DE KOERIER 1 I SPARIDANS-LOOS m! Schaapscheerdersdag op 12 juni in de Tongerlose Hoef Catharinaschool nen ig Veel vakantiegangers houden van massa’s en scheppen daardoor verkeerspieken er zijn negen nieuwe parketsoorten die U nog Gijzen - Optiek Perzische^ tapijten 1 M Keuze uit >«i.59 ÏÏSE Mejuffrouw Annie de Rooy neemt afscheid van de Maria - 150 2.09 y %erWelea& _52ct.j nooit gezien heeft... Bruynzeel azbu'9,ln913 vloérenwinkel ni1977 pagina 22 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. SPREIDINGSACTIE /en :ijn, en derdens vaak ook nog beduidend goedko- ^?et, de directe route gelegen oorden. Overvoeren depl idio I 20. DE MEESTERSLAGER B.V. Gevarieerd Massaliteit programma Tweespraken- Hilvarenbeek Si 2 bruynzeel Aanbiedingen geldig van 9t/ml5 juni J Tel. 013-683911. PETER EMMEN INTERIEURVERZORGING DATSUN] Kee/ Zchijvenz Interieur - odvi/eur/ Donderdag 9 juni 1977 21e jaargang Nr. 1018 »en lal Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. van 1 en ie borden t de Has- VOOR ECHTE EIKEN MEUBELEN MET GARANTIE NAAR leidt it zo- 52-56. Mortel- Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 01^-421513/433860 tllburg Lift aanwezig Eigen parkeergelegenheid >ra- uoor Gast- 013- ivachten >elen. Het •—*- dag 1 Bur (Bij pleit UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. 0p|age 68.650 ex DIR..J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 3 meer dan 1.000-en l Alle tapijten met certificaat van echtheid Let op onze speciale AANBIEDINGEN 10 tot 30% lager dan elders tooy wol, rvan- ;ns de ïgelijk 1OEN de pasvorm t. In naturel, Boerinnekesdrop i afgewisseld met Toubadour Peter r^^air-conditioning \Jimbrère Luchttechnische Industrie BV Kap Grantstraat 1 - Tilburg Tel 013-3212 31 er samen met roegen. best de zusters ECHT LEDEREN SPORTIEVE DAMESSCHt met sleezool. Uitstekende waar U zo mee wegloopt. bruin, beige en blauw. Maten 36-41 nog meer koopjes vindt U op pag. 12 en straten in aan de ope- J en de rrden ge- rekreër- igen worden arkt en op de ai--lijk ip vakantie zullen mogel DENISSEN A T S U N kunstnijverheid verlichting Kersenbonbons BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Bij 'n overlijden in uw familiej zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie vpn u ovar ïrvoor enkele t die tijdens de demonstraties het zeefdruk- ten, weven, hoe- damast"’“”“" kantklossen, mst in Tilburg de Iwijk volgen tot -1o nn -|2.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur .Olcrdags om 14.00 uur gesloten, 's maandags de hele dag gesloten -r uw barbecue - vleespaketten, die U zelf kunt samenstellen alles voor uw hond en kat >ok alles voor uw diepvriezer tegen zeer scherpe prijzen ke week nieuwe aanbiedingen van vers Hollands vlees ‘stellingen van meer dan f 75,— worden gratis thuisbezorgd ■r later, in 1968, vijkstraat en tic ten) naar het Kb ie boer- ;r vol- alle normaal De vakanties komen in zicht en de opstoppingen op de grote verkeeswegt alsmede de overbevolking van de grote trekpleisters op toeristisch gebied evenzeer. Tienduizenden zoeken op dezelfde tijd en op dezelfde plaats de stilte van de natuur op en wat ze dan vinden is wel duidelijk. Terecht trachten de Nederlandse VVV’s, de ANWB, het Nationaal Bureau voor Toerisme en de Stichting Recreatie zulke concentraties tegen te gaan en ze hebben dan ook een landelijke actie onderhanden onder het motto «Mijd de Piek», ga in de voor- of nazomer! ing tot massa-ervaring 1 I onvermijdelijk toe, dat :r:*echnisch als lokaal de igskapaciteit bijtijden sterk wordt overschreden en men hoeft 2 dan dus niet te ergeren aan opstoppi gen, want die worden veroorzaakt door mensen met dezelfde instelling: ook zij willen in de drukte zitten, scheppen zodoende die drukte en rij- Dit komt zeer zeker door de gekozen lokatie; de Tongerlose Hoef, die op zichzelf al zeer de moeite waard is om er een bezoek aan te brengen. De eeuwenoude gerestaureerde laap- derij zal ook bij minder mooi weer ;p Op ledige accommodatie bieden om programma - onderdelen doorgang te laten vinden. Voor diegenen die van buiten de stad komen, is zij op eenvoudige wijze te bereiken. Bij binnenkom? richting Waalw seltse rotonde. In eigen streek Voor het gebied van de VVV «Hart van Brabant» bestaan spreidingsob- jecten en secundaire wegen genoeg, maar die zijn in de vakantietijd dan niet zozeer bestemd voor de vakantie gangers uit ons stadsgewest. Wat men zich echter niet altijd realiseert, is dat de Streek VVV ook tal van gegevens rrg. Jansenstr. ij Burg. v.d. in), PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 -aS Deze rontonde is te bereiken via Ringbaan West, Ringbaan Noord, Gorinchemse Baan en Dongense Baan. Vanaf de rotonde zullen borden worden geplaatst naar de Tongerlose Hoef. Ad res: Reitsehoevenstraat 129, Tilburg, ingstelling zijn De toegang tot alle demonstraties is gr: sprakenfestival !is; *orde? verstrekt do‘ t l 1 ilini a s in "et Nederlands Textielmuseum, huisring 23, Tilburg. Telefoon 422241. déroenbv RINGBAAN NOORD 27 TILBURG TEL. 013-430996 U ziet ons vanaf de Ringbaan, maar denk aan het afslagje 50 mtr. voorbij de stoplichten. Volop vrije parkeergelegenheid. DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW I Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring Tel. 013-424754 - 013-671590 jesschool. Tien jaar ohan van Oisterwij iter Besterdring gehete. gezeten. Zij allen zullen ongetwijfeld nog de beste herinneringen hebben aan deze onderwijzeres die erg geliefd was bij haar kinderen en hoog gewaar deerd door haar vele collega's, met wie zij al die jaren samenwerkte. Op 24 juni, haar laatste schooldag, die zij met alle kinderen van de Maria - Catharinaschool op feestelijke wijze wil vieren, zal het zeker een groot ge noegen voor haar zijn als ze ook de ouders van die kinderen nog eens kan ontmoeten. Om deze ouders en haar vele kennis sen en oud - leerlingen daartoe in de gelegenheid te stellen, zal mejuffrouw de Rooy op 24 juni van half acht tot half negen een afscheidsreceptie hou den in haar eigen klas. baankoop van ‘ükkerétiket t- .Actnid En v« Vele herinneringen In april 1976 werd juffrouw de Rooj benoemd tot hoofd van deze schc na reeds anderhalf jaar plaatsven gend hoofd te zijn geweest, tijden: ziekte van de heer Struys. Tegelijk met haar afscheid van deze school, zal echter óók de Maria - Catharina school, na 65 jaar, ophouden te be staan. De leerlingen worden opgeno men door de Paulusschool. De reden hiervan is, het steeds verder teruglo pen van het aantal leerlingen in de bin- i nenstad. Meer dan 1. I meisjes hebber J jaar bij juffrov Verwerking Door middel van de gekozen demon- w straties kan de bezoeker kennismaken met enige interessante technieken en •ambachten terwijl een unieke gele genheid bestaat om een echte scha scheerder dit eeuwenoude beroep professionele wijze te zien uitoefenen. Daarnaast zal aandacht worden be steed aan de verdere verwerking v schapenvachten zoals het kaarden schrobbelen. Het belooft dan ook een interessante dag te worden die door i het zeer uitgebreide programma, naar wordt verwacht, evenals vorige jaren j veel toeristische belangstelling zal i trékken. In Tilburg is voor een groot deel van de bevolking de vakantie net als el- - ders in Nederland op de genoemde periode gefixeerd, en in onze stad zit men dan bovendien nog met het instituut van de grote Tilburgse kermis, die voor veel gezinnen nog altijd wordt gezien als het centrale stuk in de vakantie. Het is trouwens de vraag of het gros van de vakantiegangers eigenlijk wel gesteld is op rust en stilte. Onderz.. kingen, de laatste jaren gehouden, wijzen namelijk uit, dat bijvoorbeeld 40 van de bouwvakkers met de va- kantiedrukte best in zijn schik is. Men vindt drukte gezellig en men gaat niet zozeer om het object zelf, waar men naar toe gaat, als wel om te verkeren in het toeristisch bewegen van medetoe- o vrijd M juni risten in oorden, die zeer m trek zijn Catharinaschool. Vt «Ik kijk met zozeer naar de natuur of naar de vreemdheden in het buiten land», aldus een bij het onderzoek ge registreerde uitlating, «ik kijk veel lie ver naar hoe de andere toeristen doen; daar kan ik heel wat bij aflachen, want er zijn er genoeg, die er zo gek bijlo pen.» inderdaad voor dergelijke ob servaties moet men niet zijn op plaat sen waar weinig andere toeristen ko men. Blijkbaar is voor veel vakan gangers het geheel van natuurobjec ten, monumenten en exotische ver schijnselen toch eigenlijk maar ach- tergronddecor voor de levende werke lijkheid van de toeristenstroom, die zich daartegen beweegt. 1.500 leerlingen, veelal en in de afgelopen veertig rouw de Rooy in de klas i neemt mejuffrouw Annie de Rooy afscheid van de Maria - 8ral /eertig jaar heeft zij aan het onderwijs van de Besterdse jeugd Evt haar beste krachten gegeven. Na in juni 1937 geslaagd te zijn voor haar examen, vor werd zij op 1 september 1937 benoemd aan de Maria Catharinaschool, die toen nog hoogtepun uitsluitend meisjesschool was. Éénentwintig jaar werkte zij er samen met de manifestat zusters van Liefde, die in 1958 de leiding van de school overdrc Vele moeders in de wijk Den Besterd herinneren zich nog Francesco, Eveline en Henriette. In 1958 werd de heer Struys hoofd van de meisje: verhuisden de beide meisjesscholen van de Jol Adriaan van Hilvarenbeekstraat (lat n gebouwencomplex Molenbochtplein 25a. In de betreffende publicatie wordt voorgerekend, dat in het hoogseizoen in het eigen land 2,5 miljoen Nederlanders tegelijkertijd op vakantie zullen gaan, welk aantal nog wordt vermeerderd door een kwart miljoen Duitsers en evenzoveel Belgen. Speciaal tussen 2 - 23 juli zullen de wegen en de verblijfsaccomodaties voor toerisme worden overbelast. Aan de keus van de vakantietijdsperiode kunnen lang niet alle mensen iets doen; zo valt de toer bouwvakvakantie in de genoemde periode en de 250.000 bouwvakkers aan hebben dat maar te nemen. Maar wel is het mogelijk om in de ruimte te dan spreiden en om, als men dan toch stilte en verademing verlangt, bij de VVV’s te informeren naar gebieden, die enerzijds aantrekkelijk en ander- Zljds niet druk bezocht zijn, dnrHnnc uaaV nnL nnn hndnirlnnd per zijn dan de meer in c Kermis en vakantie is in Tilburg nog hetzelfde den dan ook daarin vast. Goed ver staan van deze neiging van veel vakan tiegangers zal de betreffende instan ties ertoe brengen een onderscheid te maken tussen massale objecten en ge spreide objecten. Waar voor de deel nemers aan massale objecten het toch vooral de massaliteit is van het bezoek eraan, die het evenement aantrekke- maakt, wordt het dan misschien jelijk om ze daar te Concentreren, waar opstoppingen het minste last roorzaken aan andere vakantiegan- rs, die meer geïnteresseerd zijn in de jecten zelf en minder in de andere ïristen, die er ook rondlopen. En deze vorm van spreiding wordt ook gewerkt. De enigszins erva ren vakantieganger, die, om zo te zeg gen, een «objectbelangstelling» heeft, ■”-“t vrij vlug van welke evenementen /andaan moet blijven, omdat het daar druk is, maar het zal hem niet zonder meer duidelijk zijn, waar hij dan wel naar toe kan gaan. In dit soort voorlichting zijn de VVV’s steeds be ter gespecialiseerd. Er is een grote keus aan bijzondere routes en objec- siciK. ten’ d*e men maar hoeft °P te vragen zich en die bij voorkeur gelegerd zijn buiten jn- de massale beweging. Men hoeft dus P.Jakt ook bij «pieken» niet vast te rijden, als men er de tijd voor neemt en zich langs secundaire wegen verplaatst. Hotelcake I £50-1.98 voordeel I Aanbiedingen geldig van 9t/ml5 juni Lovense Kanaaldijk 135 (achter het slachthuis, langs het kanaal) - Tel. 320157 Geopend van 8.00 tot 12.00--n *-* ’s Zaterdags om 14.00 uur gesloten, s maandags voor uw barbecue - vleespaketten, die U zelf k alles voor uw hond en kc ook alles voor uw dit elke bes MIJD DIE PIEK den, is wederom aanleiding geweest om naast het schaapscheren de bezoekers kennis te laten nemen van een aantal textielambachten. Deze keer werden hier deskundigen aangezocht openingstijden continu zullen verzorgen, o.a. ken, touwslaan, spinne1 denmaken, breien, damastweven, obel inweven en kantklossen, alsook het stoelenmatten en mandenvlech ten. Naast deze demonstraties zullen over en nabes; verschillende textielonderweipen digejury, mini - exposities worden ingericht, drs. Jan 1 bovendien kunnen bezoekers advie zen inwinnen. De demonstraties zul len worden afgewisseld met diverse folkloristische dansen. Niet alleen is deze dag interessant voor volwassenen, maar eveneens voor de jeugd waarvoor naast he* normale programma verscL“„. films worden vertoond. Zomerdienst- regeling BBA-stadsdienst Tilburg In de periode van maandag 13 juni 1977 tot en met zaterdag 27 augus tus 1977, zullen de buslijnen 11 en 33 NIET rijden. totdat U een kijkje hebt genomen op onze parket show dan kunt U gelijk gebruik maken van de introduktiekortingen Til vrijdag van 9.00-18.00 uur en R Kn .i/n-raal za'erdag van 10.00-17.00 uur. De Cirkelfoto van deae week werd genomen tijdens de Place Paris, gehouden op het Piusplein, zaterdagmiddag jl. Deze keer zijn er bijzondere prijzen aan verbonden. De omcirkelde figuur kan als hij zij zich meldt bij de heer C. van Loon, Juliana van Stolberghstraat 14de volgende prijzen regeleneen tekening van zichzelf te vervaardigen door de Udenhoutse tekenares Ans Lagestee, plus een bestedingsbon van f 25,bij winkels aldaar in de buurt te besteden. En verder is aan ons bureau dan nog het gewone lijstje van prijzen af te halenf 10,van de Koerier; waardebon f5,van Gijzen-Optiek, Koestraat; waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van een fles wijn naar keuze van Tropicanbar, L. v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; 4 broodjes jantje, N.S.-plein; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,— van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van Broer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek. Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaaicentrum Ad Bertens. Ringb. Oost 18 en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15, een cadeaubon van f5,van Boetiek _«Den Uil», Antoniusstraat 38-24. De winnares van verleden week, mevr. Kemmeren, Perosistraat 92, heeft haar prijzen reeds ontvangen. heeft over andere gebieden in Neder land, waarbij men de interessante en bijzondere objecten maar voor het uit zoeken heeft. Maar men moet er dan wel tijdig om komen en er wat tijd voor uittrekken om eén en ander zorgvuldig te bezien. Op deze manier kan men doen aan vakantiespreiding zonder dat er grote ingrepen nodig zijn in de na tionale vakantieregelingen, die c ste jaren toch niet van de grond komen. Het is eigenlijk jammer, dat de boven genoemde instanties bij hun zeer g« waardeerd streven naar het vermijdt van pieken betrekkelijk maar weini aandacht schenken aan de spreit van objecten en relatief nogal erg aan het nemen van «maatregel waaraan de individuele vakantiega gers toch maar weinig kunnen doen. Zoals elk jaar zijn er ook nu weer in allerlei kringen discussies ge weest, of het toch niet onderhand tijd wordt om te breken met het beginsel, dat de Tilburgse kermis perse in de zomervakantie moet vallen, of omgekeerd, dat in Til burg de zomervakantie moet wor den gelegd rond de kermis. Met carnaval zijn er per slot ook vier dagen feest, waarna ieder zinnig mens er wel genoeg van heeft, en op die dagen neemt men toch ook maar vrij zoals het uitkomt. Dat zou met de kermis net zo goed kunnen. Maar het verzet in de stad tegen dit denkbeeld is nog altijd onoverwinnelijk: kermis en zo mervakantie horen bij elkaar, en dit mag tot in der eeuwigheid niet anders worden! Op zondag 12 juni a.s. organiseert het Nederlands Textielmuseum een schaapscheerdersdag in de Tongerlose Hoef te Tilburg, van 12.00 tot 17.00 uur. Deze dag waarvoor de toegang gratis is, zal bestaan uit een zeer gevarieerd pro gramma. venals in de voorafgaande jaren vormt het schaapscheren een van de -‘--junten. Ook zal dit. jaar deze -atie weer vergezeld gaan van vele (continu) demonstraties en muzi kaal worden omlijst door volksdans- en zanggroepen. De grote belangstelling, a die het Nederlands Textielmuseum voor de deze buitenaktiviteit heeft ondervon- ICSI1V31 Er zal zeker veel belar voor het eerste Tweesprakenfi België - Nederland, dat 11 juni a.s. in de studiozaal te Tilburg zal worden gehouden. De aanvang van dit festival zal zijn om 14.00 uur in de Stadsschouwburg. Er zullen zes Vlaamse en zes Neder landse groepen optreden. De optredens worden a luisterliedjes van de Trout de Jong uit Sittard. De voorstellingen worden beoordeeld ïsproken door een tweehoof- y, bestaande uit de heren: mr. Velzeboer, direkteur van het Nederlands Centrum voor het Ama teurtoneel, te Maarssen; Lode Pools, docent drama in België. De nabespreking zal plaatshebben, na een informele maaltijd die wordt ge houden van 18.30 uur tot ca. 20.00 uur naast het jn de studiofoyer, om ca. 20.00 uur in /schillende het studiotheater. Op verschillende pleinen de stad zal voorafgaande ning toneel worden gespeeld e aandacht voor het festival wordt vraagd bij de winkelende en ende mensen. Voorstelling gegeven op de Kruikenmar Heuvel. Deze neigir erdanweL wel verkeerstec verwerkingskap /ordt over, landu want

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1