KOERIER IDE >5 SBUUEANS-LOOS VAN DAL Aktiegroep Huisvesting Jongeren bezette woningbureau en voor particulieren in De Blaak Radio- en T.V.-artiesten voetballen op Beekse Bergen en el kraakte een vijftal panden «BAD KLEDING» Koophuizen «met garantie» Wii wensen.U een prettige vakantie DE MEESTERSLAGER B.V. Wekelijks raadsel vanuit de lucht Het OPRUIMINGS-NUMMER verschijnt op woensdag 13 juli. T d WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 68.650 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Klemmend probleem moet eindelijk worden aangepakt Alleenstaanden hebben ook recht op huizen door ieder zinnig mens zal worden on derkend. jy 298 Tel. 013-683911. (FOTEX FLYING CAMERA) Om conflicten bij voorbaat tegen te gaan 135, achter het DE MEESTERSl telefoon 04255 - 1575 (3 lijnen) JEUGDCIRCUS IL GRIGIO Heuvelstraat 50 - Tilburg DATSUN] INTERIEURVERZORGING irdevolle oude kleuren uit 48- acties ;roep actij; schijvens hilvarenbeek Advertenties hiervoor moeten in ons bezit zijn op dinsdag 12 juli ’s morgens om 10 uur. Donderdag 7 juli 1977 21e jaargang Nr. 1022 Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. die met de JenW licht de ider- n ge zonder meer contract te c Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid f 18,00 f 8,95 f 11,00 f 9,00 f 1,75 or de helft UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 VAN DAL-PRIJZEN Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein). PERZISCHE TAPIJTEN Ruime collectie van alle bekende merken. Vele waardëVGÏie Guda kleuren uit voorraad. KARPETTEN Daar valt gemeente n onaan- huisjesmel- f 350,- per van de g luizen op ngen nodig, die de ontwikkel» van de vroegt :n. Zulke In de praktijk is dan de rechts wanneer het gaat om een «t. panden behoren er leente en twee zijn in )K EENS ISKELDER ii 1977 pagina 24 DENISSEN A T S U N e park in De kas dan een Keuze uit duizenden stuks, tsiek, alle maten. ■Ing in wereldbekende elieu, Louis de Poor- Campman, Bergoss BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 I HAMERS M ^NHOOFF, _j’n geve «er- han) een of ria- nvzOgd VVZU Tot een itingskosten 123.000,—) irage ver- kg snitsels kg fricamdo kg magere stootlappen kg hachee kg braadworst kg bieflappen Bekende namen zijn Pierre Kartner (Vader Abraham), de 2 Pinten, Don Mercedes, de Gebroeders Brouwer, Oscar Harris, Kees (van Kees en Mo nique), Jacques Herb, The New Four, inties bieden, welke gelijk- 1 aan die van het Instituut. rantie istituut Woningbouw, itterdam, is een onaf- waarvan het be- /ormd door organisa- iwondernemingen (verko- E consumentenorganisaties ppn van personen en a Igemeen belang Het Instituut e Bit zijn en irtgelijke OOK VOOR U DIEPVRIES-BESTELLINGEN VANAF f 75 EN MEER WORDEN GRATIS THUIS BEZORGD, f 10,50 kg biefstuk f 10,00 kg droge varkensworst f 10,80 doos met 40 kroketten f 7,50 pak hamburgers met saus f 5,50 kg kopvlees voor uw hond f 13,75 VRAAG NAAR ONZE DIEPVRIESPAKKETTEN SLAGER B.V. Tel. 320157, Lovense Kanaaldijk slachthuis. Geopend van 8 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur; zaterdag om 14.00 uur gesloten; maandag de gehele dag gesloten. Frank (van Frank en Mirella) en de Gebroeders Grimm. De wedstrijd wordt georganiseerd door Organisatiebureau Go vers uit Tilburg in samenwerking met Thea terbureau René Frijters. Een groot aantal van voornoemde artiesten zal ook optreden gedurende de Hart van Brabantmanifestatie die van 18 t.m. 28 augustus a.s. gehouden zal worden op het Strandpark van Beekse Bergen. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Enschotsestraat 238 Tel. 421904, b.g.g. 320439 Nabij N.S. Plein Stadsdienst Lijn 4/5 stopt voor deur OPRUIMING BEGINT 14 JULI OM 9 UUR Volop keus in: Bikini’s Badpakken Heren - zwembroeken Heren - korte broeken nder - badkleding Zaterdag 9juli a.s. om 14.00 uur wordt er gevoetbald op de Camping Beekse Bergen tussen een artiestenelftal en een elftal campingbewoners. Toegang bezoekers 2,p.p. dern en klass Grote sorterlr merken, Richeli tere, Brink C en K.V.T. Als de bouwonderneming tijdens de bouw in financiële problemen raakt, moet het huis door een andere onder neming worden afgebouwd. Maar de koper ontkomt niet aan de financieel vaak nadelige konsekwenties van zo'n situatie. Ook wanneer er meningsver schillen rijzen over bijvoorbeeld een onvoldoende of slechte afwerking over het gebmik van bepaalde materi; len, verkeert de koper niet altijd in de voordeligste positie. Een betere juridische bescherming drag van de stichtingskos- van de koPer 's dan ook gewenst, oor- >ij een maximale bijdrage deelde de gemeenteraad in april van egekend. verhoogd tot dit jaar, toen het voorstel over het - gronduitgiftebeleid in De Blaak werd besproken. Temeer nog omdat er voor de te bouwen woningen in De Blaak zeer veel gegadigden zullen verkopers van huizen in soor gevallen alleen bereid zijn met dié ko pers in zee te gaan, die genegen zijn ;er met hun voorgelegde ondertekenen en af te zien van het stellen van vervelende vragen. De gemeenteraad ging dan ook ak koord met het voorstel van burge meester en wethouders dat slechts aan bouwondernemingen gronden in De Blaak worden verkocht, indien zij kunnen aantonen dat zij staan inge schreven bij de Stichting Garantie In stituut Woningbouw (G.I.W.), dan De winnares van het Raadsel van verleden week is mevr. Van Rooy, Griegstraat 62, die ons schreef: «Het bedoelde Koerier van deze week is het Quirijnstokpark, waar ik toevallig donderdag jl. nog heb gewandeld». Dat wa vruchtbare wandeling: de prijs van 15,zal worden toegezonden. De opgave van deze week is eenvoudig als men het weet. De Foto werd aangevraagd door G. van Pelt, die een gratis foto krijgt toegezonden. Waar de aanvrager- woont zeggen we natuurlijk niet, anders zouden we de zaak verraden. De vraag luidt: «Hoe heet het grote complex gelegen op het centrum van de foto»? Verdere De Actiegroep heeft aangekondigd nog verdere actijes te zullen onderne men en het is haar goed recht, dat zij gebruik maakt van dit middel om de aandacht te richten op een euvel, dat Iemand, die over enige tijd in het nieuwe woongebied De Blaak een huis te w' koopt van een bouwonderneming, wordt dan eigenaar van een huis met ,n u garantie. n,A"’ ;t In de nieuwe stadsuitbreiding De Blaak zullen ongeveer 1800 wonii -j ebouwd, waarvan zo’n 900 in de eerste fase. Van deze 900 is i lestemd voor de zogenaamde particuliere bouw, waarvoor on- '■•onduitgifte heeft plaatsgevonden. Maar in De Blaak zal ook een ...ingen worden gebouwd door bouwondernemingen. In de eerste kop*1 t dit aantal 425. Wil nu een bouwonderneming van de ge- woni tuk grond in De Blaak kopen, om daar straks huizen op te G.H zetten, dan dient hij aan een aantal voorwaarden te voldoen; voorwaarden alëetl die tot doel hebben de kopers van die huizen een betere rechtsbescherming rn®"t te bieden. gcldl Het is algemeen bekend dat er bij de koop en verkoop van huizen wel eens conflictsituaties ontstaan. De bouwer krijgt bijvoorbeeld financiële pro blemen, waardoor de afbouw van de woning in gevaar komt. Of er ontstaat een verschil van inzicht tussen bouwer en koper over de kwaliteit van één of meerdere onderdelen van het huis of over de uitvoering van het bestek. itspositie van de koper niet erg sterk, zeker niet <huis uit een rij». Minister Gruijters van Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening heeft hoofdzakelijk om budgettaire redenen de subsidieregeling voor eigen wonin gen per 1 juli 1977 gewijzi Met ingang van die dat maximale eerste worden verlaagd Van 14 tot en met 31 juli gaan wij met vakantie en daarom zal in die tijd MIET «de Koerier» NIC I verschijnen binnenbyisarchitekt.uLir kunstnijverheid verlichting de bouw van dergelijke projecten. Een en ander heeft tot gevolg dat alle bouwondernemingen, die straks hui zen in De Blaak te koop aanbieden, staan ingeschreven bij het Garantie T_ rituut Woningbouw, dan wel ten- .....iste garanties bieden welke gelijk waardig zijn aan die van het Instituut, zijn en verder verplicht zijn gebruik te ma- ihet ken van de Model koop en aanne- mingsovereenkomst. De bouwonder nemingen zullen bovendien eerst een verkoopdocumentatie aan de ge meente moeten overleggen, die niet al leen de gebruikelijke informatie bevat ten behoeve van de aspirant-kopers, maar tevens moet aantonen dat de on- j het vj.i.w., uat ue woningen die de on derneming te koop aanbiedt door het G.I.W. zijn goedgekeurd én dat de Model koop- en aannemingsovereen- komst zal worden toegepast. moet uit deze verkoopdokume blijken dat de bouwondememii de koper geer met betrekkii ciering of instelling, worden geregeld. op een aangepaste subsidie, nog bij op te merken, dat de j_ maatregelen néémt tegen vaardbaar hoge huren van hui kers, die kamerhuren tot f maand durven te vragen. Stichting Er bestaat in Tilburg een Stichting Jongerenhuisvesting, maar die heeft it zij praktische ge- zich aj meteen bij de oprichting door mingen uitvaardigt de gemeente laten inpalmen. Om te bewerkstelligen, dat op dit zo proble matische terrein weer activiteit komt, heeft de actiegroep de kraakacties on dernomen. Zij zal daarmee doorgaan tot er ind daad spijkers met koppen worden slagen. Met de politie is contact opge- de actie- nomen om tevoren veilig te stellen dat ',e ™ind^ de acties vreedzaam kunnen verlopen. Om een en ander nog duidelijker naar voren te laten komen, hebben leden van de actiegroep dezei dagen tegen het middaguur de balie van de gemeen telijke woningdienst bezet uit protest tegen de woningnood onder de alleen staande jongeren. Zij verlangden van de directeur, dat hij hun eisenpakket zou verdedigen bij BenW. De direc teur zei daarbij toe, dat hij de kwestie zo spoedig mogelijk aanhangig zou maken, voorts verklaarde hij voor het eisenpakket begrip te kunnen opbren- worden gel gen. Tot zover de activiteiten van de de helft be Actiegroep Huisvesting voor Jonge- langs de groi ren. aantal wonin Particulier fase bedraagt Met alle begrip voor de problemen van meente een sti de alleenstaande jongeren zullen ook buitenstaanders toch wel moeilijkhe- Maandag 1 aug. gaan wij weer met volle moed aan de slag. Tilburg een probleem, waarvoor zo maar één-twee-drie geen oplossing vinden zal zijn. Voor een belangrijk deel is dit vraagstuk het gevolg van I feit, dat veel meer jongeren dan vroeger het ouderlijk huis verlaten om op eigen benen te staan. Deze ontwikkeling is een feit, dat niemand op deze schaal heeft kunnen zien aankomen, maar het feit ligt er niettemin en daar moet bij de verdeling van de woonruimte ook rekening mee worden gehouden. Dezer dagen zijn leden van de Aktiegroep Huisvesting voor Jongeren een paar keer in actie gekomen, zij kraakten een drietal huizen in de Telefoonstraat, de Ringbaan Oost en de Melis Stokestraat, terwijl zij tevoren ook al panden hadden gekraakt in de Klaverstraat en de Waalstraat. In een schrijven aan allerlei instanties, woningtoewijzing te maken hebben, en met name aan Bt actiegroep deze ondernemingen toe. Er staan, aldus verklaren zij, in Tilburg ruim duizend panden leeg, en zij achten het niet meer dan redelijk, dat de gemeente doet wat zij kan om althans een deel van deze beschikbare woonruimte aan de bedoelde jongeren toe te wijzen. Van de gekraakte drie toe aan de gemt particuliere eigendom, maar staan al lang te koop, zodat, aldus de actie groep, de gemeente ze wel zou kunnen aankopen. Verder dringt de actiegroep erop aan, dat de gemeente leegstand controleert, vooral als de eigenaar ken nelijk alleen uit is op speculatie in de woningmarkt, en dat zij praktische meentelijke verorden; om dit tegen te gaan. Verder moeten in de plannen voor nieuwbouw woningen worden opge nomen voor éénpersoonshuishou dens dus geen woonbunkers meer of andere «afval»-panden, waar iemand anders niet wil wonen, voor alleen staande jongeren. Dan eist d- groep huur naar inkomen, wie dan 11.000 gulden verdient heeft recht Gemeente stelt voorwaarden op worden van een huis mét garantie. 1 garantie, die de koper van een nieuwbouwwoning de zekerheid biedt dat het huis, dat hij koopt, zal worden in8en afgebouwd of, als dat niet mogelijk is, 1 ru,m in ieder geval de financieel nadelige Instit gevolgen daarvan tot een minimum mins blijven beperkt. Bovendien wordt de iper de zekerheid geboden dat z"~ oning aan de kwaliteitseisen van i.fcl _2.W. voldoet. De garantie is in het algemeen zes jaar geldig. Voor fimda- itele gebreken in de constructie o_.Jt een garantietermijn van tien jaar na oplevering. Ook de juridische pro blemen rond de koop worden bij een G.I.W.-garantie minder. Bouwonder- nemingen, die zo’n woning aanbieden, dememing staat ongeschreven bij n zijn namelijk verplicht gebruik te ma- G.I.W., dat de woningen die de ken van de Model koop- en aanne- dememing te koop aanbied' J mingsovereenkomst, die is opgesteld G.I.W. zijn goedgekeurd met medewerking van o.a. de Konink- Model koop- en aannemir_ lijke Notariële Broederschap, de komst zal worden toegepast. Verder wel garanties bieden welke gelijk- Nederlandse Vereniging van Bouw- moet uit deze verkoopdokumentatie waardig zijn aan die van het Instituut, ondernemers en de Nederlandse Fe- blijken dat de bouwonderneming aan deratie van Makelaars in Onroerende de koper geen voorwaarden zal stellen Huis met garantie Goedereh. In die overeenkomst zijn met betrekking tot de wijze van finan- Het Garantie Instituut Woningbouw, de afspraken over de koop en aanne- ciering of met betrekking tot de bank- /estigd te Rotterdam, is een onaf- ming van een nieuw huis duidelijk instelling, waar de financiering zal ikelijk instituut, waarvan het be- vastgelegd. stuur wordt gevormd door organisa- Goede bouwers oe^rd^7nOnn±^Tn Een nieuw huis met G.I.W,garantie (kopers) en een groep van pefsonen en £an alle!n WOrden do«.r instellingen die het algemeen belang bouwondernemingen, die bij het Insti- vertegenwoordigen. Het Instituut tuut staan mgeschreven. En alleen die be. 4e koper eigene a"IX" eeTXïïSk heeft aangetoond dat zij kredietwaar dig en vakbekwaam zijn. Bovendien moet elk koopwoningproject, dat een dergelijke onderneming aanbiedt, door het Garantie Instituut zijn aan vaard, voordat de woningen met garan tie kunnen worden verkocht. Het Ga rantie Instituut houdt tenslotte tijdens de bouw steekproefgewijs toezicht op De gemeente Tilburg is de eerste grote gemeente in Nederland, die de garan tieregeling van het Garantie Instituut Woningbouw of een gelijkwaardige re geling verplichtend voorschrijft en daarmee ook het gebruik van de Model koop- en aannemingsovereenkomst. Voorlopig gelden deze voorwaarden al leen voor de verkoop van gronden in De Blaak. Indien de resultaten van deze wijze van gronduitgifte aan bouwon dernemingen aan de gestelde verwach tingen beantwoorden, dan zullen de zelfde bepalingen worden opgenomen in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente. Subsidieregeling eigen woningen gewijzigd Mét het oog op de prijsstijgingen is het hoogste bedrag van de stichtingskos- ten, waarbij eigen wonin- wordt toege.^.,^, zigd. 105.000 (was f 102.000— itum zal de maximaal bedrag aan stichting jaarlijkse bijdrage van f 127.000,(was f 12: van f 4.700,tot wordt nog een jaarljkse bijdr f4.000.Voor eigen woningen in de strekt. beschutte sfeer blijft echter het bedrag De grens van stichtingskosten waarbij van f 5.200,gehandhaafd. nog een gemeentegarantie kan worden 1 verleend, wordt per 1 juli gebracht op f 180.000,— (was f 175.000,—). Zoals bekend neemt het rijk voor deel in de gemeentegarantie. Subsidie-aanvragen voor eigen wo ningen die op 30 juni 1977 te 17.00 uur volledig ingevuld zijn binnengekomen bij de direkties van de Volkshuisves ting in de provincie, kunnen nog in aanmerking komen voor toepassing van de oude regeling. Zij zal er echter wijs aan doen onder scheid te maken tussen wat de gemeente kan doen met name met betrekking tot panden, die gemeentelijk eigendom zijnen wat zaak is van het Rijk, want met alle acties tegen de gemeente krijgt men het Rijk niet in beweging; daar voor moet in Den Haag gedemonstreerd worden en dat moet dan gaan op lande lijk niveau. Wordt dit onderscheid niet gemaakt, dan ontstaan er binnen de oorneente controversen, waarvoor geen jssingen bestaan en waarbij de par tijen om zo te zeggen bij definitie langs elkaar heen blijven praten. Zoals overal elders is de huisvesting van alleenstaande jongeren ook in den zien, ^bestami op het gebied van probleem, waarvoor zo maar één-twee-drie geen oplossingte .subsidieregeling landelijke bepalin- ijn. Voor een belangrijk deel is dit vraagstuk het gevolg van het gen waarvan de gemeenten niet ei genmachtig kunnen afwijken. En die bepalingen hebben met name betrek king op particuliere woningen. Het particuliere woningbezit is een belang rijk goed en om dit te waarborgen zijn landelijke regelingen nodig, die al da teren van voor de ontwikkeling van het verschijnsel van de vroegtijdig al leenwonende jongeren. Zulke aanpas singen zijn altijd ingewikkeld. In elk geval is één ding echter zeker: ver- geme weer van een particuliere eigenaar, die oplos een knokploeg erop uit stuurt, gewa- pend met breekijzers om krakers uit het gekraakte pand te zetten, is een vorm van geweldpleging, die op geen manier toelaatbaar is en hier is het wel degelijk zaak van de gemeente om in te grijpen en te verhinderen, dat zulke middelen worden toegepast.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1