DE KOERIER f I I f 9^'^ Worden Tilburgse kermisdagen een hete zomerse aangelegenheid SBUUEANS-LOOS MMWM- en, Vrij schilderen op «Place Paris» gizia parket Kinderen, kunsten en circusdieren Hi-Fi-Studio locomolioii Pit is .opruimen 1 Wr 'MER. lo«amalion Elke f.100,- vannw vakantiegeld is nu f.120,- waard. |l «MEUFACO» ,64°- Vakantieprogramma volkenkundig museum Wekelijks raadsel vanuit de lucht II 1977 pagina 20 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 68.650 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Kermis exploitanten zien er wel brood in Buitencafé’s merken niet veel van kermissfeer kantiedagen op reis gaan, maar zij hebben Het verkeer Tel. 013-683911. Kijkspelen DE MEESTERSLAGER B.V. Onder deskundige leiding f 11.00 jur. Zaterdag om 14.00 uur Muziekblazers gevraagd Naar «El Grigo» in Haaren STOELEN MET 10 J. GARANTIE OATSM Verder nog diverse koopjes. 3.95 Woensdag 13 juli 1977 21e jaargang Nr. 1023 't betere meubel voor minder geld Kom vlug naar VOOR DE HALVE PRIJS De Wi 't En gaol ze niet geschonken wer den. zcnne» heette het. dus dat wordt een harde kamp. Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. Het steltenfront Van het sleltlopersfront is bekend.dat 52-56. irtelplein) dat de Ier pleegt Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 ?n uit Singlets Vanaf T.-Shirts Vanal HEUVELSTRAAT 78 BESTERDRING 99 INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN maelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tllburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN WILHELMINAPARKD127S 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) f 7.50 f 9.90 f 7.50 f 10.80 f 13.75 f 5.50 f 9.50 5.90 8.95 1.75 igrijk stuk romaAti m. Speciaal Tilburg it voortbest. UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 wensen een creatieve opdrat voeren. De kosten van dit pn zijn f 1.25 voor houders var. J seumkaarten f I. te komen dat toont. Het «wonder» is niet meer van belar manier is. Sped: voor de 1 - geestig zijn, maar binnen. Eigenlijk voor*' ook i buite te k< men. gaat er T-SHIRTS POLO’S OVERGOOIERS JURKEN wit kaki ROKKEN Witte PANTALONS kg kg kg kg kg kg kg DE geopend van 8 tot 12.00 uur en van 13.Ó0tu >u gesloten. Maandag de gehele dèg gesloten. Ook hebben wij alles voor fondu of barbeque. Kalfs-, varkens- en rundvlees. voor toeristen kan zijn; vooral de bewoners ^^wt van campings in de omgeving van de stad zullen graag een dag over de kermis lopen of DENISSEN A T S U N I gaat c jongere pi Burg. Jansenstr. f (Bij Burg. v.d. Mor I ste perkt tot er in alle i I kermis, rr hachee fricando varkenspoelet braadlappen bieflappen braadworst varkensbraadstuk Dit unieke vakantieaanbod geldt voor aanbetalingen tot max. 50%. II Meubelfabrieken- II combinatie I Kerkstraat 29 en 31 te Goirle tel. 013-34.20.39 Bel voor een afspraak in onze showroom. Lovense Kanaaldijk 98 Tilburg Telefoon 013-320028 g ^b.g.g. 553608 hem en haar Kermis is een van de oudste feesten, die onze samenleving kent en in Nederland is het de Tilburgse kermis, waar die traditie op de meest grootscheepse manier levend wordt gehouden. Kermisexploitanten weten dit zeer goed en zij hebben voor de Tilburgse kermis met ais goede tweede voor de Groningse kermis dan ook het meest staangeld over: dit jaar voor het eerst over het miljoen. Dat geld moet er door de Til- burgers, en door de vele bezoekers uit de omgeving, ook weer uitgedraaid worden, maar dat schijnt dus nooit problemen te geven; nog altijd bestaat in veel gezinnen de vakantie-kermispot en de jeugd vooraal in de tienerleeftijd heeft daarvoor haar eigen spaarsysteem. Als men zo links en rechts aan kermisexploitanten vraagt of zij het nu merken, dat veel mensen met de va- Bij n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over .55 easy life internationale jeans modes oude markt 7 tilburg^M THORÖ15 SH5 ^4^ JOSÉ E». Technics d VC SONY M ’<-1 j Mpiomeek raadsel vanuit de lucht was betrekke irg, Bredaseweg, die «Huize Het Hoge i deze week zetten we er zó maar in. daarvan in Tilburg kennelijk geen last. Er zijn veel Tilburgers weg met de kermisda gen, maar die behoren vermoedelijk tot de categorie, die ook vroeger minder belang stelling had voor kermis, zodat hun vertrek niet wordt gemist. Anderzijds rijst de vraag PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 RUIMT ECHT OP Ook muziekamateurs zijn welkom: zij worden verzocht zich te melden bij de brandweerwagen, die bier spuit en I kunnen dan deel uitmaken van een ter plaatse te vormen ensemble, dat lus- Ml tige melodieën ten gehoren zal bren- J gen. De vorige keer was de muziek een evengroot sukses als het bier, en dit zal dan ook deze week wel weer het Hl geval zijn. Uil de foto blijk. BBB icugd zich melk geval bij/ondc ie amuseren. tend nesié verlengd 1 expositie hoe de bevolking i bergdorp woont en derhoud vóórziet. In d£ maand juli is er een mini - expi tie te zien van handwei kprodukten de Ivoorkust (West - Afrika). In de vakantie worden er iedere middag dia - voorstellingen of films gegeven. Ook aan de jeugd is aandacht besteed. van 10 tot 13 ven over de ig. Hierin Jden- en Zuid - ieuw - Guinea rdigd. Frans van vil sponso- It begonnen de training. Er heeft zich al één «urgse jeugdgroep gemeld ener zijn zowaar ook al tegenstanders: jongens in Turnhout hebben al te kennen gege ven om. als het zo ver is. het tegen de Tilburgse knapen te willen opnemen doos kroketten Hamburgers in saus. Bitterballen en sathee in voorraad. MEESTERSLAGER B.V. - Tel. 320157 vense Kanaaldijk 135 (achter het slachthuis) -'--2nd van 8 tot 12.00 uur en van 13.00 to 18.00 ui Voor uw diepvries of gewoon vers vlees. Bestellingen van f 75 en meer worden gratis thuisbezorgd. kg rundertong f kg droge varkensworst f kg kopvlees voor uw hond f voorbeeld: parketvloert 1000.— aanbetaling b.v. f 300,— dit wordt nu: 3 x f 120,— t 360,— De kermis beingt dit jaar op zaterdag 23 juli en is donderdagavond 28 juli afge lopen. De café’s hebben geen specimc sluitingstijdvoorschriften maar de kermisattracties moeten om twaalf uur ’s nachts dicht zijn. Hebben de kermi sexploitanten geen aanmerkingen op de gang van zaken, in het café-wezen wordt wel degelijk verandering ge voeld. De heer A. Meulenbroek, woordover- der van de Hereca in onze stad, con stateert, dat de kermissfeer zich de laat ste jaren toch wel voornamelijk be- -erkt tot de binnenstad. Vroeger was cafés wel iets te doen met de kermis, maar deze activiteiten hebben zich merendeels naar de carnavalsda gen verplaatst. Er zijn zelfs veel café houders in de buitenwijken, die tijdens de kermis met vakantie gaan. Levendig Maargoed, als de kermis dan een bin- nenstadse aangelegenheid Wordt, het is in elk geval een levendige aangele genheid, die zich afspeelt op niet min der dan zes terreinen. Er zijn ruim 125 attracties die door de goede zorgen van de gemeente over de diverse ter reinen evenredig zijn verspreid. Zaterdag zullen op «Place Paris» een aantal schildersezels staan met schil- dersbehoeften. En bovendien zullen le den van de Kunstkring Tilburg ter plaatse zijn om iedereen, die eens wil proberen of hij/zij schilderen kan. Dat is geen gekheid veel mensen hebben namelijk schilderkunstige gaven zon der daar enig idee van te hebben. de stelten klaar zijn; er zijn twintig paren, de stijlen zijn van vurenhout, zacht hout dus. om het afspringen van de voet van de stelt op de straatstenen tegen te gaan, en de voetsteunen van beuken. Op de foto de heer F der Pol. die het evenement wi ren. Na de vakantie wordt L met de training. Ti 1 bu rgse jeugdgroep j al tegenst ibben De leden van de Kunstkring weten dit maar al te goed en zij zijn dan ook best in staat om experimenten van to taal ongeschoolden zo te begeleiden dat het onmogelijke toch waar wordt en dat er inderdaad iets toonbaars op wt het doek komt. Iedereen die zin heeft g| Ml kan dus zaterdag met penseel en palet aan de gang en nadien zijn kunstwerk IMI ook mee naar huis nemen. èoó est, 37c7Z//-/ niet aan te raden het toeristische karakter van de kermis te sterk te accentueren; het is toch wel speciaal een Tilburgs evenement, waarin het aantal allochtone accenten om het eens in sociologentaai te zeggen niet mag gaan overwegen, wil het karakter er van behouden blijven. In het Volkenkundig Museum is de den er een aantal prijzen verloot, toonstelling «Kreimia. dorp in Tu- Daarnaast worden de kinderen in 'de wegens grote belangstelling gelegenheid gesteld, indien ze dat d tot 15 augustus a.s. Öp deze wensen een creatieve opdracht uit te e wordt naar voren gebracht, voeren. De kosten van dit programma uit een Tunesisch zijn f 1.25 voor houders van jeugdmu- i in haar levenson- (.11 uai ((null, 'lil «WU1IUC1» IS - :er van belang, het gaat om de ■‘«•nue. van brengen, die vermakelijk a. :iaal het standwerk op de podia e?‘?e e tent kan bijzonder knap en zijn, maar dat brengt geen geld Z:o-..:"k dient het publiek het rrtbestaan van deze attracties dan te bevorderen door het standwerk ten te honoreren met een kaartje kopen voor binnen, ook al weet i, dat men «genept» wordt; het r juist om te revaren, hoe dit t. Uiteraard betalen zulke kijk- lang niet zoveel staangeld als de e attracties, maar het zou bijzon- jammer zijn, als zij moesten ver dwijnen, want daarmee zou tegelijker tijd een belangrijk stuk romantiek uit de wereld gaan. Speciaal Tilburg dient zich dan ook voor dit voortbestaan in te zetten. Uiteraard vergen de vijf kermisdagen zoals altijd ingrijpende verkeersvoor- zieningen, waarbij vooral van belang is. dat vanaf woensdagmiddag, wan neer men begint met de opbouw van de kermis, de Paleisring en de zuidelijk rijbaan bij het Stadhuisplein voor ver- keer zullen zijn gesloten. De fietsroiite of de Tilburgse kermis niet óók een attractie zal ook bij het passeren van de Heuvel vnnr fnpricfpn kan -riin* vnnral dp hpwnnprc blijven functioneren, maar de noord- z-uiwMvvvegmg aldaar zal zeker belem meringen ondervinden. Er komt meer pakeergelegenheid inde binnenstad en een avond op een terrasje zitten. Toeh is het ëS --u..4 neerzetten, waar ze hem kwijt kun nen. Het kan dan natuurlijk wel voor komen, dat men bij terugkeer bevindt dat men met zijn voertuig niet meer voor of achteruit kan. Het is beter dan maar een paar honderd meter te lopen De markten zullen wel op de gewone plaats doorgaan, wat de sfeer van het geheel zeker zal verlevendigen. Wij schrijven, in verband met onze va kantie, dit stuk wel erg vér vooruit, zo- j niet kunnen vaststellen of er al cermissfeer in de stad leeft, maar als het weer zo blijft als het deze week, hoeft niet te worden betwijfeld dat het met de kermis bijzonder dorstig zal zijn en dat is voor een goede kermissfeer alleen maar aan te bevelen. e oplossing van ons vorige raadsel vanuit de lucht was betrekkelijk makkelijk wat bleek uit het grote aantal inzendingen, /innares werd B. Pijnenburg. Bredaseweg. die «Huize Het Hoge Veer» terecht het middenstuk van de foto noemde. De foto van deze week zetten we er zó maar in. Wij gaan met vakantie. U ook (FOTEX FLYING CAMERA) Eigenlijk is het voor de exploitanten nog moeilijkerdan vroeger om met iets «Eigen technische dienst» Echte Service» en.... «Scherp in prijs» Kijktenten komen er minder goed af, maar zij vormen toch een essentieel stuk van de kermistraditie. Er is name lijk een tijd geweest, waarin juist deze kijkspelen de mensen op de hoogte brachten van wat er in de wereld alle maal te koop was, en het publiek, dat eigenlijk van elke vorm van telecom- municatie verstoken was, vergaapte gebeurt, zich dan ook aan de «Wonderen dvr tenten la Aarde», die door vernuft of bedrog grote dan ook vaak zó wonderlijk werden der ja gemaakt, dat de mensen hun ogen niet tjwijn konden geloven. In dit opzicht heeft *‘de kermis uiteraard de concurrentie met de moderne communicatiemedia op geen manier kunnen volhouden, zodat kijktenten eerder als caricaturen gezien moeten worden van de vroe gere. ngen of films gegc ie jeugd is aandact Kinderen in de leeftijd var jaar kunnen een boekje kopt permanente tentoonstellinj zijn de culturen van Midi Amerika. Indonesië. Nk en Afrika vertegenwoon In dit boekje staat allerlei informatie over de opgestelde voorwerpen en de landen waar ze vandaan komen. Bo vendien bevat het boekje een aantal vragen en opdrachten, die de deelne mers in het museum kunnen uitwer ken. Onder de goede inzenders wor- 4.95 Verder diverse koopjes )50% KORTING Voor het zestiende jaar treedt «II Grigo» in Haaren (3 km van Oisterwijk) op. Kersvers: nieuw programma, nieuwe kleren, nieuwe .mgekende mogelijkheden. Hield u het voor mogelijk dal kinderen een kind compleet met rijwiel op de voeten zouden nemen? We zagen dit nooit eerder in Nederland. Hel is bovendien een uitvinding van de kinderen zelf. En die bovenste artiest maar trappen... onverschrokken. Vijftien jaar hebben we niet ons vangnet gedaan: nu hebben we een fonkelnieuw! Ei kan wel een olifant op staan. De paardjes. dansmariekes, clowns, lucht- en grondacrobatcn, ons beroemde draadnummer: hel is alles vakwerk wat de klok slaat! En... ons orkest al eens gehoord? We hebben dit jaar een artieste die tien jaar bij het jeugilcircus is en zes die er vijf jaar bij zijn. We zetten ze terecht in de bloemetjes. Ook dit jaar weer drie uur genieten met uw kinderen bij «II Grigio»! Vorig jaar was het bloedheet, maar in de tent hielden wij hel koel. Hel is allemaal onvoorslclbsuir. altijd gaat de voorliefde het wat jongere publiek uit naar enigen, waar men zelf iets kan «doen»: autoskooter, lunapark etc. Maar dat is dus voor na de vakantie. Intussen is er ook zaterdag weer van alles te beleven en als het weer blijft meewerken zal het er weer een gezellige drukte zijn op «Place Paris». J Nog juli afge- van I n speciale dingp fl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1