange egels Iftal- en: de stelten zijn lat de onzeker >aar en de alleen igazijn het Pius- ir de train- Meubelfabrieken combinatie «verspringt» DENISSEN A T S U N Lage Ham Dongen Tel. 01623-3645 Zo hebben we meerdere diepvriesaan- naaldijk 135, achter het slachthuis. handeling. Hem, die c Geopend van 8-12 en 13.00-18.00 uur. ’s Zaterdags van 2 uur gesloten en 's maandags de gehele dag gesloten. UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.850 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Piet Kerkhof zegt Goedgewapend het nieuwe schooljaar in. Waar met name de winkeliers ter plaatse nieuwsgierig naar zijn zullen is naar de cijfers van de loop van het publiek naar de winkels en andere faci liteiten van het Koningsplein. Het voetgangersverkeer ter plaatse bleek 'rijdag koopavond! tot 9 mir 1 10.- 18,- S;: [iW Tel. 013-68391 Bij ’n overlijden in uw familie, zowel ’s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over mlffibin We zijn geneigd aan deze ontboeze ming van «Panorama» toe te voegen: Het is maar goed, dat de redactie van «Panorama» er nog is, om het - u,:-' precies te vertellen, wat kunst heeft te verstaan! Speciale aanbieding van vleespakketten b.v. 2 kg rosbief 2 kg soepvlees 2 kg karbonaden 2 kg fricandeau 2 kg ribstuk juli 1977 pagina 22 Andere projecten zijn nog ii ling, zoals het openluct waarbij nog altijd gewacht wordt schaakborden, die de gemeente heeft beloofd, maar waar totdusver r naders is meegedeeld. Nu ja, oi lnJ prestaties hebben altijd adem nodig. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Waar lag dat dan aan De telling geeft ook hiervoor enig uit sluitsel het aantal «overstekers» van en naar het Koningsplein, via de over steekplaats over de Paleisring, lie" met 14 terug vergeleken bij verlee' jaar, waaruit een deel van het «Ver lies» kan worden verklaard. Maar waarom steken ze op zaterdag wél over en op woensdag niet zoveel i het niet gelegen dagen was het, aldus pisch «winkelweer». rustiger wil winkelen woensdag dan op za- in, dat weten de men- iriginele en heel -_'e mensen vonden het jammer dat «het maar kaarsen» waren en dat de mooie bewerking in rook zou opgaan, als ze worden aan gestoken. Nu hoeft dat natuurlijk niet; men kan een kaars ook laten staan als sierstuk in de kamer. Maar Els de Kroon heeft er toch gehoor aan gege ven zij zal zaterdag ook ikonen maken op panelen; dat wil zeggen zij zal de monstreren hoe zij ze maakt, want in één keer krijg je zo’n werkstuk natuur lijk niet af. Belangstellenden kunnen ze wél bestellen. tember, het totaal nog een tijdlang bo ven de 150.000 komt, maar het ziet er recht, niet naar uit, dat deze «opslag» blij- Tilbur; iaald vend zal zijn. Het grote aantal vertrekkenden werd vooral aangetroffen in de sociale groep van de «personen zonder beroep beroep onbekend», namelijk 3 waartegenover er 197 personen uit zelfde kategorie binnenkwamen. Deze groep omvat onder meer afsti derenden, en dat is aan het eind van d maand mei dan ook wel verklaarbaar. Opvallend is ook het grote aantal kin deren in de leeftijd 0-14 jaar, dat trok nl 96, dit kunnen natuurlijk kil ren van afstuderenden zijn. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 ,alI oiuimrigiuuiuu ecu iraaie tekendoos met toebehoren gaan halen, die hem als prijs werden toegekend. fraaiefunstuitlng De moristische grap een bierspuitbrand- weerauto gebouwd. Het betreft hier een antieke brandweerwagen, bemand door een orkest vah een man of vijf tien. Een voertuig, waarin een ge koelde biertapinstallatie is inge bouwd. Het vehikel is ingezet bij de zogeheten Tilburgse Place Paris, een soort kunstmarkt. Weten die malle Brabanders veel wat kunst eigenlijk is. Deze vraag, afkomend van een wetge- fer leerde is er één, die a.s. zondag onze aandacht komt vragen. Het is een vraag, die voorkomt in de bekende gelijkenis van de «Barmhar tige Samaritaan», welke ons door Lu cas is overgeleverd. In de loop der eeuwen zijn, maar ook in onze tijd is, over deze gelijkenis na gedacht. Er zijn heel wat interpretatie modellen verschenen. In het «Denkcursiefje» kan het alleen om een kanttekening gaan». gen van ons wekelijks raadsel vanuit de lucht zijn deze keer al heel eenvoudig waar loopt de weg naar toe in de linker ioek, en waar die in de rechter benedenhoek In verband met de werkzaamheden van Karei Tomeï sluiten we dit i de raadselreeks over twee weken af met een unieke prijsvraag. De prijswinnaar krijgt een rondvlucht boven Tilburg en ing voor twee personen, waarbij fotograaf Karei Tomeï zelf zal meevliegen om persoonlijk wat uitleg te geven, tentie voor over twee weken. Dit steltenlopen is meer jongenswerk, tenminste voorlopig zullen de organi satoren het bij de jongens laten, maar om ook iets voor de meisjes te doen komt er, bij voldoende belangstelling, ook een mannequin wedstrijd, want daarom is gevraagd. Ook dit vergt na tuurlijk enige regelingen, zodat dege nen, die er belangstelling voor hebben zich eveneens bij Leenaerts kunnen melden. Er zijn verschillende moge lijkheden: jeugdkleding, tienerkleding en dames- en herenkleding, waarbij een bevoegde jury de winnaars zal vaststellen. De deelnemers kunnen ge- zijn geworden van...., die door mensen beschadigd zijn, links worden gelaten, gewond zijn geraakt. Ook in Tilburg komen we ze tegen en vooral in de derde wereld. Aan de vraag koppeld: «Ga d.w.z. als de f Het accent val Jezus plaatst de wetgeleerde met zijn vraag in een concrete situatie en wel:U| op de weg van Jeruzalem naar Jericho. me Op deze weg kom je mensen tegen die elkaar wat aandoen, beroven, je na aan het leven staan, je gewond laten liggen, je links laten. In die r--J- gemaal een antwoord op die vraag. Naar de opvatting van Jezus is die naaste allereerst dengene waarvoor geen grenzen en voorwaarden zijn, die beperkingen toestaan. Het is die mens, die geholpen moet worden, on geacht wie hij is in die situatie. In 1977 bestaat de weg van Jeruzalem naar Jericho nog, d.i. een weg, waar we mensen tegenkomen die slachtof- zijn op zaterdag als gedeelte bij de Heuvel, terwijl dit de aandeHeui saterdag is blijkbaar jaren tevoren nog niet het geval was. van de Nieu Omdat vooral de cijfers van zaterdag middag betekenend waren kan deze verschuiving voor een deel geweten worden aan de trek, die de Kruiken- markt op het publiek is gaan uitoefe nen; het rapport vermeldt niet of er op die dag Kruikenmarkt was, maar ook in het algemeen kan deze instelling de beweging in westelijke richting wel hebben gestimuleerd. Interessant is o plaatst de wetgeleerde met 2 in een concrete situatie en v weg van Jeruzalem naar Jericl .5 deze weg kom je mensen te Ikaar wat aandoen, berover an het leven staan, je gewond laten gen, je links laten. den die concrete situatie nu wordt uit- p|"onen ikt wie je naaste is. Daar knjgje tPeoverschot ntwoord op die vraag. Er vestigden zich 326 personen in onze stad, maar 580 vertrokken er, daarmee een vertrekoverschot van 254 zielen teweegbrengend. Het aantal inwoners bedroeg op 1 mei 150.104. Hiermee wordt de al enkele jaren dalende trend in het bevolkingsbestand voortgezet. Het is mogelijk, dat bij de komst van een groot aantal studerenden in sep- Luidens het statistisch Bulletin van de reen te Tilburg over het bevol- gs verloop in de maand mei is het bevolkingstal in die maand ged; leden de 150.000 inwoners. Erwer- 156 kinderen geboren, terwijl 85 overleden; een geboor- >t dus van 71. Er zijn meer interessante gegevens. De toename van de voetgangersstroom in de richting van de winkelgalerij onder de «Katterug» was spectaculair op za terdagmiddag niet minder dan 33 wat wel mag worden toegeschreven aan het toenemen van het aantal winkels aldaar, maar op woensdagmiddag liep de voetgangerstroom vergeleken bij het jaar tevoren, niet 7 terug. De gemeente heeft verleden jaar voetgangerstellingen geho centrum van Tilburg op woensdag 11 mei en zaterdag 14 mei 11, zoals ook is gebeurd in 1968, 1969, 1972 en 1976. In de genoemde jaren werden voetgangerstellingen gehouden over de hele stad, waarbij het centrum uiteraard ook was betrokken, maar nu is besloten dat algemene voetgan gerstellingen om de twee jaar zullen worden gehouden en tellingen in het centrum om het jaar, vandaar, dat dit jaar de cijfers van het centrum genoteerd. De passage werd opgenomen, op de geno binnenstad tussen 2 en 6 uur in de midc_o. Men kan zich afvragen, waar zulke tellingen goed voor zijn; geven zo’n, andere aangelegen} paar momenten, betrekkelijk willekeurig gekozen, in een heel jaar de telling wel beantwi jvelstraat aansluitende deel van de Nieuwlandstraat; in de loop in die richting vertoont een duidelijke stijging. Opzienwekkend daartegen over is de teruggang van de loop op de Heuvel en met name door de Juliana van Stolberghstraat. Een activiteit als «Place Paris» op zaterdagmiddag kan ertoe bijdragen, dat het evenwicht in het voetgangersverkeer in de Heuvel- I lelijke richting wel straat weer wordt hersteld. t erd. Zulke dingen vragen natuurlijk tijd, en s Interessant is ook de toename van de op zich zijn ze ook niet voldoende; het belangstelling van het publiek voor het is dus zaak om nog wat meer activitei- I ten aan die kant Van de Heuvelstraat te bedenken. Het rapport besluit met een merkwaar- dige conclusie «In zijn algemeenheid I mag gesteld worden, dat er sprake is I van een gunstige ontwikkeling de con- I centratie van voetgangers in het ooste- I lijk gebied loopt terug ten gunste van I het westelijke winkelgebied, zodat dit I gebied de kans krijgt zich verder te I ontwikkelen.» Het is maar de vraag, of de winkeliers I aan de oostelijke kant de ontwikkeling I ook zo gunstig vinden... In verband met een wat gunstiger ge bruik maken van de kalender van het komend najaar verspringt deze week «Place Paris» zodat ook zaterdag tus sen elf en vijf uur de manifestatie weer op het Piusplein te doen is. De bier- Overde naaste kan niet worden gedis- brandweerpomp, die al in wijde kring cussieerd, omdat hij altijd de mede- vermaardheid heeft gekregen zal er Cstt sn:„,s^ Samaritaan. situatie. geplaatst van de brandweerwagen met ilt hier op het doen, op de A.L. Lapré het volgende beschrijft: BIERSPUITBRANDWEERWAGEN Brabant drankland, dat weet intus- rp,.. j 1 zi/aza sen iedereen. Zelfs als je zo’n hinder- Tllburg beneden de 150.000 inwoners lijk feestje als het carnaval nooit hebt moeten bijwonen, associeer je Bra banders automatisch met pijnlijk rode neuzen en blonde glazen pilsebier. Te- *-*, zoals nu: weer blijkt, want in irg heeft mén nu bij wijze van hu- Er zal ook een publieksprijs georgani seerd worden, zodat deelnemers, die zich laten vergezellen, van veel sup porters zichzelf een voordeeltje kun nen bezorgen. ihouden in het werkelijke beweging van de voetgangers in de binnenstad weer Op zaterdag 14 mei was er iets bijzonders; op de Heuvel werd bij restaurant «China Garden» een politieke markt gehouden en daardoor verliepen de voetgangersbewegingen anders dan normaal, aldus het rapport. Als we de cijfers vergelijken met vorige tellingen, dan blijkt zo’n politieke markt inderdaad nogal wat extra-publiek aan te trekken - tussen twee en vijf uur zijn zowat éénderde meer dan normaal, globaal zo tussen de zes- en zevenhon derd mensen. loemde dagen, op 21 punten in de Voor politieke groeperingen wel een aardige graadmeter dus van de res- Jdag. pons op hun activiteiten. Dergelijke gegevens zijn zeker nuttig, ook in andere aangelegenheden, en daarmee is de vraag naar het belang van zo’n koord. zes maal zo druk te 2 pp woensdag, dus zatv veel meer koopdag dan woensdag. Deze beweging blijkt te worden ver sterkt de aantallen op woensdag lie pen vergeleken met vorig jaar bedui dend terug, die van zaterdag liepen beduidend op. Aan het weer kan hebben op beide da; het rapport, typisv Maar wie wat rus*’ kan dus beter op t’erdag gaan; enfit ^en zo ook wel. De winkels aan de Piusstraat blijken ■ieP grotere belangstelling te krijgen. Dit 'den kan misschien geweten worden aan het feit, dat de bebouwing langzamer hand daar wat overzichterlijker begint te worden, zodat de stadsgenoten de situatie aldaareindelijk na een gebreek en gebouw van jaren, weer zo’n beetje au serieux beginnen te nemen. Oude Markt De samenstellers van het rapport vin den een van de belangrijkste constate ringen dat het gedeelte van de Heuvel straat bij de Oude Markt kennelijk rheer publiek begint te trekken dan het De tekening, die wij hier afdrukken, is het werkstuk, dat de 11-jarige Martin Nouwens, Griegstraat 189, zaterdag maakte tijdens de grote teken- en schildermanifestatie die zaterdagmiddag 11. op Place Paris werd gehouden. Hij werd uit een groot aantal deelnemers geselecteerd, die aan de manifestatie deelnamen, begeleid door deskundigen van de amateurs- schildersvereniging. Dit is wel een heel goede manier van bevordering van de naïeve kunst, zoals de organisatoren van «Place Paris» zich ten doel stellen. Martin Nouwens heeft geluk want hij kan bij Kledingsmagazijn Leenaerts op de hoek Piusplein-Juliana van Stolberghstraat een fraaie' Omtrent het steltenlopen valt te mei- - Ikonen bniik maken van de modellen, die Erg veel belangstelling trok afgelopen op een nog nader aan te wijzen plaats, kledingsmagazijn Leenaerts en «La zaterdag Els de Kroon met haar iko- Gegadigden zullen dan de eerste be- t-oll,ne>> beschikbaar zullen stellen. ginselen uitgelegd krijgen en meteen al een partijtje kunnen maken. De rej schrijven voor, dat er twee twaalf len tegen elkaar moeten uitkomer groep van wie het langste op de st< blijft heeft gewonnen, maar er verschillende herkansingen, zod; fi uiteindelijke uitslag lang blijft. De stelten zijn beschikte belangstellenden hoven zich a"?: maar op te geven bij Kledingsmagazi Leenaerts, tel. 420.476, aan plein, dan horen ze daar, waar ing zal zijn. Verloopt deze eerste ii structie naar behoren dan brengt de volgende «Place Paris» het eerste toernooi in het publiek.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1