DE KOERIER 'p «Verfraaien van de maar SBMUDANS'LOOS JAM IN 1.49 voortuin is goed, denk aan de leidingen» 50 ct korting 50 328248 nr. Milieuklachtencentrale kreeg sinds begin van het jaar maar 90 klachten SZn". Energiebedrijf waarschuwt ,s 13,95 24,95 ^^J^CLEERDIfl «MEUFACO» Fietspad langs de Ringbaan West zal worden gereconstrueerd DE Wê’R/ g-pAtjeiu ujeetó 'K£ WBui&ees vVooe ,80 60 Bellen naar de gemeente f jni 1977 pagina 26 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 68.650 ex. Donderdag 16 juni 1977 21e jaargang Nr. 1019 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. ^4 20 wezen. 20,00 Kerkstraat 29 en 31 te Goirle tel. 013-34.20.39 STOELEN MET 10 J. GARANTIE B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Heuvelstraat 50 Tilburg Goirle 013 - 341634 telex 52562 cldin nl. Antwoordnr. 190 - Goirle Tel. 013-683911. Zie ook pag. 9 PETER EMMEN^ DATSÜNI Vaderdagkoopjes ’t betere meubel voor minder geld ïmpp&j w qtMKT ;ang tot de shows is van borden met l Adidas regenjacks 39,95 voor Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. EKS Wr 'VLIER. BADMINTONSET compleet Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 Grote WEEKENDREKLAME Nu extra voordelig DRUMSTICKS INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513 433860 tilburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) Burc (Bij pleir UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. QIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Niet duur wel heerlijk. Aanbiedingen geldig van lót m 22 juni. dou „woerd. E voortuin begint met die leidingloop?» enomen toestel- 27 Fokker Alouette F-104G, Cita- - 2-bruik logelijkheid zich e te kunnen wer de ene ie andere Meubelfabrieken combinatie op de basis zullen ist hapjes en drank- ten slotte, et met elka; iets héél Zacht fruit r Zoute rondjes 2 pakjes-1^0^ 99 ct. Om het vrijliggend te maken irg. Jansenstr. 52-56. ij Burg. v.d. Mortel en), Luchtmacht open dag dit jaar op vliegbasis Gilze-Rijen Het Besterdplein op z’n best i 39 Tilburgers ge- Uit< ïlijkheid om recht- zijn trale te van de /erdhet centrale mgs t, in DENISSEN A T S U N v.ektriciteits- '°ar zij de lei- liggen. Maakt >raak. leidingloop in Bedenk boompje :ien. i iten, nog in behandeling. milieuklachtencentrale ieder geval antwoord. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 De bewonersgr.oep en winkeliersver eniging hebben nu een plan ter verbe tering van het plein ingediend. De ge meente staat hier positief tegenover en heeft bestudering van de mogelijkhe den toegezegd. ZWEMBROEKEN van bekend merk 29,50 nu uitzoeken I •i vensE iair-conditioning \Qimbr^ Luchttechnlsche Industrie BV KapGrantstraat 1 - Tilburg Tel:013-321231 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Bij n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie v?rv,u over itige belang itencentrali een kwestie van even Ikaar houden. Ook als il moois bezig zijn. market of vaste a huis, zorg dan □pen kun- /oor niets Kruispunten Om enerzijds het gebruik van de Ring baan West voor auto’s zo aantrek«v- lijk mogelijk te maken en anden'j’ J verkeerscapaciteit zo hoog mogelijk op te voeren zullen de volgende kruis punten in belangrijke mate gerecon strueerd worJ a. Ringbaan b. Ringba? laats- c. Ri..o Dezerecc-' van opstelstroken voor afbuigem doorgaand verkeer en het aanbrer van verkeerslichteninstallaties, welke zullen zijn afgestemd, een Per stuk cent KIPjCOTE LETTEN gint er (tot vijf uur) een vliegshow, die wordt geopend met parachutspringen en afgesloten wordt met een demonstra- van een hete luchtballon. m de show zal worden deelger onder andere de volgende t< 4 NF-5, Super Pitt, F 27 hip, F. 28 Fellowship, ib Safir, Starfighter i NF-5, Harvard, Cessna Stank en dieren scheppen de meeste overlast Ook binnenshuis Legt u plavuizen, ps vloerbedekking aan in dat de luiken in de vloer nog oj nen. Die dingen zijn er niet vc gemaakt. Het is, ter rekening we met if Op de vliegbasis Gilze-Rijen wordt dit jaar de luchtmacht Open Dag gehouden met een aantal shows en attrakties voor het publiek. De vliegbasis gaat om ne gen uur open. In een van de loodsen kan tot vijf uur een uitgebreide tentoonstel ling worden bezichtigd. Buiten is er een static-show van vliegtuigen, lucht ver dedigingsmiddelen en voertuigen. Deze III, is tot twee uur te bezichtigen. Dan be- F-16, imaakt maandagmiddag op de Beekse kermis. De omcirkelde figui 10,van de Koerier; waardebon f 5,van Gijzen - Optiek Koes >rst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n aat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestr lim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Loven jjasse|tstraa(. waardebon iare Bibliothf is, Ringb. Uil», Anto Sinds begin van dit jaar bestaat er een ge- blijken te komen, is niet zo makkelijk te meentelijke centrale voor milieuklachten, die beantwoorden. Deze of gene zal wellicht snel men kan bellen onder nummer 328248, en opmerken «Het helpt toch niet!» maar dat is daar kan men klachten deponeren over wel een erg goedkope manier om een bezwaar geluids- of stankoverlast en over andere vor- staande te kunnen houden zonder er iets tegen men van milieuverontreiniging, voor zover de te doen. Vermoedelijk zullen er in de samen gemeente daarmee iets te maken heeft. Er leving nogal veel klachten zijn, reconstrukties mogelijk te maken zul len echter eerst nog vrij omvangrijke werkzaamheden moeten worden uit gevoerd aan waterleiding, gasleidin gen en electriciteitskabels: Gedurende de uitvoeringswerkzaam heden zal aairhet verkeer zoveel moge lijk doorgang worden verleend, doch met enige belemmering dient rekening gehouden te worden. Bij gunstige weersomstandigheden zul len de werkzaamheden eind oktober ge reed zijn. VADERDAG SIGARENDAG Op alle literpakken ijs tie Aar door len Friendshij Saai 16 tion etc. De toegang tot de shows is gratis. Door middel van borden met het opschrift «open dag» wordt het verkeer uit alle richtingen naar de Vliegbasis geleid naar zeven speciale ingangen aan de Langenbergse weg Op diverse punten of door de kantinedienst jes worden verkocht. zelf wel zo’n tekening of anders de buren die in een identiek huis wonen. Bewoont u een huurhuis dan kan de "‘-snaar u wellicht helpen, wwk het gas-, water- of elekt K drijf kan u vertellen waar «mgen of kabels hebben ligg»' u dan wel even een afspr Zo bent u dan in staat de k uw voortuin vrij te houden, daarbij ook dat een lief klein t tot een fikse knaap kan uitgroei Dus niet boven de leidingen plant maar ook niet er vlak naast. Overigens hebben de openbare nuts bedrijven vrijwel allen in de leverings- en/of aansluitvoorwaarden bepaald dat de leidingen vrij van obstakels moeten blijven. Omwille van de vei ligheid moet een leiding nu eenmaal geïnspecteerd kunnen worden, of ge repareerd of vervangen. Degene die dit werk bemoeilijkt door obstakels aan te brengen, worden de kosten van het extra werk in rekening gebracht. Veel mensen gaan er vandaag de dag toe over hun voortuin te verfraaien. Som- i hebben daarbij kennelijk een Alpenlandschap voor ogen. An deren bereiden zich voor een aanval van de Sioux - indianen af te slaan, zo lijkt het. Keien, bielzen en palen worden op gestapeld, ingegraven of in de grond gedreven. Terrassen worden aangelegd en vijvers uitgegraven. Maar hoe staat het met de bereikbaar heid van gas- en waterleidingen, elektriciteits- en telefoonkabels en de riolering? Als daaraan iets gerepareerd moet worden kan men er dan bij, zon der eerst uw bouwsels af te breken? Extra moeite kost extra geld. Wie zal dat betalen? wel onbewoonbaar zou zijn. Via deze «ondergrondse» komen gas, water elektriciteit en telefonie uw huis bin nen en wordt het afvalwater van aan- eiger recht, wasbak, douche of bad en het Ook toilet afgevoerd. Een plan voor de bedr. voortuin begint met de vraag: «Hoe is ding' Daarom organiseert de Bewoners- groep Leefbaarheid Besterd op zater dag 18juni een demonstratiedag onder het motto: «het Besterdplein op z’n best». De voorgestelde verbeteringen zullen dan zo goed mogelijk worden nage bootst, zodat iedereen er nü al kennis van kan nemen. Alle buurtbewoners en andere belang stellenden worden uitgenodigd om za terdag te komen kijken en de kinderen kunnen zich uitleven op hun speel plein. Zij kunnen er fietsen en steppen rolschaatsen, sporten, bliklopen enz. Inde wereldwinkel vindt U een eta- lageXingericht over het Bersterdplein zoals^gedacht is dat het zou kunnen worden. Per stuk cent Ook uitstekend geschikt voor de barbegue VERSTEEGS’ WILDPALEIS Hasseltstraat 295 de reeks van cijfers, die het gevolg 1 van vijf maanden functioneren gemeentelijke milieuklachten centrale, valt af te lezen dat weinig Tilburgers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid zich direct tot de gemeente te kunnen wenden zonder opt sterk daarbij van de ene gemeentelijke klachten dienst naar de andere te worden ver overlast (21). Overlast van 4 gevallen aanleiding ite telefonisch over te .lawaai en het tuigen is ken- onden, sectie- s vor- Kersenbonbons 150 gram 24& 2.09 men van nimeu verontreiniging, vuur zuvei ur ie noen. vermueueiijK zuilen er m ue sameii- gemeente daarmee iets te maken heeft. Er leving nogal veel klachten zijn, waarvan de wordt in het algemeen veel geklaagd over mi- bestrijding inderdaad niet ligt op het terrein lieuhinder, maar luidens het onderstaand van de gemeente; dat zijn eerder samenle- overzicht, dat de centrale ons toezond, gaan vingsproblemen, die de mensen dan in onder- er in het publiek toch maar weinig stemmen linge verstandhouding moeten oplossen. Ook op, die uiteindelijk de gemeente bereiken. Ac- met de beste wetten en maatregelen kan men tiegroepen weren zich in dit opzicht nog het zijn buren niet dwingen tot een prettig optre- meest en het duidelijkst, maar naar wij van de den, dat kan alleen maar via een persoonlijke heer Maas, die de centrale verzorgt, verne- benadering, en dat is een kunst waarin niet men, richten zij zich meestal tot de betref- iedereen even bedreven is. Intussen is er dus fende dienst. De vraag hoe het komt, dat er, deze klachtencentrale en hetvolgende over- bij alle vaak in het algemeen geuite ongenoe- zicht leert, wat men daar kan bereiken. Men gen over milieubederf, toch zo weinig gefor- kan bellen op alle werkdagen tussen 9 en 12 muleerde klachten bij de gemeente terecht uur en 14 en 17 uur. METALEN OEFENTENNISRACKETS 30,00 TENNISBROEK SHIRT “u45 40,00 In totaal 90 klachten In januari maaktén bruik van de mogelijkhc.v. streeks de milieuklachtencentr bellen. Inde maanden daarna we aantal telefonische klachten aller minder: in februari 18, in maart 14, april nog slechts 5 en in mei 14. De aard van de klachten loopt r* uiteen. Het grootste aantal kiav... betrof stanko> - dieren was in 14 om er de gemeente telefonisch over te Oorzaak van de matige belangstelling m'8cn benaderen. Van verkeerslawaai en het voor de milieuklachtencentrale is ver- Y”151, parkeren van motorvoertuigen is ken- moedeljjk de geringe bekendheid, die nelijk de minste hinder ondervonden, dit centrale telefoonnummer geniet. In gezien het aantal klachten, respectie- de komende weken wil de gemeente velijk vijf en drie, dat over deze vor- daar iets aan doen door via advertenties men van milieuvervuiling bij de ge- nog wat extra ruchtbaarheid te geven meente is binnengekomen. aan het bestaan van de centrale. maakt u eerst een plan als u It veranderen. Er zijn moge- ;n te over. Rotspartijen, zitkui- L/orc, terrassen en noem maar op. Boeken en tijdschriften bieden een keur van tuintips en adviezen. U praat «■r over met anderenEn zo onstaat he. i voor uw tuin. U gaat er echt iets maken. is allemaal prachtig zolang het niet uw voortuin betreft. Want onder gronds in uw voortuin lopen leidingen en kabels, zonder welke uw huis vrij- ««.lieg van het De doorsteek op het kruispunt aan de iet dit deel van Ringbaan West met de Tongerlose Sr de bouwvak- Hoefstraat en de Dr. Ahausstraat zal alleen open blijven voor fietsers en inden bromfietsers. Tenslotte zal de Ring- elijke baan West over het gedeelte tussen de Kwaadeindstraat en de Hasseltro- tonde van een nieuwe toplaag worden voorzien en de openbare verlichting beduidend worden verbeterd. Om de Het Besterdplein is zo langzaamaan hard aan een opknapbeurt toe. Het is, volgens een grote groep bewoners en winkeliers, ongezellig en onveilig. Oorzaken hiervan zijn het gebrek aan groen, banken en speelgelegenheid (de kinderen spelen tussen auto’s...) en het ongeordend parkeren. Bovendien lijkt het bestaan van wegen aan alle vier de zijden van het plein onnodig en onveilig. Afwerking Van de negentig binnenj klachten heeft de gemeente er nen afwerken. Hetgeen wil zeggen dat j-j-a| dan n;et na overieg «ffende dienst (zoals Pu- «..eke Werken of Bouw- en Woning toezicht), telefonisch of schriftelijk heeft kunnen reageren op binnenge komen klachten. Dit betekent niet dat in alle gevallen zonder meer is overge gaan tot het nemen van actie. Voor - wat betreft de meeste klachten kon aantal dagen, WOrden volstaan met het geven van m de eerste vijf uitleg, informatie of advies. De ove- bereikbaar is ge- nge binnengekomen klachten vergen it het totaal aantal geregi- wat meer onderzoek en zijn daarom i neer op bijna één nog ,n behandeling. Iedereen, die de la8- milieuklachtencentrale belt, krijgt in ECHT LEDEREN SPORTIEVE DAMESSCHOEN met sleezool. Uitstekende pasvorm waar U zo mee wegloopt. In naturel, bruin, beige en blauw. Maten 36-41 nog meer koopjes vindt U op pag. 9 Ontloop de leidingloop Van ieder huis ligt «ergens» op een tekening vast waar de leidingen lopen en hoe diep ze liggen. Meestal heeft u HAMERS k4NH©©FF Bezint eer ge begint Natuurlijk i de tuin wilt lijkheden len, vijvers, Boeken e ir van ti erov plan van Dati De cirkelfoto van deze week werd gemaakt maandagmiddag op de Beekse kermis. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen f 10,van de Koerier; waardebon f 5,van Gijzen - Optiek Koestraat; waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Tropicanbar, L. v. Vegheistraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; 4 broodjes jantje, N.S.-plein; ’n brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van de Broer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor 'n jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15, en cadeaubon van f 5,van Boetiek «Den Uil», Antoniusstraat 38-24. De winnaar van verleden week, mevr. Hendriks, Hart v. Brabantlaan 1038, heeft haar prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) n saur 15,- Nadat op 1 januari van dit jaar de ge meentelijke milieuklachtencentrale in werking is getreden, zijn via dit cen trale telefoonnummer in de maanden januari tot en met mei in totaal 90 gemeente klachten over het milieu bij de ge- metBde betre’fl meente binnengekomen. Vastgesteld is blieke Werker dat de telefoon van de ambtenaar van de secretarie-afdeling Algemene Zaken en Kabinet daar worden ondermeer milieuzaken behandel die klagers en vragenstellers te woord staat, bepaald niet roodgloeiend heeft gestaan. Omgerekend naar het aantal ri- waarop de centrale maanden van 1977 I weest, komt streerde klachten telefoontje per daj eerste cbaar is In zijn vergadering van 6 juni 1977 heeft de gemeenteraad van Tilburg een crediet beschikbaar gesteld van 1,6 mil joen voor het aanleggen van een fiets pad langs een gedeelte van de Ring baan West, en het reconstrueren van op te voeren zullen de volger enkele kruispunten in deze belangrijke punten in belangrijke mate verkeersader en voor het verbeteren strueerd worden van de wegverharding en de openbare a. Ringbaan West Wandelbossen verlichting. b. Ringbaan West Dr. Ahausstraat Deze werkzaamheden zullen plaats- c. Ringbaan West Lage Witsiebaan vinden in het gedeelte van de Ring- Deze reconstructie houdt in het maken baan West tussen de kruising Kwaad- van opstelstroken voor afbuigend en eindstraat en de Hasselt-rotonde. doorgaand verkeer en het aanbrengen Met de aanleg vaneen vrijliggend fiets- van verkeerslichteninstallaties, welke pad aan de oostzijde van dit traject is op elkaar zl„.. het gehele ringbanenstelsel voorzien zgn. groene golf, van fietspaden. Maandag 13 juni 1977 wordt al gestart met de aanleg van het fietspad. Men hoopt me‘ J!* J het totale werk nog vóór vo».- vacantie gereed te zijn. In verband met de hieraan verbor J~ werkzaamheden zal in de noordelijke rijrichting anderhalve rijbaan be schikbaar blijven. Fietsers en brom fietsers zullen worden omgeleid door de NASSAUSTRAAT. «i. «V Ring- aantrekke- .derzijds de mogelijk

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1