DE f KOERIER Dalend bevolkingsaantal niet alleen in Tilburg, ook in andere steden SI>\RI1)A\S~L(K)S 1 Stichting Jazz Meeting Tilburg gaat eerste lustrum vieren groot vierdaags festival met 1 1 fc Geboortecijfer nadert sterftegetal jEn een Muzikale spuitgasten zaterdag op Place Paris Zomernummer agenda Streek VW Hart van Brabant met meer dan i Voor een keuken met garantie dan naar «MEUFACO» |eroen Ringbaan Noord 27 tel. (013) 43 09 96 Wekelijks raadsel vanuit de Lucht £ElZgfeT 150 toeristische tips in heel Brabant 3 juni 1977 paging WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 68.650 ex. Dit jaar de 150.000 zijn. Aan een overzicht van de afdeling sta- De Reeshofkrant riode 1-1-1976 t.e.m. 1-1-1977 bedroeg deze 1.081 oftewel 1,5 ((Les pompiers de Saint Denis» Aantrekkelijker Niét alldêfrbWjkt dusftet wqil tengemeenten aantrekkelijke JEUGDCIRCUS IL GRIGIO Kerkstraat 29 en 31 te Goirle tel. 013-34.20.39 STOELEN MET 10 J. GARANTIE Tel. 013-683911. Kg Kg PROTESTANTSE BEGRAFENISONt ^0G13-^2a3l'T,lbüPB DATSÜM •1 nog beneden Meubelfabrieken combinatie 't betere meubel voor minder geld Wie onverhoopt verleden week geen Reeshofkrant ontvangen heeft, kan als nog een eksemplaar daar van ontvangen op de ten toonstelling op het stad huis, bij de afdeling voor lichting van de Gemeente of bij de Tilburgse Koerier. WKS UCMT rICUUER. i DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. geen nieuws van het schaak- gemeente maakt nog geen Denkt u eraan, dat u nu vast uw kind opgeeft voor de ZWEMLESSEN Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid INTERIEURVERZORGING 20% KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 .f 10,50 .f 9,90 voor „v en bevolking ideeën aan ij kos' - air-conditioning ImbrAt Zondagnamiddag is er dan n? Dixietocht in een tiental horeca! Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortelplein). DENISSEN A T S U N land: op één oktober telde zij nog 1.545 inwoners meer dan de negende stad, Nijme gen, maar het verschil wordt gedurig jrg opgericht. f dat de inDru- Breda in Deze agenda kunt U halen of bestellen gehouden bij Streek VVV Hart van Brabant, «v J door- Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 5C„IC1C11 C11 Vanaf 30 juni is bijSire Je Stads- i winnen- en i. De vast. slnemende Zweden, Bel- i en Engeland Wist U dat er in Hilvarenbeek nog wa genspelen gehouden werden en dat er regelmatig optredens zijn van het jeugdcircus «II Grigio» in P- Wist U dat Tilburg de grootste had? Weet U dat er een leuke wande- Kg Kg Kg Kg Kg DE MEESTERSLAGER BV hachee f 7,50 Kg snitselsf varkenspoeletf 7,50 Kg varkensbraadstuk .f magere stootlappen f 10,80 Kg magere bieflappenf 13,50 varkenslappen f 9,50 Kg braadworst f 5,50 Kg biefstukf 18,00 Kg dikke ribf 11,80 Kg gerookt mager spek f 6,50 Of informeer naar onze diepvriespakketten, geheel verzorgd. Bestel lingen van f75,- en meer worden gratis thuis bezorgd. Tel. 013- 320157, De Meesterslager BV, Lovense Kanaaldijk 135 (achter het slachthuis, langs het kanaal). Geopend van 8 tot 12 u. en van 13 tot 18 u. 's Zaterdags gesloten, 's Maandags de gehele dag gesloten. Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffendede begrafenisof eventueel crematie van u over vroeger, en de kinde algemeen veel jonger lijk huis verlaten. I staanden vertegenx van de bevolking, weduwnaren en geschc nemen snel en sterk in De winnaar van de Raadselfoto van verleden week is J. van der Putten, Ecliptica 115, Loon op Zand, die ons schrijft «De Oplossing luidtDe Serviceflat Molenwiek in Loon op Zand, ’t water is de vijver, die voor de serviceflat ligt. Is het mogelijk een afdruk van de foto te krijgen, daar wij vlak naast de Serviceflat gaan wonen Karel Tomeï heeft beloofd, dat die afdruk wel in orde zal komen, van onze kant zullen wij de gebruikelijke prijs van f 15,toezenden. De opgave voor komende week is weer voor de Tilburgers, en de vraag is makkelijk genoeg Hoe heet het park op de voorgrond voor de twee hoge flatgebouwen De daling van de bevolkingsomvang die y ertrekcijfer sedert begin 1972 is opgetreden vindt zijn verklaring in de volgende feiten: een daling van het geboortecijfer (aantal geboorten per jaar per 1.000 inwoners) van 15,8 in 1972 tot 12,3 in 1976. Tegenover het dalende vestigings- cijfer stond een eveneens dalend vertrekcijfer. Trokken in 1972 nog 8.475 inwoners Tilburg uit, in 1976 waren dit er 992 minder oftewel 7.483. Zo worden er recreatieparken ge- ling door Oii noemd en beschreven, vaarmogelijk- Woudrichen heden, leuke atracties voor kinderen, de hoogte speeltuinen, wandel- en fietsroutes, Tilburg na; historisch aantrekkelijke ^plaatsen, musea, de mogelijkheden waar trim banen zijn, huifkartochten, oude am- stichting amateurfotogr; bachten enz. Het zou alleen al te ver waar U kunt picknicker gaan deze tips per categorie te noe- Weet U men. Kris-kras door Noord-Brabant kaasboer zijn ze te vinden. dat er in is waar i gen geho gouden k nen staat? Haaren? augustus de te kermis wordt? En zo gaan. Iets wat sommigen misschien zal ver wonderen is, dat begin 1977 nog ruim 90 van de Tilburgse bevolking inge schreven stond als rooms - katholiek intussen toch een teruggang met 2 sinds begin 1974 het aantal per- 8,2 sonen met geen godsdienst nam sinds Jen 1974 toe van 2,4 tot 3,3 Een en ander resulteerde in een geboorte - overschot van 1.264 in 1972 tegenover slechts 628 in 1976. Een daling van het vestigingscijfer (aantal vestigingen per jaar per 1.000 inwoners) van 44,0 in 1972 tot 40,2 in 1976. In 1976 vestigden zich slechts 6.080 nieuwe inwcr.c" t,z~z~z-;zz .768 in 1972. Het Centrum blijft relatief gezien ten aanzien van de gehele wijkbevolking nog steeds het grootste concentratiege bied van buitenlanders, nl. 274 of ca. 2 van de bevolking, gevolgd door Jeruzalem, 5,3 van de bevolking (72 buitenlanders). L.. maken als de zaak helemaal van de grond is. Thans wordt contact gezocht met jeugdorganisaties of scholen, waarvan jongens voor het plan belang stelling hebben. Zij kunnen zich opge ven bij P. Leenaerts, Juliana van Stol- berghstraat, tel. 420476. Als er genoeg gegadigden zijn, zal er een oefenmid dag belegd worden, waarop de deel nemers zullen worden geïnstrueerd, zodat een optreden op Place Paris in elk geval een succes kan worden. Een idee dat intussen is binnengeko men spreekt van demonstratie van uit zonderlijke kamerplanten, waarbij het een met het ander kan worden verge leken. Hoe zo’n show precies in zijn "™rk moet gaan, is nog niet helemaal -komen, maar als zeker ien beloond, dat degene, met iets bijzonders s foto zal krijgen, waar spectaculaire plant op Ondanks de terugloop van het bevol- zijn. Aan een overzicht van de afdeling sta- kingsgetal in onze stad, blijft Tilburg in dit tistiek van de gemeente Tilburg ontleven opzicht nog altijd de achtste stad van Neder- wij een aantal punten, die bij deze cijfers overweging verdienen. Nog .altijd blijkt de feitelijke ontwikkeling van de bevolking in ons land, en ook in Tilburg, ver te blij- kleiner. Niet omdat Nijmegen zou groeien, ven onder de prognoses. Na correctie is nu want ook daar loopt het aantal inwoners de de verwachting, dat in 1995 de bevolkings- laatstejaren terug, maar die teruggang gaat omvang ca. 154.500 zal bedragen. Of dit minder snel dan onze stad. Het zit er wel in, ook zal uitkomen is nog zeer de vraag, maar dat in de loop van dit jaar Tilburg onder de wel is zeker, dat de bevolkingspyramide er 150.000 inwoners raakt. Overigens is die dan helemaal anders uit zal zien dan van- Ten opzichte van 31 mei 1960 is de bevolking van de Oude Stad plus de aanliggende wijken Arm- hoef en Jeruzalem met ca 37.000 in woners oftewel 35 afgenomen. In de samenstelling van de Tilburgse bevolking naar nationaliteit traden in de afgelopen jaren in de meeste natio naliteiten slechts geringe veranderin gen op. Een uitzondering vormen de groep Turkse en Marokkaanse inwo ners, die in de afgelopen jaren een toe name te zien gaven. Ook bij het aantal inwoners uit andere Middellandse Zee landen trad een lichte stijging op. Het totale aandeel van inwoners uit Mid dellandse Zee - landen nam toe van 1,2 begin 1975 tot 1,5 begin 1977. Dit betekent een stijging sedert januari 1975, nl. van 1.852 tot 2.332 thans. voordat u met vakantie gaat. Als u terugkomt zit alles al weer vol. Doe het vandaag nog, Naam, adres en geboortedatum opgeven aan. T.R.B. - R.E.S., Postbus 2096 TILBURG Hoe zo’n erle- werk moet gaan :hin uit de verf gekt kan wel worden die werkelijk s_ko- komt, een gratis :n zij hij/zij met de ~ient staat. Er is nog front. Dc gemeente maakt nog aanstalten om de beloofde schaakbor den te plaatsen en levende stukken zijn ook nog niet gevonden. Wel staan er heel wat schakers te dringen om hun krachten te meten. 150.000 inwoners raakt. Overigens is die dan helenu terugloop van Tilburg nog niet de meest in daag. het oog springende onder de gemeenten tus- Zijn er nu 33.514 Tilburgers beneden sen 100.000 en 200.000, Haarlem, Gronin- de 15 jaar, en 15.223 Tilburgers boven de gen en Arnhem gaan nog harder achteruit, 65, in 1995 zullen deze cijfers respektieve- in Enschede, Breda en Maastricht is de te- lijk luiden 23.382 en ruim 20.000. En dit ruggang wat kleiner. Eindhoven, Dordrecht meer dan gehalveerde getal jongeren zal, als en Den Bosch tonen een kleine stijging (sinds de gezinsnormen gelijk blijveii, dus na het 1972en alleen Apeldoorn boekte sinds ge- jaar 2000 ook niet meer dan de helft van het noemd jaar een vooruitgang van ruim 5 aantal kinderen kunnen opleveren die nu en schijnt dus een aantrekkelijke stad te geboren worden. ff 1 Streek VVV Hart Zo worden er recreatieparken ge- ling door Oirschot en door Heusden en Deze agenda van de Streek VVV Hart --g en een aantal noemd en beschreven, vaarmogelijk- Woudrichem te maken is? Bent U op van Brabant die 84 pagina’s telt, ver- zomemummer heden, leuke atracties voor kinderen, de hoogte van het Stoomtreintje van telt U er meer over. Een ding is in ieder verkrijgbaar van de maandagenda speeltuinen, wandel- en fietsroutes, Tilburg naar het landgoed Schaluinen? geval zeker; deze lijvige brochure is Hart van Brabant. Dit zomernummer historisch aantrekkelijke „plaatsen. Kent U de ANWB-routes die door een waardevolle gids, bordevol ideeën is een dubbel nummer en omvat onder musea, de mogelijkheden waar trim- Brabant lopen en de fotoroute van de voor een of meerdere dagen Brabant, andere de evenementen van de maan- banen zijn, huifkartochten, oude am- stichting amateurfotografie? Weet U Niet alleen voor de toerist, maar ook den juli en augustus, gerangschikt van bachten enz. Het zou alleen al te ver waar U kunt picknicken in Brabant? voor de eigen bevolking kan deze gids dag tot dag. gaan deze tips per categorie te noe- Weet U hoe kaas bereid wordt, de waardevolle ideeën aan hand doen en Daarnaast is het een jaarlijkse traditie men. Kris-kras door Noord-Brabant kaasboerderij vertelt het U. Weet U notabene, hij kost nog geen 2 cent per geworden om in dit nummer meer dan zijn ze te vinden. dat er in Oisterwijk een Poppentheater tip, nl. f 2,95. 150 toeristische tips op te nemen over is waar regelmatig kindervoorstellin- Wanneer de agenda opgestuurd moet de meest uiteenlopende recreatiemo- Wist U dat er in Hilvarenbeek nog wa- gen gehouden worden? Wist U dat de worden, zullen de portokosten in re gelijkheden in de hele provincie. Om genspelen gehouden werden en dat er gouden koets in Lips Autotron in Dru- kening worden gebracht. precies te zijn zijn het er 169 gewor- regelmatig optredens zijn van het nen staat? Wist U dat er in Breda in Deze agenda kunt U halen of bestellen den. Uit deze tips is duidelijk merk- jeugdcircus «II Grigio» in Haaren? augustus de Taptoe weer gehouden bij Streek VVV Hart van Brabant, baar dat de variatie in de recreatie in Wist U dat Tilburg de grootste kermis wordt? En zo kunnen we wel door- Spoorlaan 440, Tilburg, tel. 013- de provincie Noord-Brabant enorm is. had? Weet U dat er een leuke wande- gaan. 436131 De Stichting Jazz Meeting Tilburg gaat in de eerste week van september Zondagnamiddag is er dan nog de het eerste lustrum vieren met een groots opgezet vierdaags jazzfestival. Dixietocht in een tiental horecabedrij- Tijdens dat festival zal tevens het 20-jarige bestaan van het overbekende ven en de jazzsfeer zal natuurlijk op de Tilburgse orkest The South Jazz Band gevierd worden. Inmiddels zijn de Schouwburgerdag ook met ontbreken voorbereidingen al weer in volle gang. He‘ 2()’Jar|g bestaan van The South Jazz Band onder leiding van Henk van Vijf jaar geleden werd tijdens de Vrijdagavond vindt de eigenlijke ope- Belkom zal natuurlijk ook de nodige Schouwburgerdag, waarmee ieder ningsavond plaats van de vierdaagse aktiviteiten met zich meebrengen. Het jaar het seizoen van de schouwburg jazzmanifestatie. Dat gaat gebeuren in hoogtepunt van dat jubileum vormt geopend wordt, een kleine Streetpa- The Talk of the Town aan de Heuvel- een zeer speciaal optreden van dit rade gehouden. Enkele dixielandor- ring. De muziek wordt verzorgd door vermaarde orkest op de Jazz Meeting kesten trokken de straat op om daar op een Europees toporkest. De Dixie- zaterdagavond in de schouwburg. een sfeervolle manier de aandacht-op tocht, die steeds op de vrijdagavond het schouwburggebeuren te vestigen, plaats vond, gaat naar de zondagna- Dat is in de afgelopen jaren uitgegroeid middag. tot een grote manifestatie in het eerste Zaterd 2 tember zal voor Tilburg weekend van september. De vroegere de Jazzd6 het jaar worden Van/f initiatiefnemers hebben daartoe en- ,s mo uur zulIen meer dan ,0 vaste onderdelen. In samenwerking w£ar pierre van Ostade een doorlo. met horeca-bedrijven werd op de vrij- d amma zal presenteren en dagavond in een tientaI cafes de zoge- 17£ur* o, t de ote slot naamde Dixietocht gehouden. In sa- die kiosk ZaterdagavonG menwerking met de winkehersverem- d£ zalen en f van ging Tilburg Centrum volgde op de za- schouwbu elf orkesten uit bin terdagmiddag de Streetparade met buiten|and voor muziek z tienHopende en zittende orkes en en m meeste orkesten staan nfet de Stadsschouwburg werd zaterdaga- We, staat va dat de deKe, tz Meeting zelf geor- orkesten uh Nederland> - gië, Duitsland, Amerika komen, onderdelen. initiatieven Vorig jaar werd de Jazz Meeting zon dagmorgen afgesloten met een Jazz- mis, waarmee de Schouwburgdag geopend werd. Ook dit jaar vindt er weer zo’n ietwat nostalgische mis plaats in de grote schouwburgzaal. i 411 9C4111VH werkin^ /en werd op de vrij ental cafés de zoge- gehouden. In sa- winkeliersvereni- /olgde op de za- eetparade met vv.nvstenenin werd zaterdaga- leeting zelf geor- vqilen in büf- gevolge In tengemeenten aantrekkelijker gevon- 1972 bedroeg het 707, in 1976 den te worden maar ook het wonen in Buitenlanders 1.403. Over de jaren 1972 - 1976 buitenwijken. Er is dus wel alles aan beliep het vertrekoverschot in to- 8ele8en om ^t wonen in de oude stad taal 7.085. Het historische verloop weer aantrekkelijker te gaan maken, van het vestigingsoverschot is hieronder weergegeven. ^en deel van de huidige leegloop van de oude stad is zeker te wijten aan de De ontwikkeling van het inwonertal nieuwe vormen van gezinssamenstel- van de oude stad (binnen de ringba- l*ng: de gezinnen zijn veel kleiner dan inwoners tegenover nen) incl. Armhoef en Jeruzalem ver- vroeger, en de kinderen zijn over het toont een sterkere daling. In de pe- algemeen veel jonger als zij het ouder- r::& r..:„ j)e groep alleen- iwoordigt nu 15 want weduwen, ^scheiden personen in. in aantal toe. Place Paris zal komende zaterdag- len m; middag het toneel zijn van het spectacu lair optreden van een gloednieuw mu- ziekensemble bestaande trouwens uit muzikanten, die hun sporen al ruim schoots hebben verdiend dat zichzelf «Les pompiers de Saint-Denis» heeft gedoopt, zulks tot verReugenis van onze redactie, die dan toch de H. Dionysius op een of andere manier in de nieuwe Piuspleinfolklore verwerkt ziet. «Pompiers» zijn eigenlijk brandweer lieden, en het ensemble noemt zich terecht zo, omdat het speelt vanaf een ouderwetse brandweerwagen. De om standers kunnen zich gerust voelen: de wagen spuit alleen muziek en geen water. Het is een gewaardeerde verle vendiging van dit gebeuren, dat zich stijgende aandacht verheugt van ama- teurkunstenaars, die in steeds groter u getal de herbergzame Place ParisJ men opzoeken. Belangstellenden nog meegedeeld, dat het eveneme niet ’s middags begint, maar ’s mor gens om elf uur, wat dan weer meege nomen is. Steltlopen Over het steltlopen vernemen wij van I de organisatoren, dat zich inmiddels I inderdaad een sponsor heeft aange meld voor de steltenloperij, wiens naam wij uiteraard graag bekend zul- jpende en zitt adsschouwbu vond de grote Jazz ganiseerd. In grote lijnen bestaat de komende JaZz Meeting ook uit deze onderdelen. Er worden wel nieuwe ontplooid. Zo wordt ditjaar echter ook al gestart op donderdag 1 september, l.i het kader van de Jazz Meeting is er dan een modern jazzkonsert in de Stu- diozaal van de Stadsschouwburg.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1